EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0796

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 78/855/EИО на Съвета относно сливанията на акционерни дружества и Директива 82/891/EИО на Съвета относно разделянето на акционерните дружества по отношение на изискванията за доклад от независим експерт при сливане или разделяне COM(2007) 91 окончателен — 2007/0035 (COD)

OJ C 175, 27.7.2007, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/33


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 78/855/EИО на Съвета относно сливанията на акционерни дружества и Директива 82/891/EИО на Съвета относно разделянето на акционерните дружества по отношение на изискванията за доклад от независим експерт при сливане или разделяне“

COM(2007) 91 окончателен — 2007/0035 (COD)

(2007/C 175/08)

На 29 март 2007 г. Съветът реши, в съответствие с член 95 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно предложение горе-поставено.

Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която бе възложена подготовката на работата по този въпрос, прие становището си на 3 май 2007 г. (единствен докладчик: г-жа SÁNCHEZ MIGUEL).

На 436-ата си пленарна сесия, проведена на 30 и 31 май 2007 г. (заседание на 30 май 2007 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 143 гласа „за“, 26 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“.

1.   Въведение

1.1

Предложението за изменение на Комисията относно законодателство, уреждащо сливането и разделянето на акционерни дружества, се вписва в рамките на плана за осъвременяване на дружественото право и подобряването на управлението на предприятията в ЕС (1). В него се предвижда план за действие, който в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, завършва процес на дълбока реформа на нормативната уредба, надхвърляща обикновено изпълнение на предложенията за директиви, които стоят на дневен ред.

1.2

Освен това, в по-общ план, в приложение III към Програмата за действие за намаляване на административния товар в ЕС (2) се посочват десет конкретни предложения за определяне на „ускорени действия“ с цел намаляване на второстепенните изисквания без да се накърнява нивото на защита на правните норми. Целта на разглежданото предложение е именно тази, тъй като то се ограничава до премахване на изискването за експертен доклад относно плана за сливане или за разделяне, ако „всички“ акционери се договорят за това.

1.3

Следва да се посочи като прецедент, че в член 8, параграф 4 от Директива 2005/56/EО относно трансграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (3) се съдържа освобождаване от изискването за експертен доклад по плана за сливане, когато всички членове на дружествата са се договорили за това. В същия порядък последното изменение на Директива 77/91/ЕИО относно учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал (4) включва два нови члена 10а и 10б, по които не се изисква експертен доклад за непаричните вноски, при съвкупност от определени условия, които гарантират действителната стойност на направените вноски.

2.   Съдържание на предложението

2.1

Целта на изменението на директивите за сливане и разделяне на акционерните дружества е уеднаквяване на съдържанието им с това на директивата за презграничните сливания по отношение на участието на експерти при изготвянето на доклад за плана за сливане или за разделяне, когато всички акционери и притежатели на други ценни книжа с право на глас се договорят за това.

3.   Бележки по предложението

3.1

ЕИСК посреща с интерес процеса на опростяване и по-специално намаляването на административната тежест за предприятията в ЕС. Считаме, че именно в тази линия се вписва съдържанието на предложението, съдържащо специални гаранции за акционерите с изискването за единодушие при отказа от изготвяне на експертен доклад за плановете за сливане или разделяне.

3.2

Все пак Комитетът отбелязва съществуващите проблеми, най-вече при сливанията на големи дружества, свързани с разнородността на акционерите, които в по-голямата си част са инвеститори. Липсата на пряко управление на акциите може да доведе до незащитеност на миноритарните акционери, които са принудени да приемат споразуменията, сключени от органите, управляващи ценните книжа. Макар че действащите разпоредби предвиждат право на противопоставяне и оттегляне в случай на неудовлетвореност от икономическите резултати на извършените операции, по-специално при замяната на акции, упражняването на това право ще бъде много по-трудно при липсата на експертен доклад относно плана за сливане.

3.3

В същия дух Комитетът смята, че кредиторите и работниците в дружествата се оказват незащитени в следствие на неяснотата при липсата на обективна експертна оценка. Кредиторите, чиито вземания не са гарантирани, имат право да се противопоставят на сливането след публикуване на известието за сливане. Но трябва да се има предвид, че както в директивата за сливанията, така и в директивата за разделянията не се предвижда никакво право за работниците, докато в директивата за презграничните сливания им се дава възможност за участие (член 16), което позволява по-добри резултати посредством подходящи канали за информация.

3.4

За да бъде ефективна, нормативната уредба следва да гарантира правата на всички участници в правните операции, каквито са в случая сливанията и разделянията, тъй като, предвид тяхната сложност, трябва да се осигурят необходимите инструменти, които да гарантират прозрачност на тези операции и да не водят до конфликти между заинтересованите страни. Отхвърлянето на експертния доклад със съгласието на всички акционери следва да се извършва според условията, предвидени за това в член 10а от Директива 2006/68/ЕО, т.е. активите на предприятието се състоят от търгуеми ценни книжа, инструменти на паричния пазар или са били подложени на скорошна оценка от независими експерти, тъй като стойността им подлежи на проверка и е съобразена със съответните изисквания.

