EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2574

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2574 на Комисията от 20 ноември 2023 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 30 септември 2023 г. – 30 декември 2023 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

C/2023/7738

OВ L, 2023/2574, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2574/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2574/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2574

21.11.2023

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2574 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2023 година

за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 30 септември 2023 г. – 30 декември 2023 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 77д, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел застрахователните и презастрахователните предприятия да изчисляват техническите резерви и основните собствени средства за целите на Директива 2009/138/ЕО при еднакви условия е необходимо за всяка референтна дата да се определи техническата информация за съответните срочни структури на безрисковия лихвен процент, за основните спредове за изчисляване на изравнителната корекция, както и за корекциите за променливост.

(2)

Използваната от застрахователните и презастрахователните предприятия техническа информация следва да се основава на пазарните данни към края на последния месец, предшестващ първата референтна отчетна дата, за която се прилага настоящият регламент. На 6 октомври 2023 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване предостави на Комисията техническата информация, отнасяща се до пазарните данни към края на септември 2023 г. Тази информация бе публикувана на 6 октомври 2023 г. в съответствие с член 77д, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО.

(3)

Тъй като е наложително техническата информация да бъде достъпна без забавяне, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.

(4)

Поради съображения от пруденциален характер е необходимо при изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства застрахователните и презастрахователните предприятия да използват една и съща техническа информация, независимо от датата, на която предоставят информация на компетентните си органи. Поради това, настоящият регламент следва да се прилага от първата референтна дата на докладване, за която се прилагат неговите разпоредби.

(5)

С цел във възможно най-кратки срокове да се обезпечи правна сигурност и поради надлежно обосновани съображения, свързани с належащата потребност от незабавен достъп до информацията за съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, предвидените в настоящия регламент мерки е необходимо да се приемат в съответствие с член 8 във връзка с член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   При изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 30 септември 2023 г. – 30 декември 2023 г. застрахователните и презастрахователните предприятия използват техническата информация, посочена в параграф 2.

2.   За всяка съответна валута техническата информация, използвана за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка в съответствие с член 77 от Директива 2009/138/ЕО, на изравнителната корекция – в съответствие с член 77в от посочената директива, и на корекцията за променливост – в съответствие с член 77г от посочената директива, е, както следва:

а)

съответните срочни структури на безрисковия лихвен процент, определени в приложение I;

б)

основните спредове за изчисляване на изравнителната корекция, определени в приложение II;

в)

за всеки съответен национален застрахователен пазар – корекциите за променливост, определени в приложение III.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 септември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съответни срочни структури на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка, без изравнителна корекция или корекция за променливост

Срок до падежа (в години)

