EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DC0394

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - „Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}

/* COM/2008/0394 окончателен */

52008DC0394
[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 25.6.2008

COM(2008) 394 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

„Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа

{SEC(2008) 2101}{SEC(2008) 2102}

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

„Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа

1. Въведение

Управлението на прехода към основана на знанието икономика е основното предизвикателство към ЕС днес. Успехът ще осигури конкурентоспособна и динамична икономика с повече и по-добри работни места и по-висока степен на социално сближаване.

Динамичните предприемачи се намират в особено благоприятно положение, за да се възползват от възможностите, възникнали от глобализацията и от бързите технологични промени. Поради това нашата способност за повишаване на растежа и иновационния потенциал на малки и средни предприятия (МСП) ще е от решаващо значение за бъдещия просперитет на ЕС. В глобално променящата се среда, която се характеризира с непрекъснати структурни промени и повишен конкурентен натиск, МСП придобиват все по-важна роля в нашето общество като предоставящи възможности за заетост и като ключови фигури за благосъстоянието на местни и регионални общности. Жизнеспособни МСП ще направят Европа по-устойчива към създадената в днешния глобализиран свят несигурност.

По този начин ЕС категорично постави нуждите на МСП в основата на Лисабонската стратегия за растеж и заетост, по-специално от 2005 г. насам, с използването на партньорския подход[1], посредством който бяха постигнати осезаеми резултати. Време е веднъж завинаги нуждите на МСП да залегнат сред приоритетите в политиката на ЕС и планът на държавните и правителствените ръководители в ЕС от 2000 г. да се превърне в реалност — ЕС да се превърне в среда за МСП, която отговаря на най-високите световни изисквания [2].

Средата, в която МСП извършват дейност на национално и местно равнище, е твърде различна, както е различно и естеството на самите МСП (включително занаятчийските предприятия, микропредприятията, семейните предприятия и предприятията от областта на социалната икономика). Поради това политиките, ориентирани към нуждите на МСП, трябва да признаят напълно това разнообразие и да зачитат в пълна степен принципа на субсидиарност.

2. Време за пробив в политиката на ЕС за МСП

Средносрочният преглед на Съвременната политика за МСП на ЕС[3] от 2005 до 2007 г. показа, че както държавите-членки, така и ЕС са постигнали напредък в създаването на по-благоприятна икономическа среда за МСП. Комисията положи сериозни усилия за премахване на бюрократичните пречки по отношение на МСП и съществено засили вниманието към МСП в основни програми на ЕС за подпомагане за периода 2007-2013 г. Държавите-членки значително подобриха икономическата среда за МСП като взеха за пример най-добри практики, обменени в контекста на одобрената във Фейра през 2000 г. Европейска харта за малките предприятия, и като приложиха заключенията на Европейския съвет от срещата през пролетта на 2006 г., т.е. като въведоха практиката на „едно спиране“ при регистрирането на дружество и намаляване на времето и разходите, необходими за учредяването на предприятие.

Освен това, стратегията на ЕС за по-добро регулиране[4] е от съществено значение за МСП, които в голяма степен ще се възползват от модернизирането и опростяването на съществуващото законодателство на ЕС и от амбициозната програма за намаляване на последвалите от законодателството на ЕС административни тежести с 25% до 2012 г.

Въпреки обнадеждаващия напредък, все още е необходимо ЕС да предприеме значителни по-нататъшни мерки, за да реализира пълния потенциал на МСП[5]. МСП в ЕС по правило имат по-ниска производителност и по-бавен растеж в сравнение с тези в Съединените щати. В Съединените щати продължилите да съществуват предприятия увеличават заетостта в тях средно с 60% до седмата година, докато увеличението на заетостта в продължилите да съществуват предприятия в Европа е от порядъка на 10-20%. МСП все още се сблъскват с пазарни неуспехи, които се отразяват неблагоприятно на условията, при които те извършват дейност и се конкурират с други участници в области като финансирането (по-специално рисковия капитал), изследователската и иновационната дейност, и околната среда. Така например около 21% от МСП посочват, че достъпът до финансиране представлява проблем,[6] а в много от държавите-членки този дял е много по-висок по отношение на микропредприятията. Също така в сравнение с големите предприятия са малко европейските МСП, които извършват успешно иновационна дейност. Положението е влошено поради структурни затруднения като например липсата на управленски и технически умения и продължаващата липса на гъвкавост на пазарите на труда на национално равнище.

Ролята на МСП в европейската икономика е признавана многократно на най-високо политическо равнище. Европейският съвет през март 2008 г. изрази решителна подкрепа за инициативата за по-нататъшното укрепване на устойчивото развитие и конкурентоспособността на МСП, наречена „Small Business Act“ (SBA) за Европа и поиска бързото ѝ приемане. Прегледът на единния пазар[7] също установи необходимостта от по-нататъшни инициативи за по-добро приспособяване на единния пазар към нуждите на съвременните МСП, с оглед постигането на по-добри резултати и печалби. Не на последно място проучването на общественото мнение и проведеното в Интернет допитване във връзка с подготовката на SBA[8], потвърдиха необходимостта от значима политическа инициатива за пълното разгръщане на потенциала на европейските МСП. Поради тези причини Комисията предприе настоящата решителна стъпка като представя „Small Business Act“ (SBA) за Европа.

3. Движеща сила на амбициозна програма за МСП: „SMALL BUSINESS ACT (SBA)“ за Европа

В основата на европейския SBA е залегнало убеждението, че постигането на възможно най-подходящите рамкови условия за МСП зависи преди всичко от признанието за предприемачите от обществото. Общата обстановка в обществото следва да води отделните лица до извода, че възможността да учредят собствено предприятие е привлекателна, както и да отчита обстоятелството, че МСП допринасят съществено за повишаване на заетостта и икономическото благосъстояние. Поради това като ключов принос за постигането на благоприятна среда за МСП следва да се промени възприятието за ролята на предприемача и за поемането на риск в ЕС: Предприемачеството и свързаната с него готовност за поемане на рискове следва да се приветства от политическите лидери и медиите и да се подпомага от административните органи. Създаването на благоприятни условия за МСП следва да се превърне в обща политика, основана на убеждението, че правилата трябва да зачитат мнозинството от тези, които ще се ползват от тях: принципът „Мисли първо за малките!“.

Поради това „Small Business Act“ има за цел да подобри цялостния политически подход към предприемачеството, да заложи необратимо принципа „Мисли първо за малките!“ в процеса на взимането на решения, от нормативната дейност до дейността на публичната служба и да насърчава растежа на МСП като им помага да разрешават оставащите проблеми, които препятстват развитието им.

