Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42016X1723

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация [2016/1723]

OJ L 265, 30.9.2016, p. 125–242 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1723/oj

30.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/125


Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН за статута — TRANS/WP.29/343/, който е на разположение на електронен адрес:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация [2016/1723]

Включва всички валидни текстове до:

Допълнение 7 към серия от изменения 06 — Дата на влизане в сила: 8 октомври 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВИЛО

1.

Обхват

2.

Определения

3.

Заявление за одобряване

4.

Одобряване

5.

Общи изисквания

6.

Специални изисквания

7.

Промяна и разширяване на одобрението на тип превозно средство или изменения в монтажа на неговите устройства за осветяване и светлинна сигнализация

8.

Съответствие на производството

9.

Санкции при несъответствие на производството

10.

Окончателно прекратяване на производството

11.

Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждането на изпитвания за одобряване, и на органите по одобряване на типа

12.

Преходни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЯ

1

Уведомление

2

Оформление на маркировките за одобряване

3

Примери за повърхности, оси, базови центрове и ъгли на геометрична видимост на светлини

4

Видимост на червената светлина в посока напред и видимост на бялата светлина в посока назад

5

Условия на натоварване, които трябва да се вземат предвид при определяне на промените в насочването по вертикала на късите светлини

6

Измерване на изменението на наклона на късите светлини във функция от натоварването

7

Означаване на наклона надолу на границата на светлинния сноп на късите светлини, посочен в точка 6.2.6.1.1, и на наклона надолу на границата на светлинния сноп на предната светлина за мъгла, посочен в точка 6.3.6.1.2 от настоящото правило.

8

Органи за управление на устройствата за регулиране на светлините, посочени в точка 6.2.6.2.2 от настоящото правило

9

Контрол на съответствието на производството

10

Запазено

11

Видимост на маркировките за видимост при наблюдение на превозното средство отзад, отпред и отстрани

12

Изпитвателен пробег

13

Условия за автоматично превключване на късите светлини

14

Зона на наблюдение към видимата повърхност на светлините за маневриране и помощните светлини

15

Гонио(фото)метрична система, използвана за фотометричните измервания, както е определена в точка 2.34 от настоящото правило

1.   ОБХВАТ

Настоящото правило се прилага за превозни средства от категории M и N, както и техните ремаркета (категория О) (1), по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящото правило:

2.1.   „Одобряване на превозно средство“ означава одобряване на даден тип превозно средство по отношение на броя на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, както и по отношение на начина на тяхното монтиране.

2.2.   „Тип превозно средство по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация“ означава превозни средства, които не се различават по отношение на основните показатели, споменати в точки 2.2.1 — 2.2.4.

Следните превозни средства също не се считат за „превозни средства от различен тип“: превозни средства, които се различават по смисъла на точки 2.2.1 — 2.2.4, но не по начин, който да води до промяна във вида, броя, разположението и геометричната видимост на светлините и наклона на късите светлини, предвидени за въпросния тип превозно средство, и превозни средства, на които са монтирани или липсват незадължителни светлини:

2.2.1.

Размерите и външната форма на превозното средство

2.2.2.

Броят и разположението на устройствата

2.2.3.

Системата за регулиране на светлините

2.2.4.

Системата на окачване

2.3.   „Напречна равнина“ означава вертикална равнина, която е перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство.

2.4.   „Ненатоварено превозно средство“ означава превозно средство без шофьор, екипаж, пътници и товар, но с пълен резервоар, резервно колело и инструментите, които обикновено се носят на борда.

2.5.   „Натоварено превозно средство“ означава превозно средство, което е натоварено до неговата технически допустима максимална маса, обявена от производителя, който определя също разпределението на тази маса между осите в съответствие с метода, описан в приложение 5;

2.6.   „Устройство“ означава елемент или съвкупност от елементи, използвани за изпълнение на една или няколко функции.

2.6.1.   „Функция за осветяване“ означава светлината, излъчвана от устройство, с цел осветяване на пътя и на обектите в посоката на движение на превозното средство;

2.6.2.   „Функция за светлинна сигнализация“ означава светлината, излъчвана или отразявана от устройство, с цел да осигури визуална информация за останалите участници в движението за присъствието, разпознаването и/или промяната в движението на превозното средство;

2.7.   „Светлина“ означава устройство, което е предназначено да осветява пътя или да излъчва светлинен сигнал за други участници движението. Светлините за осветяване на задната регистрационна табела и светлоотражателите също се считат за светлини. За целите на настоящото правило, съгласно предписанията на Правило № 107 за превозни средства от категории M2 и M3, светещите задни регистрационни табели и осветителните системи на вратите не се считат за светлини.

2.7.1.   Светлинен източник

2.7.1.1.   „Светлинен източник“ означава един или повече елементи, излъчващи във видимия спектър, които могат да бъдат сглобени с една или повече прозрачни обвивки и с основа за механична и електрическа връзка.

2.7.1.1.1.   „Заменяем светлинен източник“ означава светлинен източник, който е проектиран да бъде поставян и отстраняван от държателя на съответното устройство без помощта на инструменти.

2.7.1.1.2.   „Незаменяем светлинен източник“ означава светлинен източник, който може да бъде заменен само чрез замяна на устройството, към което е закрепен;

a)

в случай на модул на светлинен източник: светлинен източник, който може да бъде заменен само чрез замяна на модула, към който този светлинен източник е закрепен;

б)

в случай на система с адаптивни предни светлини (AFS): светлинен източник, който може да бъде заменен само чрез замяна на модула, към който този светлинен източник е закрепен.

