EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0174

Становище на Комитета на регионите относно Програма за по-безопасен интернет (2009-2013 г.)

OJ C 325, 19.12.2008, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 325/81


Становище на Комитета на регионите относно „Програма за по-безопасен интернет (2009-2013 г.)“

(2008/C 325/14)

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

вярва, че предприетите досега действия трябва да бъдат пригодени към новите изисквания, като се има предвид, че развитието на нови технологии и услуги генерира нови рискове и увеличава съществуващите;

препоръчва да бъде постигнат поне рамков консенсус относно понятието „незаконно съдържание“ чрез сравнение на разпоредбите на наказателното право и определяне на общата им основа. Дейностите следва да подпомагат изготвянето на Европейски черен списък на незаконното съдържание и да насърчават неговото използване от доставчиците на Интернет;

призовава за това дейностите, насочени към повишаване на осведомеността на крайните потребители, да включват изрично органите за местно самоуправление, които са най-близо до целевите групи и разполагат с най-голям потенциал за разпространение на информация, както и за прилагане на конкретни програми и проекти;

препоръчва центровете за повишаване на осведомеността да следват определени стратегии в контактите си с децата, родителите и учителите и да гарантират качеството на предприетите от тях мерки. Програмата следва също така да подпомага по-активното участие на медиите в кампании за повишаване на осведомеността;

счита за изключително важно възможно най-тясното сътрудничество между горещите линии, правоприлагащите органи и Интернет доставчиците, както и включването на други участници, например подходящи социални организации и НПО;

настоява за предприемане на действия за създаването на учебни материали относно информационните технологии и медийните умения, които да включват информация относно сигурната онлайн среда. Също така, действията не трябва да бъдат насочени изключително към защитата на децата, а и към активното усвояване на методите за безопасно използване на Интернет (придобиване на самостоятелност).

Докладчик

:

г-н Ján ORAVEC (SK/ЕНП), кмет на гр. Štúrovo

Отправен документ

„Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии“

COM(2008) 106 окончателен — 2008/0047 COD

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Общи бележки по програмата

1.

споделя мнението, че в периода след въвеждането на Плана за действие за по-безопасен Интернет, както технологиите, така и тяхното приложение претърпяха значителна промяна. Децата са все по-активни ползватели на онлайн технологиите. Тяхната защита от вредно съдържание, ограничаването на разпространението на незаконно съдържание, както и възпитаването им в съзнателен и критичен подход към Интернет, представлява огромен проблем, който трябва активно да бъде обсъждан от лицата с политически и законотворчески правомощия, индустрията, крайните потребители и по-специално от родителите, наставниците и учителите;

2.

съгласява се, че сред най-сериозните рискове за децата, свързани с онлайн технологиите, са: случаите, при които деца са пострадали пряко, като жертви на сексуален тормоз, документиран чрез снимки, филмов или звуков материал, разпространен впоследствие онлайн; директен контакт с извършителите, които се свързват и сприятеляват с децата, с цел извършване на сексуална злоупотреба („сприятеляване“) или когато децата стават жертва на психически тормоз в онлайн среда (кибертормоз);

3.

взима предвид заключенията на крайната оценка на Плана за действие за по-безопасен Интернет;

4.

оценява високо програмите на ЕС за по-безопасен интернет като единствените паневропейски инициативи, насочени към защитата на децата в онлайн среда;

5.

съгласява се, че предприетите действия са били ефективни, но вярва, че те трябва да бъдат пригодени към новите изисквания, като се има предвид, че развитието на нови технологии и услуги генерира нови рискове и увеличава съществуващите;

6.

приветства факта, че новата програма ще улесни сътрудничеството и обмена на опит и на добри практики на всички равнища по отношение на детската безопасност в Интернет и по този начин ще увеличи европейската добавена стойност;

7.

съзнава трудността за постигане на консенсус относно дефиницията на термините „незаконно съдържание“ и „вредно съдържание“, които се определят по различен начин в различните страни и култури;

8.

препоръчва все пак да бъде постигнат поне рамков консенсус относно незаконното съдържание чрез сравнение на разпоредбите на наказателното право и определяне на общата им основа;

9.

вярва, че предложените мерки ще спомогнат за защита на децата, използващи Интернет и други комуникационни технологии, ще отговорят на новите ситуации и ще ограничат разпространението на незаконно съдържание в онлайн средата, и по-специално онлайн разпространението на материал, съдържащ сексуална злоупотреба с деца, „сприятеляване“ и „кибер тормоз“;

10.

изразява надежда, че допълнителните дейности ще бъдат насочени към стимулиране и насърчаване на развитието и прилагането на технически решения за справяне с незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн средата, както и към насърчаване на взаимодействието и обмена на най-добри практики между широк кръг от заинтересовани страни на местно, регионално, европейско и международно ниво;

11.

предлага всяка година да се организират конференции с насочваща цел с участието на заинтересованите страни на национално, европейско и международно ниво, за да се осигури възможност да се обсъждат текущите предизвикателства и въпроси, да се споделят добрите практики и да се насърчава сътрудничеството;

12.

