EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(08)

Споразумение за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по общите граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година

OJ L 239, 22.9.2000, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 84 - 92

In force

19/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

262


42000A0922(08)


L 239/97

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КРАЛСТВО ДАНИЯ

към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по общите граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ и КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, договарящи страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г., сключено между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална, република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., към което се присъединиха Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Гръцката република и Република Австрия със Споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г. и 28 април 1995 г.,

от една страна,

и КРАЛСТВО ДАНИЯ, от друга страна,

като взеха предвид подписания в Люксембург на деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година на Протокол за присъединяването на правителството на Кралство Дания към Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, изменено с протоколите за присъединяване на Италианската република, на Кралство Испания, на Португалската република, на Гръцката република и на Република Австрия със споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., на 25 юни 1991 г., на 6 ноември 1992 г. и на 28 април 1995 г.

на основание член 140 от Конвенцията от 1990 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

С настоящото споразумение Кралство Дания се присъединява към Конвенцията от 1990 г.

Член 2

1.   Към датата на подписване на настоящото споразумение служителите по член 40, параграф 4 от Конвенцията от 1990 г., за Кралство Дания са:

а)

Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (служителите на полицията към местните началници на полицията и към Комисариата на националната полиция);

б)

Служителите на митническата администрация, при условията на съответните двустранни споразумения по член 40, параграф 6 от Конвенцията от 1990 г., относно правомощията им във връзка с незаконния трафик на наркотични и психотропни вещества, трафика на оръжие и експлозиви, и незаконния превоз на токсични и опасни отпадъци.

2.   Към датата на подписване на настоящото Споразумение, органът по член 40, параграф 5 от Конвенцията от 1990 г. за Кралство Дания е Rigspolitichefen (Комисариатът на националната полиция).

Член 3

Към датата на подписване на настоящото споразумение, служителите по член 41, параграф 7 от Конвенцията от 1990 г., за Кралство Дания са:

1.

Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (служителите на полицията към местните началници на полицията и към Комисариата на националната полиция);

2.

Служителите в митническата администрация, при условията, определени в съответните двустранни споразумения, посочени в член 40, параграф 6 от Конвенцията от 1990 г., относно правомощията им във връзка с незаконния трафик на наркотични и психотропни вещества, трафика на оръжие и експлозиви, и незаконния превоз на токсични и опасни отпадъци.

Член 4

Към датата на подписване на настоящото Споразумение, компетентното министерство по член 65, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г. за Кралство Дания e Justitsministeriet (Министерство на правосъдието).

Член 5

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат спрямо Фарьорските острови и Гренландия.

2.   Като се отчита факта, че Фарьорските острови и Гренландия прилагат разпоредбите за свободно движение на хора, предвидени в рамките на Северния паспортен съюз, лицата които пътуват между Фарьорските острови или Гренландия, от една страна, и държавите, страни по Конвенцията от 1990 г. и по Споразумението за сътрудничество с Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, не подлежат на паспортен контрол.

Член 6

Разпоредбите на настоящото споразумение не накърняват сътрудничеството в рамките на Северния паспортен съюз, доколкото това сътрудничество не влиза в противоречие и не затруднява прилагането на настоящото споразумение.

Член 7

1.   Настоящото споразумение подлежи на ратификация, приемане или одобряване. Инструментите по ратификация, приемане или одобряване се депозират при правителството на Великото херцогство Люксембург, което нотифицира за това всички договарящи страни.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след месеца, през който са депозирани инструментите по ратификация, приемане или одобряване от държавите, за които Конвенцията от 1990 г. е влязла в сила, както и от Кралство Дания.

По отношение на останалите държави, настоящото споразумение влиза в сила от първия ден на втория месец, след депозирането на техните инструментите по ратификация, приемане или одобряване, при условие че Споразумението е влязло в сила, съгласно разпоредбата на предходната алинея.

3.   Правителството на Великото херцогство Люксембург нотифицира всяка от договарящите страни за датата на влизане в сила.

Член 8

1.   Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща на правителството на Кралство Дания надлежно заверено копие на Конвенцията от 1990 г. на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език.

2.   Текстът на Конвенцията от 1990 г., на датски език е приложен към настоящото Споразумение, и има еднаква сила, при същите условия, както текстовете на Конвенцията от 1990 г., на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящото споразумение.

Съставено в Люксембург на деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година в един оригинал на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, и испански език, като всички осем текстове са с еднаква сила, който оригинал се депозира в архива на правителството на Великото херцогство Люксембург, което от своя страна изпраща заверено копие на всяка от договарящите страни.

За правителството на Кралство Белгия:

Image

За правителството на Кралство Дания:

Image

За правителството на Федерална република Германия:

Image

За правителството на Гръцката република:

Image

За правителството на Кралство Испания:

Image

За правителството на Френската република:

Image

За правителството на Италианската република:

Image

За правителството на Великото херцогство Люксембург:

Image

За правителството на Кралство Нидерландия:

Image

За правителството на Република Австрия:

Image

За правителството на Португалската република:

Image


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

I.   В момента на подписване на Споразумението за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към която се присъединиха Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Гръцката република и Република Австрия чрез Споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г., и 28 април 1995 г., правителството на Кралство Дания подписа и Заключителния акт, Протоколите и Съвместната декларация на министрите и държавните секретари, които бяха подписани едновременно с подписването на Конвенцията от 1990 г.