SBA доразвива постиженията на политиката на Комисията и държавите-членки, създава нова политическа рамка, която обхваща съществуващите инструменти в политиката за предприятията и се основава по-специално на Европейската харта за малките предприятия и на съвременната политика за МСП. С оглед прилагането на настоящата амбициозна политическа програма, Комисията предлага истинско политическо партньорство между ЕС и държавите-членки, което зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Символичното наименование „акт“, дадено на настоящата инициатива, подчертава политическата воля да се признае централната роля на МСП в икономиката на ЕС и за първи път да се създаде всеобхватна политическа рамка за ЕС и неговите държави-членки посредством:

- система от 10 ръководни принципа за планирането и прилагането на политиките, както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите-членки. Тези принципи, представени подробно в глава 4, са от съществено значение за придаването на добавена стойност на равнището на ЕС, за създаването на еднакви условия за дейност на МСП и за подобряването на правната и административната среда в целия ЕС:

I Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава.

II Да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс.

III Да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“.

IV Да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП.

V Да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП: да се улесни участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите за държавна помощ по отношение на МСП.

VI Да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки.

VII Да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар.

VIII Да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация.

IX Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности.

X Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите.

- система от нови законодателни предложения, ръководени от принципа „Мисли първо за малките“:

- Общ регламент за групово освобождаване по отношение на държавните помощи (ОРГО)

Посоченият регламент, който следва да се приеме скоро, ще освободи от задължението за предварително уведомяване категориите държавна помощ, които вече попадат в обхвата на съществуващи регламенти в областта на помощите за МСП, за обучение, заетост, изследователска и развойна дейност и регионална помощ, и евентуално нови категории помощ. Новият регламент ще опрости и хармонизира съществуващите правила за МСП и ще повиши интензивността на инвестиционните помощи за МСП.

- Регламент относно устава на Европейско частно дружество (SPE)

В посочения регламент се предвижда устав на SPE, което може да се учреди и да извършва дейност съгласно едни и същи единни принципи във всички държави-членки. Комисията ще направи и необходимите предложения за изменение, за да се гарантира, че новата дружествена форма може да се ползва от съществуващите директиви относно корпоративния данък.

- Директива за намалени ставки на ДДС

Посочената директива, която ще бъде предложена скоро, ще предостави на държавите-членки възможността за прилагат намалени ставки на ДДС главно за доставката на услуги на местно равнище, които се извършват главно от МСП.

Освен това ще се изготвят следните предложения като част от SBA:

- Законодателно предложение за по-нататъшното модернизиране, опростяване и хармонизиране на съществуващите правила относно фактурирането на ДДС, с оглед на облекчаването на тежестта по отношение на предприятията.

- Изменение на Директива 2000/35/ЕО относно забавяне на плащанията, за да се осигури, че МСП получават навременно плащане по всяка търговска сделка.

- система от нови политически мерки за прилагане на посочените 10 принципа в съответствие с нуждите на МСП както на равнището на Общността, така и на равнището на държавите-членки.

4. Превръщане на принципите в политическо действие

I ЕС и държавите-членки следва да създадат среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава.

Те следва да полагат по-голяма грижа за бъдещите предприемачи, по-специално като насърчават предприемаческия интерес и талант, особено сред младите хора и сред жените, и като опростят условията за прехвърлянето на предприятия.

Проучването Eurobarometer[9] от 2007 г. относно нагласата към предприемачество показва, че 45% от европейците биха предпочели да извършват дейност като самостоятелно заети лица, в сравнение с 61% в Съединените щати. Това положение не се е променило в продължение на много години. Необходимо е хората в Европа да осъзнаят по-ясно, че дейността като самостоятелно заето лице е потенциално привлекателна възможност за кариера, и да им бъдат предоставени уменията, необходими за превръщането на техните амбициите в успешни начинания.

Образователната система и по-специално учебните планове не обръщат достатъчно внимание на предприемачеството и не предоставят основните умения, необходими на предприемачите. Децата могат да се научат да ценят предприемачеството от началото на своето образование.

Тъй като по предварителна оценка 6 милиона собственици на малки предприятия ще се пенсионират през следващите десет години, Европа не може да си позволи риска да загуби тези предприятия, единствено поради трудности при прехвърлянето на предприятията и поради липсата на признание относно традиционната роля на семейните предприятия. Прехвърлянето на по-голям брой предприятия би имало непосредствена положителна последица за европейската икономика: при успешното прехвърляне на предприятия се запазват средно повече работни места отколкото се създават от нови предприятия. Поради това прехвърлянето на предприятия следва да бъда насърчавано в еднаква степен както учредяването на ново предприятие. Признаването на особената роля на МСП и по-специално на семейните предприятия, тяхната типично местна основа, тяхното чувство за социална отговорност и способност да съчетаят традиция и иновация, подчертава значението на опростяването на прехвърлянето на предприятията и на свързаните с тях умения.

Необходимо е предприемаческият потенциал да се използва по-добре. Продължава да е налице различие между половете в областта на предприемачеството, израз на което е по-малкият брой жени предприемачи. Към това се добавя неизползваният предприемачески потенциал сред имигрантите[10].

В заключение, SBA следва да се разглежда като възможност за самите предприемачи да допринесат за по-добра икономическа среда посредством засилване на своето сътрудничество и изграждането на контакти по между си, посредством по-пълното използване на потенциала на МСП и по-специално на семейните предприятия като важна основа за подготовка на предприемачи, както и посредством социално отговорно поведение.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: насърчава предприемаческата култура и улеснява обмена на най-добри практики в областта на образованието в предприемачеството, ще стартира „Европейска седмица на МСП“ през 2009 г. — в рамките на която в цяла Европа ще се проведат множество мероприятия във вид на кампании, дава ход на инициативата „Еразмус за млади предприемачи“ през 2008 г., която има за цел да насърчава обмена на опит и обучение, като предостави на начинаещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи домакини и да усъвършенстват езиковите си умения, ще изгради ЕС мрежа на посланици на жени предприемачи, ще насърчава наставнически програми за окуражаване на жените да учредят собствени предприятия и ще насърчава предприемачеството сред жените, завършващи висше образование. |

Държавите-членки се приканват да: насърчават иновативната и предприемаческа нагласа сред младите хора посредством включването на предприемачеството като основно умение в учебните планове, по-специално в средното образование, и осигуряват правилното му отразяване в учебния материал, осигуряват правилното отражение на значението на предприемачеството при подготовката на учителски кадри, засилват сътрудничеството с икономическите среди, за да разработят систематични стратегии за образование в предприемачеството на всички равнища, осигуряват данъчното облагане (по-специално с данъци върху даренията, дивидентите или имуществото) да не затруднява неоснователно прехвърлянето на предприятия, създават системи за намиране на потенциални нови собственици за предприятията, които подлежат на прехвърляне, предоставят наставничество и подпомагане за прехвърлянето на предприятия, предоставят наставничество и подпомагане за жени предприемачи, предоставят наставничество и подпомагане за имигранти, които желаят да станат предприемачи. |

- II Държавите-членки следва да гарантират, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс.