Евро

Чешка крона

Датска крона

Форинт

Шведска крона

Лев

1

4,047  %

6,425  %

4,037  %

8,681  %

4,055  %

3,997  %

2

3,701  %

5,204  %

3,691  %

8,359  %

3,907  %

3,651  %

3

3,468  %

4,719  %

3,458  %

8,049  %

3,701  %

3,418  %

4

3,352  %

4,560  %

3,342  %

7,770  %

3,552  %

3,302  %

5

3,292  %

4,497  %

3,282  %

7,553  %

3,457  %

3,242  %

6

3,263  %

4,458  %

3,253  %

7,395  %

3,401  %

3,213  %

7

3,254  %

4,432  %

3,244  %

7,283  %

3,368  %

3,204  %

8

3,257  %

4,413  %

3,247  %

7,209  %

3,348  %

3,207  %

9

3,267  %

4,401  %

3,257  %

7,166  %

3,337  %

3,217  %

10

3,283  %

4,394  %

3,273  %

7,140  %

3,332  %

3,233  %

11

3,312  %

4,391  %

3,302  %

7,130  %

3,331  %

3,262  %

12

3,314  %

4,390  %

3,304  %

7,129  %

3,333  %

3,264  %

13

3,320  %

4,388  %

3,310  %

7,134  %

3,336  %

3,270  %

14

3,328  %

4,385  %

3,318  %

7,145  %

3,340  %

3,278  %

15

3,329  %

4,379  %

3,319  %

7,155  %

3,344  %

3,279  %

16

3,314  %

4,369  %

3,304  %

7,150  %

3,349  %

3,264  %

17

3,290  %

4,356  %

3,280  %

7,129  %

3,353  %

3,240  %

18

3,263  %

4,341  %

3,253  %

7,098  %

3,357  %

3,212  %

19

3,235  %

4,325  %

3,225  %

7,059  %

3,362  %

3,185  %

20

3,211  %

4,308  %

3,201  %

7,014  %

3,365  %

3,161  %

21

3,192  %

4,290  %

3,182  %

6,964  %

3,369  %

3,143  %

22

3,178  %

4,272  %

3,168  %

6,912  %

3,372  %

3,130  %

23

3,167  %

4,254  %

3,158  %

6,857  %

3,375  %

3,120  %

24

3,160  %

4,235  %

3,151  %

6,802  %

3,378  %

3,114  %

25

3,155  %

4,217  %

3,146  %

6,747  %

3,381  %

3,110  %

26

3,152  %

4,199  %

3,143  %

6,691  %

3,384  %

3,108  %

27

3,151  %

4,181  %

3,142  %

6,637  %

3,386  %

3,108  %

28

3,151  %

4,164  %

3,142  %

6,583  %

3,388  %

3,109  %

29

3,152  %

4,147  %

3,143  %

6,530  %

3,390  %

3,111  %

30

3,153  %

4,131  %

3,145  %

6,479  %

3,392  %

3,113  %

31

3,156  %

4,115  %

3,148  %

6,429  %

3,394  %

3,117  %

32

3,159  %

4,099  %

3,151  %

6,381  %

3,396  %

3,121  %

33

3,162  %

4,084  %

3,155  %

6,334  %

3,398  %

3,125  %

34

3,166  %

4,070  %

3,159  %

6,289  %

3,399  %

3,130  %

35

3,170  %

4,056  %

3,163  %

6,245  %

3,401  %

3,135  %

36

3,174  %

4,042  %

3,167  %

6,203  %

3,402  %

3,140  %

37

3,179  %

4,029  %

3,172  %

6,162  %

3,403  %

3,145  %

38

3,183  %

4,016  %

3,176  %

6,123  %

3,404  %

3,150  %

39

3,187  %

4,004  %

3,181  %

6,085  %

3,406  %

3,155  %

40

3,192  %

3,992  %

3,185  %

6,049  %

3,407  %

3,160  %

41

3,196  %

3,980  %

3,190  %

6,014  %

3,408  %

3,166  %

42

3,200  %

3,969  %

3,195  %

5,980  %

3,409  %

3,171  %

43

3,205  %

3,958  %

3,199  %

5,948  %

3,410  %

3,176  %

44

3,209  %

3,948  %

3,203  %

5,917  %

3,411  %

3,181  %

45

3,213  %

3,938  %

3,208  %

5,887  %

3,411  %

3,185  %

46

3,217  %

3,928  %

3,212  %

5,858  %

3,412  %

3,190  %

47

3,222  %

3,919  %

3,216  %

5,830  %

3,413  %

3,195  %

48

3,225  %

3,910  %

3,220  %

5,803  %

3,414  %

3,199  %

49

3,229  %

3,901  %

3,224  %

5,778  %

3,415  %

3,204  %

50

3,233  %

3,892  %

3,228  %

5,753  %

3,415  %

3,208  %

51

3,237  %

3,884  %

3,232  %

5,729  %

3,416  %

3,212  %

52

3,240  %

3,876  %

3,236  %

5,706  %

3,417  %

3,216  %

53

3,244  %

3,869  %

3,239  %

5,683  %

3,417  %

3,220  %

54

3,247  %

3,861  %

3,243  %

5,662  %

3,418  %

3,224  %

55

3,251  %

3,854  %

3,246  %

5,641  %

3,418  %

3,228  %

56

3,254  %

3,847  %

3,250  %

5,621  %

3,419  %

3,232  %

57

3,257  %

3,841  %

3,253  %

5,601  %

3,420  %

3,235  %

58

3,260  %

3,834  %

3,256  %

5,582  %

3,420  %

3,239  %

59

3,263  %

3,828  %

3,259  %

5,564  %

3,421  %

3,242  %

60

3,266  %

3,822  %

3,262  %

5,546  %

3,421  %

3,245  %

61

3,269  %

3,816  %

3,265  %

5,529  %

3,422  %

3,248  %

62

3,272  %

3,810  %

3,268  %

5,513  %

3,422  %

3,251  %

63

3,275  %

3,804  %

3,271  %

5,497  %

3,422  %

3,255  %

64

3,277  %

3,799  %

3,273  %

5,481  %

3,423  %

3,257  %

65

3,280  %

3,794  %

3,276  %

5,466  %

3,423  %

3,260  %

66

3,282  %

3,788  %

3,278  %

5,452  %

3,424  %

3,263  %

67

3,285  %

3,783  %

3,281  %

5,437  %

3,424  %

3,266  %

68

3,287  %

3,779  %

3,283  %

5,424  %

3,425  %

3,268  %

69

3,289  %

3,774  %

3,286  %

5,410  %

3,425  %

3,271  %

70

3,292  %

3,769  %

3,288  %

5,397  %

3,425  %

3,274  %

71

3,294  %

3,765  %

3,290  %

5,385  %

3,426  %

3,276  %

72

3,296  %

3,761  %

3,292  %

5,372  %

3,426  %

3,278  %

73

3,298  %

3,756  %

3,294  %

5,360  %

3,426  %

3,281  %

74

3,300  %

3,752  %

3,297  %

5,349  %

3,427  %

3,283  %

75

3,302  %

3,748  %

3,299  %

5,337  %

3,427  %

3,285  %

76

3,304  %

3,744  %

3,301  %

5,326  %

3,427  %

3,287  %

77

3,306  %

3,741  %

3,302  %

5,316  %

3,427  %

3,289  %

78

3,308  %

3,737  %

3,304  %

5,305  %

3,428  %

3,291  %

79

3,309  %

3,733  %

3,306  %

5,295  %

3,428  %

3,293  %

80

3,311  %

3,730  %

3,308  %

5,285  %

3,428  %

3,295  %

81

3,313  %

3,726  %

3,310  %

5,275  %

3,429  %

3,297  %

82

3,314  %

3,723  %

3,311  %

5,266  %

3,429  %

3,299  %

83

3,316  %

3,720  %

3,313  %

5,256  %

3,429  %

3,301  %

84

3,318  %

3,716  %

3,315  %

5,247  %

3,429  %

3,303  %

85

3,319  %

3,713  %

3,316  %

5,239  %

3,430  %

3,304  %

86

3,321  %

3,710  %

3,318  %

5,230  %

3,430  %

3,306  %

87

3,322  %

3,707  %

3,319  %

5,222  %

3,430  %

3,308  %

88

3,324  %

3,704  %

3,321  %

5,213  %

3,430  %

3,309  %

89

3,325  %

3,701  %

3,322  %

5,205  %

3,431  %

3,311  %

90

3,326  %

3,699  %

3,324  %

5,197  %

3,431  %

3,312  %

91

3,328  %

3,696  %

3,325  %

5,190  %

3,431  %

3,314  %

92

3,329  %

3,693  %

3,326  %

5,182  %

3,431  %

3,315  %

93

3,330  %

3,691  %

3,328  %

5,175  %

3,431  %

3,317  %

94

3,332  %

3,688  %

3,329  %

5,168  %

3,432  %

3,318  %

95

3,333  %

3,686  %

3,330  %

5,161  %

3,432  %

3,320  %

96

3,334  %

3,683  %

3,331  %

5,154  %

3,432  %

3,321  %

97

3,335  %

3,681  %

3,333  %

5,147  %

3,432  %

3,322  %

98

3,336  %

3,678  %

3,334  %

5,140  %

3,432  %

3,324  %

99

3,338  %

3,676  %

3,335  %

5,134  %

3,432  %

3,325  %

100

3,339  %

3,674  %

3,336  %

5,127  %

3,433  %

3,326  %

101

3,340  %

3,672  %

3,337  %

5,121  %

3,433  %

3,327  %

102

3,341  %

3,669  %

3,338  %

5,115  %

3,433  %

3,329  %

103

3,342  %

3,667  %

3,340  %

5,109  %

3,433  %

3,330  %

104

3,343  %

3,665  %

3,341  %

5,103  %

3,433  %

3,331  %

105

3,344  %

3,663  %

3,342  %

5,098  %

3,433  %

3,332  %

106

3,345  %

3,661  %

3,343  %

5,092  %

3,434  %

3,333  %

107

3,346  %

3,659  %

3,344  %

5,086  %

3,434  %

3,334  %

108

3,347  %

3,657  %

3,345  %

5,081  %

3,434  %

3,335  %

109

3,348  %

3,655  %

3,346  %

5,076  %

3,434  %

3,336  %

110

3,349  %

3,653  %

3,347  %

5,070  %

3,434  %

3,337  %

111

3,350  %

3,652  %

3,347  %

5,065  %

3,434  %

3,338  %

112

3,351  %

3,650  %

3,348  %

5,060  %

3,435  %

3,339  %

113

3,352  %

3,648  %

3,349  %

5,055  %

3,435  %

3,340  %

114

3,352  %

3,646  %

3,350  %

5,050  %

3,435  %

3,341  %

115

3,353  %

3,645  %

3,351  %

5,045  %

3,435  %

3,342  %

116

3,354  %

3,643  %

3,352  %

5,041  %

3,435  %

3,343  %

117

3,355  %

3,641  %

3,353  %

5,036  %

3,435  %

3,344  %

118

3,356  %

3,640  %

3,354  %

5,032  %

3,435  %

3,345  %

119

3,356  %

3,638  %

3,354  %

5,027  %

3,435  %

3,346  %

120

3,357  %

3,636  %

3,355  %

5,023  %

3,436  %

3,347  %

121

3,358  %

3,635  %

3,356  %

5,018  %

3,436  %

3,348  %

122

3,359  %

3,633  %

3,357  %

5,014  %

3,436  %

3,348  %

123

3,360  %

3,632  %

3,357  %

5,010  %

3,436  %

3,349  %

124

3,360  %

3,630  %

3,358  %

5,006  %

3,436  %

3,350  %

125

3,361  %

3,629  %

3,359  %

5,002  %

3,436  %

3,351  %

126

3,362  %

3,628  %

3,360  %

4,998  %

3,436  %

3,352  %

127

3,362  %

3,626  %

3,360  %

4,994  %

3,436  %

3,352  %

128

3,363  %

3,625  %

3,361  %

4,990  %

3,436  %

3,353  %

129

3,364  %

3,623  %

3,362  %

4,986  %

3,437  %

3,354  %

130

3,364  %

3,622  %

3,362  %

4,982  %

3,437  %

3,355  %

131

3,365  %

3,621  %

3,363  %

4,979  %

3,437  %

3,355  %

132

3,366  %

3,620  %

3,364  %

4,975  %

3,437  %

3,356  %

133

3,366  %

3,618  %

3,364  %

4,971  %

3,437  %

3,357  %

134

3,367  %

3,617  %

3,365  %

4,968  %

3,437  %

3,358  %

135

3,368  %

3,616  %

3,366  %

4,964  %

3,437  %

3,358  %

136

3,368  %

3,615  %

3,366  %

4,961  %

3,437  %

3,359  %

137

3,369  %

3,613  %

3,367  %

4,958  %

3,437  %

3,360  %

138

3,369  %

3,612  %

3,368  %

4,954  %

3,437  %

3,360  %

139

3,370  %

3,611  %

3,368  %

4,951  %

3,438  %

3,361  %

140

3,371  %

3,610  %

3,369  %

4,948  %

3,438  %

3,361  %

141

3,371  %

3,609  %

3,369  %

4,945  %

3,438  %

3,362  %

142

3,372  %

3,608  %

3,370  %

4,941  %

3,438  %

3,363  %

143

3,372  %

3,606  %

3,370  %

4,938  %

3,438  %

3,363  %

144

3,373  %

3,605  %

3,371  %

4,935  %

3,438  %

3,364  %

145

3,373  %

3,604  %

3,371  %

4,932  %

3,438  %

3,365  %

146

3,374  %

3,603  %

3,372  %

4,929  %

3,438  %

3,365  %

147

3,374  %

3,602  %

3,373  %

4,926  %

3,438  %

3,366  %

148

3,375  %

3,601  %

3,373  %

4,924  %

3,438  %

3,366  %

149

3,375  %

3,600  %

3,374  %

4,921  %

3,438  %

3,367  %

150

3,376  %

3,599  %

3,374  %

4,918  %

3,438  %

3,367  %


Срок до падежа (в години)