изразява съжаление, че дейностите, насочени към повишаване на обществената осведоменост, и по-специално тази на децата, родителите, наставниците и възпитателите относно възможностите и рисковете, свързани с използването на онлайн технологии, и средствата за безопасната им употреба, не включват изрично местните и регионалните власти, които са най-близо до целевите групи и разполагат с най-голям потенциал за съобщаване на важна информация, както и за прилагане на конкретни програми и проекти;

13.

подкрепя създаването и по-нататъшното развитие на база от знания, която да се използва за борба с настоящите и бъдещите рискове и с последиците от използването на Интернет;

14.

препоръчва координиране на проучванията в съответните области в ЕС и извън него, и натрупване на знания относно (променящите се) начини на употреба на онлайн технологиите от децата, свързаните с тях рискове и възможното вредно влияние на онлайн технологиите върху децата, включително на техническите, психологическите и социалните аспекти, както и посочване на положителните примери за възпитанието на децата в критичен подход към медиите;

15.

подкрепя напълно продължаването на Програмата за по-безопасен Интернет плюс и подобряването на нейното качество;

16.

призовава институциите на Общността и държавите-членки да отделят нужното внимание на борбата с този проблем в рамките на техните правомощия;

17.

надява се, че ефективното прилагане на мерките ще спомогне за намаляване на заплахите за децата, използващи Интернет и други комуникационни технологии.

II.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

Приложение I — Действие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.

Осигуряване на центрове за контакт, където обществото ще може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, действат в тясно сътрудничество с другите мерки на национално ниво и търсят сътрудничество на европейско ниво, за да се справят с трансгранични проблеми и обменят най-добри практики.

1.

Осигуряване на центрове за контакт, където обществото ще може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, действат в тясно сътрудничество с другите мерки на национално ниво и търсят сътрудничество на европейско ниво, за да се справят с трансгранични проблеми и обменят най-добри практики. Следва да бъде оказана подкрепа за популяризиране на горещите линии сред крайните потребители и също така следва да се използва потенциалът на местните власти за разпространение на важна информация.

Изложение на мотивите

Центровете за контакт и горещите линии могат да изпълняват своята функция само ако максимален брой крайни потребители знаят за тяхното съществуване. Поради тази причина те се нуждаят от максимално популяризиране и местните власти разполагат с добри средства за това.

Изменение 2

Приложение I — Действие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

2.

Борба с вредното поведение в онлайн среда, по-специално със сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и оказването на психически тормоз в онлайн среда. Цел на дейностите ще е противодействие на сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и оказването на психически тормоз. Действията ще разгледат техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани с проблема, и ще подпомагат сътрудничеството и координацията между заинтересованите страни.

2.

Борба с вредното поведение в онлайн среда, по-специално със сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и оказването на психически тормоз в онлайн среда. Цел на дейностите ще е противодействие на сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и оказването на психически тормоз. Действията ще разгледат техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани с проблема, и ще подпомагат сътрудничеството и координацията между заинтересованите страни. Възможно най-тясното сътрудничество между горещите линии, правоприлагащите органи и Интернет доставчиците, от една страна, и включването на други участници, например подходящи социални организации и НПО, от друга, са от изключителна важност.

Изложение на мотивите

За да бъдат предприети ефективни мерки за противодействие, е нужен бърз и постоянен поток от информация от горещите линии към другите заинтересовани страни, които участват в борбата срещу незаконното съдържание и вредното поведение.

Изменение 3

Приложение I — Действие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

3.

Стимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да насърчават развитието или адаптирането на ефективни технологични инструменти за справяне с незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда, общо използвани от заинтересованите страни.

3.

Подпомагане и с Cтимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да насърчават развитието или адаптирането на ефективни технологични инструменти за справяне с незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда, общо използвани от заинтересованите страни. Дейностите следва да оказват допълнителна подкрепа за координацията на работата по изготвянето на Европейски черен списък на незаконно съдържание и за насърчаване на неговото използване от доставчиците на Интернет.

Изложение на мотивите

Нужно е новите технически решения да бъдат не само насърчавани, но и подкрепяни. Европейският черен списък може да спомогне за предотвратяването или за възможното реагиране на незаконно съдържание.

Изменение 4

Приложение I — Действие 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

3.

Насърчаване на участието на деца и млади хора в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията ще са предназначени за ангажиране на деца и млади хора, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение използване на онлайн технологии, що се отнася до насърчаване на по-безопасна онлайн среда за деца.

3.

Насърчаване на участието на деца и млади хора в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията ще са предназначени за ангажиране на деца и млади хора, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение използване на онлайн технологии, що се отнася до насърчаване на по-безопасна онлайн среда за деца. Действията следва също да включват създаването на учебни материали относно информационните технологии и медийните умения, които да включват информация относно сигурната онлайн среда и опасността от незаконно съдържание и вредно поведение. От друга страна действията не трябва да бъдат насочени изключително към защитата на децата, а и към активното усвояване на методите за безопасно използване на Интернет (придобиване на самостоятелност).