Около 15% от всички прекратени предприятия се прекратяват поради несъстоятелност. Всяка година са засегнати около 700 000 МСП, което се отразява на около 2,8 милиона работни места годишно в цяла Европа[11]. В ЕС все още фалитът се стигматизира и обществото подценява икономическия потенциал на предприятия, които започват дейност отново. Понастоящем 47% от европейците биха се поколебали да поръчат от предприятие, претърпяло фалит в миналото. Същевременно поставянето на ново начало е усложнено от бавните производства по обявяване в несъстоятелност. Средно необходимото време за приключване на производството по обявяване в несъстоятелност в ЕС варира между 4 месеца и 9 години.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: ще продължава да насърчава политика за предоставяне на втори шанс посредством улесняването на обмена на най-добри практики между държавите-членки. Държавите-членки се приканват да: насърчават позитивно отношение в обществото към предоставянето на възможност за ново начало на предприемачите, например посредством публични информационни кампании, се стремят да приключват в рамките на една година всички правни производства за прекратяване на предприятия в случаи на несъстоятелност, която няма характер на измама, осигуряват еднакво третиране на предприятия, които започват дейност отново, с новите предприятия, включително в програми за подпомагане. |

- III ЕС и държавите-членки следва да изготвят разпоредби в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“ като имат предвид характеристиките на МСП, когато изготвят законодателството и като опростяват съществуващата нормативна среда.

Най-обременителното ограничение, посочено от МСП, е спазването на административните норми. Действително МСП са подложени на непропорционална нормативна и административна тежест в сравнение с по-големите предприятия. Изчислено е, че ако едно голямо дружество изразходва средно едно евро на служител вследствие на нормативни задължения, този разход за малко предприятие може да достигне до 10 евро[12]. 36% от МСП в ЕС посочват, че бюрокрацията е пречела на икономическата им дейност през последните две години.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

С оглед на съобразяването на бъдещата нормативна уредба с принципа „Мисли първо за малките“: Комисията: задълбочава оценката относно спазването на Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност в бъдещи законодателни и административни инициативи, когато това е практически осъществимо, ще прилага една и съща дата за влизането в сила на регламенти и решения от значение за икономическата дейност и ще публикува годишен отчет за законодателството, което влиза в сила. Комисията възнамерява и Държавите-членки се приканват да: се гарантира, че политиките водят до резултати като при това се минимизират разходите и тежестите за предприятията, включително посредством използването на умело съчетание от инструменти, като взаимното признаване и саморегулиране или съвместно регулиране, за да се постигнат крайните цели на политиките, се оценява обстойно въздействието на бъдещите законодателни и административни инициативи върху МСП („МСП тест“) и съответните резултати да се взимат предвид при изготвянето на предложения, се консултират заинтересованите страни, включително организации на МСП най-малко 8 седмици преди да бъде направено предложение за законодателен или административен акт, който оказва въздействие върху предприятията, се използват специфични мерки по отношение на малки и микропредприятия като дерогации, преходни периоди и освобождавания, по-специално от изискванията за предоставяне на информация и, когато е целесъобразно, други тясно съобразени с целта подходи, и Държавите-членки се приканват да: обмислят необходимостта от въвеждането на една и съща начална дата и годишни отчети за законодателството, което влиза в действие, се използват гъвкави разпоредби, насочени към МСП, при прилагането на законодателството на ЕС и да избягват прекомерното регулиране („gold-plating“). За да се подобри нормативната среда с оглед на принципа „Мисли първо за малките“, Комисията: ще направи всички необходими предложения за намаляване на административната тежест върху предприятията, за да се постигне поставената в ЕС цел за намаляване с 25% до 2012 г., до края на 2008 г. ще приключи цялостното проучване на правото на ЕС и ще включи резултатите в актуализираната постоянна програма за опростяване, която ще бъде представена в началото на 2009 г. Особено внимание ще се обърне на установяването на предложения, при които законодателството може да бъде опростено в полза на МСП, по-специално дружественото право, и Държавите-членки се приканват да: си поставят цели, подобни по амбициозност на поетото задължение да се намалят административните тежести с 25% до 2012 г. на равнището на ЕС, в случаите, в които това още не е направено, и да ги изпълняват, да осигурят бързото приемане на предложения относно намаляването на административната тежест в законодателството на Общността, да приемат предложението на Комисията, което би позволило държавите-членки да увеличат прага за регистрация по ДДС на 100 000 евро. |

- IV ЕС и държавите-членки следва да създадат готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП като улесняват във възможно най-голяма степен ежедневието на МСП, особено посредством насърчаването на електронното управление и разрешения, които позволяват едно спиране.

Модерни и готови да откликват държавни администрации могат съществено да допринесат за успеха и растежа на МСП, като им спестят време и пари и така освободят ресурси за иновационна дейност и създаване на работни места. По-специално електронното управление и практиката на „едно спиране“ при административното обслужване са с потенциал да спомогнат за подобряване на обслужването и намаляване на разходите.

Процесът на транспониране на директивата за услугите, който е в ход, ще допринесе за улесняването на ежедневието на МСП и изисква държавите-членки да създадат единни звена за контакт, да намалят броя и да облекчат разрешителните режими и да премахнат нормативните пречки за развиването на дейност в областта на услугите. Той също така предлага възможности да се надхвърлят неговите изисквания при ускоряването на започването на икономически дейности.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Държавите-членки се приканват да: намалят равнището на таксите, събирани от администрациите на държавите-членки за регистрирането на предприятие, като взимат пример от постигналите най-добри резултати в ЕС, продължават да работят по съкращаването на времето, необходимо за учредяването на предприятие, до по-малко от една седмица, в случай че това още не е постигнато, ускоряват започването на търговските дейности на МСП посредством намаляване и опростяване на търговските лицензии и разрешителни. Държавите-членки биха могли да установят по-специално максимален краен срок от един месец за предоставянето на тези лицензии и разрешителни, освен в случаи, обосновани от сериозни рискове за хората или околната среда, се въздържат от изискването на информация от МСП, която е вече на разположение в рамките на администрацията, освен ако е необходимо тя да бъде актуализирана, гарантират, че от микропредприятията не се изисква да участват по-често от всеки три години в статистическо проучване, за което отговаря държавна, регионална или местна статистическа служба, при условие, че необходимостта от статистическа и друг вид информация не налага друго, създадат звено за контакт, на което заинтересованите страни могат да съобщават правила или процедури, считани за непропорционални и/или че ненужно възпрепятстват дейността на МСП, осигурят пълното и навременно транспониране на директивата за услугите, включително създаването на единни звена за контакт, посредством които предприятията могат да получат цялата релевантна информация и извършат всички необходими процедури и формалности с електронни средства. |