4.   Заключения

4.1

ЕИСК признава, че предложението за изменение на директивите за сливане и разделяне на акционерни дружества се вписва в тенденцията за намаляване на административния товар за европейските предприятия. Въпреки това следва да се има предвид, че този вид правни операции се осъществява най-често при дружествата с ограничена отговорност, при които съществуват едновременно акционери, управляващи ценните книжа, и акционери-инвеститори, които имат различни интереси. Инвеститорите се стремят към постигане на максимална стойност при замяната на акциите им.

4.2

Целта на реформата следва да бъде общият интерес на всички заинтересовани страни в тези правни операции. В това отношение експертните оценки гарантират по-голяма прозрачност и надеждност на офертите в плановете за сливане или разделяне, тъй като оценката на експертите е независима и следователно определя обективни критерии за съдържанието на тези планове.

4.3

Освен това Комитетът смята, че основните правила за участието на експертите се съдържат в членове 10, 10а и 10б от втората директива, в която освобождаването от изискването за експертен доклад се обуславя от наличието на скорошни, подлежащи на проверка оценки.

4.4

От друга страна Комитетът счита, че следва да се вземе под внимание съдържанието на 10-ата директива, не само защото бе публикувана наскоро, но и поради това, че отговаря по-добре на новите критерии за интересите, защитени от дружественото право, тъй като гарантира правата както на акционерите и кредиторите, така и на работниците и служителите като част от структурата на предприятието. В този смисъл Комитетът смята, че е необходимо да се разшири съдържанието на предложението в съответствие с член 16 от упоменатата директива, тъй като отговаря по-добре на духа на хармонизацията на националните правни уредби в областта на сливанията и разделянията.

Брюксел, 30 май 2007 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент COM(2003) 284 окончателен.

(2)  COM(2007) 23 окончателен.

(3)  ОВ L 310, 25.11.2005 г. стр. 1.

(4)  Директива 2006/68/CE — ОВ L 264, 25.9.2006 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Становището на Европейския икономически и социален комитет

Следните предложения за изменения, гласувани „ан блок“, бяха отхвърлени по време на дебатите, но получиха една четвърт от подадените гласове:

1)   Заличава се параграф 3.2:

„3.2

Все пак Комитетът отбелязва съществуващите проблеми, най-вече при сливанията на големи дружества, свързани с разнородността на акционерите, които в по-голямата си част са инвеститори. Липсата на пряко управление на акциите може да доведе до незащитеност на миноритарните акционери, които са принудени да приемат споразуменията, сключени от органите, управляващи ценните книжа. Макар че действащите разпоредби предвиждат право на противопоставяне и оттегляне в случай на неудовлетвореност от икономическите резултати на извършените операции, по-специално при замяната на акции, упражняването на това право ще бъде много по-трудно при липсата на експертен доклад относно плана за сливане.

Изложение на мотивите:

Целта на настоящото предложение за изменение на директивите за сливания и разделяния на акционерни дружества е да се приведе в съответствие съдържанието им с това на директивата за презграничните сливания по отношение на участието на експерти при изготвянето на доклад за плана за сливане или разделяне, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа с право на глас, се договорят за това. Предложението за опростяване на процедурите допринася за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията, без да се ограничава признатата защита на миноритарните акционери и на кредиторите на дружеството.

При условие, че решенията са взети с единодушие, посочените в точка 3.2 проблеми вече не съществуват. Акционерите избират дружествата за управление на акции, за да защитят собствените си интереси. Поради това проблемът за вземане на решения, които биха били в противоречие с интересите на миноритарните акционери, не стои, тъй като те също ще са подкрепили решението.

2)   Заличава се параграф 3.3:

„3.3.

В същия дух Комитетът смята, че кредиторите и работниците в дружествата се оказват незащитени в следствие на неяснотата при липсата на обективна експертна оценка. Кредиторите, чиито вземания не са гарантирани, имат право да се противопоставят на сливането след публикуване на известието за сливане. Но трябва да се има предвид, че както в директивата за сливанията, така и в директивата за разделянията не се предвижда никакво право за работниците, докато в директивата за презграничните сливания им се дава възможност за участие (член 16), което позволява по-добри резултати посредством подходящи канали за информация.