Британска лира

Румънска лея

Злота

Исландска крона

Норвежка крона

Швейцарски франк

1

5,438  %

6,157  %

4,770  %

9,957  %

4,887  %

1,713  %

2

5,153  %

6,226  %

4,842  %

9,277  %

4,767  %

1,700  %

3

4,888  %

6,369  %

4,941  %

8,738  %

4,585  %

1,681  %

4

4,703  %

6,501  %

5,058  %

8,278  %

4,416  %

1,671  %

5

4,564  %

6,625  %

5,200  %

7,890  %

4,290  %

1,675  %

6

4,461  %

6,739  %

5,352  %

7,555  %

4,211  %

1,692  %

7

4,389  %

6,838  %

5,494  %

7,262  %

4,160  %

1,717  %

8

4,341  %

6,926  %

5,610  %

7,005  %

4,125  %

1,745  %

9

4,313  %

7,009  %

5,692  %

6,781  %

4,099  %

1,773  %

10

4,300  %

7,084  %

5,737  %

6,588  %

4,076  %

1,799  %

11

4,296  %

7,120  %

5,753  %

6,419  %

4,055  %

1,823  %

12

4,295  %

7,121  %

5,748  %

6,269  %

4,036  %

1,846  %

13

4,296  %

7,096  %

5,728  %

6,135  %

4,017  %

1,867  %

14

4,296  %

7,052  %

5,698  %

6,013  %

4,000  %

1,887  %

15

4,295  %

6,994  %

5,660  %

5,901  %

3,983  %

1,906  %

16

4,292  %

6,926  %

5,616  %

5,799  %

3,967  %

1,923  %

17

4,288  %

6,852  %

5,569  %

5,704  %

3,952  %

1,940  %

18

4,282  %

6,773  %

5,520  %

5,616  %

3,937  %

1,956  %

19

4,275  %

6,692  %

5,469  %

5,534  %

3,923  %

1,971  %

20

4,268  %

6,609  %

5,418  %

5,458  %

3,910  %

1,985  %

21

4,259  %

6,526  %

5,367  %

5,386  %

3,897  %

1,999  %

22

4,250  %

6,443  %

5,316  %

5,319  %

3,885  %

2,011  %

23

4,239  %

6,361  %

5,267  %

5,256  %

3,874  %

2,024  %

24

4,228  %

6,281  %

5,218  %

5,196  %

3,862  %

2,035  %

25

4,215  %

6,203  %

5,170  %

5,140  %

3,852  %

2,047  %

26

4,200  %

6,127  %

5,124  %

5,087  %

3,841  %

2,057  %

27

4,184  %

6,053  %

5,079  %

5,037  %

3,831  %

2,067  %

28

4,166  %

5,981  %

5,036  %

4,989  %

3,822  %

2,077  %

29

4,146  %

5,912  %

4,994  %

4,944  %

3,813  %

2,087  %

30

4,125  %

5,846  %

4,953  %

4,901  %

3,804  %

2,096  %

31

4,102  %

5,782  %

4,914  %

4,860  %

3,796  %

2,104  %

32

4,077  %

5,720  %

4,877  %

4,822  %

3,787  %

2,113  %

33

4,052  %

5,661  %

4,840  %

4,785  %

3,780  %

2,120  %

34

4,027  %

5,604  %

4,806  %

4,750  %

3,772  %

2,128  %

35

4,001  %

5,550  %

4,772  %

4,716  %

3,765  %

2,135  %

36

3,976  %

5,497  %

4,740  %

4,684  %

3,758  %

2,142  %

37

3,951  %

5,447  %

4,709  %

4,653  %

3,751  %

2,149  %

38

3,926  %

5,399  %

4,679  %

4,624  %

3,745  %

2,156  %

39

3,902  %

5,353  %

4,651  %

4,596  %

3,738  %

2,162  %

40

3,880  %

5,308  %

4,623  %

4,569  %

3,732  %

2,168  %

41

3,858  %

5,266  %

4,597  %

4,544  %

3,727  %

2,174  %

42

3,837  %

5,225  %

4,572  %

4,519  %

3,721  %

2,180  %

43

3,817  %

5,185  %

4,547  %

4,496  %

3,716  %

2,185  %

44

3,798  %

5,147  %

4,524  %

4,473  %

3,710  %

2,190  %

45

3,780  %

5,111  %

4,501  %

4,451  %

3,705  %

2,195  %

46

3,763  %

5,076  %

4,479  %

4,430  %

3,700  %

2,200  %

47

3,747  %

5,042  %

4,458  %

4,410  %

3,696  %

2,205  %

48

3,732  %

5,010  %

4,438  %

4,391  %

3,691  %

2,210  %

49

3,719  %

4,979  %

4,419  %

4,372  %

3,687  %

2,214  %

50

3,706  %

4,949  %

4,400  %

4,354  %

3,682  %

2,218  %

51

3,695  %

4,920  %

4,382  %

4,337  %

3,678  %

2,222  %

52

3,685  %

4,892  %

4,364  %

4,320  %

3,674  %

2,226  %

53

3,675  %

4,865  %

4,348  %

4,304  %

3,670  %

2,230  %

54

3,666  %

4,839  %

4,331  %

4,289  %

3,667  %

2,234  %

55

3,658  %

4,814  %

4,315  %

4,274  %

3,663  %

2,238  %

56

3,651  %

4,790  %

4,300  %

4,259  %

3,659  %

2,241  %

57

3,644  %

4,767  %

4,286  %

4,245  %

3,656  %

2,245  %

58

3,638  %

4,744  %

4,271  %

4,232  %

3,653  %

2,248  %

59

3,632  %

4,722  %

4,258  %

4,219  %

3,649  %

2,251  %

60

3,626  %

4,701  %

4,244  %

4,206  %

3,646  %

2,254  %

61

3,621  %

4,681  %

4,231  %

4,194  %

3,643  %

2,257  %

62

3,616  %

4,661  %

4,219  %

4,182  %

3,640  %

2,260  %

63

3,612  %

4,642  %

4,207  %

4,170  %

3,637  %

2,263  %

64

3,608  %

4,623  %

4,195  %

4,159  %

3,634  %

2,266  %

65

3,604  %

4,605  %

4,184  %

4,148  %

3,632  %

2,269  %

66

3,600  %

4,587  %

4,172  %

4,138  %

3,629  %

2,271  %

67

3,597  %

4,570  %

4,162  %

4,128  %

3,627  %

2,274  %

68

3,594  %

4,554  %

4,151  %

4,118  %

3,624  %

2,276  %

69

3,591  %

4,538  %

4,141  %

4,108  %

3,622  %

2,279  %

70

3,588  %

4,522  %

4,131  %

4,099  %

3,619  %

2,281  %

71

3,585  %

4,507  %

4,122  %

4,089  %

3,617  %

2,284  %

72

3,582  %

4,492  %

4,112  %

4,081  %

3,615  %

2,286  %

73

3,580  %

4,478  %

4,103  %

4,072  %

3,612  %

2,288  %

74

3,578  %

4,464  %

4,095  %

4,064  %

3,610  %

2,290  %

75

3,575  %

4,451  %

4,086  %

4,055  %

3,608  %

2,292  %

