EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0042

Становище на Европейската централна банка от 17 декември 2007 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (CON/2007/42)

OJ C 27, 31.1.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 27/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 декември 2007 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране

(CON/2007/42)

(2008/C 27/01)

Въведение и правно основание

На 23 октомври 2007 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 123, параграф 4, трето изречение от Договора за създаване на Европейската общност, който е и правното основание на предложения регламент. ЕЦБ е компетентна да даде становище освен това и на основание член 105, параграф 4 от Договора, във връзка с член 106 от Договора, доколкото предложеният регламент касае защитата на евробанкнотите и монетите. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5 изречение първо от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

1.1.

Както е посочено в обяснителния меморандум към предложения регламент, ЕЦБ наскоро издаде Препоръка ЕЦБ/2006/13 от 6 октомври 2006 г. относно приемането на определени мерки за по-ефективната защита на евробанкнотите срещу фалшифициране (2) (наричана по-долу „препоръката на ЕЦБ“). В препоръката си, ЕЦБ застъпва становището, че докато по-принцип наказателното право и процесуалните наказателноправни норми не попадат в компетентността на Общността, обратното може да бъде вярно, когато съществува необходимост от осигуряване на ефективността на общностното право (3). ЕЦБ препоръчва по-специално Комисията „да обсъди предложение за разширяване на правомощията на НЦA [националните центрове за анализ на фалшификати] и на НЦБ [националните централни банки], които не са НЦA, така че те да могат да задържат идентифицирани и анализирани екземпляри на фалшиви банкноти, както и да изискват и законно да транспортират тези банкноти в рамките на ЕС за целите на [тестването им съгласно] Рамката [за откриване на фалшификати и сортиране по годност от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа]. По-специално, член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 следва да бъде изменен, а член 4, параграф 3 е заличен. Като минимум, член 4, параграф 3 следва да бъде изменен така, че прилагането на член 4, параграф 2 да не бъде възпрепятствано от използването или задържането на фалшиви банкноти като доказателство в наказателно производство, освен ако прилагането е невъзможно, вземайки предвид качеството и вида на конфискуваните фалшификати“. Тези препоръки не са били взети предвид в предложения регламент.

1.2.

За целите на защита на еврото срещу фалшифициране ЕЦБ предпочита по принцип използването на актове на първия стълб, приети съгласно Договора, пред актове от третия стълб, основан на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела, тъй като актовете от първия стълб предоставят единствените подходящи законови средства за защита на еврото срещу фалшифициране в рамките на икономическия и паричен съюз на Общността (4).

2.   Специфични забележки

2.1.

Предложеното разширяване на обхвата на заглавието на член 4 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (5), така че да се наложи задължение за предаване на нови и стари класове фалшифицирани банкноти за цели различни от идентифицирането, отчасти следва препоръката на ЕЦБ. Предложеното изменение на член 4, параграф 2 обаче не възпрепятства използването или задържането в наказателно производство на банкноти, за които има съмнение, че са фалшифицирани, съгласно член 4, параграф 3, като по този начин противоречи на разширяването на приложното поле на заглавието и застрашава ефективността на изменената разпоредба. Прилагането на разпоредбата всъщност продължава да бъде изцяло зависимо от националното наказателно право и от преценката на съдебните или прокурорските органи. Мислимо е екземпляри на нови или особено опасни фалшификати да бъдат открити посредством единична конфискация в дадена държава и съдебните или прокурорските органи да откажат да освободят, или да бъдат възпрепятствани от националното наказателно право да освободят, някои от тях за целите на тестването, като по този начин се осуети „духа“ на новата разпоредба. Както е посоченото в параграф 2 от препоръката на ЕЦБ, ЕЦБ не желае да нарушава правата на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство. Все пак, в това отношение балансът на интереси, установен с Регламент (ЕО) № 1338/2001 и поддържан с предложения регламент, е в полза на защитата на еврото срещу фалшифициране. За да осигури такава защита ЕЦБ и НЦБ следва да бъдат по правило оправомощени да получават екземпляри от банкноти, които са използвани или задържани като доказателство в наказателното производство, като единственото изключение е когато това е невъзможно, предвид качеството и вида на конфискуваните фалшификати.

2.2.

Както е посочено в обяснителния меморандум към предложения регламент, ЕЦБ вече прие рамков документ за разпознаване на фалшиви банкноти (6), чиито норми НЦБ от Евросистемата трябваше да въведат в националните си правни рамки. ЕЦБ прие документа в изпълнение на компетенциите си по член 106, параграф 1 от Договора и член 16 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, за да осигури целостта и опазването на евробанкнотите в обращение и в по-широк план, общественото доверие в евробанкнотите. Това следва по-пълно да бъде отразено в предложеното изменение на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, чрез изрично посочване на компетентността на ЕЦБ да установява стандарти за сортиране по годност за обращение и по автентичност на евробанкнотите, както и на досегашната работа на Евросистемата в това отношение.

2.3.

