EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1025

Решение (ОВППС) 2024/1025 на Съвета от 4 април 2024 година за изменение на Решение (ОВППС) 2020/1999 относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека

ST/7417/2024/INIT

OВ L, 2024/1025, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Серия L


2024/1025

5.4.2024

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2024/1025 НА СЪВЕТА

от 4 април 2024 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2020/1999 относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 7 декември 2020 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2020/1999 (1).

(2)

В заключенията си от 20 май 2021 г. относно „Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно хуманитарната дейност на ЕС: нови предизвикателства, същите принципи“ Съветът потвърди отново ангажимента си да избягва, а когато това е неизбежно – да смекчава в максимална степен потенциалните непредвидени отрицателни последици от ограничителните мерки на Съюза върху хуманитарната дейност, основана на принципи. Съветът изтъкна отново, че ограничителните мерки на Съюза са в съответствие с всички задължения съгласно международното право, по-специално международното право в областта на правата на човека, международното хуманитарно право и международното бежанско право. Съветът подчерта значението на пълното спазване на хуманитарните принципи и международното хуманитарно право в политиката на санкции на Съюза, включително чрез последователно включване на хуманитарни изключения в режимите на ограничителните мерки на Съюза, когато е уместно, и чрез осигуряване на ефективна рамка за използването на тези изключения от хуманитарните организации.

(3)

На 9 декември 2022 г. Съветът за сигурност на ООН (СС на ООН) прие Резолюция 2664 (2022) на СС на ООН, в която припомни предишните си резолюции за налагане на санкции в отговор на заплахи за международния мир и сигурност и подчерта, че мерките, предприети от държавите — членки на ООН, за прилагане на санкциите, трябва да са в съответствие със задълженията им съгласно международното право и нямат за цел да окажат неблагоприятни хуманитарни последици за цивилното население, нито неблагоприятни последици за хуманитарните дейности или лицата, които ги извършват. В параграф 1 от Резолюция 2664 (2022) СС на ООН реши, че предоставянето, обработването или изплащането на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси или предоставянето на стоки и услуги, необходими за гарантиране на своевременното предоставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други дейности в подкрепа на основни човешки потребности от страна на определени участници, са разрешени и не представляват нарушение на замразяването на активи, наложено от СС на ООН или неговите комитети по санкциите.

(4)

На 14 февруари 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/338 (2), с което се въвежда освобождаване по хуманитарни причини съгласно Резолюция 2664 (2022) на СС на ООН в режимите на ограничителни мерки на Съюза, с които се привеждат в действие мерките, за които е взето решение от СС на ООН или неговите комитети по санкциите. На 31 март 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/726 (3), с което се въвежда освобождаване по хуманитарни причини съгласно Резолюция 2664 (2022) на СС на ООН в режимите на ограничителни мерки на Съюза, с които се привеждат в действие мерките, за които е взето решение от СС на ООН или неговите комитети по санкциите, както и в допълнителни мерки, приети от Съвета. На 27 ноември 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/2686 (4), с което се въвежда освобождаване по хуманитарни причини в някои режими за ограничителни мерки на Съюза в полза на участниците, посочени в Резолюция 2664 (2022) на СС на ООН, организациите и агенциите, които са получили от Съюза сертификат за хуманитарно партньорство, и организациите и агенциите, които са сертифицирани или признати от държава членка, и специализирани агенции на държавите членки.

(5)

С цел повишаване на последователността между режимите на ограничителните мерки на Съюза и тези, приети от СС на ООН или неговите комитети по санкциите, и за да се гарантира навременното предоставяне на хуманитарна помощ или да се подпомогнат други дейности в подкрепа на основни човешки потребности, е подходящо да се въведе освобождаване от мерките за замразяване на активи и от ограниченията за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени по силата на Решение (ОВППС) 2020/1999, в полза на участниците, посочени в Резолюция 2664 (2022) на СС на ООН, организациите и агенциите, които са получили от Съюза сертификат за хуманитарно партньорство, организациите и агенциите, които са сертифицирани или признати от държава членка, и специализирани агенции на държавите членки. Освен това Съветът счита, че следва да бъде изменен съществуващия механизъм за дерогация за организациите и участниците, изпълняващи хуманитарни дейности, които не могат да се ползват от посоченото освобождаване. Наред с това Съветът счита, че вместо освобождаването следва да се прилага механизъм за дерогация в случаите, когато Съветът установил, че е необходим контрол от страна на националните компетентни органи поради по-високия риск с предоставените финансови средства или икономически ресурси да бъде злоупотребено за цели, различни от хуманитарната помощ.