76

3,573  %

4,437  %

4,078  %

4,047  %

3,606  %

2,294  %

77

3,571  %

4,425  %

4,069  %

4,040  %

3,604  %

2,296  %

78

3,569  %

4,412  %

4,061  %

4,032  %

3,602  %

2,298  %

79

3,567  %

4,400  %

4,054  %

4,025  %

3,600  %

2,300  %

80

3,566  %

4,388  %

4,046  %

4,018  %

3,598  %

2,302  %

81

3,564  %

4,376  %

4,039  %

4,011  %

3,597  %

2,304  %

82

3,562  %

4,365  %

4,032  %

4,004  %

3,595  %

2,305  %

83

3,561  %

4,354  %

4,025  %

3,997  %

3,593  %

2,307  %

84

3,559  %

4,343  %

4,018  %

3,991  %

3,591  %

2,309  %

85

3,558  %

4,333  %

4,011  %

3,984  %

3,590  %

2,310  %

86

3,556  %

4,322  %

4,004  %

3,978  %

3,588  %

2,312  %

87

3,555  %

4,312  %

3,998  %

3,972  %

3,587  %

2,314  %

88

3,554  %

4,302  %

3,992  %

3,966  %

3,585  %

2,315  %

89

3,552  %

4,293  %

3,986  %

3,960  %

3,584  %

2,317  %

90

3,551  %

4,283  %

3,980  %

3,954  %

3,582  %

2,318  %

91

3,550  %

4,274  %

3,974  %

3,949  %

3,581  %

2,320  %

92

3,549  %

4,265  %

3,968  %

3,944  %

3,579  %

2,321  %

93

3,547  %

4,256  %

3,963  %

3,938  %

3,578  %

2,322  %

94

3,546  %

4,248  %

3,957  %

3,933  %

3,577  %

2,324  %

95

3,545  %

4,239  %

3,952  %

3,928  %

3,575  %

2,325  %

96

3,544  %

4,231  %

3,947  %

3,923  %

3,574  %

2,326  %

97

3,543  %

4,223  %

3,942  %

3,918  %

3,573  %

2,328  %

98

3,542  %

4,215  %

3,936  %

3,913  %

3,571  %

2,329  %

99

3,541  %

4,207  %

3,932  %

3,909  %

3,570  %

2,330  %

100

3,540  %

4,200  %

3,927  %

3,904  %

3,569  %

2,331  %

101

3,539  %

4,192  %

3,922  %

3,899  %

3,568  %

2,332  %

102

3,538  %

4,185  %

3,917  %

3,895  %

3,567  %

2,334  %

103

3,537  %

4,178  %

3,913  %

3,891  %

3,566  %

2,335  %

104

3,537  %

4,171  %

3,908  %

3,886  %

3,564  %

2,336  %

105

3,536  %

4,164  %

3,904  %

3,882  %

3,563  %

2,337  %

106

3,535  %

4,157  %

3,900  %

3,878  %

3,562  %

2,338  %

107

3,534  %

4,150  %

3,895  %

3,874  %

3,561  %

2,339  %

108

3,533  %

4,144  %

3,891  %

3,870  %

3,560  %

2,340  %

109

3,532  %

4,138  %

3,887  %

3,866  %

3,559  %

2,341  %

110

3,532  %

4,131  %

3,883  %

3,863  %

3,558  %

2,342  %

111

3,531  %

4,125  %

3,879  %

3,859  %

3,557  %

2,343  %

112

3,530  %

4,119  %

3,876  %

3,855  %

3,556  %

2,344  %

113

3,529  %

4,113  %

3,872  %

3,852  %

3,555  %

2,345  %

114

3,529  %

4,107  %

3,868  %

3,848  %

3,554  %

2,346  %

115

3,528  %

4,102  %

3,864  %

3,845  %

3,553  %

2,347  %

116

3,527  %

4,096  %

3,861  %

3,841  %

3,553  %

2,348  %

117

3,527  %

4,090  %

3,857  %

3,838  %

3,552  %

2,348  %

118

3,526  %

4,085  %

3,854  %

3,835  %

3,551  %

2,349  %

119

3,525  %

4,080  %

3,850  %

3,831  %

3,550  %

2,350  %

120

3,525  %

4,074  %

3,847  %

3,828  %

3,549  %

2,351  %

121

3,524  %

4,069  %

3,844  %

3,825  %

3,548  %

2,352  %

122

3,524  %

4,064  %

3,841  %

3,822  %

3,548  %

2,353  %

123

3,523  %

4,059  %

3,837  %

3,819  %

3,547  %

2,353  %

124

3,522  %

4,054  %

3,834  %

3,816  %

3,546  %

2,354  %

125

3,522  %

4,049  %

3,831  %

3,813  %

3,545  %

2,355  %

126

3,521  %

4,045  %

3,828  %

3,810  %

3,544  %

2,356  %

127

3,521  %

4,040  %

3,825  %

3,807  %

3,544  %

2,356  %

128

3,520  %

4,035  %

3,822  %

3,804  %

3,543  %

2,357  %

129

3,520  %

4,031  %

3,819  %

3,802  %

3,542  %

2,358  %

130

3,519  %

4,026  %

3,817  %

3,799  %

3,542  %

2,359  %

131

3,518  %

4,022  %

3,814  %

3,796  %

3,541  %

2,359  %

132

3,518  %

4,017  %

3,811  %

3,794  %

3,540  %

2,360  %

133

3,517  %

4,013  %

3,808  %

3,791  %

3,539  %

2,361  %

134

3,517  %

4,009  %

3,806  %

3,789  %

3,539  %

2,361  %

135

3,516  %

4,005  %

3,803  %

3,786  %

3,538  %

2,362  %

136

3,516  %

4,001  %

3,800  %

3,784  %

3,538  %

2,363  %

137

3,515  %

3,997  %

3,798  %

3,781  %

3,537  %

2,363  %

138

3,515  %

3,993  %

3,795  %

3,779  %

3,536  %

2,364  %

139

3,515  %

3,989  %

3,793  %

3,776  %

3,536  %

2,364  %

140

3,514  %

3,985  %

3,790  %

3,774  %

3,535  %

2,365  %

141

3,514  %

3,981  %

3,788  %

3,772  %

3,534  %

2,366  %

142

3,513  %

3,977  %

3,786  %

3,769  %

3,534  %

2,366  %

143

3,513  %

3,974  %

3,783  %

3,767  %

3,533  %

2,367  %

144

3,512  %

3,970  %

3,781  %

3,765  %

3,533  %

2,367  %

145

3,512  %

3,966  %

3,779  %

3,763  %

3,532  %

2,368  %

146

3,511  %

3,963  %

3,776  %

3,761  %

3,532  %

2,369  %

147

3,511  %

3,959  %

3,774  %

3,759  %

3,531  %

2,369  %

148

3,511  %

3,956  %

3,772  %

3,757  %

3,530  %

2,370  %

149

3,510  %

3,953  %

3,770  %

3,754  %

3,530  %

2,370  %

150

3,510  %

3,949  %

3,768  %

3,752  %

3,529  %

2,371  %


Срок до падежа (в години)