С предложеното изменение на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 на „кредитните институции и всяка друга институция, която извършва сортиране и публично разпространение на банкноти и монети като професионална дейност“ се възлага задължение да гарантират, че евробанкнотите и монетите, които получават, са проверени за автентичност, и че фалшификатите са разпознати. Докато целта на задължението е ясна и желателна, формулировката „всички други институции, които извършват сортиране и публично разпространение на банкноти и монети като професионална дейност“ оставя извън приложното поле други организации, които експлоатират устройства на самообслужване за снабдяване на обществеността с евробанкноти, дори и да не е като професионална дейност. Практическото прилагане на рамковия документ на ЕЦБ на национално равнище показа, че терминът е много тесен, особено що се отнася до търговците, които презареждат банкомати. Това тясно приложно поле по отношение на адресатите на задължението по член 6 може да създаде правен вакуум, в резултат на което евробанкнотите и монетите няма да бъдат проверявани в съответствие с процедурите на ЕЦБ и Комисията, в ущърб на обществеността и на кредитните институции в еврозоната, към които се прилагат по-строги стандарти. Поради това по-широка дефиниция би било най-удачното решение.

2.4.

Предложеният регламент ще добави към член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 разпоредба, задължаваща държавите-членки да приемат законови, подзаконови и административни разпоредби за прилагане на задължението на кредитни и други институции да осигурят, че евробанкнотите и монетите са проверени за истинност и че фалшификатите са открити в съответствие с определените от ЕЦБ и Комисията процедури. Държавите-членки са длъжни да приемат тези законови, подзаконови и административни разпоредби най-късно до 31 декември 2009 г. и незабавно да информират за това ЕЦБ и Комисията. Тъй като ЕЦБ и Комисията отговарят за установяването на процедурите, които гарантират това задължение, ЕЦБ счита че ЕЦБ и Комисията следва да определят крайните срокове за тяхното привеждане в изпълнение, както поради практически, така и поради правни причини. От практическа гледна точка, налагането на крайни срокове за привеждането им в изпълнение изисква експертно познаване на ноу-хауто и капацитета на местните оператори. Разходите за миграцията, както и разходите за производството и доставянето на необходимите нови детектори също трябва да бъдат взети предвид. Единственият срок, посочен в предложения регламент, може да се окаже следователно недостатъчно гъвкав. От правна гледна точка органът, който е компетентен да установява процедури относно стандарти за сортиране по годност и проверки за автентичност на евробанкноти или монети, следва да бъде органът, който определя сроковете за тяхното прилагане. Поради това се предлага този срок да бъде заличен от предложения регламент и вместо него да се предвиди, че сроковете за прилагане на това задължение, в съответствие с процедурите, които следва да се определят от ЕЦБ и на Комисията, следва да бъдат установени в същите тези процедури.

2.5.

Относно включването на монетите в приложното поле на регламента по същия начин както банкнотите, и предвид на компетентностите й свързани с евробанкнотите, ЕЦБ отбелязва, че този подход крие недостатъка да застраши плащанията на дребно в държавите-членки, тъй като техническата осъществимост на предложените изисквания за проверка, за разлика от тези за банкнотите, са все още несигурни.

2.6.

Тъй като не е напълно ясно дали позоваването на Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г., който разширява действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране спрямо тези държави-членки, които не са приели еврото за тяхна единна валута (7), към Регламент (ЕО) № 1338/2001 е динамично, е необходимо друго предложение за регламент, което да разшири спрямо държавите-членки извън еврозоната действието на предложения регламент (8), особено що се отнася до членове 4 и 5. Във връзка с „процедурите, които следва да бъдат определени от Европейската централна банка“, към които предложеният регламент ще включи препращане към член 6, параграф 1 от изменения Регламент (ЕО) № 1338/2001, съгласно отбелязаното по-горе, ЕЦБ обаче се намира в най-добра позиция да вземе решение относно прилагането на нейните процедури във връзка с евробанкнотите. В това отношение и в светлината на ограниченията на географската зона, в която еврото е законно платежно средство, ЕЦБ реши през юли 2006 г. (9), че тези процедури ще се прилагат към новите участващи държави-членки след като приемат еврото.

3.   Предложения за изменение

В случаите, когато настоящото становище води до изменения на предложения регламент, предложенията за изменения са представени в приложението.

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 декември 2007 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 525 окончателен.

(2)  ОВ С 257, 25.10.2006 г., стр. 16.

(3)  Решение от 13 септември 2005 г., дело C-176/03 Комисията срещу Съвета, ECR I-7879 и решение от 23 октомври 2007 г., дело C-440/05 Комисията срещу Съвета, все още непубликувано в Сборника.

(4)  Виж също Препоръка ЕЦБ/1998/7 от 7 юли 1998 г. относно приемането на определени мерки за повишаване на правната защита на евробанкнотите и монетите.

(5)  OB L 181, 4.7.2001 г., стр. 6.

(6)  Виж Рамка за откриване на фалшификати и сортиране по годност от кредитни институции и други лица, работещи с пари в брой на професионална основа, която може да бъде намерена на:

www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005en.pdf

(7)  OВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 11.

