Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IR0212

Становище по собствена инициатива на Комитета на регионите относно Местните и регионалните власти в авангарда на интеграционните политики

OJ C 120, 28.5.2009, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/12


Становище по собствена инициатива на Комитета на регионите относно „Местните и регионалните власти в авангарда на интеграционните политики“

2009/C 120/03

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

счита, че стратегиите за интеграция на имигрантите са обвързани с европейската имиграционна политика, която, за да бъде ефикасна, трябва да се съпътства и от съответната подкрепа за развитието в страните на произход и транзитно преминаване на имигрантите;

подчертава, че политиките за интеграция на имигрантите трябва включват пълното и споделено приемане на основополагащите ценности на европейската култура, като зачитане правата на човека и многообразието, борба с дискриминацията, насърчаване на толерантността и на равните възможности;

подчертава необходимостта от комплексен подход, който да отчита не само икономическите и социалните аспекти на интеграцията, но също и въпросите, свързани с историческото, културното и религиозното многообразие, гражданството, политическите права и участието в обществения живот на законно пребиваващите имигранти, и счита, че постигането на резултати минава през прилагане на колективен подход с участието на заинтересованите лица на местно, регионално, национално и европейско равнище;

препоръчва въвеждането на многостепенно управление за успешна интеграция на имигрантите. Този подход трябва да бъде съобразен с принципа на субсидиарност, който е в основата на сътрудничеството между Европейския съюз, държавите-членки и местните и регионалните власти, и споделя мнението, изразено на 3 и 4 ноември 2008 г. във Виши по време на третата конференцията на министрите, посветена на интеграцията, относно необходимостта да се включат местните и регионалните власти в изготвянето, изпълнението и оценката на интеграционните политики и относно съществената роля на тези власти за интеграцията на имигрантите в приемните общества;

твърди, че ролята на местните и регионалните власти при прилагането на политиките за интеграция, в зависимост от техните правомощия, понякога изключителни, е определяща. Тази отговорност води до значителни разходи за съответните региони и градове, чийто бюджет трябва да поеме разходите за интеграция, и настоява за увеличаване на кредитите от Европейския фонд за интеграция и за по-голяма подкрепа на интеграционните дейности на местно и регионално равнище;

изразява желание за пълноценно участие в Европейския форум за интеграция, чието провеждане е планирано за 2009 г., както и всяка друга проява от същия порядък, която се организира в рамките на европейското сътрудничество, и предлага създаването на „награди за интеграция“ на гражданите на трети страни.

Докладчик

:

г-н Dimitrios Kalogeropoulos (EL/ЕНП), кмет на Egaleo (Атина)

Отправен документ:

Работен документ на службите на Европейската комисия относно „Укрепване на действията и механизмите за посрещане на предизвикателствата на интеграцията — Доклад, представен на Конференцията на министрите по въпросите на интеграцията през 2008 г.“

SEC(2008) 2626

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

1.

счита, че работният документ на службите на Европейската комисия относно „Укрепване на действията и механизмите за посрещане на предизвикателствата на интеграцията“ се вписва в заключенията, приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи през юни 2007 г., за укрепване на интеграционните политики в Европейския съюз;

2.

е на мнение, че засилването на миграционния феномен през последното десетилетие налага спешно да се изработят ефикасни политики в подкрепа на социалната, икономическата и културната интеграция на имигрантите от трети страни, които пребивават законно;

3.

отбелязва, че броят на имигрантите нараства, успоредно с това се разширяват и разнообразяват видът имиграция, структурата на миграционните потоци и комбинациите на взаимоотношенията приемна страна/страна на произход;

4.

припомня, че интеграцията на имигрантите най-вече е от компетентността на държавите-членки на национално или регионално равнище, които разполагат с правомощията да приемат политики в областта на образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и пазара на труда. Договорът от Лисабон предвижда укрепване на ролята на ЕС в областта на имиграционната политика и интеграцията на гражданите на трети страни, но не предвижда хармонизиране на правните и административни разпоредби на държавите-членки;

5.