- V ЕС и държавите-членки следва да приспособяват механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП. Те следва да прилагат Кодекса на най-добрите практики, в който се предвиждат напътствия за възлагащите органи относно прилагането на рамката на ЕС в областта на обществените поръчки по начин, който улеснява участието на МСП в процедурите по възлагане на обществени поръчки. С оглед на преодоляването на пазарните неуспехи, пред които се изправят МСП през своя жизнен цикъл, те следва да ползват по-ефективно възможностите, предоставени от разпоредбите на Общността относно държавните помощи, за да подпомагат нови предприятия и да осигуряват мерки за насърчаване на МСП.

МСП срещат трудности при участието си на пазарите за обществени поръчки, които съставляват 16% от БВП на ЕС, често само защото по-малките предприятия не са осведомени за възможностите и/или са обезкуражени от процедурите и защото публичните органи могат да приемат за по-удобно да възложат определени договори на големи предприятия с доказан опит, отколкото на новосъздадени иновативни дружества. Въпреки това, през 2005 г. 42% от стойността на обществените поръчки над праговата стойност за ЕС, бяха възложени на МСП[13]. Необходими са обаче по-нататъшни значителни усилия, за да се намалят оставащите пречки пред достъпа на МСП до пазарите за обществени поръчки, по-специално посредством облекчаване на изискванията, поставяни от възлагащите органи в процедурите по възлагане.

МСП могат да бъдат подпомагани през целия си жизнен цикъл посредством държавни помощи. Понастоящем МСП се възползват само в незначителна степен от държавната помощ, която е на разположение, тъй като предлаганите възможности за подпомагане често не са напълно използвани. Съществуват редица причини за това: на първо място, публичните органи невинаги създават всички механизми за подпомагане, които разпоредбите на Общността допускат; на второ място, процедурите често са твърде продължителни и сложни за МСП; и на трето място, МСП често не разполагат с информация относно схемите, които са на тяхно разположение.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: ще представи Кодекс на най-добрите практики за възлагащите органи, чието спазване е доброволно, за да предизвика по-нататъшни промени в системата на обществени покупки. Ще предоставя указания как да се намали бюрокрацията, да се повиши прозрачността и информацията и да се осигурят равностойни условия за дейност на МСП, продължава да улеснява достъпа до информация относно възможности за участие в процедури по възлагане на поръчки посредством допълването на съществуващите интернет страници на ЕС, посветени на обществените поръчки, с поредица от инициативи като факултативното публикуване на обявления за договори по поръчки под праговата стойност, онлайн система за намиране на икономически партньори, и повишена прозрачност на изискванията към обществените поръчки, ще публикува наръчник относно държавните помощи за МСП, с оглед на повишаването на осведомеността относно съществуващите възможности за подпомагане. Държавите-членки се приканват да: създадат електронни портали, за да се разшири достъпът до информация относно възможностите за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки под праговата стойност за Общността, насърчават своите възлагащи органи, когато е целесъобразно да разделят договорите на обособени позиции и да привличат по-голямо внимание към възможностите за участие на подизпълнители, напомнят на своите възлагащи органи тяхното задължение да избягват да поставят непропорционални финансови и свързани с квалификацията изисквания, насърчават конструктивния диалог и взаимното разбирателство между МСП и големи купувачи посредством информационна дейност, обучение, наблюдение и обмен на добри практики, преосмислят приоритетите на своята политика относно държавните помощи, за да откликне в по-голяма степенно нуждите на МСП, включително посредством изготвянето на по-целенасочени мерки. |

- VI ЕС и държавите-членки следва да улесняват достъпа на МСП до финансиране, по-специално до рисков капитал, микрокредит и финансиране тип „мецанин“ и да разработят правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки .

Набирането на подходящи финансови средства може да бъде сериозна трудност за предприемачите и МСП и е на второ място след административната тежест в списъка на техните грижи. Това е така, въпреки общественото подпомагане в ЕС като Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP), по която се предвиждат повече от 1 милиард евро за подпомагане на достъпа на МСП до финансиране, като значителна част от тях се направлява посредством групата на ЕИБ. До 2013 г. по политиката за сближаване ще бъдат предвидени към 27 милиарда евро, посветени изрично на подпомагането на МСП. Около 10 милиарда евро ще бъдат предоставени посредством мерки за финансов инженеринг, включително JEREMIE, и към 3,1 милиарда евро – посредством рисков капитал. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони също е от полза за МСП, тъй като наред с друго подпомага предприемачеството и насърчава икономическата диверсификация на селските райони.

Страхът от поемане на рискове често прави инвеститорите и банките резервирани по отношение на финансирането на дружества в периодите на тяхното учредяване и ранно развитие. Възможните недостатъци на пазара при осигуряването на финансиране на МСП трябва да бъдат установявани и поправяни, с оглед на по-нататъшното развитие на европейските пазари на рисков капитал, подобряването на достъпа на МСП до микрокредити и финансиране тип „мецанин“, както и разработването на нови продукти и услуги. Освен това много предприемачи се нуждаят от насоки и обучение относно предимствата и недостатъците на различните форми на финансиране и начина, по който най-добре да представят своите инвестиционни проекти на потенциалните инвеститори.

В допълнение, МСП често разполагат с малко собствен капитал, който е допълнително застрашен поради културата на забавено плащане в Европа. Действително, в зависимост от държавата, МСП трябва да чакат между 20 и повече от 100 дни, за да бъдат платени фактурите им. Един от четири случая на несъстоятелност се дължи на забавено плащане. Това води до загубата на 450 000 работни места и 25 милиарда евро всяка година.

