EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Становище На Европейската Централна Банка от 13 април 2007 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 април 2007 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работните места в Общността

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Въведение и правно основаниe

На 12 април 2007 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4, тире първо от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на ЕЦБ.

1.   Общи забележки

1.1.

Целта на предложения регламент е да се създаде правно основание за събиране, предаване и оценка на тримесечните статистически данни в Общността (2). Данните за свободните работни места, включени в списъка на Основните европейски икономически индикатори (3), са необходими, за да се наблюдават краткосрочните изменения в свободните работни места по икономическа дейност.

1.2.

ЕЦБ приветства предложения регламент. Предоставянето на съпоставими данни за свободните работни места разширява спектъра от налични данни за анализ и оценка на рисковете за ценовата стабилност в Еурозоната, които са от значение за паричната политика на Еуросистемата. Данните за свободните работни места освен това са водещ индикатор за някои променливи на пазара на труда, по-специално заетост и безработица. Съществуващите към момента агрегирани данни за Еурозоната, които се базират на данни предоставени доброволно от националните статистически институти на Комисията на Европейските общности (Евростат), отразяват съществени различия в дефинициите на националните серии, използвани за изчисляването на сериите за Еурозоната.

1.3.

Като се изключат техническите забележки в част 2 от настоящото становище, ЕЦБ счита, че предложения регламент вече отразява балансиран компромис между нуждите на потребителите и необходимостта от статистическо опростяване, която необходимост беше внимателно разгледана с оглед намаляване на разходите по отчитането. ЕЦБ горещо подкрепя изпълнението на предложения регламент и приканва Комисията и държавите-членки да третират с приоритет навременното приемане на съответния регламент за прилагане на Комисията.

2.   Технически забележки

2.1

ЕЦБ подчертава, че предложената разбивка на ниво раздел за всички икономически дейности определени от общата класификации на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), включително сектора на услугите, е важен момент в предложения регламент, предвид на растящото значение на услугите, като дял от цялата икономика. Предложената разбивка е освен това важна, за да се обяснят промените в общия брой на свободните работни места. Успешното събиране и последващото предоставяне на данни, произтичащи от предложеното проучване за осъществимост както и от проучването за осъществимост относно включване на предприятия с по-малко от 10 служители, се считат за важни стъпки в посока на по-нататъшно повишаване на качеството на данните.

2.2

Наличието на подходящи минали данни е важно поради значението за аналитични цели на способността да се дадe оценка на развитието във времето на свободните работни места. ЕЦБ разбира, че разходите по отчитането ще се увеличат, ако от отчетните единици бъде поискано да предоставят всички минали данни, и приема частичното предаване на данни, предвидено в член 6 от предложения регламент, като същевременно поощрява, когато това е възможно, по-дългосрочни прогнози.

2.3

Относно въпроса за повишаване на качество на данните, необходими за създаването на надеждни агрегати на Еурозоната, добрата съпоставимост на националните данни, използвани за изчислението на агрегатите на Еурозоната, е основен аспект в оценката на цялостното качество. Поради това би било полезно в критериите за качество, които се определят по процедурите по изпълнение в член 7 от предложения регламент, да се включи периодична оценка на въздействието на несъпоставимите аспекти от предоставените националните данни.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 април 2007 година.

Заместник-председател

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 final.

(2)  Нуждата на ЕЦБ от събиране на данни за свободните работни места за всяко тримесечие в 45-дневен срок от края на референтното тримесечие беше заявена в Статистическите изисквания на Европейската централна банка в областта на общата икономическа статистика от август 2000 г. и потвърдена в Прегледа на изискванията в областта на общата икономическа статистика от декември 2004 г.

(3)  Основните европейски икономически индикатори бяха създадени в резултат на Плана за действие относно статистическите изисквания на Икономическия и паричен съюз (ИПС) (наричан по-долу „план за действие на ИПС“), създаден от Комисията (Евростат) в тясно сътрудничество с ЕЦБ по искане на ЕКОФИН. Планът за действие на ИПС беше в отговор на доклада на Паричния комитет по информационни изисквания в ИПС, одобрени от ЕКОФИН на 18 януари 1999 г. Последният доклад на тази тема беше представен на ЕКОФИН през ноември 2006 г.


Top