EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(02)

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 20 май 2014 г. относно европейски работен план за младежта за периода 2014—2015 г.

OJ C 183, 14.6.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/5


Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 20 май 2014 г. относно европейски работен план за младежта за периода 2014—2015 г.

2014/C 183/02

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ,

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

ОТЧИТАТ, че от приемането на Резолюцията на Съвета относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) насам кризата постави нови предизвикателства пред политиката за младежта и че е необходимо засилено сътрудничество по въпросите на младежта на равнището на ЕС, за да може адекватно да се отговори на тези предизвикателства.

2.

ПРИПОМНЯТ, че в съвместния доклад за младежта в ЕС за 2012г. се призовава за изграждането на по-здрава връзка и за по-голяма съгласуваност между обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 — 2018 г.) и стратегията „Европа 2020“.

3.

ПРИПОМНЯТ заключенията на Съвета от 16 май 2013 г. за максимално използване на потенциала на политиката за младежта за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ (1), в които Съветът постигна съгласие да се разработи като част от обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) средносрочен работен план, чрез който да се насочва работата в рамките на политиката за младежта и свързаните с нея политики в отговор на настоящите младежки и свързани с младежта теми и тенденции и в който ще се откроят съответните области за координация и сътрудничество с политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, за да се гарантира включването на политиката за младежта в европейския семестър.

4.

Във връзка с това ПОСТИГАТ СЪГЛАСИЕ да създадат 18-месечен работен план на ЕС за младежта за действия на държавите членки и на Комисията за периода 1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г. като пилотна фаза и като принос към прилагането на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.).

II.   ПРИНЦИПИ

5.

СЧИТАТ, че работният план следва да се ръководи от следните принципи:

осигуряване на стимул и отдаване на нужното значение на работата на равнището на ЕС по въпросите на младежта, когато е подходящо;

гарантиране чрез междусекторно сътрудничество, че други области на политиката на ЕС (напр. заетост, образование, социални въпроси, здравеопазване) разполагат с информация за специфичните въпроси, пред които са изправени младите хора;

принос към основните приоритети на програмата на ЕС за икономическа и социална политика и по-конкретно към стратегията „Европа 2020“ и механизмите за нейното изпълнение;

работа по утвърждаването на политика за младежта, основаваща се на знания и надеждни факти;

поддържане на гъвкава рамка, която е в състояние да реагира при необходимост на текущите събития;

насърчаване на съгласуван подход на сътрудничество между държавите членки и Комисията, който да доведе до допълнителна полза по приоритетните теми, изложени в точка 6 по-долу;

включване на съществуващите неофициални структури, където е целесъобразно, в структурите, установени в настоящия работен план;

пълноценно използване на процедурите за консултация, установени в рамките на структурирания диалог, за да се гарантира, че в работния план се разглеждат въпросите, които засягат младите хора.

6.

ПРИЕМАТ, че в условията на сегашната криза сътрудничеството между държавите членки и Комисията на равнище ЕС през периода до края на 2015 г., обхванат от настоящия работен план, следва да се съсредоточи приоритетно върху изброените по-долу теми:

развитие на работата с младежта и неформалното и самостоятелното учене и техния принос за овладяване на последиците от кризата за младите хора;

засилване на междусекторното сътрудничество в рамките на стратегиите на ЕС;

оправомощаване със специален акцент върху достъпа до права, независимостта, участието и активното гражданско поведение в рамките на ЕС и извън него.

Приемат, че работният план може да бъде преразгледан от Съвета в светлината на постигнатите резултати и развитието на политиката на равнището на ЕС.

7.

ПОСТИГАТ СЪГЛАСИЕ по списък от конкретни действия в съответствие с тези приоритетни теми и график за тяхното изпълнение, посочени в приложение I.

III.   РАБОТНИ МЕТОДИ И СТРУКТУРИ

8.

ОТЧИТАТ, че:

е необходимо да се засили интегрирането на въпросите на младежта в други политики, както и междусекторното сътрудничество в рамките на Съвета, за да се гарантира, че при разработването на политики се отчитат условията на живот и потребностите на младите хора.

9.

ПОСТИГАТ СЪГЛАСИЕ, че:

изпълнението на настоящия работен план ще бъде подпомогнато от работни методи, приети в обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта, както и от ограничен брой неформални експертни групи и гъвкава рамка от дейности за партньорско обучение;

експертните групи ще бъдат приканени да съсредоточат работата си върху приоритетните теми, изброени в раздел II, точка 6, както и върху действията и конкретните дати, посочени в приложение I. Действията, посочени в приложение I, могат да бъдат преразгледани от Съвета и от представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, в светлината на постигнатите резултати и развитието на политиката на равнището на ЕС;

принципите относно членството и функционирането на експертните групи са посочени в приложение II;

предвид правото на младите хора да участват в разработването на политиките, които ги засягат, структурираният диалог е средство, чрез което младите хора се привличат за участие в съвместното обсъждане на приоритетните теми на настоящия работен план;

на неофициалните срещи на генералните директори, отговарящи за младежта, се разглеждат стратегически въпроси, възникващи във връзка с настоящия работен план, както и въпроси, свързани най-общо с политиката на ЕС за младежта.