отбелязва, че през последните години много държави-членки положиха значителни усилия за разработване на национални политики в подкрепа на интеграцията на имигрантите (това се отнася както за новопристигнали, така и за имигранти от първо и второ поколение). Въпреки това политиките, прилагани до този момент, не доведоха до желаните резултати в много държави-членки поради наличието на известен брой пречки пред социалната интеграция на имигрантите като безработицата, недостатъчното образование и/или квалификация, отсъствието на готовност, както и липсата на сътрудничество между заинтересованите лица;

6.

счита, че развитието на икономиката и демографските тенденции налагат да се изработи обща европейска стратегия за балансирано управление на миграционните потоци, поощряване на интеграцията и борбата с незаконната имиграция и трафика на хора;

7.

подчертава необходимостта от разработване на последователна европейска имиграционна политика и поради тази причина приветства приемането на Европейски пакт за имиграцията и убежището на 15 октомври 2008 г.;

8.

счита, че стратегиите за интеграция на имигрантите са обвързани с европейската имиграционна политика, която, за да бъде ефикасна, трябва да се съпътства и от съответната подкрепа за развитието в страните на произход и транзитно преминаване на имигрантите; тази подкрепа би трябвало да бъде насочена предимно към основното училищно образование, здравеопазването и икономическата инфраструктура;

Основни принципи

9.

счита, че интеграцията трябва да се възприема като резултат от процес, чрез който гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държава-членка, придобиват умения да се развиват, без да зависят от външна намеса, и да заемат обществено положение, съпоставимо с това на гражданите на страната, в която пребивават, и с това на другите европейски граждани;

10.

отбелязва, че интеграцията е двупосочен процес, който изисква взаимни ангажименти и предвижда права и задължения за приемното общество и за имигрантите. Това предполага желание от страна на имигрантите да поемат отговорността за интеграцията си в приемното общество (да приемат неговата правна и ценностна системи и да научат неговия език), но също и желание от страна на приемните общества да приемат и интегрират имигрантите;

11.

подчертава, че политиките за интеграция на имигрантите трябва да включват пълното и споделено приемане на основополагащите ценности на европейската култура, като зачитане правата на човека и многообразието, борба с дискриминацията, насърчаване на толерантността и на равните възможности. Освен това, те трябва да са съвместими и с основните политики на ЕС в областта на сближаването, заетостта, развитието, външните отношения, а също и свободата, сигурността и правосъдието;

12.

счита, че прилагането на принципа за равно третиране е определящо за качеството на демократичното управление. Принципът, че всички хора са еднакво ценни и поради това следва да бъдат третирани еднакво, представлява неразделна част от културата на Европейския съюз;

Оперативни методи

13.

Комитетът счита, че интеграцията на имигрантите трябва да бъде основен приоритет за Европейския съюз;

14.

подчертава необходимостта от комплексен подход, който да отчита не само икономическите и социалните аспекти на интеграцията, но също и въпросите, свързани с историческото, културното и религиозното многообразие, гражданството, политическите права и участието в обществения живот на законно пребиваващите имигранти;

15.

препоръчва въвеждането на многостепенно управление за успешна интеграция на имигрантите. Този подход трябва да бъде съобразен с принципа на субсидиарност, който е в основата на сътрудничеството между Европейския съюз, държавите-членки и местните и регионалните власти;

16.

счита, че постигането на резултати минава през прилагане на колективен подход с участието на заинтересованите лица на местно, регионално, национално и европейско равнище. Необходимо е да се привлекат за участие европейските институции с правомощия в тази област, националните, регионалните и местните власти, НПО (неправителствените организации), социалните партньори и представителите на гражданското общество, включително и самите имигранти, независимо дали са новопристигнали или вече установени от едно или две поколения, както и всички други лица, действащи с успех в областта на спорта, културата и социалното сближаване;

17.

Комитетът подкрепя насърчаването на мерки, които да улеснят достъпа на имигрантите до пазара на труда и до придобиването на професионална квалификация. За имигрантите намирането на работа е съществен елемент от процеса към пълна интеграция в приемното общество;

18.

подчертава ролята на образованието за интеграцията и по-специално на изучаването на официалните езици на държавата или езика или езиците на приемната страна;

19.