Правителството на Кралство Дания подписа Съвместните декларации и взе предвид едностранните декларации, които се съдържат там.

Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща на правителството на Кралство Дания заверено копие на Заключителния акт, Протоколите и Съвместната декларация на министрите и държавните секретари, подписани едновременно с подписването на Конвенцията от 1990 г. на датски, нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език.

II.   В момента на подписване на Споразумението за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към която Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Гръцката република и Република Австрия чрез Споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г., и 28 април 1995 г., договарящите страни приемат следните декларации:

1.

Съвместна декларация по член 7 от Споразумението за присъединяване

 

До влизането в сила на Споразумението за присъединяване, договарящите страни по Споразумението се информират взаимно за всички обстоятелства, които могат да имат значение за областите, които са регулирани от Конвенцията от 1990 г., и за влизането в сила на Споразумението за присъединяване.

 

Настоящото споразумение за присъединяване влиза в сила между държавите, за които Конвенцията от 1990 г. е в сила и за Кралство Дания, след като в тези държави бъдат изпълнени предпоставките за прилагане на Конвенцията от 1990 г., проверките по външните граници станат ефективни и Изпълнителният комитет определи правилата, които счита за необходими за ефективното изпълнение на мерките за контрол и наблюдение по външните граници на Фарьорските острови и Гренландия, и е налице ефективното прилагане на необходимите изравнителни мерки, включително въвеждане на Шенгенската информационна система_(ШИС).

 

По отношение на останалите държави Споразумението за присъединяване влиза в сила, само след като всички предпоставки за прилагане на Конвенцията от 1990 г. бъдат изпълнени от договарящите страни по Споразумение за присъединяване, и контрола по външните граници стане ефективен.

2.

Съвместна декларация по член 9, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г.

 

Договарящите страни уточняват, че към момента на подписване на Споразумението за присъединяване на Кралство Дания към Конвенцията от 1990 г. под общи визови мерки по член 9, параграф 2 на Конвенцията от 1990 г. се разбира общите мерки, които се прилагат от 19 юни 1990 г. от договарящите страни по Конвенция.

3.

Съвместна декларация относно Конвенцията за екстрадиция, изготвена на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз

 

С настоящото договарящите страни по Конвенцията от 1990 г. потвърждават, че член 5, параграф 4 от Конвенцията, изготвена на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно екстрадицията между държавите-членки на Европейски съюз, подписана в Дъблин на 27 септември 1996 г., и приложените към нея Декларации на държави-членки, се прилага в рамките на Конвенцията от 1990 г.

III.   Договарящите страни отбелязват Декларациите на Кралство Дания по отношение на Споразуменията за присъединяването на Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Гръцката република и Република Австрия.

Правителството на Кралство Дания отбелязва съдържанието на Споразуменията за присъединяването на Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Гръцката република и Република Австрия към Конвенцията към 1990 г.както и съдържанието на Заключителните актове и Декларации,които са приложени към тези Споразумения.

Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща заверени копия от посочените актове на Кралство Дания.

Декларация на Кралство Дания по отношение на Споразуменията за присъединяването на Република Финландия и на Кралство Швеция към Конвенцията към 1990 г.

Към момента на подписване на настоящото Споразумение, Кралство Дания взема под внимание съдържанието на Споразуменията за присъединяването на Република Финландия и на Кралство Швеция към Конвенцията към 1990 г. и на свързаните с тях Заключителни актове и Декларации.

Съставено в Люксембург на деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година, в един екземпляр на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, и испански език, като всички осем текстове са еднаква сила, който оригинал се депозира в архива на правителството на Великото херцогство Люксембург, което от своя страна изпраща заверено копие на всяка от договарящите страни.

За правителството на Кралство Белгия:

Image

За правителството на Кралство Дания:

Image

За правителството на Федерална република Германия:

Image

За правителството на Гръцката република:

Image

За правителството на Кралство Испания:

Image

За правителството на Френската република:

Image

За правителството на Италианската република:

Image

За правителството на Великото херцогство Люксембург

Image

За правителството на Кралство Нидерландия

Image

За правителството на Република Австрия

Image

За правителството на Португалската република

Image


ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ

На деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година, представителите на правителствата на Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Гръцката република, Кралство Испания, Френската република, Гръцката република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия и Португалската република подписаха в Люксембург Споразумението за присъединяването на Кралство Дания към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към което се присъединиха Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Гръцката република и Република Австрия със Споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г. и 28 април 1995 г.

Те отбелязаха, че представителят на правителството на Кралство Дания декларира, че се присъединява към Декларацията, направена в Шенген на 19 юни 1990 г. от министрите и държавните секретари, представителите на правителствата на Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия и за Решението, потвърдено в деня на подписването на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, които бяха подкрепени и от правителствата на Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Гръцката република и Република Австрия.


Top