2.7.1.1.3.   „Модул на светлинен източник“ означава оптичната част на устройство, която е специфична за това устройство. Той съдържа един или повече незаменяеми светлинни източници и може да съдържа един или повече държатели за одобрени заменяеми светлинни източници.

2.7.1.1.4.   „Нажежаем светлинен източник“ (светлина с нажежаема жичка) означава светлинен източник, в който елементът, излъчващ във видимия спектър, представлява една или повече нажежаеми жички, генериращи температурно излъчване.

2.7.1.1.5.   „Газоразряден светлинен източник“ означава светлинен източник, при който елементът, излъчващ във видимия спектър, използва дъгов разряд, пораждащ електролуминесценция/флуоресценция.

2.7.1.1.6.   „Светодиод“ (LED) означава светлинен източник, в който елементът, излъчващ във видимия спектър, представлява един или повече твърдотелни (p-n) преходи, пораждащ/и инжекционна луминесценция/флуоресценция.

2.7.1.1.7.   „Светодиоден модул“ означава модул на светлинен източник, при който като светлинни източници се използват само светодиоди. Той обаче може да съдържа един или повече държатели за одобрени заменяеми светлинни източници.

2.7.1.2.   „Електронна пусково-регулираща апаратура за светлинни източници“ означава един или повече елементи, включени между захранването и светлинния източник — независимо дали са интегрирани в светлинния източник или използваната светлина, или не — управляващи напрежението и/или тока на светлинния източник.

2.7.1.2.1.   „Баласт“ означава електронна пусково-регулираща апаратура между захранването и светлинния източник — независимо дали е интегрирана в светлинния източник или използваната светлина, или не — стабилизираща тока на газоразряден светлинен източник;

2.7.1.2.2.   „Стартер“ означава електронна пусково-регулираща апаратура, използвана за запалване на разряда в газоразряден светлинен източник;

2.7.1.3.   „Регулатор на интензитета“ означава устройството, което автоматично управлява задните устройства за светлинна сигнализация, като регулира светлинния интензитет по такъв начин, че да осигури еднакво възприемане на техните сигнали. Регулаторът на интензитета е интегриран или в светлината, или в превозното средство, или пък е разпределен между въпросната светлина и превозното средство.

2.7.2.   „Еквивалентни светлини“ означава светлини, които имат същата функция и които са разрешени в страната, където е регистрирано превозното средство. Тези светлини могат да имат характеристики различни от тези на монтираните на превозното средство в момента на неговото одобряване, при условие, че отговарят на изискванията на настоящото правило.

2.7.3.   „Независими светлини“ означава устройства, които имат отделни видими повърхности по направлението на базовата ос, (2) отделни светлинни източници и отделни осветители.

2.7.4.   „Групирани светлини“ означава устройства, които имат отделни видими повърхности по направлението на базовата ос (2) и отделни светлинни източници, но общ осветител.

2.7.5.   „Комбинирани светлини“ означава устройства, които имат отделни видими повърхности по направлението на базовата ос (2), но общ светлинен източник и общ осветител.

2.7.6.   „Взаимно вградени светлини“ означава устройства, които имат отделни светлинни източници или един светлинен източник, действащи при различни условия (напр. оптични, механични или електрически разлики), изцяло или частично общи видими повърхности по направлението на базовата ос (2) и общ осветител (3).

2.7.7.   „Еднофункционална светлина“ означава част от устройство, което изпълнява една-единствена светлинна функция или една-единствена функция, свързана със светлинната сигнализация.

2.7.8.   „Скриваща се светлина“ означава светлина, която може частично или изцяло да се скрива, когато не се използва. Това може да се постига чрез подвижен капак, чрез преместване на светлината или чрез други подходящи способи. Терминът „прибираща се“ се използва в частност, за да се опише скриваща се светлина, която се премества, така че да се вмести в каросерията.

2.7.9.   „Дълга светлина“ означава светлина, която се използва за осветяване на пътя на голямо разстояние пред превозното средство.

2.7.10.   „Къса светлина“ означава светлина, която се използва за осветяване на пътя пред превозното средство, без да се причинява нежелано заслепяване или дискомфорт на насрещно движещите се водачи и другите участници в движението.

2.7.10.1.   „Главна къса светлина“ означава къса светлина, генерирана без допълнително излъчване от инфрачервен излъчвател и/или от допълнителни светлинни източници за осветяване с променлив ъгъл в завой.

2.7.11.   „Пътепоказателна светлина“ означава светлина, която се използва, за да се укаже на другите участници в пътното движение, че водачът възнамерява да промени посоката на движение надясно или наляво.

Една или повече пътепоказателни светлини могат също така да бъдат използвани съгласно предписанията на Правило № 97 или Правило № 116.

2.7.12.   „Стопсветлина“ означава светлина, която се използва, за да се укаже на другите участници в пътното движение, намиращи се зад превозното средство, че водачът на последното преднамерено намалява неговата скорост.

2.7.13.   „Устройство за осветяване на задната регистрационна табела“ означава устройството, използвано за осветяване на пространството, запазено за задната регистрационна табела. Такова устройство може да се състои от няколко оптични елемента.

2.7.14.   „Предни габаритни светлини“ означава светлини, които се използват, за да укажат присъствието и широчината на превозното средство, когато се наблюдава отпред.

2.7.15.   „Задни габаритни светлини“ означава светлини, които се използват, за да укажат присъствието и широчината на превозното средство, когато се наблюдава отзад.

2.7.16.   „Светлоотражател“ означава устройство, което се използва, за да се укаже присъствието на едно превозно средство, като се отразява светлина, излъчвана от светлинен източник, който не е свързан към въпросното превозно средство, като наблюдателят се намира близо до източника.

