EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

/* COM/2007/0626 окончателен */

52007PC0626

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго /* COM/2007/0626 окончателен */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 17.10.2007

COM(2007) 626 окончателен

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

(представено от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета наложи някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (ДРК), в съответствие с Обща позиция 2005/440/ОВППС и с Резолюция 1596 (2005) на Съвета за сигурност на ООН и последващите свързани с това резолюции.

2. Чрез Резолюция 1771 (2007) от 10 август 2007 г. Съветът за сигурност на ООН реши, inter alia, че ограничителните мерки по отношение на определена техническа помощ не следва да се прилагат към предоставянето на съответна техническа помощ, в случай че Комитетът, създаден съгласно параграф 8 от Резолюция 1533 (2004), е бил предварително уведомен за това и когато те са били одобрени от правителството на ДРК, и когато тази помощ е предназначена единствено за поддръжката на части от армията и полицията на ДРК, които са в процес на интеграция в провинциите Северно и Южно Киву и областта Итури. Следователно е уместно да се измени Регламент (ЕО) № 889/2005.

3. Уместно е Регламент (ЕО) № 889/2005 да се приведе в съответствие с последното развитие на прилаганите санкции по отношение на определянето на компетентни органи, отговорност при нарушения и компетентност.

4. Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2007/654/ОВППС на Съвета от 9 октомври 2007 година за изменение на Обща позиция 2005/440/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Демократична република Конго[1],

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 889/2005[2] на Съвета наложи някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (ДРК), в съответствие с Обща позиция 2005/440/ОВППС и с Резолюция 1596 (2005) на Съвета за сигурност на ООН и последващите свързани с това резолюции.

(2) Чрез Резолюция 1771 (2007) от 10 август 2007 г. Съветът за сигурност на ООН реши, inter alia, че ограничителните мерки по отношение на определена техническа помощ не следва да се прилагат към предоставянето на съответна техническа помощ, в случай че Комитетът, създаден съгласно параграф 8 от Резолюция 1533 (2004), е бил предварително уведомен за това и когато те са били одобрени от правителството на ДРК, и когато тази помощ е предназначена единствено за поддръжката на части от армията и полицията на ДРК, които са в процес на интеграция в провинциите Северно и Южно Киву и областта Итури. Следователно е уместно да се измени Регламент (ЕО) № 889/2005.

(3) Уместно е Регламент (ЕО) № 889/2005 да се приведе в съответствие с последното развитие в прилаганите санкции по отношение на определянето на компетентни органи, отговорност при нарушения и компетентност.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 889/2005 се изменя както следва:

5. Член 3 се замества със следното:

„Член 3

1. Чрез дерогация от член 2 компетентните органи – посочени в уебсайтовете, изброени в приложението на държавата-членка, в която се е установил доставчикът - могат да позволят предоставянето на:

(а) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с оръжие и части за него, предназначени единствено за подпомагане и използване от мисията на Организацията на обединените нации в ДРК (MONUC);

(б) предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързани с оръжие и части за него, предназначени единствено за подпомагане и използване от части на армията и полицията на ДРК, при условие че тези части:

(i) са завършили процеса на интеграция, или

(ii) действат под командването съответно на „état-major intégré“ на въоръжените сили или на националната полиция на ДРК, или

(iii) са в процес на интеграция на територията на ДРК извън провинциите на Северно и Южно Киву и областта Итури;

(в) предоставянето на техническа помощ, одобрена от правителството на ДРК и предназначена единствено за подкрепа на части на армията и полицията на ДРК, които са в процес на интеграция в провинциите Северна и Южна Киву и окръг Итури, като за предоставянето на такава помощ или услуги се уведомява предварително Комитетът по санкциите; и

(г) предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързана с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарна или превантивна употреба, като за предоставянето на такава помощ или услуги се уведомява предварително Комитетът по санкциите.

2. Не се дават разрешителни за вече проведени дейности.“

6. Добавя се следният член 2а:

„Член 2, буква а)

Забраната, установена с член 2, буква б), не поражда каквато и да била отговорност за съответните физически и юридически лица или субекти, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им биха били в нарушение на тези забрани.“

7. Добавя се следният член 6а:

„Член 6, буква а)

3. Държавата-членка определя компетентните органи, посочени в член 3, параграф 1 и ги посочва в уебсайтове, изброени в приложението.

4. Държавите-членки уведомяват Комисията за компетентните им органи незабавно след влизането в сила на настоящия член и също така уведомяват Комисията за всякакви последващи изменения.“

8. Член 7 се замества със следното:

„Член 7

Настоящият регламент се прилага:

(а) на територията на Общността;

(б) на борда на всички самолети или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

(в) за всяко лице на територията на Общността или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

(г) за всяко юридическо лице, субект или орган, регистрирани или учредени съгласно законодателството на държава-членка;

(д) за всяко юридическо лице, субект или орган по отношение на всякакъв вид бизнес, извършван изцяло или частично на територията на Общността.

9. Приложението към Регламент (EO) № 889/2005 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета:

Председател

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Уебсайтове за информация относно компетентните органи, посочени в членове 3 и 6а, и адрес за уведомяване на Европейската комисия

(да се попълни от държавите-членки)

БЕЛГИЯ

БЪЛГАРИЯ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

ДАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЕСТОНИЯ

ГЪРЦИЯ

ИСПАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ИРЛАНДИЯ

ИТАЛИЯ

КИПЪР

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ЛЮКСЕМБУРГ

УНГАРИЯ

МАЛТА

НИДЕРЛАНДИЯ

АВСТРИЯ

ПОЛША

ПОРТУГАЛИЯ

РУМЪНИЯ

СЛОВЕНИЯ

СЛОВАКИЯ

ФИНЛАНДИЯ

ШВЕЦИЯ

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел. (322) 29 91176 55585

Факс: (32 2) 299 0873 "

[1] ОВ L 264, 10.10.2007 г., стр. 11 .

[2] ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

Top