Комисията споделя оценката на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ и ЕИФ), че е налице необходимост от по-нататъшно усъвършенстване на достъпа на МСП до финансиране и поради това приветства усилията на групата от 2008 г. да модернизира своите съществуващи продукти, да опрости използването им и да разшири приложното им поле. Комисията горещо приветства изграждането от групата на ЕИБ на нов „Микрофонд“ с начален капитал от около 40 милиона евро (от които 16 милиона евро ще бъдат от ЕИБ) за подпомагане на небанкови институции за микрофинансиране в рамките на новата инициатива на Комисията за микрофинансиране. Комисията също така приветства ЕИБ за нейния план да създаде линия за финансиране тип „мецанин“, посветена на най-малките сред предприятията в сектора на МСП, както и специфични финансови инструменти за споделяне на риска с търговски банки, съобразени с нуждите на иновативни МСП с бърз растеж и средноголеми предприятия, инструменти, които следва да са насочени към установени недостатъци на пазара.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: ще оцени възможностите за въвеждане на режим за частни инвестиции, насочен към улесняване на трансграничните инвестиции с цел укрепването на европейските пазари на рисков капитал, предлага помощ на държавите-членки с цел разработването на висококачествени програми за инвестиционна готовност. |

Държавите-членки се приканват да: разработят програми за финансиране, насочени към преодоляване на трудностите за намиране на финансиране, когато то е между 100 000 евро и 1 милион евро, по-специално посредством инструменти, които съчетават характеристиките на заемен и собствен капитал, при спазване на разпоредбите относно държавните помощи, преодолеят нормативните и данъчните пречки, които са пречка за действащите на единния пазар фондове за рисков капитал да инвестират при същите условия като местни фондове, гарантират, че данъчното облагане на корпоративните печалби насърчава инвестициите, се възползват в пълна степен от финансирането, достъпно по програмите по политиката за сближаване и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в подкрепа на МСП. |

- VII ЕС и държавите-членки следва да насърчават МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единния пазар, по-специално посредством усъвършенстването на управлението на политиката за единния пазар и информацията за нея, предоставяйки възможност интересите на МСП да бъдат по-добре представлявани при разработването на стандарти и улеснявайки достъпа на МСП до патенти и търговски марки.

Единният пазар следва да гарантира достъп на предприятията до широк общ пазар с повече от 500 милиона потребители, който функционира съгласно обща система от разпоредби. Опростяването, обусловено от замяната на 27 различни системи от национални разпоредби с една система от рапоредби на ЕС относно вътрешния пазар, е от особена полза за МСП. Единен пазар, който работи добре, ще създаде конкурентна среда, за да подготви МСП да се възползват по-успешно от глобализацията, като разкрие нови възможности за придобиване на знания и извършване на иновационна дейност. Понастоящем обаче МСП не се възползват в пълна степен от предлаганите от единния пазар възможности, най-вече поради липсата на информация относно възможности за извършването на икономическа дейност и приложимите правила в другите държави-членки, както и поради недостатъчни езикови умения. Разходите и рисковете, свързани с необходимостта да се действа в рамките на няколко различни национални системи, често препятстват дружествата да разширят дейността си в чужбина.

МСП могат също така извлекат значителна полза от общественото подпомагане във вид на консултантски услуги и услуги, свързани обмен на контакти, включително помощ за МСП с оглед на защитата им срещу нелоялни търговски практики. По-специално създадената наскоро от Комисията Enterprise Europe Network[14] може, наред с други дейности, да подпомага МСП посредством предоставянето на информация и съвет по отношение на предлаганите от единния пазар възможности.

Освен това е необходимо МСП да могат да участват в пълна степен в разработването на стандарти и да имат подходящ достъп до тях, включително в процедурата по сертифициране.

В заключение, за да подчертае значението на правата на интелектуалната собственост (ПИС) за МСП, Комисията продължава да работи върху ефикасна, икономически ефективна, висококачествена и основана на правната сигурност патентна система, която включва патент на Общността и подсъдност по патентни дела в целия ЕС.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: ще гарантира, че МСП се възползват от съществуващите политики за отваряне на пазара като събира информация относно функционирането на единния пазар посредством засиленото прилагане на наблюдение на пазара и отделните отрасли, така че да бъдат установени и преодолявани недостатъци на пазара там, където ползата от това е най-голяма, представя план за действие през 2008 г. за насърчаване на използването на оперативно взаимно съвместими електронни подписи и електронни системи за удостоверяване на автентичност и през второто тримесечие на 2009 г. ще започне действия, в които са включени всички заинтересовани страни, за да подпомогне МСП да участват в световни вериги за доставка, увеличава финансовото подпомагане от ЕС (на 1 милион евро през 2008 г. и 2,1 милиона от 2009 г.), за да насърчава участието на МСП и защитата на интересите им при стандартизацията и за да подобрява осведомеността на МСП относно европейските стандарти и тяхното използване, ще направи по-достъпна системата на марката на Общността, по-специално посредством значителното намаляване на таксите за марката на Общността като част от комплексно решение относно финансовите перспективи на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), ще работи за премахването на фрагментарността на правилата за защита на потребителите, за да улесни МСП при извършването на трансграничната търговия, включително посредством минимизирането на административните тежести. Европейските органи по стандартизация се приканват да: преразгледат своя бизнес модел в тясно сътрудничество с държавите-членки и с Комисията, с цел да се намалят разходите за достъп до стандарти, като се започне със стандартите, изготвени в помощ на законодателството и политиките на ЕС, да създадат едно или повече „Бюро за помощ на МСП“, съгласувано с представители на сдружения на МСП, да публикуват редовно резюмета на европейски стандарти, включително списъци с нормативни референции, с предоставен неограничен достъп и на различни езици, Държавите-членки се приканват да: осигурят правилното прилагане на принципа на взаимно признаване, да затвърдят системата за решаване на проблеми SOLVIT[15], за да гарантират, че проблемите, произтичащи от упражняването на свързани с единния пазар права, могат да бъдат решавани неформално, бързо и прагматично, насърчават националните органи по стандартизация да преразгледат своя бизнес модел, с цел да се намалят разходите за достъп до стандарти, осигуряват безпристрастно определен състав на комитетите по стандартизация, приканват националните органи по стандартизация съвместно с европейските органи по стандартизация да провеждат кампании за популяризиране и информационни кампании за насърчаване на МСП към по-успешно използване на стандартите и осигуряват обратна връзка относно съдържанието им, осигуряват консултантски услуги за МСП, включително тяхното подпомагане с оглед на защитата им срещу нелоялни търговски практики. |

- VIII ЕС и държавите-членки следва да насърчават усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация

Те следва да насърчават инвестициите в изследователската дейност от страна на МСП и тяхното участие в програми за подпомагане на изследователската и развойна дейност, трансграничната изследователска дейност, в създаването на клъстери, както и активното управление на интелектуалната собственост от МСП.