Австралийски долар

Бат

Канадски долар

Чилийско песо

Колумбийско песо

Хонконгски долар

1

4,473  %

2,399  %

5,382  %

7,582  %

10,196  %

5,052  %

2

4,453  %

2,452  %

5,173  %

6,895  %

10,452  %

4,759  %

3

4,380  %

2,533  %

4,865  %

6,594  %

10,691  %

4,540  %

4

4,345  %

2,612  %

4,605  %

6,450  %

10,904  %

4,434  %

5

4,387  %

2,691  %

4,425  %

6,352  %

11,083  %

4,416  %

6

4,450  %

2,769  %

4,334  %

6,283  %

11,238  %

4,409  %

7

4,519  %

2,843  %

4,293  %

6,233  %

11,378  %

4,397  %

8

4,599  %

2,915  %

4,272  %

6,197  %

11,494  %

4,379  %

9

4,661  %

2,988  %

4,259  %

6,169  %

11,583  %

4,362  %

10

4,709  %

3,059  %

4,247  %

6,141  %

11,652  %

4,353  %

11

4,759  %

3,138  %

4,232  %

6,109  %

11,667  %

4,354  %

12

4,803  %

3,222  %

4,215  %

6,073  %

11,632  %

4,361  %

13

4,834  %

3,303  %

4,196  %

6,034  %

11,559  %

4,370  %

14

4,854  %

3,377  %

4,177  %

5,995  %

11,457  %

4,376  %

15

4,866  %

3,441  %

4,157  %

5,955  %

11,333  %

4,378  %

16

4,874  %

3,493  %

4,137  %

5,915  %

11,194  %

4,376  %

17

4,875  %

3,535  %

4,117  %

5,875  %

11,044  %

4,369  %

18

4,868  %

3,569  %

4,097  %

5,836  %

10,886  %

4,358  %

19

4,851  %

3,595  %

4,077  %

5,799  %

10,723  %

4,345  %

20

4,823  %

3,616  %

4,058  %

5,762  %

10,558  %

4,331  %

21

4,785  %

3,633  %

4,040  %

5,726  %

10,393  %

4,315  %

22

4,739  %

3,646  %

4,022  %

5,691  %

10,228  %

4,298  %

23

4,689  %

3,656  %

4,005  %

5,658  %

10,066  %

4,281  %

24

4,638  %

3,664  %

3,988  %

5,625  %

9,907  %

4,263  %

25

4,587  %

3,669  %

3,972  %

5,594  %

9,752  %

4,246  %

26

4,540  %

3,673  %

3,957  %

5,564  %

9,601  %

4,228  %

27

4,495  %

3,676  %

3,942  %

5,535  %

9,455  %

4,210  %

28

4,453  %

3,677  %

3,928  %

5,507  %

9,314  %

4,193  %

29

4,414  %

3,677  %

3,915  %

5,481  %

9,177  %

4,176  %

30

4,378  %

3,677  %

3,903  %

5,455  %

9,046  %

4,159  %

31

4,344  %

3,676  %

3,891  %

5,431  %

8,920  %

4,143  %

32

4,313  %

3,674  %

3,879  %

5,407  %

8,800  %

4,127  %

33

4,283  %

3,672  %

3,869  %

5,384  %

8,684  %

4,112  %

34

4,256  %

3,670  %

3,858  %

5,362  %

8,572  %

4,097  %

35

4,230  %

3,668  %

3,849  %

5,341  %

8,466  %

4,082  %

36

4,206  %

3,665  %

3,839  %

5,321  %

8,364  %

4,068  %

37

4,183  %

3,662  %

3,830  %

5,302  %

8,266  %

4,054  %

38

4,162  %

3,659  %

3,822  %

5,283  %

8,173  %

4,041  %

39

4,142  %

3,656  %

3,814  %

5,265  %

8,083  %

4,028  %

40

4,123  %

3,653  %

3,806  %

5,248  %

7,997  %

4,016  %

41

4,105  %

3,650  %

3,799  %

5,232  %

7,915  %

4,004  %

42

4,088  %

3,646  %

3,791  %

5,216  %

7,836  %

3,992  %

43

4,072  %

3,643  %

3,784  %

5,201  %

7,760  %

3,981  %

44

4,056  %

3,640  %

3,778  %

5,186  %

7,688  %

3,970  %

45

4,042  %

3,637  %

3,771  %

5,172  %

7,618  %

3,960  %

46

4,028  %

3,634  %

3,765  %

5,158  %

7,551  %

3,949  %

47

4,015  %

3,631  %

3,759  %

5,145  %

7,487  %

3,940  %

48

4,002  %

3,628  %

3,754  %

5,132  %

7,425  %

3,930  %

49

3,990  %

3,625  %

3,748  %

5,120  %

7,366  %

3,921  %

50

3,978  %

3,622  %

3,743  %

5,108  %

7,309  %

3,912  %

51

3,967  %

3,619  %

3,737  %

5,096  %

7,254  %

3,904  %

52

3,957  %

3,616  %

3,732  %

5,085  %

7,201  %

3,895  %

53

3,946  %

3,614  %

3,728  %

5,075  %

7,150  %

3,887  %

54

3,937  %

3,611  %

3,723  %

5,064  %

7,101  %

3,880  %

55

3,927  %

3,608  %

3,718  %

5,055  %

7,053  %

3,872  %

56

3,918  %

3,606  %

3,714  %

5,045  %

7,007  %

3,865  %

57

3,910  %

3,603  %

3,710  %

5,036  %

6,963  %

3,858  %

58

3,901  %

3,601  %

3,706  %

5,027  %

6,920  %

3,851  %

59

3,893  %

3,598  %

3,702  %

5,018  %

6,879  %

3,844  %

60

3,886  %

3,596  %

3,698  %

5,009  %

6,839  %

3,838  %

61

3,878  %

3,594  %

3,694  %

5,001  %

6,801  %

3,832  %

62

3,871  %

3,592  %

3,690  %

4,993  %

6,763  %

3,826  %

63

3,864  %

3,590  %

3,687  %

4,985  %

6,727  %

3,820  %

64

3,857  %

3,588  %

3,683  %

4,978  %

6,692  %

3,814  %

65

3,851  %

3,586  %

3,680  %

4,971  %

6,658  %

3,809  %

66

3,845  %

3,584  %

3,676  %

4,964  %

6,625  %

3,803  %

67

3,838  %

3,582  %

3,673  %

4,957  %

6,593  %

3,798  %

68

3,833  %

3,580  %

3,670  %

4,950  %

6,562  %

3,793  %

69

3,827  %

3,578  %

3,667  %

4,944  %

6,532  %

3,788  %

70

3,821  %

3,576  %

3,664  %

4,937  %

6,503  %

3,783  %

71

3,816  %

3,574  %

3,661  %

4,931  %

6,474  %

3,779  %

72

3,811  %

3,573  %

3,659  %

4,925  %

6,447  %

3,774  %

73

3,806  %

3,571  %

3,656  %

4,920  %

6,420  %

3,770  %

74

3,801  %

3,570  %

3,653  %

4,914  %

6,394  %

3,766  %

75

3,796  %

3,568  %

3,651  %

4,908  %

6,368  %