През втората половина на 2015 г. Съветът ще направи оценка на изпълнението на настоящия работен план въз основа на оценката на изпълнението му в рамките на общия преглед на сектора на младежта, включен в доклада на ЕС за младежта, който ще бъде изготвен от Комисията до юли 2015 г.

10.

В СВЕТЛИНАТА НА ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ, ПРИКАНВАТ

държавите членки и Комисията да създадат експертни групи или да запазят съществуващите с оглед на следните въпроси за периода на настоящия работен план:

системи за качество в областта на работата с младежта в държавите — членки на ЕС, и ролята на общите показатели или рамки;

определяне на конкретния принос на работата с младежта и неформалното и самостоятелното учене за посрещане на предизвикателствата пред младите хора, по-специално прехода от от образование към заетост;

дейности за партньорско обучение между държавите членки и Комисията с цел набелязване на най-добрите практики и препоръки за разработването на междусекторни политики в сферата на младежта в рамките на ЕС и на национално равнище.

IV.   ДЕЙСТВИЯ

11.

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

да работят съвместно с подкрепата на Комисията и да си служат с работните методи на обновената рамка, посочени в настоящата резолюция;

вследствие на заключенията на Съвета за максимално използване на потенциала на политиката за младежта за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, да продължат да утвърждават активното включване на въпросите на младежта при изготвянето на национални политики, свързани със стратегията „Европа 2020“ и европейския семестър;

да вземат под внимание и да се съобразяват с обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 — 2018 г.) и с настоящия работен план при разработването на политиките на национално и регионално равнище, като зачитат принципа на субсидиарност;

да информират младите хора и младежките организации, когато е целесъобразно, за постигнатия напредък при изпълнението на работния план на ЕС, за да осигурят адекватност и видимост на дейностите.

12.

ПРИКАНВАТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СЪВЕТА:

в рамките на екипите от председателства, при разработването на своите програми да отчитат приоритетните теми на работния план на ЕС;

да обмислят дали да предложат нов работен план за следващия период в края на осемнадесетте месеца, обхванати от настоящата резолюция, като се позовават на оценката, която ще бъде включена в изготвения от Комисията доклад на ЕС за младежта въз основа на доброволния принос на държавите членки;

да предложат на генералните директори, отговарящи за младежта, на своите обичайни неофициални срещи да обсъждат и вземат под внимание резултатите от изпълнението на работния план, да организират извънредни съвместни междусекторни заседания на генералните директори, когато е целесъобразно, и да осигурят широко разпространение на резултатите.

13.

ПРИКАНВАТ КОМИСИЯТА:

да подкрепя и да работи с държавите членки при изпълнението на настоящия работен план, по-специално на дейностите, посочени в приложението;

да информира държавите членки за текущите или планираните инициативи в рамките на политиката на ЕС за младежта, както и в други области на политиката, които оказват влияние върху младежта, и за съответните действия, предприети в Комисията;

да проучи начините да спомогне за възможно най-широко участие на държавите членки в заседанията на експертните групи;

да включи до юли 2015 г. в предложението за доклада на ЕС за младежта и въз основа на доброволния принос на държавите членки, оценка за изпълнението и целесъобразността на работния план. Този доклад ще послужи като основа за изготвянето на всеки следващ работен план на Съвета през втората половина на 2015 г.

да се стреми да осигури съгласуваност между настоящия работен план и работния план на споразумението за партньорство по въпросите на младежта със Съвета на Европа;

да предложи гъвкава рамка за дейности за партньорско обучение между държавите членки.

14.

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ НАДЛЕЖНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

да продължат да си сътрудничат тясно на експертно равнище в съответствие с приложения I и II към настоящата резолюция;

да насърчават други сектори да вземат под внимание въпросите на младежта при разработването, прилагането и оценяването на политиките и действията в други области на политиката, по-специално за да осигурят ранно и ефективно включване в процеса на разработване на политиките;

да осигурят по-голямо признание на приноса на политиката за младежта към общите цели на стратегията „Европа 2020“, предвид големия потенциал на този сектор да допринесе за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и нови работни места, и да разгледат положителното му влияние върху заетостта, социалното приобщаване, образованието и обучението, както и върху здравеопазването и благосъстоянието.


