EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0070

Становище на Европейската централна банка от 18 ноември 2008 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 314/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 ноември 2008 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Въведение и правно основаниe

На 24 октомври 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (1) (наричана по-долу „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище относно предложената директива на основание член 105, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

1.1.

ЕЦБ отбелязва, че настоящата криза на финансовите пазари показа, че схемите за гарантиранe на депозити са жизненоважни за поддържане на доверието на вложителите и следователно за запазване на финансовата стабилност. ЕЦБ подкрепя основната цел за засилване на доверието на вложителите и разбира, че от съображения за спешност предложената директива се фокусира върху увеличаване на гарантирания размер по националните схеми за гарантиране на депозити (наричани по-долу „национални схеми“), в съответствие със заключенията на Съвета по икономическите и финансови въпроси (ECOFIN) от 7 октомври 2008 г. (2), намаляване на срока за изплащане и прекратяване на настоящата възможност за самоучастие.

1.2.

Същевременно ЕЦБ подкрепя намерението на Комисията да продължи работата по сближаване на националните схеми, като отдели особено внимание на хармонизирането на механизмите за финансирането им, и да представи доклад по въпроса на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2009 г. (3) С оглед на важността на мерките за финансиране на националните схеми за ефективността на мрежата за финансова сигурност и за запазване на финансовата стабилност, ЕЦБ очаква да допринесе за бъдещата работа на Комисията в тази област и насърчава навременното завършване на доклада на Комисията. В тази връзка, ЕЦБ подчертава че мерките за финансиране на националните схеми следва да съответстват inter alia на забраната за парично финансиране, установена в Договора, и по-специално на забраната за националните централни банки да предоставят овърдрафти или всеки друг вид кредитно улеснение по смисъла на член 101 от Договора (4), както по-подробно е разгледано в предишни становища на ЕЦБ относно национални законодателни проекти (5) и в докладите за сближаване на ЕЦБ (6).

2.   Специфични забележки

2.1.   Покритие на нивото на гарантиране

ЕЦБ приветства увеличаването на минималния размер на гарантираните депозити до 50 000 EUR до края на 2008 г. и допълнителното увеличаване до 100 000 EUR (7), както е споменато в заключенията на Съвета от 7 октомври 2008 г. (8) Същевременно, ЕЦБ подчертава, че всяко увеличаване на гарантирания размер, превишаващо последната от посочените по-горе суми, следва да бъде предшествано от тясно съгласуване на ниво ЕС, тъй като съществени различия между националните мерки могат да имат последици с обратен ефект и да създадат изкривяване на единния пазар.

2.2.   Намаляване на срока за изплащане

ЕЦБ приветства намерението за значително намаляване на срока за изплащане на гарантирани депозити, чрез което се засилва доверието на вложителите (9). В тази връзка, ЕЦБ би искала до подчертае, че последният анализ на международно ниво показа, че бързото изплащане на вземанията на вложителите е от съществено значение за ефективната защита на депозитите. Същевременно следва да се предприеме прагматичен подход за въвеждане на необходимото намаляване на срока за изплащане, като по този начин се запазва доверието в схемите за гарантиране на депозити. Това означава създаване на ефективни оперативни процеси за проверяване на вземания и изплащане на вложителите, както и осигуряване наличието на достатъчно финансиране. По-специално, необходимо е да се създадат процедури, така че ако фалира банка, която оперира на трансгранична основа, вложителите да получат изплащане също толкова ефективно, както ако фалиралата банка оперираше само в една държава-членка. ЕЦБ предлага освен това, планираната от Комисията оценка на възможността да се хармонизират допълнително мерките за финансиране, използвани от националните схеми, да бъде придружена от преглед на ефективността на процедурите за изплащане. Накрая и в допълнение към намаляването на срока за изплащане, ЕЦБ посочва, че общественото доверие в схемите за гарантиране на депозити би могло да се засили чрез повишаване на осведомеността на вложителите по отношение на условията за защита на депозитите, inter alia чрез подходящо оповестяване на тези условия от кредитните институции.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 ноември 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 окончателен.

(2)  Виж прессъобщение за 2894-то заседание на Съвета (13784/08), намиращо се на уебсайта на Съвета: www.consilium.europa.eu, споменато в шестия параграф на раздел 1 от обяснителния меморандум към предложената директива.

(3)  Член 12 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 6 от предложената директива; виж съображения 1 и 7 от предложената директива.

(4)  Тълкувано в съответствие с Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. за уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора (ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1).

(5)  Виж параграфи 11-14 от Становище на ЕЦБ CON/2001/32 от 11 октомври 2001 г. по искане на португалското министерство на финансите относно проект на декрет-закон за изменение на правната рамка за кредитни институции и финансови дружества; параграфи 11-13 от Становище CON/2005/50 на ЕЦБ от 1 декември 2005 г. по искане на Národná banka Slovenska относно проектозакон за изменение на Закон № 118/1996 Coll. относно защитата на банкови депозити и относно изменения на някои други определени закони, съгласно последното изменение; параграфи 2.1-2.3 от Становище CON/2007/26 на ЕЦБ от 27 август 2007 г. по искане на полския министър на финансите относно проектозакон, изменящ Закона за фонда за банково гарантиране; и параграфи 2.2-2.8 от Становище CON/2008/5 на ЕЦБ от 17 януари 2008 г. по искане на полския министър на финансите относно проектозакон, изменящ Закона за фонда за банково гарантиране.

(6)  Виж например Доклад за сближаване на ЕЦБ от декември 2006 г., стр. 35.

(7)  Член 7, параграф 1 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 3, буква а) от предложената директива и допълнен с член 2, параграф 1, първа и втора алинеи на предложената директива, предвижда прилагане със задна дата на увеличения гарантиран размер на депозитите от 15 октомври 2008 г.; виж съображение 3 от предложената директива и раздел 5.3 от обяснителния меморандум към предложената директива.

(8)  Съветът постигна съгласие, че „всички държави-членки ще предоставят първоначално за период от една година гаранция за защита на депозитите за физически лица до размер най-малко от 50 000 EUR, като отбеляза, че много държави-членки са взели решение да повишат тяхната минимална защитена сума до 100 000 EUR“.

(9)  Член 1, параграф 3 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 1 от предложената директива, и член 10, параграфи 1 и 2 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 5 от предложената директива; виж съображение 5 от предложената директива и раздел 5.1 от обяснителния меморандум към предложената директива.


Top