EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2579

Регламент (ЕС) 2023/2579 на Комисията от 20 ноември 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) 2023/1803 по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 16

C/2023/7736

OВ L, 2023/2579, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2579/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2579/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2579

21.11.2023

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2579 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2023 година

за изменение на Регламент (ЕО) 2023/1803 по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 16

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2023/1803 на Комисията (2) бяха приети някои международни счетоводни стандарти и разяснения, действащи към 8 септември 2022 г.

(2)

На 22 септември 2022 г. Съветът по Международните счетоводни стандарти издаде изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг (наричан по-нататък „МСФО 16“), в който се предвижда как предприятията трябва да признават, оценяват, представят и оповестяват лизингите. В измененията на МСФО 16 се определя как продавачът лизингополучател трябва да оценява впоследствие сделките за продажба с обратен лизинг.

(3)

Вследствие на консултацията с Европейската консултативна група за финансова отчетност Комисията стигна до заключението, че измененията на МСФО 16 отговарят на критериите за приемане, установени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Ето защо Регламент (ЕС) 2023/1803 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕС) 2023/1803 Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Предприятията прилагат измененията по член 1 най-късно от началната дата на своята първа финансова година, започваща на 1 януари 2024 г. или след тази дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)   ОВ L 237, 26.9.2023 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пасив по лизинг при продажба с обратен лизинг

Изменения на МСФО 16

Изменения на МСФО 16 Лизинг

Добавят се параграфи 102А, В1Г и В20Д и се изменя параграф В2. Добавя се ново заглавие преди параграф В20Д.

СДЕЛКИ ЗА ПРОДАЖБА С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

...

Оценяване дали прехвърлянето на актива представлява продажба

...

Прехвърлянето на актива представлява продажба

...

102A

След началната дата продавачът лизингополучател прилага параграфи 29 – 35 по отношение на актива с право на ползване, възникващ вследствие на обратния лизинг, и параграфи 36 – 46 по отношение на пасива по лизинг, възникващ вследствие на обратния лизинг. Когато прилага параграфи 36 – 46, продавачът лизингополучател определя „лизинговите плащания“ или „коригираните лизингови плащания“ по такъв начин, че да не признава никаква сума от печалбата или загубата, която е свързана с правото на ползване, задържано от него. Прилагането на изискванията по настоящия параграф не пречи на продавача лизингополучател да признае в печалбата или загубата всякаква печалба или загуба, свързана с частичното или пълното прекратяване на лизинга съгласно изискванията на член 46, буква а).

...


Допълнение В

Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

В1Г

С документа, озаглавен Пасив по лизинг при продажба с обратен лизинг и издаден през септември 2022 г., бе изменен параграф В2 и бяха добавени параграфи 102А и В20Г. Продавачът лизингополучател прилага тези изменения за годишните отчетни периоди, започващи на 1 януари 2024 г. или след тази дата. Разрешава се по-ранното прилагане. Ако продавачът лизингополучател прилага тези изменения за по-ранен период, той оповестява този факт.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

В2

С оглед на изискванията по параграфи В1 – В20Д датата на първоначалното прилагане е началото на годишния отчетен период, през който предприятието прилага за първи път настоящия стандарт.

...

Пасив по лизинг при продажба с обратен лизинг

В20Г

Продавачът лизингополучател прилага изискванията на документа, озаглавен Пасив по лизинг при продажба с обратен лизинг (вж. параграф В1Г), с обратна сила в съответствие с МСС 8 по отношение на сделките за продажба с обратен лизинг, сключени след датата на първоначалното прилагане.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2579/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)


Top