EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Становище на Европейската централна банка от 3 март 2008 година по искане на Съвета на Европейския съюз по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 70/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 март 2008 година

по искане на Съвета на Европейския съюз по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Въведение и правно основание

На 7 февруари 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4, първо тире от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно първо изречение на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

ЕЦБ приветства предложения регламент, който следва да подобри качеството, сравнимостта и своевременността на европейската статистика за търговията и да осигури по-добра обвързаност на статистиката за търговията със статистиката за стопанската дейност. В държавите-членки, статистиката за външната търговия също така се използва като източник за съставяне на статистика на платежния баланс и статистика на националните сметки, както и за националния принос към платежния баланс на еврозоната и сметките на еврозоната, за които ЕЦБ отговаря.

2.

ЕЦБ отбелязва, че съгласно предложения регламент, държавите-членки ще трябва да съставят и предават данни за посоченото по-долу до Комисията на Европейските общности само, ако същите съществуват на митническа декларация, подадена пред техните митнически органи: i) държавата-членка на крайно местоназначение, при внос; ii) държавата-членка на действителен износ, при износ; и iii) вида на сделката (2). Държава-членка ще бъде задължена да даде на друга държава-членка информация за износ или внос, само след като митническите органи в двете държави-членки са установили механизъм за взаимен обмен на съответни данни чрез електронни средства (3). ЕЦБ отбелязва, че горепосочените данни са важни за осигуряване на високо качество на статистиката на еврозоната, посочена в параграф 1, и, за да се избегне риска от влошаване на качеството на данните, препоръчва незабавно да бъдат предприети мерки за прилагане на съответните промени в Митническия кодекс на Общността (4) и в механизма за обмен на данни между митническите органи в целия ЕС.

3.

Както вече заяви в предишно свое становище (5), ЕЦБ споделя интереса, изразен от Европейския парламент, за наблюдение на международната роля на еврото. В тази връзка, ЕЦБ приветства по-специално член 6, параграф 3 от предложения регламент, който изисква съставяне на статистика за търговията с разбивки по валути на фактуриране при износ и внос на стоки за и от страни извън ЕС. ЕЦБ осъществява наблюдение върху използването на еврото извън еврозоната и публикува годишен преглед на международната роля на еврото, включващ специален раздел за използването на еврото в международната търговия. Международната роля на еврото има силно регионално измерение, което е най-ясно изразено в ЕС. Данните за разбивките на външната търговия по валути са и ключов източник, използван в макроикономическите прогнози на ЕЦБ, които се използват за анализ на ценовата стабилност, тъй като те предоставят информация за обхвата, в който промените в обменните курсове влияят върху движенията на цената на вносните и местно произведените стоки.

4.

ЕЦБ приветства предвижданото намаляване на тежестта на статистическата отчетност върху стопанските субекти и подобреното използване на административни данни, за което предложеният регламент следва да допринесе.

5.

ЕЦБ разбира, че предложеният регламент може да наложи изменения в отчетността по Интрастат, която е установена от Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета (6), и препоръчва тези изменения да бъдат незабавно разгледани.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 март 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 окончателен.

(2)  Вж. член 6, параграф 5 от предложения регламент.

(3)  Вж. член 7, параграф 3 от предложения регламент.

(4)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1). Регламентът, последно изменен от Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(5)  Становище на ЕЦБ CON/2003/26 от 1 декември 2003 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (COM(2003) 507 окончателен) (ОВ C 296, 6.12.2003 г., стр. 5).

(6)  ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 1.


Top