Изложение на мотивите:

По отношение на параграф 3.3, следва да се направи уточнението, че както сливането, така и разделянето поставят специфични проблеми пред общество. Кредиторите разполагат с неотменимото и признато право на противопоставяне, веднага след публикуването на предложението или известието за сливане. Нормативната уредба, която Комисията предлага, не прави препратка към премахването на това право, а до опростяване на процедурите. Относно правата на работниците, фактът, че съществува или не съществува проект и че е извършена оценка от страна на компетентни експерти, по никакъв начин не променя тяхното положение. В допълнение, сумите необходими за изготвянето на експертни доклади, които много често са доста високи, биха могли да бъдат използвани за подобряване на работните условия и на заплатите на служителите.

3)   Заличава се параграф 3.4:

„3.4

За да бъде ефективна, нормативната уредба следва да гарантира правата на всички участници в правните операции, каквито са в случая сливанията и разделянията, тъй като, предвид тяхната сложност, трябва да се осигурят необходимите инструменти, които да гарантират прозрачност на тези операции и да не водят до конфликти между заинтересованите страни. Отхвърлянето на експертния доклад със съгласието на всички акционери следва да се извършва според условията, предвидени за това в член 10а от Директива 2006/68/ЕО, т.е. активите на предприятието се състоят от търгуеми ценни книжа, инструменти на паричния пазар или са били подложени на скорошна оценка от независими експерти, тъй като стойността им подлежи на проверка и е съобразена със съответните изисквания.

Изложение на мотивите:

Параграф 3.4 от проектостановището се позовава на член 10а от Директива 2006/68/ЕО, на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година за изменение на Директива 77/91/ЕИО на Съвета по отношение на учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал. Този член не се прилага в конкретния случай и не се изменя от предложението за директива. Член 10а на Директива 2006/68/ЕО регламентира условията за извършване на предварителна оценка за точната стойност от признат независим експерт и възможността за последваща ревалоризация по инициатива на и под отговорността на административен или управителен орган. При липса на подобна ревалоризация, миноритарните акционери, които притежават най-малко 5 % от записания капитал, си запазват правото да поискат оценка от независим експерт. Като се има предвид, че предложението се отнася до изключително рядко срещана, но ясно дефинирана ситуация, а именно единодушието на всички акционери, няма да изникне проблемът с пораждането на конфликти между заинтересованите страни, описан в параграф 3.4 на проектостановището.

4)   Изменя се параграф 4.1:

„4.1

ЕИСК признава, че предложението за изменение на директивите за сливане и разделяне на акционерни дружества се вписва в тенденцията за намаляване на административния товар за европейските предприятия, в тази връзка одобрява нормативната уредба. Въпреки това следва да се има предвид, че този вид правни операции се осъществява най-често при дружествата с ограничена отговорност, при които съществуват едновременно акционери, управляващи ценните книжа, и акционери-инвеститори, които имат различни интереси. Инвеститорите се стремят към постигане на максимална стойност при замяната на акциите им .“

Изложение на мотивите:

Ще бъде направено устно.

5)   Заличава се параграф 4.2:

„4.2

Целта на реформата следва да бъде общият интерес на всички заинтересовани страни в тези правни операции. В това отношение експертните оценки гарантират по-голяма прозрачност и надеждност на офертите в плановете за сливане или разделяне, тъй като оценката на експертите е независима и следователно определя обективни критерии за съдържанието на тези планове.

Изложение на мотивите:

Предлага се параграфи 4.2, 4.3 и 4.4 да бъдат заличени, предвид аргументите посочени в подкрепа на заличаването на параграфи 3.2, 3.3 и 3.4.

6)   Заличава се параграф 4.3:

„4.3

Освен това Комитетът смята, че основните правила за участието на експертите се съдържат в членове 10, 10а и 10б от втората директива, в която освобождаването от изискването за експертен доклад се обуславя от наличието на скорошни, подлежащи на проверка оценки.

Изложение на мотивите:

Предлага се параграфи 4.2, 4.3 и 4.4 да бъдат заличени, предвид аргументите посочени в подкрепа на заличаването на параграфи 3.2, 3.3 и 3.4.

7)   Заличава се параграф 4.4:

„4.4

От друга страна Комитетът счита, че следва да се вземе под внимание съдържанието на 10-ата директива, не само защото бе публикувана наскоро, но и поради това, че отговаря по-добре на новите критерии за интересите, защитени от дружественото право, тъй като гарантира правата както на акционерите и кредиторите, така и на работниците и служителите като част от структурата на предприятието. В този смисъл Комитетът смята, че е необходимо да се разшири съдържанието на предложението в съответствие с член 16 от упоменатата директива, тъй като отговаря по-добре на духа на хармонизацията на националните правни уредби в областта на сливанията и разделянията.

Изложение на мотивите:

Предлага се параграфи 4.2, 4.3 и 4.4 да бъдат заличени, предвид аргументите посочени в подкрепа на заличаването на параграфи 3.2, 3.3 и 3.4.

Резултат от гласуването:

Гласове „за“: 44

Гласове „против“: 104

Гласове „въздържал се“: 28


Top