Повече от 60% от дружествата, които участваха в допитването, считат, че училищата не осигуряват компетентностите, необходими на предприемачите и техните служители. Този резултат подчертава обществената необходимост на младите хора да бъдат предоставени основни умения като четене, писане, природни науки, управленчески, технически, ИКТ и езикови умения, както и да им се предостави възможност да проявяват творческо мислене. МСП страдат по-специално от липсата на квалифициран персонал в областта на новите технологии. В този контекст е необходимо да се прилага Европейската референтна рамка за ключовите умения за обучение през целия живот[16], която има за цел да се предоставят на всички млади хора необходимите основни умения.

Европейската политика за сближаване подпомага действия по насърчаването на способността за приспособяване на работниците, предприемачите и предприятията с около 13,5 милиарда евро през периода 2007-2013 г. Значителна част от тази сума е предназначена пряко за МСП. В допълнение, според оценките подпомагането на започващите дейност като самостоятелно заети лица и нови предприятия ще възлезе общо на 2,8 милиарда. Не на последно място, Комисията работи по преглед на бъдещите нужди от умения в ЕС.

Свързан с недостига на умения е и неизползваният потенциал за изследователска и иновационна дейност. През 2007 г. само около 3 от 10 МСП в ЕС са посочили, че имат нови продукти или приходи от нови продукти. Поради това е от значение МСП да се интегрират по-успешно в изследователската общност и да се поощряват контактите между университетите и МСП.

Също така е необходимо да се насърчава активното управление на интелектуалната собственост от МСП, например посредством предоставянето на възможност за електронно фактуриране и действия по електронно управление.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: ще продължава да разширява обхвата на схема за насърчаване на мобилността на начинаещите и стажантите като част от програмата Leonardo Da Vinci за 2010 г., подкрепя разработването от заинтересованите страни на онлайн портал за ИКТ-умения и професии през 2008 г., който ще предостави възможност на дружествата да направят самостоятелна оценка на своите нужди от ИКТ-умения и да установят как да развиват кариерата и квалификацията на служителите си, а през 2008 г. ще публикува онлайн наръчник за електронна търговия, който ще подпомогне МСП сами да направят диагноза на своите нужди в електронната търговия, ще продължи усилията да оптимизира участието на МСП в Седмата рамкова програма за изследвания и технологично развитие (7РП) посредством опростяване, по-добро информиране и по-висок процент на финансиране, насърчава растежа на МСП като гарантира, че МСП, което участва в проект по 7РП, може да продължи да се ползва от предимството да бъде третирано като МСП през целия период на проекта, дори ако надхвърли горната граница за МСП през този период, ще опрости разпоредбите за държавна помощ, за подпомагане от държавите-членки на научноизследователската и иновационната дейност, по-специално посредством общия регламент за групово освобождаване, насърчава появата на предприятия с висок растеж, като подпомага капацитета за изследователска и иновационна дейност на МСП, главно посредством засиленото координиране на национални програми и инициативи, като се консултира с държавите-членки, ще разработи клъстерна стратегия, която включва инициативи за насърчаване на транснационалното клъстерно сътрудничество, улесняването на достъпа на клъстери до нови пазари и предприемането на мерки за насърчаване на по-интензивно участие на МСП в иновационни клъстери, ще се стреми да подпомага участието на МСП в трансфера на знания, отчасти посредством започването на пилотен проект за подпомагане на финансирането на търговското използване на интелектуалната собственост, ще насърчава активното участие на МСП в рамката на дейностите, извършвани от Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ), за да им даде възможност да се възползват от трансфера на знания, подпомаган от ЕИТ. Държавите-членки се приканват да: насърчават усилията на МСП за интернационализиране и превръщането им предприятия с висок растеж, включително посредством участието в иновационни клъстери, насърчават развитието на уменията на МСП в областта на изследователската и иновационната дейност, например посредством опростен достъп до обществената изследователска инфраструктура, ползването на услуги по изследователска и развойна дейност, набирането на квалифицирани работници и обучение, както е предвидено в новата рамка на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, когато това е от взаимна полза, предоставят на МСП от други държави-членки възможност за участие в национални изследователски програми и допринасят за достъпа на МСП до транснационални изследователски дейности, например посредством съвместно планиране, осигуряват лесен достъп на МСП до финансиране, свързано с предприемачество, иновационна дейност и знания, при прилагането от тяхна страна на програмата по политиката за сближаване, подпомагат разработването на електронната идентификация за предприятията, за да се направи възможно електронното фактуриране и действията по електронно управление, насърчават предприятия, по-специално МСП и други заинтересовани страни, включително възлагащи органи, да участват в дейности, които допринасят за бързото изпълнение на инициативата за водещ пазар. |

- IX ЕС и държавите-членки следва да създадат възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности.

Те следва да предоставят повече информация, експертни познания и финансови стимули, за да се използват в пълна степен възможностите за нови „зелени“ пазари и повишена енергийна ефективност, отчасти посредством въвеждането на системи за екологично управление в МСП.

Изменението на климата, недостигът на енергийни запаси и устойчивото развитие са ключови предизвикателства за МСП, които следва да възприемат по-устойчиви производствени и икономически модели. Търсенето на щадящи околната среда продукти и услуги също така прокарва път към нови възможности за икономическа дейност.

Само 29% от МСП са въвели някакви мерки за икономия на енергия и суровини (в сравнение с 46% от големите предприятия). Само 4% от МСП в ЕС разполагат с всеобхватна система за енергийна ефективност, в сравнение с 19% от големите предприятия. МСП са особено уязвими от настоящата тенденция към повишаване на цените на енергията и суровините, както и от прогнозираните промени в климата и следва да повишат ефективността си и способността си да се приспособят към тези предизвикателства, за да ги превърнат във възможности.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: улеснява достъпа на МСП до схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) посредством облекчени процедури за опазване на околната среда, намалени такси и възможност за регистриране на клъстери, ще финансира мрежа от експерти по околната среда и енергийната ефективност в Enterprise Europe Network, които съветват относно екологично ефективни дейности, потенциала на пазарите и възможности за финансиране за по-ефективни дейности, по-специално по отношение на МСП, разработва нови форми на подпомагане на иновативни нови предприятия и МСП в областта на екологичните иновации, с оглед на улесняването на достъпа до пазара, трансфера на технологии, използването на стандарти и достъпа до финансиране, в съответствие със съществуващите разпоредби относно държавната помощ, Държавите-членки се приканват да: осигурят стимули за екологично ефективни предприятия и продукти (системи за данъчни стимули и приоритетно субсидиране на финансирането на устойчиви предприятия) в съответствие с насоките на Общността за държавната помощ за опазване на околната среда и прилагат разработения в ОРГО опростен подход по отношение на помощта за опазване на околната среда за МСП, използват в пълна степен сумата от около 2,5 милиарда евро, предоставени по програми по политиката за сближаване за подпомагането на щадящи околната среда продукти и производства в МСП. |

- X ЕС и държавите-членки следва да подпомагат и насърчават МСП да се възползват от растежа на пазарите извън ЕС, по-специално посредством специфична за пазара помощ и дейности по икономическо обучение.