(1)  ОВ C 224, 3.8.2013 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Действия, основани на приоритетните теми

Действие

Работен метод/инструмент

Резултат и срок

Развитие на работата с младежта и неформалното и самостоятелното учене и техния принос за овладяване на последиците от кризата за младите хора

Развитие на работата с младежта в Европа

Изработване на основани на факти политики:

Проучване на тема „Работа с младите хора: стойността на работата с младежта в Европейския съюз“

Втората половина на 2015 г.: (евентуално) обмен на мнения в Съвета и обмисляне на следващите стъпки в зависимост от резултата от обмена на мнения

Експертна група за системите за качество в областта на работата с младежта в държавите — членки на ЕС и ролята на общите показатели или рамки

Първата половина на 2015 г.: експертна група за изготвяне на набор от показатели или рамки, определящи качеството в системите за работата с младежта

Втората половина на 2015 г. (евентуално): заключения на Съвета

Насърчаване на приноса на политиката за младежта за посрещане на предизвикателствата пред Европа

Експертна група за определяне на конкретния принос на работата с младежта за посрещане на предизвикателствата пред младите хора, по-специално прехода от образование към заетост

Първата половина на 2015 г.: (евентуално) заключения на Съвета относно начина, по който политиката за младежта и междусекторното сътрудничество могат да се справят с основните предизвикателства пред ЕС, по-специално по отношение на младите хора.

Изработване на основани на факти политики: Европейски център на знанието за политиката за младежта (EKCYP)

Първата половина на 2015 г.: доклад относно най-добрите практики на сътрудничество между неформалното и самостоятелното образование, включително препоръки за политиката

Засилване на междусекторното сътрудничество в рамките на стратегиите на ЕС

Активизиране на разработването на междусекторни политики в сферата на младежта на равнище ЕС

Съветът и неговите подготвителни органи (Работната група за младежта)

Първата половина на 2015 г.: евентуална препоръка относно приноса на сектора за младежта за значимите мерки, предприети в политиката за младежта в рамките на европейския семестър

Активизиране на разработването на междусекторни политики в сферата на младежта на национално равнище

Партньорско обучение между държавите членки

Втората половина на 2015 г.: междинен доклад за най-добрите практики и препоръки за разработване на междусекторни политики в сферата на младежта на национално равнище.

Оправомощаване със специален акцент върху достъпа до права, независимостта, участието и активното гражданско поведение в рамките на ЕС и извън него

Оправомощаване на младите хора със специален акцент върху достъпа до права с цел стимулиране на независимостта и участието в обществения живот

Структуриран диалог с младите хора

Втората половина на 2014 г. (евентуално): заключения на Съвета относно достъпа на младите хора до права с цел стимулиране на независимостта и участието в обществения живот

Оправомощаване с цел политическо участие на младите хора в демократичния живот в Европа

Резултати от структурирания диалог с младите хора

 

Изработване на основани на факти политики:

London School of Еconomics and Political Science: участие на младежта в политическия живот

Експресно проучване на Евробарометър № 375 — Младежта в Европа: участие в демократичния живот

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) — Политическо участие и гражданство на ЕС: възприятия и поведение на младите хора

Втората половина на 2015 г.: (евентуално) заключения на Съвета


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Принципи, свързани с членството и функционирането на експертните групи, създадени от държавите членки и Комисията в рамките на работния план на ЕС за младежта за периода 1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г.

Членство

Участието на държавите членки в работата на групите е доброволно и държавите членки могат да се включват в тях по всяко време.

Държавите членки, заинтересовани да участват в работата им, определят експерти като членове на съответните групи. Държавите членки гарантират, че определените експерти притежават подходящ опит в съответната област на национално равнище и осигуряват ефективна връзка с компетентните национални органи. Комисията координира процеса на определяне на експертите.

Всяка експертна група може да реши да покани други участници — независими експерти, представители на младежки организации и други заинтересовани лица, както и представители на европейски трети държави.

Работни процедури

Експертните групи се съсредоточават върху постигането на ограничен брой конкретни и използваеми резултати по поставения въпрос.

За изпълнението на настоящия работен план всяка експертна група отговаря за назначаването на председател или на съпредседатели на първото си заседание след приемането на работния план. Всяка експертна група изготвя работен график съгласно настоящия работен план.

Държавите членки имат възможността да дават насоки на експертните групи, за да гарантират постигането на желаните резултати и спазването на сроковете и да координират дейността на групите.

Съветът и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, решават дали е подходящо да се предложат нови действия за експертните групи.

Комисията предоставя на групите експертен опит, както и логистична и секретарска подкрепа. В рамките на възможното тя подпомага работата им и с други подходящи средства (в т.ч. изследвания, имащи отношение към тяхната област на действие).

По правило експертните групи провеждат заседанията си в Брюксел, но могат да организират такива и извън Брюксел при евентуална покана от страна на държава членка.

По правило експертните групи заседават два пъти годишно, като при необходимост могат да работят и по различен график.

Докладване и информация

Председателите на експертните групи докладват на Работната група за младежта за напредъка на работата в съответните експертни групи и ѝ представят препоръки относно възможни бъдещи действия.

Дневният ред и докладите от заседанията на всички групи се предоставят на всички държави членки, независимо от степента им на участие в дадена област. Докладите на групите се публикуват.

Докладите от експертните групи се използват за изготвянето на оценката на Комисията относно изпълнението на работния план.


Top