Изложение на мотивите

Един обучен учител може да използва интерактивни методи, за да насочи вниманието на децата към опасностите при използването на Интернет, като същевременно извлича поуки от техните реакции относно вижданията и опита им с онлайн технологиите.

Изменение 5

Приложение I — Действие 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

4.

Увеличаване на осведомеността относно подходящи инструменти за действие срещу вредното съдържание в онлайн среда. Дейностите ще целят увеличаване на информираността относно представянето и ефективността на инструментите за действие срещу незаконно съдържание и снабдяване на потребителите с информация, инструменти и приложения, които да им осигуряват подходяща подкрепа при съприкосновение с вредното съдържание измежду различните платформи.

4.

Увеличаване на осведомеността относно подходящите инструменти за действие срещу вредно съдържание в онлайн среда и информиране на крайните потребители относно наличните средства за филтриране на вредно съдържание. Дейностите ще целят увеличаване на информираността относно представянето и ефективността на инструментите за действие срещу незаконно съдържание и снабдяване на потребителите с информация, инструменти и приложения, които да им осигуряват подходяща подкрепа при съприкосновение с вредното съдържание измежду различните платформи.

Изложение на мотивите

Информацията относно подходящите или нови средства за борба срещу вредното съдържание е важна не само за специалистите в тази област, но практически за всеки от крайните потребители, за да могат те да направят всичко възможно, за да отговорят по възможно най-подходящия и ефективен начин на новите опасности.

Изменение 6

Приложение I — Действие 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.

Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация за по-безопасно използване на онлайн технологиите. Дейностите ще повишат обществената осведоменост чрез осигуряване на адекватна информация относно възможностите, рисковете и средствата за справяне с тях, координирани на европейско ниво. Дейностите ще насърчават рентабилни средства за популяризиране на проблема сред голям брой потребители.

1.

Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация за по-безопасно използване на онлайн технологиите и подкрепа за по-активно участие на медиите в кампании за повишаване на осведомеността. Дейностите ще повишат обществената осведоменост чрез осигуряване на адекватна информация относно възможностите, рисковете и средствата за справяне с тях, координирани на европейско ниво. Дейностите ще насърчават рентабилни средства за популяризиране на проблема сред голям брой потребители.

Изложение на мотивите

Местните и националните медии имат основна роля в разпространението на информация относно по-безопасното използване на онлайн технологиите. Тяхното включване в процеса и в кампании за повишаване на осведомеността трябва да бъде насърчавано.

Изменение 7

Приложение I — Действие 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

2.

Осигуряване на центрове за контакт, където родители и деца могат да получат отговори на въпроса за тяхната безопасност в онлайн среда. Дейностите ще целят предоставянето на възможност на потребителите за взимане на адекватни и отговорни решения, като им предоставят съвет за целесъобразна информация и за предпазните мерки, които трябва да се предприемат с цел безопасност в онлайн среда.

2.

Осигуряване на центрове за контакт, където родители и деца могат да получат отговори на въпроса за тяхната безопасност в онлайн среда. Дейностите ще следва да целят предоставянето на възможност на потребителите за взимане на адекватни и отговорни решения, като им предоставят съвет за целесъобразна информация и за предпазните мерки, които трябва да се предприемат с цел безопасност в онлайн среда. Дейностите следва да целят обществената осведоменост относно тези центрове за контакт да бъде възможно най-висока.

Изложение на мотивите

Центровете за контакт могат да изпълняват ролята си само ако обществото като цяло и крайните потребители ги познават и по този начин знаят към кого да се обърнат за информация и къде да получат отговор на въпросите си.

Изменение 8

Приложение I — Действие 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

3.

Насърчаване на оптимизирането на ефективни и рентабилни методи и инструменти за повишаване на осведомеността. Действията ще целят подобряване на съответните методи и инструменти за повишаване на осведомеността с оглед на тяхната дългосрочна ефективност и рентабилност.

3.

Да се изисква центровете за повишаване на осведомеността да следват определени стратегии в контактите си с децата, родителите и учителите. Насърчаване на оптимизирането на ефективни и рентабилни методи и инструменти за повишаване на осведомеността. Действията ще следва да целят подобряване на съответните методи и инструменти за повишаване на осведомеността с оглед на тяхната дългосрочна ефективност и рентабилност като едновременно се полагат усилия за гарантиране на качеството на тези мерки.

Изложение на мотивите

Центровете за повишаване на осведомеността играят една от най-важните роли за повишаване на обществената осведоменост, тъй като информацията, която предоставят, ще бъде предадена директно или чрез различни канали за информация на широката общественост. Поради това, те трябва да са способни да идентифицират опасностите и да предоставят отговори. Особено важно е те да участват в координирани действия и да работят в тясно сътрудничество с експерти, притежаващи медийни умения и медийна грамотност.

Брюксел, 9 октомври 2008 г.

Председател

на Комитета на регионите

Luc VAN DEN BRANDE


Top