3,761  %

76

3,791  %

3,566  %

3,648  %

4,903  %

6,343  %

3,757  %

77

3,787  %

3,565  %

3,645  %

4,898  %

6,319  %

3,753  %

78

3,782  %

3,564  %

3,643  %

4,893  %

6,296  %

3,749  %

79

3,778  %

3,562  %

3,641  %

4,888  %

6,273  %

3,746  %

80

3,774  %

3,561  %

3,638  %

4,883  %

6,250  %

3,742  %

81

3,770  %

3,559  %

3,636  %

4,878  %

6,229  %

3,738  %

82

3,766  %

3,558  %

3,634  %

4,874  %

6,207  %

3,735  %

83

3,762  %

3,557  %

3,632  %

4,869  %

6,187  %

3,731  %

84

3,758  %

3,556  %

3,630  %

4,865  %

6,166  %

3,728  %

85

3,754  %

3,554  %

3,628  %

4,860  %

6,147  %

3,725  %

86

3,751  %

3,553  %

3,626  %

4,856  %

6,127  %

3,722  %

87

3,747  %

3,552  %

3,624  %

4,852  %

6,109  %

3,719  %

88

3,744  %

3,551  %

3,622  %

4,848  %

6,090  %

3,716  %

89

3,741  %

3,550  %

3,620  %

4,844  %

6,072  %

3,713  %

90

3,737  %

3,549  %

3,618  %

4,840  %

6,055  %

3,710  %

91

3,734  %

3,547  %

3,616  %

4,837  %

6,037  %

3,707  %

92

3,731  %

3,546  %

3,614  %

4,833  %

6,021  %

3,704  %

93

3,728  %

3,545  %

3,613  %

4,829  %

6,004  %

3,701  %

94

3,725  %

3,544  %

3,611  %

4,826  %

5,988  %

3,699  %

95

3,722  %

3,543  %

3,609  %

4,822  %

5,972  %

3,696  %

96

3,719  %

3,542  %

3,608  %

4,819  %

5,957  %

3,693  %

97

3,716  %

3,541  %

3,606  %

4,816  %

5,942  %

3,691  %

98

3,714  %

3,541  %

3,604  %

4,813  %

5,927  %

3,688  %

99

3,711  %

3,540  %

3,603  %

4,809  %

5,912  %

3,686  %

100

3,708  %

3,539  %

3,601  %

4,806  %

5,898  %

3,684  %

101

3,706  %

3,538  %

3,600  %

4,803  %

5,884  %

3,681  %

102

3,703  %

3,537  %

3,599  %

4,800  %

5,871  %

3,679  %

103

3,701  %

3,536  %

3,597  %

4,797  %

5,857  %

3,677  %

104

3,698  %

3,535  %

3,596  %

4,795  %

5,844  %

3,675  %

105

3,696  %

3,534  %

3,594  %

4,792  %

5,831  %

3,673  %

106

3,694  %

3,534  %

3,593  %

4,789  %

5,818  %

3,670  %

107

3,691  %

3,533  %

3,592  %

4,786  %

5,806  %

3,668  %

108

3,689  %

3,532  %

3,590  %

4,784  %

5,794  %

3,666  %

109

3,687  %

3,531  %

3,589  %

4,781  %

5,782  %

3,664  %

110

3,685  %

3,531  %

3,588  %

4,778  %

5,770  %

3,662  %

111

3,683  %

3,530  %

3,587  %

4,776  %

5,759  %

3,660  %

112

3,680  %

3,529  %

3,585  %

4,773  %

5,747  %

3,659  %

113

3,678  %

3,529  %

3,584  %

4,771  %

5,736  %

3,657  %

114

3,676  %

3,528  %

3,583  %

4,769  %

5,725  %

3,655  %

115

3,674  %

3,527  %

3,582  %

4,766  %

5,715  %

3,653  %

116

3,672  %

3,526  %

3,581  %

4,764  %

5,704  %

3,651  %

117

3,671  %

3,526  %

3,580  %

4,762  %

5,694  %

3,650  %

118

3,669  %

3,525  %

3,579  %

4,760  %

5,684  %

3,648  %

119

3,667  %

3,525  %

3,577  %

4,757  %

5,674  %

3,646  %

120

3,665  %

3,524  %

3,576  %

4,755  %

5,664  %

3,645  %

121

3,663  %

3,523  %

3,575  %

4,753  %

5,654  %

3,643  %

122

3,662  %

3,523  %

3,574  %

4,751  %

5,645  %

3,641  %

123

3,660  %

3,522  %

3,573  %

4,749  %

5,635  %

3,640  %

124

3,658  %

3,522  %

3,572  %

4,747  %

5,626  %

3,638  %

125

3,656  %

3,521  %

3,571  %

4,745  %

5,617  %

3,637  %

126

3,655  %

3,520  %

3,570  %

4,743  %

5,608  %

3,635  %

127

3,653  %

3,520  %

3,569  %

4,741  %

5,599  %

3,634  %

128

3,652  %

3,519  %

3,569  %

4,739  %

5,591  %

3,633  %

129

3,650  %

3,519  %

3,568  %

4,737  %

5,582  %

3,631  %

130

3,648  %

3,518  %

3,567  %

4,736  %

5,574  %

3,630  %

131

3,647  %

3,518  %

3,566  %

4,734  %

5,566  %

3,628  %

132

3,645  %

3,517  %

3,565  %

4,732  %

5,557  %

3,627  %

133

3,644  %

3,517  %

3,564  %

4,730  %

5,549  %

3,626  %

134

3,643  %

3,516  %

3,563  %

4,729  %

5,542  %

3,624  %

135

3,641  %

3,516  %

3,562  %

4,727  %

5,534  %

3,623  %

136

3,640  %

3,515  %

3,562  %

4,725  %

5,526  %

3,622  %

137

3,638  %

3,515  %

3,561  %

4,724  %

5,519  %

3,621  %

138

3,637  %

3,514  %

3,560  %

4,722  %

5,511  %

3,619  %

139

3,636  %

3,514  %

3,559  %

4,720  %

5,504  %

3,618  %

140

3,634  %

3,513  %

3,558  %

4,719  %

5,497  %

3,617  %

141

3,633  %

3,513  %

3,558  %

4,717  %

5,490  %

3,616  %

142

3,632  %

3,512  %

3,557  %

4,716  %

5,483  %

3,615  %

143

3,630  %

3,512  %

3,556  %

4,714  %

5,476  %

3,613  %

144

3,629  %

3,512  %

3,555  %

4,713  %

5,469  %

3,612  %

145

3,628  %

3,511  %

3,555  %

4,711  %

5,462  %

3,611  %

146

3,627  %

3,511  %

3,554  %

4,710  %

5,456  %

3,610  %

147

3,625  %

3,510  %

3,553  %

4,708  %

5,449  %

3,609  %

148

3,624  %

3,510  %

3,553  %

4,707  %

5,443  %

3,608  %

149

3,623  %

3,510  %

3,552  %

4,706  %

5,436  %

3,607  %

150

3,622  %

3,509  %

3,551  %

4,704  %

5,430  %

3,606  %


Срок до падежа (в години)