Само 8% от европейските МСП декларират оборот от износ (7% от микропредприятията са декларирали износ), което е значително по-малко от показателя на големите предприятия (28%). Освен това само 12% от производствените материали в едно средностатистическо МСП са закупени в чужбина.

Бързо разрастващите се пазари представляват неизползван потенциал за много европейски МСП. По-специално последните разширения на ЕС създадоха значителни възможности за нова икономическа дейност за дружества от „старите“ и „новите“ държави-членки. Това показва значението на използването в пълна степен на потенциала на възможностите на пазара в страните кандидати за членство в ЕС и в съседните на ЕС страни.

Пречките пред търговията оказват по-голямо въздействие върху МСП отколкото върху по-големи предприятия поради ограничеността на ресурсите им и по-ограничената им способност да поемат рискове, особено когато извършват дейност на пазари с интензивна конкуренция. За да могат да получат достъп до тези пазари, МСП се нуждаят от подкрепа при получаването на информация относно потенциални партньори и ниши на техните пазари. Те също така се нуждаят от помощ за преодоляването на културни бариери пред икономическата дейност и различия в нормативната или правната среда.

С оглед да се подпомагат МСП да се възползват в пълна степен от предоставяните от глобализацията възможности, трябва да се обърне особено внимание на подобряването на достъпа до пазарите за обществени поръчки и на упражняването на правата върху интелектуалната собственост, на осигуряването на лоялна конкуренция, както и на улесняването на достъпа до пазара.

С оглед реализирането на този принцип на практика:

Комисията: създаде екипи за достъп до пазара на ключови износни пазари със съвместното участие на търговски съветници и икономически организации в ЕС, които ще спомогнат за подобряване на осведомеността на МСП относно пречките пред търговията извън ЕС, ще се стреми активно към отварянето на пазарите на трети страни, по-специално в развитите и по-напредналите развиващи се икономики посредством преговори в СТО и двустранни споразумения, посредством двустранни и многостранни преговори (Споразумение на СТО за държавните поръчки) ще се стреми по-специално към отварянето на пазарите за обществени поръчки в страните, които не са членки на ЕС, което следва да доведе до взаимни и реципрочни ползи, по-специално със страни с бърз икономически растеж, ще насърчава улесняването на търговията, както в контекста на СТО, така и в двустранни преговори, ще продължава да облекчава достъпа на МСП в ЕС до пазарите на страни кандидати за членство и други съседни страни, по-специално посредством Enterprise Europe Network и посредством популяризирането в тези страни на принципа „Мисли първо за малките“, включително посредством обмен на добри практики въз основа на Европейската харта за малките предприятия и SBA, Възнамерява през 2009 г. да създаде европейски бизнес центрове на определени пазари, като започне с икономиките с бърз икономически растеж на Индия и Китай, възнамерява да започне проект „Gateway to China“, който има за предмет създаването на програма за обучение на изпълнителни кадри в Китай, за да даде възможност на европейските МСП да бъдат по-конкурентноспособни на китайския пазар до 2010 г. Държавите-членки се приканват да: насърчават менторската дейност от страна на големи дружества по отношение на МСП с цел установяването им на международните пазари. |

- 5. Прилагане на SBA и управление

След нейното представяне от Комисията през октомври 2007 г. идеята за „Small Business Act“ за Европа породи много надежди. Тя е широко подкрепяна на правителствено равнище, от Европейския парламент и от общността на МСП, като е важно тя да бъде задълбочено прилагана. Това изисква безрезервен политически ангажимент от страна на Комисията и държавите-членки. Поради това, като основа за обновен ангажимент по отношение на МСП, Комисията приканва Европейския съвет да приветства и подкрепи „Small Business Act“ за Европа, да приеме десетте принципа и да се ангажира с прилагането на предложените действия. Освен това Комисията приканва Съвета и Парламента да приемат бързо съответните законодателни предложения.

SBA следва да бъде изцяло включен в Стратегията за растеж и заетост, за да се осигури ефективното му прилагане и да се предвиди редовното актуализиране на резултатите от него. Поради това Държавите-членки се приканват да се възползват от актуализирането на лисабонския цикъл, планувано за края на 2008 г., за да вземат предвид SBA в своите национални програми за реформа и в годишните си доклади за изпълнение. Държавите-членки могат да използват за пример приложения обзор на добри практики в ЕС, а Комисията ще продължи да предоставя платформа за обмен на най-добри практики.

От 2008 г. нататък Комисията ще оценява напредъка, постигнат при прилагането на SBA и ще докладва редовно по него в рамките на Стратегията за растеж и заетост. Това ще позволи на Европейския съвет да разгледа постигнатия напредък в областта на политиката за МСП, както на равнището на Общността, така и на равнището на държавите-членка, и да направи необходимите изводи.

Приложение: Обмен на добри практики в политиката за МСП

Обменът на добри практики в областта на политиката за МСП се доказа като успешен инструмент за прилагане на Лисабонската стратегия за растеж и заетост. От 2000 г. насам Комисията събира примери за добри практики в различни области. Събраните примери във връзка с Европейската харта за малките предприятия се намират в каталога на хартата онлайн на следния адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp.

Европейските награди за предприемачество са признание за отлични постижения в насърчаването на предприемачеството в региона и възнаграждават изключителни инициативи. Набор от примери за добри практики в областта на насърчаването на икономическата дейност се намира на следния адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en_lowres.pdf.

В настоящото приложение са предоставени някои примери за добри практики от държавите-членки, които служат за пример за прилагането на SBA.