подкрепя изучаването на езика на страната на произход, тъй като то улеснява изучаването на официалните езици на държавата или езиците на приемащата страна и придобиването на знания по други предмети;

20.

подкрепя насърчаването на мерки и действия, които целят да превърнат образователния процес в културен мост между обществото и гражданите на трети страни;

21.

счита, че образованието на децата на имигранти трябва да бъде приоритет и одобрява насърчаването на многообразието в националните образователни системи;

22.

счита, че трябва да бъде отделено специално внимание на жените имигранти, не само защото те имат определяща роля за образованието на децата и предаването на културни модели, но и защото са най-уязвими към явления като изключване, насилие и дискриминация;

23.

Комитетът е на мнение, че междукултурният диалог е изключително важен за интеграцията и че местните и регионалните власти играят съществена роля в насърчаването на този диалог и следователно в борбата срещу расизма и ксенофобията;

24.

счита за определяща ролята на медиите за спечелване на обществената подкрепа за ролята на имиграцията и ограничаването на явления като маргинализиране, расизъм и ксенофобия;

25.

отбелязва, че насърчаването на равните възможности за имигрантите в областта на образованието, професионалното обучение и заетостта е правилният подход, за да не се допуска имигрантите да бъдат социално изключени. Възможността за предявяване на право на равностойно положение в приемното общество е най-добрият начин да бъдат предотвратен рискът от агресивна радикализация на маргинализираните групи;

26.

счита, че е абсолютно необходимо да се направи оценка на интеграционните политики, като за целта трябва да се създадат общи европейски показатели и модели за интеграция;

27.

оценява като изключително важно създаването на Европейския фонд за интеграция на гражданите на трети страни и счита, че това ще има решаващ принос за изготвянето на политиките за интеграция;

Принос на местните и регионалните власти

28.

твърди, че ролята на местните и регионалните власти при прилагането на политиките за интеграция, в зависимост от техните правомощия, понякога изключителни, е определяща. Припомня също така, че местните и регионалните власти често пъти действат като доставчици на услуги и като връзка с други нива на управление, най-вече с общностите по интереси. Тази отговорност води до значителни разходи за съответните региони и градове, чийто бюджет трябва да поеме разходите за интеграция;;

29.

припомня, че някои европейски региони играят важна роля в интегрирането на непридружени непълнолетни имигранти на територията си. Тези непълнолетни се поставят под настойничеството на компетентните регионални власти, което, за много от тях, води до допълнителни разходи, защото трябва да обезпечат ефективната интеграция на тези непълнолетни лица, да осигурят издръжката им, образованието им и всичко, което е необходимо за благосъстоянието на непълнолетните до навършване на пълнолетие. Ето защо Комитетът на регионите призовава регионалните, националните и европейските власти да поемат отговорността си в управлението на това явление и разпределението на съответната финансова тежест;

30.

подчертава, че, от друга страна, на местните и регионалните власти трябва да се даде възможност да участват активно в разработването на стратегиите за интеграция, като участието им трябва да започне на много ранен етап от изготвянето на стратегиите и да продължи по време на прилагането им;

31.

споделя мнението, изразено на 3 и 4 ноември 2008 г. във Виши по време на третата конференцията на министрите, посветена на интеграцията, относно необходимостта да се включат местните и регионалните власти в изготвянето, изпълнението и оценката на интеграционните политики и относно съществената роля на тези власти за интеграцията на имигрантите в приемните общества;

32.

отбелязва, че местните и регионалните власти играят важна роля в оползотворяването на европейския опит чрез обмен на добри практики и разпространение на получените резултати, по-специално чрез участието им в изпълнение на общностни програми (например CLIP, ERLAIM, ROUTES, City2City, INTI-EUROCITIES), и в дейността на регионални транснационални мрежи;

33.

счита, че местните и регионалните власти допринасят значително за създаване на необходимите условия за достъп на гражданите от трети страни до информация, услуги в областта на заетостта, образованието, здравеопазването, жилищното настаняване, културата, както и други обществени блага и по този начин имат възможност да установят стабилна връзка с приемното общество;

34.