Индийска рупия

Мексиканско песо

Нов тайвански долар

Новозеландски долар

Ранд

Реал

1

7,134  %

11,834  %

0,902  %

5,929  %

8,700  %

10,847  %

2

7,236  %

10,991  %

0,941  %

5,670  %

8,622  %

10,485  %

3

7,290  %

10,354  %

0,978  %

5,405  %

8,653  %

10,682  %

4

7,291  %

9,975  %

1,007  %

5,229  %

8,843  %

10,953  %

5

7,284  %

9,785  %

1,035  %

5,128  %

9,147  %

11,196  %

6

7,281  %

9,716  %

1,058  %

5,081  %

9,463  %

11,401  %

7

7,282  %

9,706  %

1,080  %

5,068  %

9,773  %

11,585  %

8

7,287  %

9,712  %

1,100  %

5,067  %

10,069  %

11,725  %

9

7,299  %

9,712  %

1,119  %

5,076  %

10,339  %

11,841  %

10

7,310  %

9,689  %

1,136  %

5,094  %

10,579  %

11,939  %

11

7,307  %

9,635  %

1,167  %

5,121  %

10,783  %

11,980  %

12

7,292  %

9,556  %

1,212  %

5,154  %

10,951  %

11,967  %

13

7,268  %

9,459  %

1,265  %

5,188  %

11,082  %

11,913  %

14

7,238  %

9,351  %

1,322  %

5,220  %

11,176  %

11,828  %

15

7,204  %

9,234  %

1,382  %

5,249  %

11,228  %

11,720  %

16

7,167  %

9,112  %

1,442  %

5,273  %

11,239  %

11,594  %

17

7,128  %

8,987  %

1,502  %

5,292  %

11,215  %

11,457  %

18

7,088  %

8,861  %

1,561  %

5,304  %

11,163  %

11,311  %

19

7,048  %

8,736  %

1,619  %

5,308  %

11,090  %

11,159  %

20

7,008  %

8,612  %

1,675  %

5,304  %

11,000  %

11,005  %

21

6,969  %

8,490  %

1,729  %

5,292  %

10,898  %

10,849  %

22

6,929  %

8,371  %

1,781  %

5,272  %

10,787  %

10,694  %

23

6,891  %

8,256  %

1,831  %

5,248  %

10,671  %

10,540  %

24

6,854  %

8,143  %

1,880  %

5,220  %

10,550  %

10,389  %

25

6,818  %

8,035  %

1,926  %

5,188  %

10,427  %

10,242  %

26

6,783  %

7,930  %

1,970  %

5,155  %

10,304  %

10,098  %

27

6,749  %

7,830  %

2,012  %

5,120  %

10,181  %

9,959  %

28

6,716  %

7,733  %

2,053  %

5,085  %

10,060  %

9,824  %

29

6,684  %

7,640  %

2,091  %

5,049  %

9,942  %

9,694  %

30

6,653  %

7,551  %

2,128  %

5,014  %

9,825  %

9,569  %

31

6,624  %

7,465  %

2,164  %

4,978  %

9,712  %

9,449  %

32

6,595  %

7,383  %

2,198  %

4,943  %

9,603  %

9,333  %

33

6,568  %

7,305  %

2,230  %

4,909  %

9,497  %

9,222  %

34

6,542  %

7,229  %

2,261  %

4,875  %

9,394  %

9,116  %

35

6,516  %

7,157  %

2,291  %

4,842  %

9,296  %

9,014  %

36

6,492  %

7,089  %

2,319  %

4,810  %

9,200  %

8,916  %

37

6,469  %

7,023  %

2,346  %

4,779  %

9,109  %

8,822  %

38

6,446  %

6,959  %

2,373  %

4,749  %

9,021  %

8,732  %

39

6,424  %

6,899  %

2,398  %

4,720  %

8,936  %

8,646  %

40

6,404  %

6,841  %

2,422  %

4,692  %

8,855  %

8,564  %

41

6,383  %

6,785  %

2,445  %

4,665  %

8,777  %

8,485  %

42

6,364  %

6,732  %

2,467  %

4,639  %

8,702  %

8,409  %

43

6,346  %

6,680  %

2,488  %

4,613  %

8,630  %

8,336  %

44

6,328  %

6,631  %

2,509  %

4,589  %

8,561  %

8,267  %

45

6,310  %

6,584  %

2,528  %

4,565  %

8,494  %

8,200  %

46

6,294  %

6,539  %

2,547  %

4,542  %

8,431  %

8,136  %

47

6,278  %

6,495  %

2,566  %

4,520  %

8,369  %

8,074  %

48

6,262  %

6,453  %

2,583  %

4,499  %

8,310  %

8,015  %

49

6,248  %

6,413  %

2,600  %

4,478  %

8,253  %

7,958  %

50

6,233  %

6,374  %

2,616  %

4,458  %

8,199  %

7,903  %

51

6,219  %

6,337  %

2,632  %

4,439  %

8,146  %

7,850  %

52

6,206  %

6,301  %

2,647  %

4,421  %

8,095  %

7,799  %

53

6,193  %

6,266  %

2,662  %

4,403  %

8,046  %

7,750  %

54

6,181  %

6,233  %

2,676  %

4,385  %

7,999  %

7,703  %

55

6,169  %

6,201  %

2,690  %

4,369  %

7,953  %

7,657  %

56

6,157  %

6,169  %

2,703  %

4,353  %

7,910  %

7,613  %

57

6,146  %

6,139  %

2,716  %

4,337  %

7,867  %

7,571  %

58

6,135  %

6,110  %

2,728  %

4,322  %

7,826  %

7,530  %

59

6,124  %

6,082  %

2,740  %

4,307  %

7,787  %

7,490  %

60

6,114  %

6,055  %

2,752  %

4,293  %

7,748  %

7,451  %

61

6,104  %

6,028  %

2,763  %

4,279  %

7,711  %

7,414  %

62

6,094  %

6,003  %

2,774  %

4,266  %

7,675  %

7,378  %

63

6,085  %

5,978  %

2,785  %

4,253  %

7,640  %

7,344  %

64

6,076  %

5,954  %

2,795  %

4,241  %

7,607  %

7,310  %

65

6,067  %

5,931  %

2,805  %

4,229  %

7,574  %

7,277  %

66

6,059  %

5,909  %

2,815  %

4,217  %

7,543  %

7,245  %

67

6,050  %

5,887  %

2,824  %

4,205  %

7,512  %

7,215  %

68

6,042  %

5,866  %

2,833  %

4,194  %

7,482  %

7,185  %

69

6,034  %

5,845  %

2,842  %

4,184  %

7,453  %

7,156  %

70

6,027  %

5,825  %

2,850  %

4,173  %

7,425  %

7,128  %

71

6,019  %

5,805  %

2,859  %

4,163  %

7,398  %

7,100  %

72

6,012  %

5,787  %

2,867  %

4,153  %

7,371  %

7,074  %

73

6,005  %

5,768  %

2,875  %

4,143  %

7,345  %

7,048  %

74

5,998  %

5,750  %

2,883  %

4,134  %

7,320  %

7,023  %

75

5,992  %

5,733  %

2,890  %

4,125  %

7,296  %

6,998  %

76

5,985  %

5,716  %

2,897  %

4,116  %

7,272  %

6,974  %

77

5,979  %

5,699  %

2,905  %

4,107  %

7,249  %

6,951  %

78

5,973  %

5,683  %

2,912  %

4,099  %

7,226  %

6,929  %

79

5,967  %

5,668  %

2,918  %

4,091  %

7,204  %

6,907  %

80

5,961  %

5,652  %

2,925  %

4,083  %

7,183  %

6,885  %

81

5,955  %

5,637  %

2,931  %

4,075  %

7,162  %

6,864  %

82

5,950  %

5,623  %

2,938  %

4,067  %

7,141  %

6,844  %

83

5,944  %

5,609  %

2,944  %

4,060  %

7,121  %

6,824  %

84

5,939  %

5,595  %

2,950  %

4,052  %

7,102  %

6,804  %

85

5,934  %

5,581  %

2,956  %

4,045  %

7,083  %

6,785  %

86

5,929  %

5,568  %

2,961  %

4,038  %

7,064  %

6,767  %

87

5,924  %

5,555  %

2,967  %

4,032  %

7,046  %

6,748  %

88

5,919  %

5,542  %

2,972  %

4,025  %

7,029  %

6,731  %

89

5,914  %

5,530  %

2,978  %

4,019  %

7,011  %

6,713  %

90

5,910  %

5,518  %

2,983  %

4,012  %

6,994  %

6,696  %

91

5,905  %

5,506  %

2,988  %

4,006  %

6,978  %

6,680  %

92

5,901  %

5,495  %

2,993  %

4,000  %

6,962  %

6,664  %

93

5,897  %

5,483  %

2,998  %

3,994  %

6,946  %

6,648  %

94

5,892  %

5,472  %

3,003  %