(6)

За изпълнението на някои мерки е необходимо Съюзът да предприеме допълнителни действия.

(7)

Поради това Решение (ОВППС) 2020/1999 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ОВППС) 2020/1999 се изменя, както следва:

1)

Член 4 се изменя както следва:

а)

вмъкват се следните параграфи:

„-1.   Член 3, параграфи 1 и 2, не се прилага за предоставянето, обработването или изплащането на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси или за предоставянето на стоки и услуги, необходими за гарантиране на своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други дейности в подкрепа на основни човешки потребности, когато тази помощ и други дейности се извършват от:

а)

Организацията на обединените нации (ООН), включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и нейните специализирани агенции и свързани организации;

б)

международни организации;

в)

хуманитарни организации със статут на наблюдатели в Общото събрание на ООН и членове на тези хуманитарни организации;

г)

двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете на ООН за реагиране при бежански кризи, други призиви на ООН или хуманитарни групи, координирани от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси;

д)

организации и агенции, които са получили сертификат за хуманитарно партньорство от Съюза или които са сертифицирани или признати от държава членка в съответствие с националните процедури;

е)

специализирани агенции на държавите членки; или

ж)

служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества или партньорите по изпълнението на образуванията, посочени в букви а) – е), докато и доколкото действат в това си качество.

-1а.   Освобождаването, посочено в параграф 1, не се прилага за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, обозначени със звездичка в приложението.“

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засяга параграф -1 и чрез дерогация от член 3, параграфи 1 и 2, компетентните органи на дадена държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за подходящи, след като са установили, че предоставянето им е необходимо за осигуряване на своевременното доставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други действия в подкрепа на основни човешки потребности.“

в)

вмъква се следния параграф:

„1а.   При липса на отрицателно решение, искане за информация или уведомление за допълнително време от страна на съответния компетентен орган в срок от пет работни дни от деня на получаване на искането за разрешение съгласно параграф 1, това разрешение се счита за предоставено.“

г mo )

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всички разрешения, предоставени съгласно настоящия член, в срок от четири седмици от даването на разрешението.“

;

2)

в член 10, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Изключенията, посочени в член 4 по отношение на член 3, параграфи 1 и 2, се преразглеждат редовно и най-малко на всеки дванадесет месеца или при спешно искане от държава членка, върховния представител или Комисията след съществена промяна в обстоятелствата.“

;

3)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 април 2024 година.

За Съвета

Председател

H. LAHBIB


(1)  Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета от 7 декември 2020 г. относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека (ОВ L 410 I, 7.12.2020 г., стр. 13).

(2)  Решение (ОВППС) 2023/338 на Съвета от 14 февруари 2023 г. за изменение на някои решения и общи позиции на Съвета относно ограничителни мерки с цел да се вмъкнат разпоредби за хуманитарно изключение (ОВ L 47, 15.2.2023 г., стр. 50).

(3)  Решение (ОВППС) 2023/726 на Съвета от 31 март 2023 г. за изменение на някои решения на Съвета относно ограничителни мерки с цел да се добавят разпоредби за изключение за хуманитарни цели ( (ОВ L 94, 3.4.2023 г., стр. 48).

(4)  Решение (ОВППС) 2023/2686 на Съвета от 27 ноември 2023 г. за изменение на някои решения на Съвета относно ограничителни мерки с цел да се добавят разпоредби за изключения за хуманитарни цели (ОВ L 2023/2686, 28.11.2023 г. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение (ОВППС) 2020/1999 („Списък на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в членове 2 и 3“) се изменя, както следва:

1)

раздел А („Физически лица“) се изменя както следва:

а)

в колона „Имена (транслитерация на латиница)“ след името в следните вписвания се добавя звездичка: 1—4, 13, 14, 16—26, 29—32, 36—56 и 62—105;

б)

след таблицата се добавя следното изречение:

„*

Член 4, параграф -1 не се прилага за вписвания, обозначени със звездичка.“;

2)

в раздел Б („Юридически лица, образувания и органи“) се изменя както следва:

а)

в колоната „Наименование (транслитерация на латиница)“ след името в следните вписвания се добавя звездичка: 5—12 и 16—23;

б)

след таблицата се добавя следното изречение:

„*

Член 4, параграф -1 не се прилага за вписвания, обозначени със звездичка.“.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)


Top