EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(06)

Споразумение за присъединяването на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година, към което Италианската република се присъедини със споразумение, подписано в Париж на 27 ноември 1990 година, и към която Кралство Испания и Португалската република се присъединиха със споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 година

OJ L 239, 22.9.2000, p. 83–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 70 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(5)/oj

19/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

248


42000A0922(06)


L 239/83

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година, към което Италианската република се присъедини със споразумение, подписано в Париж на 27 ноември 1990 година, и към която Кралство Испания и Португалската република се присъединиха със споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 година


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ и КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, договарящи страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г., сключено между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., както и Италианската република, която се присъедини със споразумение, подписано на 27 ноември в Париж 1990 г., и Кралство Испания и Португалската република, които се присъединиха към Конвенцията от 1990 г. със споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 г., от една страна,

и РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, от друга страна,

като взеха предвид подписването в Мадрид на двадесет и шестия ден от месец ноември хиляда деветстотин деветдесет и втора година на протокол за присъединяване на правителството на Република Гърция към Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници, изменено с Протокола за присъединяване на Италианската република, подписан в Париж 27 ноември 1990 г. и с протоколите за присъединяването на правителствата на Кралство Испания и на Португалската република, подписани в Бон на 25 юни 1991 г., наричана по-долу „Конвенцията от 1990 г.“,

на основание член 140 от Конвенцията от 1990 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република Гърция се присъединява към Конвенцията от 1990 г.

Член 2

1.   Служителите по член 40, параграф 4 от Конвенцията от 1990 г. за Република Гърция са: полицейските служители от Ελληνική Αστυνομία (гръцката полиция) и Λιμενικό Σώμα (пристанищните власти), всеки от тези органи в рамките на своята компетентност, както и служителите от митническата администрация, при условията на съответните двустранни споразумения по член 40, параграф 6 от Конвенцията от 1990 г. относно правомощията им във връзка с незаконния трафик на наркотични и психотропни вещества, трафика на оръжие и експлозиви и незаконния превоз на токсични и опасни отпадъци.

2.   Органът по член 40, параграф 5 от Конвенцията от 1990 г. за Република Гърция е Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάζεως (Дирекция за международно полицейско сътрудничество в Министерството на обществения ред).

Член 3

Компетентното министерство по член 65, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г. за Република Гърция, e Министерството на правосъдието.

Член 4

При екстрадиция между договарящите страни по Конвенцията от 1990 г. Република Гърция се въздържа да прилага резервите, които е направила по член 7, член 18 и член 19 от Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г.

Член 5

За целите на взаимопомощта по наказателноправни въпроси между договарящите страни по Конвенцията от 1990 г. Република Гърция се въздържа да прилага резервата, която е направила по член 4 и член 11 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г.

Член 6

1.   Настоящото споразумение подлежи на ратификация, приемане или одобряване. Инструментите за ратификация, приемане или одобряване се депозират пред правителството на Великото херцогство Люксембург, което нотифицира всички договарящи страни.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след месеца, през който са депозирани инструментите по ратификация, приемане или одобряване от държавите, за които Конвенцията от 1990 г. е влязла в сила, и от Република Гърция.

По отношение на останалите държави настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след месеца, през който са депозирани техните инструменти за ратификация, приемане или одобряване, при условие че споразумението е влязло в сила съгласно разпоредбата на предходната алинея.

3.   Правителството на Великото херцогство Люксембург нотифицира всяка от договарящите страни за датата на влизане в сила.

Член 7

1.   Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща на правителството на Република Гърция надлежно заверено копие на Конвенцията от 1990 г. на нидерландски, френски, немски, италиански, португалски и испански език.

2.   Текстът на Конвенцията от 1990 г. на гръцки език е приложен към настоящото споразумение и е еднакво автентичен при същите условия, както текстовете на Конвенцията от 1990 г. на нидерландски, френски, немски, италиански, португалски и испански език.

В доказателство за което долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящото споразумение.