По смисъла на настоящото правило за светлоотражатели не се считат следните елементи:

2.7.16.1.   светлоотразяващите регистрационни табели;

2.7.16.2.   светлоотразяващите знаци, посочени в ADR (Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе);

2.7.16.3.   други светлоотразяващи табели и знаци, които трябва да се използват в съответствие с националните изисквания по отношение на определени категории превозни средства или определени методи на работа;

2.7.16.4.   светлоотразяващи материали, одобрени като клас D, Е или F съгласно Правило № 104 на ИКЕ на ООН и използвани за други цели в съответствие с националните изисквания.

2.7.17.   „Маркировка за видимост“ означава устройство, предназначено да повишава видимостта на превозно средство отстрани или отзад (или в случай на ремарке — допълнително отпред) чрез отразяване на светлина, излъчвана от светлинен източник, който не е свързан към превозното средство, като наблюдателят се намира близо до източника.

2.7.17.1.   „Контурна маркировка“ означава маркировка за видимост, предназначена да указва хоризонталните и вертикални размери (дължина, широчина и височина) на превозно средство.

2.7.17.1.1.   „Пълна контурна маркировка“ означава контурна маркировка, която указва външните очертания на превозното средство чрез непрекъсната линия.

2.7.17.1.2.   „Частична контурна маркировка“ означава контурна маркировка, която указва хоризонталния размер на превозното средство чрез непрекъсната линия и вертикалния размер чрез маркиране на горните ъгли.

2.7.17.2.   „Линейна маркировка“ означава маркировка за видимост, предназначена да указва хоризонталните размери (дължина и широчина) на превозно средство чрез непрекъсната линия.

2.7.18.   „Авариен сигнал“ означава едновременното действие на всички пътепоказателни светлини на превозното средство с цел да се покаже, че превозното средство временно представлява особена опасност за другите участници в пътното движение.

2.7.19.   „Предна светлина за мъгла“ означава светлина, която се използва за подобряване на осветеността на пътя пред превозното средство при мъгла или сходни условия с понижена видимост.

2.7.20.   „Задна светлина за мъгла“ означава светлина, използвана за да се направи превозното средство по-видимо при наблюдение отзад в условията на гъста мъгла.

2.7.21.   „Светлина за заден ход“ означава светлина, която се използва, за да се осветява пътят зад превозното средство и да се указва на останалите участници в пътното движение, че превозното средство се придвижва на заден ход или предстои да започне движение на заден ход.

2.7.22.   „Светлинно устройство за паркиране“ означава светлинно устройство, което се използва за сигнализиране на присъствието на неподвижно превозно средство в населено място. При такива обстоятелства тази светлина замества предните и задните габаритни светлини.

2.7.23.   „Светлини за обозначаване на най-външния габарит“ означава светлини, които са монтирани в близост до крайния външен ръб, възможно най-близо до горната част на превозното средство, и които са предназначени да указват ясно габаритната широчина на превозното средство. Тези светлини са предназначени да допълват предните и задни габаритни светлини при определени превозни средства и ремаркета, като привличат специално вниманието върху размерите им.

2.7.24.   „Странична габаритна светлина“ означава светлина, която се използва, за да се укаже присъствието на превозното средство, когато се наблюдава отстрани.

2.7.25.   „Дневна светлина“ означава светлина, светеща в посоката на движението, която се използва, за да се направи превозното средство по-лесно видимо при управление през деня.

2.7.26.   „Светлина за завой“ означава светлина, осигуряваща допълнително осветяване на тази част от пътя, която се намира в близост до предния ъгъл на превозното средство от страната, към която то ще завива.

2.7.27.   „Номинален светлинен поток“ означава:

a)

в случай на светлинен източник:

стойността на номиналния светлинен поток, без допуските, както е посочена в съответната спецификация на приложимото за светлинния източник правило, в съответствие с което е одобрен този светлинен източник.

б)

в случай на светодиоден модул:

стойността на номиналния светлинен поток, както е посочена в съответната спецификация, съпровождаща светодиодния модул в процеса на одобряване на светлината, от която е част този светодиоден модул.

2.7.28.   „Система с адаптивни предни светлини“ (AFS) означава тип устройство за осветяване, одобрено в съответствие с Правило № 123, осигуряващо светлинни снопове с различни характеристики, с цел автоматично приспособяване към променящи се условия на използване на късите светлини и, ако е приложимо, на дългите светлини.

2.7.28.1.   „Осветителен модул“ означава светлоизлъчващ компонент, конструиран да осигурява или да спомага за една или повече функции за предно осветяване, осигурявани от AFS.

2.7.28.2.   „Монтажен модул“ означава неделим корпус (осветител), който съдържа един или повече осветителни модули.

2.7.28.3.   „Режим на осветяване“ или „режим“ означава състояние на функция за предно осветяване, осигурявана от AFS, специфицирано от производителя и предназначено за приспособяване към специфични условия на превозното средство и обкръжаващата среда.

2.7.28.4.   „Системно управление“ означава частта или частите на AFS, приемащи сигналите за управление на AFS от превозното средство и управляващи автоматично работата на осветителните модули.

2.7.28.5.   „Сигнал за управление на AFS“ (V, E, W, T) означава входният сигнал, подаван към AFS, в съответствие с точка 6.22.7.4 от настоящото правило.

2.7.28.6.   „Неутрално състояние“ означава състоянието на AFS, когато се възпроизвежда определен режим на късата светлина (основната къса светлина) клас С или на дългата светлина, ако има такава, в режим на максимална интензивност и не се използва сигнал за управление на AFS.

