EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0206

Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/206 на Комисията от 18 декември 2023 година за определяне на честотата и формàта на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията

C/2023/8460

OВ L, 2024/206, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2024/206

29.2.2024

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/206 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2023 година

за определяне на честотата и формàта на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

От държавите членки се изисква да докладват на Комисията за нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член 50, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116 и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2024/205 на Комисията (2).

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от средствата, използвани за постигане на целите, за които са създадени фондовете. За тази цел член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116 предоставя на Комисията правомощието да приема правила за прилагане по отношение на процедурите, свързани със задълженията за сътрудничество, които държавите членки трябва да спазват по отношение на своето задължение за докладване на нередности, свързани с финансирането на общата селскостопанска политика. Тези правила следва да бъдат еквивалентни на подробните правила относно докладването на нередности, определени в приложение XII към Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (3), и да са в съответствие с правилата, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/203 на Комисията (4).

(3)

За да се осигури ефикасен анализ и цялостно управление на случаите на нередности по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (5) и други случаи на неспазване на условията, определени от държавите членки в техните стратегическите планове по общата селскостопанска политика в този контекст държавите членки следва да представят на Комисията редовно и своевременно цялата съответна информация за нередностите, които трябва да бъдат докладвани съгласно член 50, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2024/205. За да се защитят финансовите интереси на Съюза, е необходимо да се определят еднакви условия за предоставянето на въпросната информация, и по-специално за неговата честота и формат.

(4)

За да извлекат максимални ползи от използването на електронни средства за обмен на информация, като същевременно се запази сигурността на обмена, държавите членки следва да използват специалната система за управление на нередностите (IMS) за уведомяване за нередности.

(5)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че предаването на данни чрез системата за управление на нередностите се осъществява по сигурен начин, който позволява гарантиране на наличност, цялост, автентичност и поверителност на информацията.

(6)

За да се избегне случаят, в който дадена нередност причинява последици извън територията на докладващата държава членка, държавите членки следва да докладват незабавно на Комисията за всяка такава нередност.

(7)

Използването на еврото като единствена парична единица за докладването на нередности е необходимо, за да се гарантира съпоставимост на докладваната информация. Що се отнася до държавите членки, които не са приели еврото като своя парична единица, е необходимо да определят обменния курс, който ще се използва за конвертиране на съответните суми в евро, и обменния курс, който ще се използва за конвертиране на разходи, които не са записани в отчетите на разплащателната агенция.

(8)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията (6), в който се определят честотата и формàта на докладването на нередности през програмния период 2014—2020 г., следва да бъде отменен. Той обаче следва да продължи да се прилага за докладването на нередности по отношение на помощта, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(9)

Тъй като вече са извършени плащания за съответните фондове и могат да възникнат нередности, настоящият регламент следва да започне да се прилага незабавно. Ето защо настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

(10)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран по този регламент в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя честотата и формàта на докладването на нередности от държавите членки, посочено в член 50, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Член 2

Честота на докладването на нередности

1.   В срок от два месеца след края на всяко тримесечие държавите членки изпращат на Комисията първоначалния доклад за нередности, посочен в член 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2024/205.

Въпреки това съответната държава членка незабавно докладва за всяка такава нередност на Комисията, когато има вероятност тази нередност да има допълнителни последици извън територията на докладващата държава членка.

2.   Държавите членки изпращат на Комисията доклада за последващи действия, в съответствие с член 3, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2024/205 незабавно след получаването на съответната информация.

Член 3

Формат на докладите

Информацията, посочена в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2024/205, се изпраща на Комисията по електронен път, като се използва специалната система за управление на нередностите (IMS).

Член 4

Употреба на евро

1.   Сумите, докладвани от държавите членки, са в евро.

2.   Държави членки, които не са приели еврото за своя парична единица към датата на доклада съгласно член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2024/205 конвертират в евро сумите от национална валута в съответствие с член 94 от Регламент (ЕС) 2021/2116. Когато разходите не са записани в отчетите на разплащателната агенция, се използва най-актуалният месечен счетоводен обменен курс, публикуван по електронен път от Комисията към момента на първоначално докладване.

Член 5

Отмяна и преходни разпоредби

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 се отменя.

Той обаче продължава да се прилага по отношение на докладването на нередности по отношение на помощта, предоставена за програмния период 2014—2020 г. съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 187.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2024/205 на Комисията от 18 декември 2023 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията (OВ L, 2024/205, dd.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).

(3)  Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/203 на Комисията от 18 декември 2023 г. за определяне на формàта, който да се използва за докладване на нередности във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) съгласно Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L, 2024/203, dd.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/203/oj).

(5)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формàта на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 10.11.2015 г., стр. 23).

(7)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)


Top