Съставено в Мадрид на шестия ден от месец ноември хиляда деветстотин деветдесет и втора година в един оригинал на нидерландски, френски, немски, италиански, португалски, испански и гръцки език, като всички седем текстове са еднакво автентични, който оригинал се депозира в архива на правителството на Великото херцогство Люксембург, което от своя страна изпраща заверено копие до всяка от договарящите страни.

За правителството на Кралство Белгия:

Image

За правителството на Федерална република Германия:

Image

За правителството на Република Гърция:

Image

За правителството на Кралство Испания:

Image

За правителството на Република Франция:

Image

За правителството на Италианската република:

Image

За правителството на Великото херцогство Люксембург:

Image

За правителството на Кралство Нидерландия:

Image

За правителството на Португалската република:

Image


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

I.   Към момента на подписване на Споразумението за присъединяване на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към която Италианската република се присъедини чрез споразумение, подписано на 27 ноември в Париж 1990 г., и Кралство Испания и Португалската република се присъединиха чрез споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 г., правителството на Република Гърция се присъединява също към заключителния акт, протоколите и съвместната декларация на министрите и държавните секретари,подписани едновременно с подписването на Конвенцията от 1990 г.

Правителството на Република Гърция подписва съвместните декларации и отчита едностранните декларации, които се съдържат там.

Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща на правителството на Република Гърция надлежно заверено копие на заключителния акт, протоколите и съвместната декларация на министрите и държавните секретари, подписани едновременно с подписването на Конвенцията от 1990 г. на нидерландски, френски, немски, италиански, португалски и испански език.

Текстовете на заключителния акт, протоколите и съвместната декларация на министрите и държавните секретари, подписани едновременно с подписването на Конвенцията от 1990 г., на гръцки език, се прилагат към настоящия заключителен акт и са еднакво автентични при същите условия, както текстовете на нидерландски, френски, немски, италиански, португалски и испански език.

II.   Към момента на подписване на Споразумението за присъединяването на Гръцката република към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към която Италианската република се присъедини чрез споразумение, подписано на 27 ноември в Париж 1990 г., Кралство Испания и Португалската република се присъединиха чрез споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 г., договарящите страни приемат следните декларации:

1.

Съвместна декларация по член 6 от споразумението за присъединяване

 

До влизането в сила на споразумението за присъединяване договарящите страни по споразумението се информират взаимно за всички обстоятелства, които могат да имат значение за областите, които са регулирани от Конвенцията от 1990 г., и за влизането в сила на споразумението за присъединяване.

 

Настоящото споразумение не влиза в сила между държавите, за които Конвенцията от 1990 г. е в сила, и Република Гърция, докато в тези държави не бъдат изпълнени предпоставките за прилагане на Конвенцията от 1990 г. и проверките по външните граници не станат ефективни.

 

По отношение на останалите държави настоящото споразумение влиза в сила само след като всички предпоставки за прилагане на Конвенцията от 1990 г. бъдат изпълнени от договарящите страни по настоящото споразумение за присъединяване и проверките по външните граници станат ефективни.

2.

Съвместна декларация по член, 9, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г.

 

Договарящите страни уточняват, че към момента на подписване на споразумението за присъединяване на Република Гърция към Конвенцията от 1990 г. под общи визови мерки по член 9, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г. се разбират общите мерки, които се прилагат от договарящите страни по конвенцията от 19 юни 1990 г.

3.

Съвместна декларация за защита на личните данни

 

Договарящите страни отбелязват, че правителството на Република Гърция се задължава преди ратификацията на Споразумението за присъединяването към Конвенцията от 1990 г. да предприеме всички необходими стъпки за допълване на гръцкото законодателство в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата във връзка с автоматичната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и с Препоръка № R (87) 15 от 17 септември 1987 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно използването на лични данни в полицейския сектор, така че да гарантира пълноценното прилагане на разпоредбите на член 117 и член 126 от Конвенцията от 1990 г., които се отнасят до защитата на личните данни, за да се постигане ниво на защита, което е сравнимо със съответните разпоредби на Конвенцията от 1990 г.