2.7.28.7.   „Адаптивна дълга светлина“ означава дълга светлина от AFS, която адаптира своето излъчване в зависимост от наличието пред превозното средство на други, насрещно движещи се и движещи се отпред и в същата посока превозни средства, за да подобри видимостта на дълги разстояния за водача, без да причинява дискомфорт, отклонение на вниманието или заслепяване на други участници в движението.

2.7.29.   „Външна помощна светлина“ означава светлина, използвана да осигури допълнително осветяване с цел подпомагане на влизането и излизането на водача и пътниците на превозното средство, както и дейностите по товарене.

2.7.30.   „Взаимосвързана осветителна система“ означава сглобка от две или три взаимосвързани светлини, които осигуряват една и съща функция.

2.7.30.1.   „Взаимосвързана светлина, обозначена със знак Y“ означава устройство, което действа като част от взаимосвързана осветителна система. Взаимосвързаните светлини работят заедно, когато са задействани, имат отделни видими повърхности по направлението на базовата ос и отделни осветители, и могат да имат отделен светлинен източник (или източници).

2.7.31.   „Светлина за маневриране“ означава светлина, използвана за осигуряването на допълнително осветяване от страни на превозното средство, с цел за улесни бавното маневриране.

2.7.32.   „Светлини, маркирани с „D“ означава независими светлини, одобрени като отделни устройства, така че да може да се използват както като независими светлини, така и в сглобка от две светлини, която да се счита за единична светлина.

2.8.   „Светлоизлъчваща повърхност“ на „устройство за осветяване“, „устройство за светлинна сигнализация“ или светлоотражател означава цялата или част от външната повърхност на прозрачния материал, както е обявено в заявлението за одобряване от производителя на устройството, показано на чертежа (вж. приложение 3) (напр. части 1 и 4).

Това трябва да е обявено съгласно едно от следните условия:

a)

в случай че външната леща е специално профилирана, обявената светлоизлъчваща повърхност трябва да е част или цялата външна повърхност на външната леща;

б)

в случай че външната леща не е специално профилирана, външната леща може да не се взема предвид и обявената светлоизлъчваща повърхност трябва да съответства на показано на чертежа, вж. приложение 3 (вж. напр. част 5).

2.8.1.   „Специално профилирана външна леща“ или „специално профилирана зона на външна леща“ означава цялата външна леща или част от нея, която е предназначена да променя и да влияе на разпространяването на светлината от светлинния източник (източници), така че светлинните лъчи да се отклоняват значително от първоначалната си посока.

2.9.   „Осветителна повърхност“ (вж. приложение 3).

2.9.1.   „Осветителна повърхност на устройство за осветяване“ (точки 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19, 2.7.21 и 2.7.26) означава ортогоналната проекция на пълния отвор на отражателя или — в случай на светлини с елипсоиден отражател — на „проекционната леща“ в напречна равнина. Ако устройство за осветяване няма отражател, се прилага определението от точка 2.9.2. Ако светлоизлъчващата повърхност на светлината покрива само част от пълния отвор на отражателя, се взема предвид само проекцията на тази част.

При къси светлини осветителната повърхност е ограничена от видимата граница на светлинния сноп върху лещата. Ако отражателят и лещата са регулируеми, следва да се използва средното им положение.

Ако е инсталирана AFS: когато определен режим (функция) на осветяване от дадена страна на превозното средство се постига с два или повече едновременно работещи осветителни модула, отделните осветителни повърхности, взети заедно, съставляват подлежащата на разглеждане осветителна повърхност (например на фигурата от точка 6.22.4 по-долу, отделните осветителни повърхности на осветителните модули 8, 9 и 11, разглеждани заедно, като се отчита съответното им местоположение, съставляват подлежащата на разглеждане осветителна повърхност за дясната страна на превозното средство).

2.9.2.   „Осветителна повърхност на устройство за светлинна сигнализация, различно от светлоотражател“ (точки 2.7.11—2.7.15, 2.7.18, 2.7.20 и 2.7.22—2.7.25) означава ортогоналната проекция на устройството в равнина, перпендикулярна на неговата базова ос, и в контакт с неговата външна светлоизлъчваща повърхност, като тази проекция е ограничена от ръбовете на екраните, разположени в споменатата равнина, всеки от които допуска по направлението на базовата ос само 98 % от общия светлинен интензитет.

За да се определят долната, горната и страничните граници на осветителната повърхност, при определянето на най-външните точки на превозното средство и височината над земната повърхност трябва да се използват само екрани с хоризонтални или вертикални ръбове.

За други приложения на осветителната повърхност, като например определяне на разстоянието между две светлини или два функционални елемента, се използва формата на периферията на тази повърхност. Ориентацията на екраните може да се променя, но те трябва да остават успоредни.

В случай на устройство за светлинна сигнализация, чиято осветителна повърхност обхваща напълно или частично осветителната повърхност на друг функционален елемент или включва неосветена повърхност, може да се счита че осветителната повърхност е самата светлоизлъчваща повърхност (вж. напр. приложение 3, части 2,3,5 и 6).

2.9.3.   „Осветителна повърхност на светлоотражател“ (точка 2.7.16) означава, както е обявено от заявителя при процедурата за одобряване на светлоотражатели, ортогоналната проекция на отражател в равнина, перпендикулярна на неговата базова ос и ограничена от равнини, които са допирателни към обявените за най-външни части на оптичната система и успоредни на тази ос. При определяне на горния, долния и страничните ръбове на устройството се разглеждат само хоризонтални и вертикални равнини.