отбелязва, че местните и регионалните власти отдават особено значение на сътрудничеството, комуникацията и обмена на информация с гражданите, организациите на имигранти и НПО. По този начин те допринасят активно за установяване на климат на доверие, за запазване на сближаването в приемните общества и в резултат на това на признаването на имиграцията като фактор за развитие и прогрес;

Изпълнение на целите

35.

Комитетът подкрепя инициативите, предприети от Европейския съюз след 1999 г., насочени към изпълнение на решенията на Европейския съвет от Тампере относно формулирането на предложения и провеждането на ефикасни политики за интеграция на имигрантите от трети страни;

36.

приветства създаването от Европейската комисия на уебсайт по въпросите на интеграцията, което ще улесни достъпа до информация и нейния обмен;

37.

призовава също държавите-членки и Европейската комисия да предприемат мерки за използване на възможностите, предлагани от новите технологии (електронна демокрация, електронно управление, електронни услуги), с цел гражданите и имигрантите да имат възможност по-лесно да излагат своите виждания и предложения относно политиките и мерките, прилагани в рамките на интеграцията;

38.

подчертава, че е необходимо да се провеждат съвместни действия и да се насърчава сътрудничеството и диалога между заинтересованите от интеграцията лица на местно, регионално, национално и европейско равнище;

39.

предлага да се насърчава сравнителната оценка на резултатите от интеграционните стратегии на местно и регионално равнище и да се оползотворяват успешният опит и добрите практики на местно и регионално равнище в областта на интеграцията, които могат да служат за пример на други региони;

40.

смята, че е необходимо да се поощряват действията и мерките, целящи установяването на стабилен климат и основа на доверие между имигранта и обществото, което го приема;

41.

счита, че е от съществено значение да се отчитат образованието, жилищното настаняване и здравеопазването в изработването и прилагането на ефикасни и подходящи политики за интеграция;

42.

счита, че Европейският съюз трябва да установи със страните на произход на имигрантите отношения на истинска подкрепа, която да се диференцира в зависимост от нуждите;

43.

смята, че е необходимо да бъдат оценени и евентуално преразгледани съществуващите програми в областта на обучението и предлагането на професионално обучение, образованието и обучението на граждани на трети страни, в частност за професиите, усвоени в практиката;

44.

препоръчва да се помага на съществуващите в държавите от ЕС структури да признават уменията и опита на имигрантите;

45.

счита, че е необходимо в държавите-членки да се създадат подходящи условия за акредитация и сертифициране на уменията и професионалното обучение на имигрантите, придобити в страната на произход, за да им се предоставят по-добри възможности да продължат да учат и да работят и така да се насърчава способността им да се издържат сами, като същевременно се увеличи човешкият капитал на приемащата страна;

46.

приканва Европейската комисия да подкрепи обмена на добри практики между местните и регионалните власти, защото те помагат по категоричен начин за хармонична и ефикасна интеграция;

47.

настоява за увеличаване на кредитите от Европейския фонд за интеграция и за по-голяма подкрепа на интеграционните дейности на местно и регионално равнище;

48.

приканва Комисията да насърчава побратимяването между европейските местни и регионални власти и равностойните власти в страните на произход на имигрантите;

49.

приканва Комисията да разгледа възможността на местно и регионално равнище да бъдат създадени контактни точки по въпросите на интеграцията, които да съответстват на тези, които съществуват на национално равнище, или ги заместват;

50.

желае да допринесе чрез представянето на добрите практики на местните и регионалните власти за Ръководството по интеграцията на Комисията;

51.

изразява желание за пълноценно участие в Европейския форум за интеграция, чието провеждане е планирано за 2009 г., както и всяка друга проява от същия порядък, която се организира в рамките на европейското сътрудничество;

52.

предлага създаването на „награди за интеграция“ на гражданите на трети страни, евентуално в рамките на раздаваните от Комитета на регионите регионални награди, които да бъдат връчвани на имигранти и/или лица, участващи в процеса на интеграция на имигрантите (местни и регионални власти, предприятия, организации, съюзи, фондации, частни лица, държавни служители и др.).

Брюксел, 12 февруари 2009 година.

Председател

на Комитета на регионите

Luc VAN DEN BRANDE


Top