4.

Съвместна декларация по член 41 от Конвенцията от 1990 г.

 

Договарящите страни отбелязват, че с оглед географското местоположение на Република Гърция разпоредбите на член 41, параграф 5, буква б) препятстват прилагането на член 41 в отношенията между Република Гърция и останалите договарящи страни. По тази причина Република Гърция не е определила органите по смисъла на член 41, параграф 6 и не е направила декларация по член 41, параграф 9.

 

Разпоредбите на член 137 не засягат от процедурите на гръцкото правителство.

5.

Съвместна декларация относно планината Атон

 

Като признават, че особеният статут на планината Атон, гарантиран от член 105 на гръцката конституция и Хартата на планината Атон, се обосновава изключително от духовни и религиозни съображения, договарящите страни гарантират, че този статут се отчита при прилагането и бъдещото изготвяне на разпоредбите на Споразумението от 1985 г. и на Конвенцията от 1990 г.

III.   Договарящите страни отбелязват, че Република Гърция прави следните декларации:

1.

Декларация на Република Гърция относно споразуменията за присъединяването на Италианската република, Кралство Испания и Португалската република.

 

Правителството на Република Гърция отбелязва съдържанието на споразуменията за присъединяването на Италианската република, Кралство Испания и Португалската република към Конвенцията към 1990 г. и съдържанието на заключителните актове и декларации, приложени към тези споразумения.

 

Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща надлежно заверени копия от посочените по-горе актове до правителството на Република Гърция.

2.

Декларация на Република Гърция за взаимопомощта по наказателноправни въпроси

 

Правителството на Република Гърция се задължава да обработва молбите за правна помощ от останалите договарящи държави с дължимата грижа, включително и в случаите, когато те са отправени пряко до гръцките съдебни органи, в съответствие с процедурата по член 53, параграф 1 от Конвенцията от 1990 г.

3.

Декларация по член 121 от Конвенцията от 1990 г.

 

Правителството на Република Гърция декларира, че от датата на подписване на Споразумението за присъединяването към Конвенцията от 1990 г., прилага опростените процедури за контрол на здравето на растенията с изключение на пресни цитрусови плодове, памук и семена от люцерна и изискванията по член 121 от Конвенцията от 1990 г.

 

Въпреки това по отношение на цитрусовите плодове Република Гърция транспонира разпоредбите на член 121 и свързаните мерки не по-късно от 1 януари 1993 г.

Съставено в Мадрид на шестия ден от месец ноември хиляда деветстотин деветдесет и втора година в един оригинал на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език, като всички седем текстове са еднакво автентични, който оригинал се депозира в архива на правителството на Великото херцогство Люксембург, което от своя страна изпраща заверено копие до всяка от договарящите страни.

За правителството на Кралство Белгия:

Image

За правителството на Федерална република Германия:

Image

За правителството на Република Гърция:

Image

За правителството на Кралство Испания:

Image

За правителството на Република Франция:

Image

За правителството на Италианската република:

Image

За правителството на Великото херцогство Люксембург:

Image

За правителството на Кралство Нидерландия:

Image

За правителството на Португалската република:

Image


ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ

На шестия ден от месец ноември хиляда деветстотин деветдесет и втора година представителите на правителствата на Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания, Република Франция, Република Гърция, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Португалската република подписаха в Мадрид Споразумението за присъединяване на Република Гърция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към която Италианската република се присъедини чрез споразумение, подписано в Париж на 27 ноември 1990 г., а Кралство Испания и Португалската република се присъединиха чрез споразумения, подписани в Бон на 25 юни 1991 г.

Те отбелязват, че представителят на правителството на Република Гърция заявява подкрепа за декларацията, направена в Шенген на 19 юни 1990 г. от министрите и държавните секретари, които представляват правителствата на Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия и за решението, потвърдено в деня на подписването на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, към които се присъединиха и правителствата на Италианската република, Кралство Испания и Португалската република.


Top