2.10.   „Видимата повърхност“ за определено направление на наблюдение, по молба на производителя или негов съответно упълномощен представител, означава ортогонална проекция на:

 

границата на осветителната повърхност, проектирана върху външната повърхност на лещата;

 

или светлоизлъчващата повърхност.

 

Само при устройствата за светлинна сигнализация с регулируем светлинен интензитет, тяхната видима повърхност, която може да е променлива, както е специфицирано в точка 2.7.1.3, се разглежда при всички условия, които позволява регулаторът на интензитета, ако това е приложимо.

В равнина, перпендикулярна на направлението на наблюдение и допирателна към най-външната точка на лещата. Различни примерни приложения на видимата повърхност могат да бъдат намерени в приложение 3 към настоящото правило.

2.11.   „Базова ос“ означава характерна ос на светлината, определена от производителя (на светлината), която се използва като базово направление (H = 0 °, V = 0 °) за ъглите на полето при фотометрични измервания и при монтиране на светлина на превозното средство.

2.12.   „Базов център“ означава пресечната точка на базовата ос с външната светлоизлъчваща повърхност. Базовият център се определя от производителя на светлината.

2.13.   „Ъгли на геометрична видимост“ означава ъглите, които определят полето на минималния пространствен ъгъл, в рамките на който се вижда видимата повърхност на светлината. Това поле на пространствения ъгъл се определя от сегментите на сфера, чийто център съвпада с базовия център на светлината, и чийто екватор е успореден на земната повърхност. Тези сегменти се определят по отношение на базовата ос. Хоризонталните ъгли β съответстват на дължината, а вертикалните ъгли α — на широчината.

2.14.   „Най-краен външен ръб“ на всяка от страните на превозното средство означава равнината, която е успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство и която се допира до неговия страничен външен ръб, като не се взема предвид проекцията на:

2.14.1.

гумите близо до точката им на съприкосновение със земята и връзките за манометър;

2.14.2.

каквито и да било устройства против блокиране на въртенето на колелата, монтирани на колелата;

2.14.3.

устройствата за непряко виждане;

2.14.4.

странично разположени пътепоказателни светлини, светлини за обозначаване на най-външния габарит, предни и задни габаритни светлини, светлини за паркиране, светлоотражатели и странични габаритни светлини;

2.14.5.

митнически пломби и устройства за закрепване и защита на такива пломби, поставени на превозното средство;

2.14.6.

осветителната система на вратите на превозните средства от категории M2 и M3, както е уточнено в точка 2.7.

2.15.   „Габаритни размери“ означава разстоянието между двете вертикални равнини, определени в точка 2.14 по-горе.

2.15.1.   „Габаритна широчина“ означава разстоянието между двете вертикални равнини, определени в точка 2.14 по-горе.

2.15.2.   „Габаритна дължина“ означава разстоянието между двете вертикални равнини, перпендикулярни на средната надлъжна равнина на превозното средство, и допирателни към неговия преден и заден външен ръб, без да се взема предвид проекцията на:

a)

устройствата за непряко виждане;

б)

светлините за обозначаване на най-външния габарит;

в)

теглително-прикачните устройства в случай на моторни превозни средства.

При ремаркета в „габаритната дължина“ и във всяко измерване на дължина трябва да се включва тегличът, освен когато той е нарочно изключен.

2.16.   „Единична светлина и светлина от множество елементи“

2.16.1.   „Единична светлина“ означава:

a)

устройство или част от устройство, което има една осветителна функция или една функция за светлинна сигнализация, един или повече светлинни източници и една видима повърхност по направлението на базовата ос, която може да бъде непрекъсната повърхност или съставена от две или повече отделни части; или

б)

всяка сглобка от две светлини, маркирани с „D“, независимо дали са еднакви или не, които имат една и съща функция; или

в)

всяка сглобка от два независими светлоотражателя, независимо дали са еднакви или не, които са одобрени поотделно; или

г)

всяка взаимосвързана осветителна система, съставена от две или три взаимосвързани светлини, маркирани с Y, одобрени заедно и предоставящи една и съща функция.

2.16.2.   „Двойни светлини“ или „четен брой светлини“ под формата на лента или ивица означава две светлини с обща светлоизлъчваща повърхност, при положение че такава лента или ивица е разположена симетричното спрямо средната надлъжна равнина на превозното средство.

2.17.   „Разстояние между две светлини“, които са насочени в една и съща посока, означава най-късото разстояние между двете видими повърхности в посоката на базовата ос. В случай че разстоянието между светлините явно отговаря на изискванията на правилото, няма нужда да се определят точните ръбове на видимите повърхности.

2.18.   „Функционално сигнално устройство“ означава светлинно или звуково устройство, което показва дали дадено устройство функционира правилно или не.

2.19.   „Сигнално устройство за затворена електрическа верига“ означава светлинна (или всякаква равностойна) индикация за това дали дадено устройство функционира правилно или не.

2.20.   „Допълнителна светлина“ означава светлина, която може да бъде монтирана по усмотрение на производителя.

2.21.   „Земна повърхност“ означава повърхността, върху която се намира превозното средство и която по същество следва да е хоризонтална.

2.22.   „Подвижни компоненти“ на превозното средство означава тези панели на корпуса или други части на превозното средство, чието положение може да се променя чрез накланяне, въртене или плъзгане без използването на инструменти. Самосвалните кабини не се считат за подвижни компоненти.

2.23.   „Нормално положение на използване на подвижен компонент“ означава положение или положения на подвижния компонент, определени от производителя на превозното средство за използване при нормални условия на използване и при паркирано състояние на превозното средство.