Принцип 1: | Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава |

Мрежа „Импулс“ в Саксония-Анхалт, Германия |

Интернет страница: www.impuls-netzwerk.de |

Стратегия за млади предприятия и предприемачи в Уелс, Обединено кралство |

Интернет страница: http://www.projectdynamo.co.uk; www.becauseyoucan.com. |

Cap’Ten, бъди ръководител на своя проект, Белгия |

Интернет страница: www.ichec-pme.be |

Emax – северният тренировъчен лагер за млади преприемачи, Швеция |

Интернет страница: www.emaxevent.com, www.startcentrum.se |

Детска бизнес седмица, Австрия |

Интернет страница: www.kinderbusinessweek.at |

Дни на предприемачеството: Emprendemos Juntos – Всички сме предприемачи, Испания |

Интернет страница: www.emprendemosjuntos.es |

Развиване на предприемаческата култура сред жените, Румъния |

Интернет страница: www.animmc.ro |

Принцип 2: | Да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс |

Програма за развитие, насочена към подготовката на контролираното прехвърляне на МСП на следващото поколение, Финландия |

Интернет страница: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi |

По-бързо ново начало след несъстоятелност, Дания |

Интернет страница: www.naec.dk |

Помощ за самостоятелно заети лица и собственици на предприятия в затруднение, Белгия |

Интернет страница: www.beci.be |

Принцип 3: | Да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“ |

Интернет страница за консултиране на обществеността „Teeme koos“, Естония |

Интернет страница: www.osale.ee; www.riigikantselei.ee; www.valitsus.ee |

Въвеждане на услуги по подпомагане на МСП на местно равнище посредством практиката на едно спиране, Словения |

Интернет страница: www.japti.si |

Списък за проверка на разпоредбите, Обединено кралство |

Интернет страница: www.businesslink.gov.uk |

Комитет Y4, Финландия |

Интернет страница: www.y4.fi |

Принцип 4: | Да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП |

Програмата за електронно управление на белгийския социален сектор за МСП, Белгия |

Интернет страница: www.ksz-bcss.fgov.be |

Единни звена за регистриране на предприемачи, Чешка република |

Интернет страница: www.mpo.cz |

Едно спиране за предприемачи, Германия |

Интернет страница: www.one-stop-shop-trier.de |

Център за управление на микропредприятия за икономическо и финансово отчитане, Франция |

Интернет страница: www.artifrance.eu |

Интернет портал за публична информация за малки предприятия, Франция |

Интернет страница: pme.service-public.fr |

CORE – Портал за онлайн регистрация на дружества, Ирландия |

Интернет страница: www.cro.ie |

Проект „Kick-start“, Малта |

Интернет страница: www.mcmpgov.mt |

Онлайн гише за дружества, Нидерландия |

Интернет страница: www.bedrijvenloket.nl |

KSU – Национална мрежа за услуги за МСП, Полша |

Интернет страница: www.euroinfo.org.pl, www.ksu.parp.gov.pl |

Онлайн предприятие, Португалия |

Интернет страница: www.portaldaempresa.pt |

Едно спиране за МСП (VEM), Словения |

Интернет страница: www.japti.si |

Централен портал на държавната администрация, Словакия |

Интернет страница: www.telecom.gov.sk |

Онлайн услуги във връзка със заплатите за малки работодатели, Финландия |

Интернет страница: www.palkka.fi |

Принцип 5: | Да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП: да се улесни участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите за държавна помощ по отношение на МСП |

Електронен портал за обществени поръчки, Люксембург |

Интернет страница: http://www.marches.public.lu, http://www.mtp.public.lu |

Принцип 6: | Да се улесни достъпът на МСП до финансиране и за се разработи правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки |

Програма за начален и рисков капитал, Ирландия |

Интернет страница: www.enterprise-ireland.com |

Заеми за малки предприятия с възстановяване на лихвите, Кипър |

Интернет страница: www.bankofcyprus.com |

Публичен фонд за финансиране на рисков капитал, Латвия |

Интернет страница: www.lga.lv |

Програма за микрокредити за жени предприемачи и собственици на предприятия, Испания |

Интернет страница: www.ipyme.org |

Принцип 7: | Да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар |

Портал за предприятия и износ, Чешка република |

Интернет страница: Businessinfo.cz |

Мрежа за компетентност Нидерландия/Северен Рейн-Вестфалия INTER-NED |

Интернет страница: www.inter-ned.info |

Повишаване на обществената осведоменост относно стандартизацията, Литва |

Интернет страница: www.lsd.lt |

CETMOS –— Централноевропейска служба за наблюдение относно търговските марки, Австрия |

Интернет страница: www.cetmos.eu |

Принцип 8: | Да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация |

Национална стратегия за електронна търговия, Ирландия |

Интернет страница: www.entemp.ie |

Управление на иновациите, Унгария |

Интернет страница: www.chic.hu |

Национален иновационен фонд, България |

Интернет страница: www.sme.government.bg |

Гръцка инициатива за технологични клъстери, Гърция |

Интернет страница: www.htci.gr |

Принцип 9: | Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности |

Нов процес за прецизна обработка на повърхности в керамичната промишленост, посредством който се намалява въздействието върху околната среда, Италия |

Интернет страница: http://www.fondovalle.it |

Екологична данъчна реформа, Естония |

Интернет страница: www.fin.ee |

EDM – Електронно управление на данни в областта на управлението на околната среда и отпадъците, Австрия |

Интернет страница: www.lebensministerium.at |

Принцип 10: | Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите |

Интернет панаир, Полша |

Интернет страница: www.euroinfo.org.pl |

Pipe – план за въвеждане в развиването на успешна дейност в чужбина, Испания |

Интернет страница: www.portalpipe.com |

Sprint – Заедно за конкурентоспособност на световните пазари, Италия |

Интернет страница: www.sprint-er.it |

[1] „Изпълнение на Лисабонската програма на Общността – Съвременна политика за МСП за растеж и заетост “, COM(2005) 551 окончателен, 10.11.2005 г.

[2] http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf

[3] „Малките и средните предприятия — ключ към засилен растеж и заетост. Средносрочен преглед на съвременната политика за МСП“, COM(2007) 592 окончателен, 4.10.2007 г.

[4] http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm

[5] „Оценка на въздействието върху SBA“, SEC(2008) 2101.

[6] Мрежа за наблюдение на МСП в ЕС, 2007 г. http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm

[7] „Единен пазар за Европа в 21-ви век“, COM(2007) 724 окончателен, 20.11.2007 г.

[8] http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf.

[9] http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm

[10] „Обща имиграционна политика за Европа: Принципи и инструменти“, COM(2008)359 окончателен, 17.6.2008 г.

[11] „Преодоляване на стигматизирането на фалита на предприятията - за политика на втори шанс - Прилагане на Лисабонското партньорство за растеж и заетост“, COM(2007) 584 окончателен, 5.10.2007 г.

[12] Доклад на експертната група относно „Модели за намаляване на прекомерната нормативна тежест за МСП“, май 2007 г.

[13] http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/SME_public_procurement_Summary.pdf

[14] http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

[15] http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

[16] Препоръка на Комисията за ключовите умения за обучение през целия живот, 18.12.2006 г.

Top