EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41996D0409

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 25 юни 1996 година относно утвърждаването на временен документ за пътуване

OJ L 168, 6.7.1996, p. 4–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 26 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 20 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 20 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 10 - 17

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/409/oj

18/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

20


41996D0409


L 168/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

от 25 юни 1996 година

относно утвърждаването на временен документ за пътуване

(96/409/ОВППС)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

като съзнават, че създаването на единен образец на временен документ за пътуване, който се издава от държавите-членки на гражданите на Европейския съюз на територията на страни, в които държавата-членка по произход на тези граждани няма постоянно дипломатическо или консулско представителство или при други обстоятелства, уточнени по реда, определен в приложение II към настоящото решение, съответства на член 8в от Договора за създаване на Европейската общност;

като имат предвид, че този единен временен документ за пътуване се създава с цел да се окаже реална помощ на гражданите на Европейския съюз, изпаднали в затруднение;

с убеждението, че установяването на такъв документ следователно ясно ще демонстрира практическите предимства на гражданите на Европейския съюз,

РЕШИХА:

Член 1

Определен е временен документ за пътуване, чийто единен образец е поместен в приложение I, което е неразделна част от настоящото решение.

Редът за издаване на временния документ за пътуване и защитните мерки относно временните документи за пътуване са обявени в приложения II и III, които представляват неразделна част от настоящото решение. Редът и мерките могат да бъдат променени с единодушното съгласие на държавите-членки, като промените влизат в сила един месец след тяхното приемане, освен в случай, когато някоя държава-членка поиска преразглеждане на министерско ниво.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила, когато всички държави-членки са нотифицирали Генералния секретариат на Съвета, че са приключили изискваните от техните законодателства процедури по прилагането на настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник.

Съставено в Люксембург на 25 юни 1996 година.

За Съвета

Председател

M. PINTO


ANNEX IANNEXE IANEXO IBILAG IANLAGE IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIARSCRÍBHINN IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGE I

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЪТУВАНЕ

1.   Временният документ за пътуване (ВДП), чийто единен образец е поместен в приложение I, представлява документ за пътуване, който може да бъде издаден за еднократно пътуване към държавата-членка, от която заявителят произхожда, към страната на неговото постоянно местоживеене, или по изключение за друго местоназначение. Същият може да бъде издаден на всички граждани на държавите-членки от властите на държавата, от която съответното лице произхожда.

2.   ВДП може да бъде издаден при спазване на всички условия по-долу:

а)

ползвателят трябва да бъде гражданин на държава-членка на Европейския съюз, чийто паспорт или документ за пътуване е изгубен, откраднат или унищожен, или временно не е на разположение, и

б)

той/тя се намира на територията на страна, в която държавата-членка, на която лицето е гражданин, няма достъпно дипломатическо или консулско представителство, което да е в състояние да му издаде документ за пътуване, или в която тази държава не е представлявана по друг начин, и

в)

е получено разрешение от властите на държавата-членка, от която произхожда съответното лице.

3.   Заявителят за ВДП следва да попълни формуляр и заедно с фотокопие, заверено от дипломатическата служба, и документи, доказващи неговата самоличност и националност, ги изпраща на посочения за тази цел орган в държавата-членка, от която произхожда. Не се касае непременно за най-близката служба, ако в региона съществува друг по-подходящ орган. Службата, която издава документа, изисква и получава от заявителя разноските и таксите, които са нормално дължими за издаване на временен паспорт. Заявителите, които не разполагат с достатъчно средства, за да заплатят съответните разходи на място, при необходимост получават нужните средства съгласно инструкциите, дадени към момента на заявлението от държавата-членка по произход.

4.   ВДП следва да бъде валиден за по-дълъг период от необходимия за осъществяване на пътуването, за което е издаден. За изчисляване на този период следва да се вземат предвид спиранията за нощувки и времето, необходимо за осъществяване на транспортни връзки.

5.   Фотокопие от всеки документ се съхранява в архивите на издаващия орган, а друго копие се предава на властите на държавата-членка, от която произхожда заявителят.