2.24.   „Нормално състояние на използване на превозното средство“ означава:

2.24.1.

за моторно превозно средство — случаят, когато превозното средство е готово да потегли, двигателят е запален и подвижните компоненти са в нормалното положение или положения, както е определено в точка 2.23;

2.24.2.

за ремарке — случаят, когато ремаркето е прикачено към теглещо моторно превозно средство при условията, описани в точка 2.24.1, и неговите подвижни компоненти са в нормалното положение или положения, както е описано в точка 2.23.

2.25.   „Паркирано състояние на превозното средство“ означава:

2.25.1

за моторно превозно средство — случаят когато превозното средство е спряно, двигателят е изгасен и подвижните му компоненти са в нормалното положение или положения, както е определено в точка 2.23;

2.25.2.

за ремарке — случаят, когато ремаркето е прикачено към теглещо моторно превозно средство при условията, описани в точка 2.25.1, и неговите подвижни компоненти са в нормалното положение или положения, както е описано в точка 2.23;

2.26.   „Осветяване с променлив ъгъл“ означава функция, осигуряваща подобрено осветяване на пътя в завой.

2.27.   „Двойка“ означава комплект светлини с една и съща функция от лявата и от дясната страна на превозното средство.

2.27.1.   „Съгласувана двойка“ означава комплект светлини с една и съща функция от лявата и от дясната страна на превозното средство, които отговарят на фотометричните изисквания като двойка.

2.28.   „Авариен стопсигнал“ означава сигнал, който показва на останалите участници в движението зад превозното средство, че върху превозното средство се прилага голяма закъснителна сила по отношение на текущите пътни условия.

2.29.   Цвят на светлината, излъчвана от устройство

2.29.1.   „Бял“ означава координати на цветността (x,y) (4) на излъчената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

W12

зелена граница

y = 0,150 + 0,640 x

W23

жълтеникава зелена граница

y = 0,440

W34

жълта граница

x = 0,500

W45

червеникава лилава граница

y = 0,382

W56

лилава граница

y = 0,050 + 0,750 x

W61

синя граница

x = 0,310

С точки на пресичане:

 

x

y

W1

0,310

0,348

W2

0,453

0,440

W3

0,500

0,440

W4

0,500

0,382

W5

0,443

0,382

W6

0,310

0,283

2.29.2.   „Селективножълт“ означава координатите на цветността (x,y) (5) на излъчената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

SY12

зелена граница

y = 1,290 x – 0,100

SY23

линията на спектралните цветности

 

SY34

червена граница

y = 0,138 + 0,580 x

SY45

жълтеникава бяла граница

y = 0,440

SY51

бяла граница

y = 0,940 – x

С точки на пресичане:

 

x

y

SY1

0,454

0,486

SY2

0,480

0,519

SY3

0,545

0,454

SY4

0,521

0,440

SY5

0,500

0,440

2.29.3.   „Автомобилножълт“ означава координатите на цветността (x,y) (5) на излъчената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

A12

зелена граница

y = x – 0,120

A23

линията на спектралните цветности

 

A34

червена граница

y = 0,390

A41

бяла граница

y = 0,790 – 0,670 x

С точки на пресичане:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,560

0,440

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.29.4.   „Червен“ означава координатите на цветността (x,y) (5) на излъчената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

R12

жълта граница

y = 0,335

R23

линията на спектралните цветности

 

R34

лилавата линия

(нейното линейно продължение в лилавия диапазон между червения и синия край на линията на спектралните цветности)

R41

лилава граница

y = 0,980 – x

С точки на пресичане:

 

x

y

R1

0,645

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,721

0,259

2.30.   Цвят през нощта на светлината, отразена от дадено устройство, с изключение на светлоотразяващи гуми съгласно Правило № 88

2.30.1.   „Бял“ означава координатите на цветността (x,y) (6) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

W12

синя граница

y = 0,843 – 1,182 x

W23

лилава граница

y = 0,489 x + 0,146

W34

жълта граница

y = 0,968 – 1,010 x

W41

зелена граница

y = 1,442 x – 0,136

С точки на пресичане:

 

x

y

W1

0,373

0,402

W2

0,417

0,350

W3

0,548

0,414

W4

0,450

0,513

2.30.2.   „Жълт“ означава координатите на цветността (x,y) (6) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

Y12

зелена граница

y = x – 0,040

Y23

линията на спектралните цветности

 

Y34

червена граница

y = 0,200 x + 0,268

Y41

бяла граница

y = 0,970 – x

С точки на пресичане:

 

x

y

Y1

0,505

0,465

Y2

0,520

0,480

Y3

0,610

0,390

Y4

0,585

0,385

2.30.3.   „Автомобилножълт“ означава координатите на цветността (x,y) (7) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

A12

зелена граница

y = 1,417 x – 0,347

A23

линията на спектралните цветности

 

A34

червена граница

y = 0,390

A41

бяла граница

y = 0,790 – 0,670 x

С точки на пресичане:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,557

0,442

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.30.4.   „Червен“ означава координатите на цветността (x,y) (7) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

R12

жълта граница

y = 0,335

R23

линията на спектралните цветности

 

R34

лилавата линия

 

R41

лилава граница

y = 0,978 – x

С точки на пресичане:

 

x

y

R1

0,643

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,720

0,258

2.31.   Цвят през деня на светлината, отразена от устройство

2.31.1.   „Бял“ означава координатите на цветността (x,y) (7) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

