EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Становище на европейската централна банка от 5 май 2008 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 117/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 май 2008 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Въведение и правно основаниe

На 17 март 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол (наричано по-долу „предложения регламент“) (1).

ЕЦБ е компетентна да даде становище по предложения регламент на основание член 105, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Предложеният регламент ще има за ефект въвеждането на нова „процедура по регулиране с контрол“ за, inter alia, изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията по отношение на някои актове на Общността в областта на статистиката. ЕЦБ няма специфични забележки относно разпоредбите на предложения регламент, тъй като те са в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията за въвеждане на нова „процедура по регулиране с контрол“ в рамките на комитологията (2).

С оглед на важната роля, която мерките за прилагане имат за общностното право в областта на статистиката, ЕЦБ използва възможността да подчертае значението на консултативната си роля по член 105, параграф 4 от Договора, който изисква ЕЦБ да бъде консултирана „по всеки предложен акт на Общността в областите на нейната компетентност“. В съответствие с позицията, застъпена в предишните становища на ЕЦБ относно мерки за прилагане в областта на финансовите услуги (3), ЕЦБ счита, че предложените мерки за прилагане в областта на статистиката са законови по своя характер и представляват „предложен акт на Общността“ по смисъла на член 105, параграф 4 от Договора. Ето защо, разпоредбата на Договора, която изисква ЕЦБ да бъде консултирана по всеки предложен акт на Общността в областите на нейната компетентност включва задължение ЕЦБ да бъде консултирана по тези мерки за прилагане (4).

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 май 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 окончателен и COM(2008) 71 окончателен. Становището на ЕЦБ беше поискано относно първата и четвъртата част на предложения регламент.

(2)  Декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно Решение на Съвета от 17 юли 2006 г. за изменение на Решение 1999/468/ЕO за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (2006/512/EО) (ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1).

(3)  Вж. уводната част на Становище на ЕЦБ CON/2006/57 от 12 декември 2006 г. относно предложението на Комисията за Директива по прилагането на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед изясняването на някои определения (ОВ C 31, 13.2.2007 г., стр. 1); вж. също параграф 1.2 от Становище на ЕЦБ CON/2007/4 от 15 февруари 2007 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно осем предложения за изменениe на директиви 2006/49/ЕО, 2006/48/ЕО, 2005/60/ЕО, 2004/109/ЕО, 2004/39/ЕО, 2003/71/ЕО, 2003/6/ЕО и 2002/87/ЕО във връзка с изпълнителните правомощия предоставени на Комисията (ОВ C 39, 23.2.2007 г., стр. 1).

(4)  Липсата на консултации между институциите на Общността е била предмет на няколко решения на Съда. Относно задължението да се консултира Европейския парламент, вж. дело 138/79 Roquette Frères срещу Съвета на Европейските общности [1980 г.] Сборник практика на Съда на ЕО 3333 и дело C-21/94 Парламент срещу Съвета [1995 г.] Сборник практика на Съда на ЕО I-1827, параграф 17. Относно задължението на Върховния орган да се консултира със Съвета и Консултативния комитет по Договора за Европейската общност за въглища и стомана, вж. дело 1/54 Френска република срещу Върховния орган на Европейската общност за въглища и стомана [1954-56 г.] Сборник практика на Съда на ЕО 1, стр. 15 (страницата съответства на английския текст, тъй като решението не е преведено на български език) и дело 2/54 Италианска република срещу Върховния орган на Европейската общност за въглища и стомана [1954-56 г.] Сборник практика на Съда на ЕО 37, стр. 52 (страницата съответства на английския текст, тъй като решението не е преведено на български език), потвърдено в дело 6/54 Кралство Нидерландия срещу Върховния орган на Европейската общност за въглища и стомана [1954-56 г.] Сборник практика на Съда на ЕО 103, стр. 112 (страницата съответства на английския текст, тъй като решението не е преведено на български език). Що се отнася до член 105, параграф 4 от Договора, в дело C-11/00 Комисия срещу Европейска централна банка [2003 г.] Сборник практика на Съда на ЕО I-7147, Генералният адвокат Jacobs подчертава, че „консултацията с ЕЦБ относно предложените актове в областта на нейната компетентност е процедурна стъпка изисквана от разпоредба на Договора, която несъмнено може да засегне съдържанието на приетите актове. Неизпълнението на такова задължение следва, според мен, да води до недействителност на приетите мерки.“, Становище на Генерален адвокат Jacobs дадено на 3 октомври 2002 г., параграф 131.


Top