Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0822

Предложение за регламент на Европейския Парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол - Част 3 - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол

/* COM/2007/0822 окончателен - COD 2007/0282 */

52007PC0822

Предложение за регламент на Европейския Парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол - Част 3 - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол /* COM/2007/0822 окончателен - COD 2007/0282 */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 19.12.2007

COM(2007) 822 окончателен

2007/0282 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол Част 3

(представено от Комисията)

2007/0282 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол Част 3

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в), член 63, първа алинея, точка 1, буква а) и член 67 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията[1],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[2],

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[3],

след консултиране с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора[4],

като имат предвид, че:

1. Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[5], беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за мерките от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет съгласно процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или допълването им чрез добавянето на нови несъществени елементи.

2. В съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията[6] относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде приложима тази нова процедура към актовете, които вече са в сила, приети съгласно процедурата по член 251 от Договора, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

3. В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия, които участваха в приемането и прилагането на актовете, изменяни с настоящия регламент, участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

4. В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и следователно не е обвързана от него, нито е задължена да го прилага,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В настоящия регламент „държава-членка“ означава всички държави-членки с изключение на Дания.

Член 2

Актовете, изброени в приложението, се адаптират, в съответствие със същото приложение, към Решение 1999/468/ЕО, изменено с Решение 2006/512/ЕО.

Член 3

Позоваването на разпоредбите на актовете, посочени в приложението, се счита за позоваване на същите разпоредби, адаптирани с настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

[…] […]

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела [7]

По отношение на Регламент (ЕО) № 44/2001, на Комисията следва по-специално да се предостави правомощието да актуализира или да извърши технически корекции на формулярите от приложенията към регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 44/2001, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 44/2001 се изменя, както следва:

(1) В член 74 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Актуализирането или техническите корекции на формулярите, образци на които се намират в приложения V и VI, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 75, параграф 2.“

(2) Член 75 се заменя със следния текст:

„Член 75

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела [8]

По отношение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, на Комисията следва по-специално да се предостави правомощието да актуализира или да извърши технически изменения на стандартните формуляри от приложението към регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1206/2001 се изменя, както следва:

(1) В член 19 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Актуализирането или техническите изменения на стандартните формуляри от приложението се извършват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2.“

(2) Член 20 се заменя със следния текст:

„Член 20

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна[9]

По отношение на Регламент (ЕО) № 343/2003, на Комисията следва по-специално да се предостави правомощието да приеме условията и реда за прилагане на хуманитарната клауза и да приеме критериите, необходими за осъществяването на прехвърляния. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да допълнят Регламент (ЕО) № 343/2003 чрез добавянето на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 343/2003 се изменя, както следва:

(1) В член 15 параграф 5 се заменя със следния текст:

„5. Условията и редът за прилагане на този член, включително, когато това е приложимо, помирителните механизми за преодоляване на различията между държавите-членки по отношение на нуждата от събиране на въпросните лица или на мястото, където това следва да бъде направено, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.“

(2) В член 19 параграф 5 се заменя със следния текст:

„5. Комисията може да приеме допълнителни правила за осъществяването на прехвърляния. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.“

(3) В член 20 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4. Комисията може да приеме допълнителни правила за осъществяването на прехвърляния. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.“

(4) В член 27 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания [10]

По отношение на Регламент (ЕО) № 805/2004, на Комисията следва по-специално да се предостави правомощието да измени стандартните формуляри от приложенията към регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 805/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 805/2004 се изменя, както следва:

(1) Членове 31 и 32 се заменят със следния текст:

„Член 31

Изменения на приложенията

Комисията изменя стандартните формуляри в приложенията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 32, параграф 2.

Член 32

Комитет

1. Комисията се подпомага от комитета, предвиден в член 75 от Регламент (ЕО) № 44/2001.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.“

[1] ОВ C […], […] г., стр. […].

[2] ОВ C […], […] г., стр. […].

[3] ОВ C […], […] г., стр. […].

[4] ОВ C […], […] г., стр. […].

[5] ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

[6] ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

[7] ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EC) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

[8] ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1.

[9] ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.

[10] ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 15. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1869/2005 (ОВ L 300, 17.11.2005 г., стр. 6 и ОВ L 321M, 21.11.2006 г., стр. 145).

Top