W12

лилава граница

y = x – 0,030

W23

жълта граница

y = 0,740 – x

W34

зелена граница

y = x + 0,050

W41

синя граница

y = 0,570 – x

С точки на пресичане:

 

x

y

W1

0,300

0,270

W2

0,385

0,355

W3

0,345

0,395

W4

0,260

0,310

2.31.2.   „Жълт“ означава координатите на цветността (x,y) (8) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

Y12

червена граница

y = 0,534 x + 0,163

Y23

бяла граница

y = 0,910 – x

Y34

зелена граница

y = 1,342 x – 0,090

Y41

линията на спектралните цветности

 

С точки на пресичане:

 

x

y

Y1

0,545

0,454

Y2

0,487

0,423

Y3

0,427

0,483

Y4

0,465

0,534

2.31.3.   „Червен“ означава координатите на цветността (x,y) (8) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

R12

червена граница

y = 0,346 – 0,053 x

R23

лилава граница

y = 0,910 – x

R34

жълта граница

y = 0,350

R41

линията на спектралните цветности

 

С точки на пресичане:

 

x

y

R1

0,690

0,310

R2

0,595

0,315

R3

0,560

0,350

R4

0,650

0,350

2.32.   Цвят през деня на луминесцентно устройство

2.32.1.   „Червен“ означава координатите на цветността (x,y) (9) на отразената светлина, които се намират в областите на цветността, определени от границите:

FR12

червена граница

y = 0,346 – 0,053 x

FR23

лилава граница

y = 0,910 – x

FR34

жълта граница

y = 0,315 + 0,047 x

FR41

линията на спектралните цветности

 

С точки на пресичане:

 

x

y

FR1

0,690

0,310

FR2

0,595

0,315

FR3

0,569

0,341

FR4

0,655

0,345

2.33.   „Заден предупредителен сигнал за сблъсък“ означава автоматичен сигнал, подаван от предното превозно средство на следващото превозно средство. Сигналът предупреждава следващото превозно средство да предприеме аварийно действие за избягване на сблъсък.

2.34.   „Гонио(фото)метрична система (ако не е определена в конкретно правило)“ означава система, използвана за фотометрични измервания, определена чрез ъглови координати (в градуси) в сфера с вертикална полярна ос, съгласно публикация на МКО № 70, Виена, 1987 г., т.е. съответстваща на гонио(фото)метрична система с хоризонтална ос („ос на зенитния ъгъл“), фиксирана към земната повърхност, и друга, подвижа ос („ос на завъртане“), перпендикулярна на фиксираната ос (вж. приложение 14 на настоящото правило). Бележка: В горепосочената публикация на МКО се определя процедура за коригиране на ъглови координати, когато се използва алтернативна гонио(фото)метрична система.

2.35.   „Равнина H“ означава хоризонталната равнина, в която се намира базовият център на светлинното устройство.

2.36.   „Последователно включване“ означава електрическо свързване, при което отделните светлинни източници на дадена светлина са свързани така, че да се задействат в предварително определена последователност.

3.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ

3.1.   Заявлението за одобряване на тип превозно средство по отношение на монтирането на неговите устройства за осветяване и светлинна сигнализация се подава от производителя на превозното средство или от негов съответно упълномощен представител.

3.2.   Заявлението се придружава от следните документи и данни в три екземпляра:

3.2.1.

Описание на типа превозно средство в съответствие с характеристиките, посочени в точки 2.2.1 — 2.2.4 по-горе, заедно с ограниченията за натоварване, особено максимално допустимия товар в багажника.

3.2.2.

Списък на устройствата, предписани от производителя за инсталацията за осветяване и светлинна сигнализация. Списъкът може да включва няколко типа устройства за всяка функция. Всеки тип трябва да бъде надлежно обозначен (название на компонента, маркировка за одобряване на типа, име на производителя и т.н.), като в допълнение за всяка функция списъкът може да съдържа допълнителното указание „или еквивалентни устройства“.

3.2.3.

Цялостна схема на оборудването за осветяване и светлинна сигнализация, на която да е обозначено местоположението на различните устройства в превозното средство.

3.2.4.

Ако е необходимо с цел проверка на съответствието с изискванията от настоящото правило, се представят схема или схеми на всяка отделна светлина, показващи осветителната повърхност, както е определено в точка 2.9, светлоизлъчващата повърхност, както е определено в точка 2.8, базовата ос, както определено в точка 2.11, и базовия център, както е определено в точка 2.12. Тази информация не е необходима за светлината за осветяване на задната регистрационна табела (точка 2.7.13).

3.2.5.

В заявлението трябва да е деклариран методът, използван за определянето на видимата повърхност (вж. точка 2.10).

3.2.6.

Когато на превозното средство е монтирана AFS, заявителят трябва да представи подробно описание, даващо следната информация:

3.2.6.1.

функциите за осветяване и режимите, за които AFS е била одобрена;

3.2.6.2.

съответните управляващи сигнали за AFS и техните технически характеристики, определени в съответствие с приложение 10 към Правило № 123;

3.2.6.3.

предписанията, които се прилагат, за да се адаптират автоматично функциите и режимите за предно осветяване в съответствие с точка 6.22.7.4 от настоящото правило;

3.2.6.4.

специални инструкции, ако има такива, за проверката на светлинните източници и зрителното наблюдение на светлинния сноп;

3.2.6.5.

документите съгласно точка 6.22.9.2 от настоящото правило;

3.2.6.6.

светлините, които са групирани, комбинирани или взаимно вградени в AFS;

3.2.6.7.

осветителните модули, които са проектирани в съответствие с изискванията от точка 6.22.5 от настоящото правило.