6.   Всяка държава-членка може да разшири прилагането на тези правила спрямо други лица, с които има отношения или които е склонна да приеме.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ОТНОСНО ВРЕМЕННИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

Временните документи за пътуване (ВДП) следва да бъдат изработвани и издавани в съображение със следните мерки за сигурност:

1.   Размери

разгънати:

18 × 13 cm;

сгънати:

9 × 13 cm.

2.   Хартия

ВДП следва да бъдат отпечатани на защитена хартия, лишена от оптични оцветители (приблизително 90 g/m2), със стандартен воден знак „ЗАЩИТНА НИШКА“, чийто модел ще бъде защитен от закона в полза на производителя на документа, и ще съдържат две невидими нишки (синя и жълта, SSI/05), флуоресциращи под ултравиолетова светлина, както и реактиви, предотвратяващи химическото изтриване.

3.   Система за номериране

Всяка държава-членка издава документите, основавайки се на централизирана система за номериране, като номерът се съчетава със знака на издаващата държава-членка, както следва:

Белгия

= B

[OOOOO]

Дания

= DK

[OOOOO]

Германия

= D

[OOOOO]

Гърция

= GR

[OOOOO]

Испания

= E

[OOOOO]

Франция

= F

[OOOOO]

Ирландия

= IRL

[OOOOO]

Италия

= I

[OOOOO]

Люксембург

= L

[OOOOO]

Нидерландия

= NL

[OOOOO]

Австрия

= A

[OOOOO]

Португалия

= P

[OOOOO]

Финландия

= FIN

[OOOOO]

Швеция

= S

[OOOOO]

Обединено кралство

= UK

[OOOOO]

Номерът следва да бъде отпечатан с висок печат на страници 1 и 4 от документа, като се използва образец на печатане OCR-B, с черно мастило, флуоресциращо в зелено на ултравиолетова светлина.

4.   Прикрепване на снимката на притежателя

Снимката трябва да бъде здраво прикрепена към документа, така че да не може лесно да се отдели. Тя следва да има защитно покритие в зависимост от националната практика, което означава, че държавите-членки следва да приемат необходимите разпоредби за осигуряване нужната степен на защита на документите.

5.   Вписване на личните данни на притежателя

Следва да е налице адекватен метод на вписване на личните данни на притежателя във ВДП. Тези данни следва да се вписват ръкописно или печатно, а след това се покриват със защитно покритие.

6.   Печат на издаващия орган

Печатът на органа, който издава ВДП, следва да бъде полаган отчасти върху документа и отчасти върху снимката на притежателя.

7.   Други защитни средства

Страниците на ВДП, върху които ще бъдат вписани данните, ще имат защитена основа от симетрични вълнообразни линии с индиректен висок печат в четири цвята; отпечатването на преливащи се нюанси в цветовете на дъгата ще бъде задължително предвидено.

Следва да бъдат използвани следните печатни техники:

ХЕЛИОГРАВЮРА на лицевата страна, включително текста на страница 1, скрито изображение и микропечат със синьо светлоотразяващо мастило,

ОФСЕТ на лицевата и задната страна, в два цвята и IRIS (преливащ ефект),

I: текст в светлоотразяващо синьо,

II: фон — антискенер в светлосиньо,

III: фон от симетрични вълнообразни линии с преливащ ефект IRIS в два цвята, зелено и виолетово, като вторият цвят флуоресцира в жълто на ултравиолетова светлина.

Следва да се използват мастила, които не могат да се копират; всеки опит за цветно копиране трябва да предизвиква ясно открояващи се промени в цветовете. Освен това поне един цвят следва да съдържа флуоресциращ агент. Мастилата ще съдържат също така и реактиви, които ще ги защитават от химическо изтриване.

8.   Графика

Ще се използва основа от симетрични вълнообразни линии в множество цветове и графика, специално създадена за този документ, съдържаща интегрирани микрознаци.

9.   Съхраняване на непопълнените ВДП

С цел да се сведат до минимум рисковете за фалшифициране или за подправяне, всички държави-членки ще съблюдават съхраняването на непопълнените ВДП да бъде защитено от кражби.


Top