(8)  Това се случи наскоро с други текстове, изменящи правни инструменти отнасящи се до защитата на еврото, напр. Решение 2006/894/ЕO на Съвета от 20 ноември 2006 г. за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма Перикъл) (OВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 28) и Решение 2006/850/EO на Съвета от 20 ноември 2006 г. за включване на неучастващите държави-членки в приложното поле на Решение 2006/849/ЕО за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма Перикъл) (OВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 30).

(9)  Виж документа на ЕЦБ „Преходен режим за въвеждане на рамка за рециклиране на банкноти в новите участващи държави-членки“, който е която е достъпна на уебсайта на ЕЦБ на следния адрес:

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotesframework2006en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ  (1)

Изменение 1

Член 1, параграф 1

Регламент (ЕО) № 1338/2001 се изменя както следва:

Регламент (ЕО) № 1338/2001 се изменя както следва:

1.

Член 4 се изменя както следва:

1.

Член 4 се изменя както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Задължение за предаване на фалшифицирани банкноти“;

„Задължение за предаване на фалшифицирани банкноти“;

б)

в края на параграф 2 се прибавя следното изречение:

„С цел улесняването на извършването на проверки за автентичност на евро банкнотите в обръщение, се разрешава транспортирането на фалшифицирани банкноти между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз.“

б)

в края на параграф 2 се прибавя следното изречение:

„С цел улесняването на извършването на проверки за автентичност на евробанкнотите в обръщение, се разрешава транспортирането на фалшифицирани банкноти между компетентните национални органи, както и между институциите и органите на Европейския съюз.“

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„Параграф 2 се прилага по начин, който не възпрепятства използването или задържането на банкноти, за които има съмнение, че са фалшифицирани, като доказателство в наказателно производство, като се има предвид количеството и вида на конфискуваните фалшификати.“

Мотиви — Виж параграф 2.1 от становището

Изменение 2

Член 1, параграф 3, буква а)

3.

Член 6 се изменя както следва:

3.

Член 6 се изменя както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Кредитните институции и всяка друга институция, която извършва сортиране и публично разпространение на банкноти и монети като професионална дейност, включително дружества, чиято дейност се състои в обмяна на банкноти и монети от различни валути, като например обменни бюра, се задължават да гарантират, че евро банкнотите и монетите, които получават и имат намерение да пуснат обратно в обращение, са проверени за автентичност и фалшификатите са разпознати. Тази проверка се извършва в съответствие с процедурите, които Европейската централна банка и Комисията ще определят съответно за евро банкноти и монети.

Институциите, посочени в първа алинея, се задължават да извадят от обръщение всички евро банкноти и монети, получени от тях, за които знаят или имат достатъчно основание да мислят, че са фалшиви. Те ги предават незабавно на компетентните национални органи.“

„1.   Кредитните институции и всяка друга институция, която извършва сортиране и публично разпространение на банкноти и монети като професионална дейност, включително

дружества, чиято професионална дейност се състои в обмяна на банкноти и монети от различни валути, като например обменни бюра, и

търговци на дребно и други стопански субекти, като например казина, чиято допълнителна дейност включва сортиране и публично разпространение на банкноти чрез терминални устройства АТМ

се задължават да гарантират, че евробанкнотите и монетите, които получават и имат намерение да пуснат обратно в обращение, са проверени за автентичност и фалшификатите са разпознати. Теази проверка проверки се извършват в съответствие с процедурите, които Европейската централна банка и Комисията ще определят съответно за евробанкноти и монети, съобразно с техните съответни компетенции и вземайки предвид особеностите на евробанкнотите и монетите съответно.

Институциите, търговците на дребно и другите стопански субекти посочени в първа алинея, се задължават да извадят от обращение всички евробанкноти и монети, получени от тях, за които знаят или имат достатъчно основание да мислят, че са фалшиви. Те ги предават незабавно на компетентните национални органи.“

Мотиви — Виж параграф 2.3 от становището

Изменение 3

Член 1, параграф 3, буква б)

б)

в края на параграф 3 се прибавя следната алинея:

б)

в края на параграф 3 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от параграф 3, алинея първа, законите, наредбите и административните разпоредби за прилагането на параграф 1, алинея първа от този член се приемат най-късно до 31 декември 2009 г. Те незабавно информират Комисията и Европейската централна банка за това.“

„Чрез дерогация от параграф 3, алинея първа, законите, наредбите и административните разпоредби за прилагането на процедурите, посочени в параграф 1, алинея първа от този член се приемат най-късно до 31 декември 2009 г. в съответствие със срокове, които са установени в тези процедури. Те Държавите-членки незабавно информират Комисията и Европейската централна банка за това.“

Мотиви — Виж параграф 2.4 от становището

Изменение 4

Член 2

Този регламент придобива правна сила в участващите държави-членки в съответствие с посоченото в член 1, първо тире от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета (14).

Този регламент придобива правна сила в участващите държави-членки в съответствие с посоченото в член 1, първо тире от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета (14).

Процедурите, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/2001, се прилагат в участващите държави-членки в съответствие с посоченото в член 6, параграф 3, алинея втора от него.

(14)

ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(14)

ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

Мотиви — Виж параграф 2.5 от становището


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top