3.2.7.

За превозните средства от категории M и N — описание на условията за електрическо захранване на устройствата, посочени в точки 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 и 2.7.15 по-горе, включително, ако е приложимо, информация относно специално захранване/електронна пусково-регулираща апаратура за светлинния източник, или регулатор на интензитета.

3.3.   На техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията за одобряване, трябва да се предостави ненатоварено превозно средство, което е снабдено с пълното оборудване за осветяване и светлинна сигнализация, предписано в точка 3.2.2 по-горе, и е представително за типа превозно средство, подлежащ на одобряване.

3.4.   Към документацията за одобряване на типа се прилага документът, предвиден в приложение 1 към настоящото правило.

4.   ОДОБРЯВАНЕ

4.1.   Ако типът превозно средство, представено за одобряване по настоящото правило, отговаря на изискванията на правилото по отношение на всички устройства, посочени в списъка, се издава одобрение на типа.

4.2.   На всеки одобрен тип се присвоява номер на одобрение. Първите му две цифри (понастоящем 06, което съответства на серия от изменения 06) показват серията от изменения, включваща последните съществени технически изменения, внесени в правилото към момента на издаване на одобрението. Една и съща страна по Спогодбата не може да присвоява този номер на друг тип превозно средство или на същия тип превозно средство, предоставено с оборудване, което не посочено в списъка, споменат в точка 3.2.2 по-горе, при спазване на предписанията от точка 7 от настоящото правило.

4.3.   Страните по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, биват уведомявани съгласно настоящото правило за всяко одобрение, разширение, отказ или отмяна на одобрение или за окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство или част от превозно средство посредством формуляр, съответстващ на образеца от приложение 1 към настоящото правило.

4.4.   Върху всяко превозно средство, съответстващо на тип превозно средство, одобрен по настоящото правило, на видно и леснодостъпно място се нанася маркировка за международно одобряване, която се състои от:

4.4.1.

окръжност, в която е поместена буквата „E“, следвана от отличителния пореден номер на държавата, издала одобрението; (10)

4.4.2.

номера на настоящото правило, последван от буквата „R“, тире и номера на одобрение, вдясно от окръжността, предписана в точка 4.4.1.

4.5.   Ако превозното средство съответства на одобрен тип превозно средство по едно или повече правила, приложени към Спогодбата, в страната издала одобрението по настоящото правило, не е необходимо да се повтаря символът, предписан в точка 4.4.1, а номерата на правилата и одобренията и допълнителните символи за всички правила, по които е издадено одобрение в страната, която е издала одобрението по настоящото правило, се поставят във вертикални колони отдясно на символа, предписан в точка 4.4.1.

4.6.   Маркировката за одобряване трябва да бъде ясна, четлива и незаличима.

4.7.   Маркировката за одобряване трябва да е разположена близо до или върху табелата с данни, поставена от производителя.

4.8.   Приложение 2 към настоящото правило съдържа примери за оформлението на маркировки за одобряване.

5.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

5.1.   Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация трябва да са монтирани така, че при определените в точки 2.24, 2.24.1 и 2.24.2 нормални условия на употреба и независимо от всякакви вибрации, на които могат да бъдат подложени, да запазват определените в настоящото правило характеристики и да не нарушават съвместимостта на превозното средство с изискванията по настоящото правило. В частност, не трябва да е възможно регулировките на светлините да бъдат разстроени по невнимание.

5.2.   Описаните в точки 2.7.9, 2.7.10 и 2.7.19 светлини трябва да са монтирани така, че тяхното настройване и регулиране да става лесно.

5.2.1.   В случай на светлини, оборудвани с функция за предотвратяване на дискомфорт за другите участници в движението в държава, в която страната на движението по пътя, обратна на тази в държавата, за която светлината е проектирана, тази функция трябва да се задейства автоматично или ръчно от ползвателя на превозното средство, когато то е в паркирано състояние, без да са необходими специални инструменти (освен тези, които се предоставят с превозното средство (11)). Производителят на превозното средство трябва да предоставя подробни упътвания заедно превозното средство.

5.3.   За всички устройства за осветяване и светлинна сигнализация, включително монтираните върху страничните панели, базовата ос на монтираната на превозното средство светлина трябва да е успоредна на опорната равнина на превозното средство върху пътя. Освен това, при странични светлоотражатели и странични габаритни светлини, тя трябва да е перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство, а при всички останали устройства за сигнализация — успоредна на тази равнина. Във всяка посока се допуска отклонение от ± 3 °. Освен това трябва да бъдат спазени всички специални упътвания на производителя по отношение на монтажа.

5.4.   При отсъствие на специални изисквания височината и регулирането на светлините трябва да се проверяват при ненатоварено превозно средство, поставено върху равна, хоризонтална повърхност съгласно условията, определени в точки 2.24, 2.24.1 и 2.24.2, а когато е монтирана система AFS, тя трябва да е в неутрално състояние.

5.5.   При липса на специални упътвания светлините, които представляват двойка в комплект, трябва:

5.5.1.

да са монтирани на превозното средство симетрично спрямо средната надлъжна равнина (тази преценка да се основава на външната геометрична форма на светлината, а не на ръба на неговата осветителна повърхност, посочена в точка 2.9);

5.5.2.

да са симетрични една на друга спрямо средната надлъжна равнина, като това изискване не важи по отношение на вътрешната структура на светлината;

5.5.3.

да отговарят на едни и същи колориметрични изисквания и да имат по същество еднакви фотометрични характеристики. Това не се отнася за съгласувана двойка предни светлини за мъгла от клас F3;