3,988  %

6,930  %

6,632  %

95

5,888  %

5,462  %

3,008  %

3,983  %

6,915  %

6,617  %

96

5,884  %

5,451  %

3,012  %

3,977  %

6,900  %

6,602  %

97

5,880  %

5,441  %

3,017  %

3,972  %

6,886  %

6,588  %

98

5,876  %

5,430  %

3,021  %

3,966  %

6,872  %

6,574  %

99

5,873  %

5,421  %

3,025  %

3,961  %

6,858  %

6,560  %

100

5,869  %

5,411  %

3,030  %

3,956  %

6,844  %

6,546  %

101

5,865  %

5,401  %

3,034  %

3,951  %

6,831  %

6,532  %

102

5,862  %

5,392  %

3,038  %

3,946  %

6,817  %

6,519  %

103

5,858  %

5,383  %

3,042  %

3,941  %

6,805  %

6,506  %

104

5,855  %

5,374  %

3,046  %

3,936  %

6,792  %

6,494  %

105

5,851  %

5,365  %

3,050  %

3,932  %

6,780  %

6,481  %

106

5,848  %

5,356  %

3,053  %

3,927  %

6,767  %

6,469  %

107

5,845  %

5,348  %

3,057  %

3,923  %

6,755  %

6,457  %

108

5,841  %

5,339  %

3,061  %

3,918  %

6,744  %

6,446  %

109

5,838  %

5,331  %

3,064  %

3,914  %

6,732  %

6,434  %

110

5,835  %

5,323  %

3,068  %

3,910  %

6,721  %

6,423  %

111

5,832  %

5,315  %

3,071  %

3,906  %

6,710  %

6,412  %

112

5,829  %

5,307  %

3,075  %

3,902  %

6,699  %

6,401  %

113

5,826  %

5,300  %

3,078  %

3,898  %

6,688  %

6,390  %

114

5,823  %

5,292  %

3,081  %

3,894  %

6,678  %

6,380  %

115

5,821  %

5,285  %

3,084  %

3,890  %

6,668  %

6,369  %

116

5,818  %

5,278  %

3,087  %

3,886  %

6,658  %

6,359  %

117

5,815  %

5,271  %

3,091  %

3,882  %

6,648  %

6,349  %

118

5,812  %

5,264  %

3,094  %

3,879  %

6,638  %

6,339  %

119

5,810  %

5,257  %

3,097  %

3,875  %

6,628  %

6,330  %

120

5,807  %

5,250  %

3,100  %

3,871  %

6,619  %

6,320  %

121

5,805  %

5,243  %

3,102  %

3,868  %

6,609  %

6,311  %

122

5,802  %

5,237  %

3,105  %

3,864  %

6,600  %

6,302  %

123

5,800  %

5,230  %

3,108  %

3,861  %

6,591  %

6,293  %

124

5,797  %

5,224  %

3,111  %

3,858  %

6,582  %

6,284  %

125

5,795  %

5,218  %

3,114  %

3,854  %

6,574  %

6,275  %

126

5,793  %

5,212  %

3,116  %

3,851  %

6,565  %

6,267  %

127

5,790  %

5,206  %

3,119  %

3,848  %

6,557  %

6,258  %

128

5,788  %

5,200  %

3,121  %

3,845  %

6,548  %

6,250  %

129

5,786  %

5,194  %

3,124  %

3,842  %

6,540  %

6,242  %

130

5,784  %

5,188  %

3,126  %

3,839  %

6,532  %

6,234  %

131

5,781  %

5,183  %

3,129  %

3,836  %

6,524  %

6,226  %

132

5,779  %

5,177  %

3,131  %

3,833  %

6,517  %

6,218  %

133

5,777  %

5,172  %

3,134  %

3,830  %

6,509  %

6,210  %

134

5,775  %

5,166  %

3,136  %

3,827  %

6,501  %

6,203  %

135

5,773  %

5,161  %

3,138  %

3,824  %

6,494  %

6,195  %

136

5,771  %

5,156  %

3,141  %

3,822  %

6,487  %

6,188  %

137

5,769  %

5,150  %

3,143  %

3,819  %

6,479  %

6,181  %

138

5,767  %

5,145  %

3,145  %

3,816  %

6,472  %

6,174  %

139

5,765  %

5,140  %

3,147  %

3,814  %

6,465  %

6,167  %

140

5,763  %

5,135  %

3,150  %

3,811  %

6,458  %

6,160  %

141

5,761  %

5,130  %

3,152  %

3,808  %

6,451  %

6,153  %

142

5,760  %

5,126  %

3,154  %

3,806  %

6,445  %

6,146  %

143

5,758  %

5,121  %

3,156  %

3,803  %

6,438  %

6,139  %

144

5,756  %

5,116  %

3,158  %

3,801  %

6,431  %

6,133  %

145

5,754  %

5,112  %

3,160  %

3,799  %

6,425  %

6,126  %

146

5,752  %

5,107  %

3,162  %

3,796  %

6,419  %

6,120  %

147

5,751  %

5,103  %

3,164  %

3,794  %

6,412  %

6,114  %

148

5,749  %

5,098  %

3,166  %

3,792  %

6,406  %

6,108  %

149

5,747  %

5,094  %

3,168  %

3,789  %

6,400  %

6,101  %

150

5,746  %

5,090  %

3,170  %

3,787  %

6,394  %

6,095  %


Срок до падежа (в години)

Ренминби-юан

Рингит

Руска рубла

Сингапурски долар

Южнокорейски вон

Турска лира

1

1,944  %

3,246  %

16,114  %

3,726  %

3,883  %

27,489  %

2

2,037  %

3,386  %

13,306  %

3,623  %

3,825  %

29,315  %

3

2,150  %

3,530  %

12,374  %

3,541  %

3,783  %

29,547  %

4

2,276  %

3,647  %

12,266  %

3,516  %

3,764  %

29,305  %

5

2,392  %

3,744  %

12,386  %

3,511  %

3,751  %

28,874  %

6

2,472  %

3,821  %

12,542  %

3,508  %

3,747  %

28,379  %

7

2,530  %

3,880  %

12,681  %

3,504  %

3,752  %

27,878  %

8

2,578  %

3,927  %

12,748  %

3,500  %

3,761  %

27,362  %

9

2,625  %

3,968  %

12,759  %

3,496  %

3,769  %

26,832  %

10

2,673  %

4,004  %

12,721  %

3,493  %

3,770  %

26,338  %

11

2,724  %

4,041  %

12,651  %

3,490  %

3,763  %

25,878  %

12

2,777  %

4,080  %

12,566  %

3,488  %

3,749  %

25,438  %

13

2,831  %

4,120  %

12,475  %

3,486  %

3,732  %

25,009  %

14

2,884  %

4,162  %

12,372  %

3,484  %

3,712  %

24,583  %

15

2,936  %

4,207  %

12,248  %

3,483  %

3,692  %

24,158  %

16

2,987  %

4,255  %

12,107  %

3,481  %

3,672  %

23,730  %

17

3,036  %

4,303  %

11,953  %

3,480  %

3,652  %

23,297  %

18

3,083  %

4,347  %

11,791  %

3,479  %

3,634  %

22,861  %

19

3,128  %

4,386  %

11,623  %

3,478  %

3,617  %

22,421  %

20

3,171  %

4,416  %

11,452  %

3,477  %

3,602  %

21,978  %

21

3,213  %

4,436  %

11,280  %

3,476  %

3,588  %

21,535  %

22

3,252  %

4,447  %

11,109  %

3,475  %

3,576  %

21,094  %

23

3,290  %

4,452  %

10,940  %

3,474  %

3,566  %

20,656  %

24

3,326  %

4,451  %

10,773  %

3,474  %

3,556  %

20,223  %

25

3,361  %

4,446  %

10,611  %

3,473  %

3,548  %

19,798  %

26

3,394  %

4,437  %

10,453  %

3,472  %

3,541  %

19,381  %

27

3,425  %

4,426  %

10,300  %

3,472  %

3,534  %

18,976  %

28

3,455  %

4,413  %

10,152  %

3,471  %

3,528  %

18,582  %

29

3,484  %

4,398  %

10,009  %

3,470  %

3,523  %

18,200  %

30

3,511  %

4,382  %

9,872  %

3,470  %

3,518  %

17,832  %

31

3,537  %

4,366  %

9,739  %

3,469  %

3,513  %

17,478  %

32

3,563  %

4,349  %

9,612  %

3,469  %

3,509  %

17,137  %

33

3,587  %

4,332  %

9,491  %

3,469  %

3,506  %

16,810  %

34

3,610  %

4,314  %

9,374  %

3,468  %

3,502  %

16,496  %

35

3,632  %

4,297  %

9,262  %

3,468  %

3,499  %

16,196  %

36

3,653  %

4,279  %

9,155  %

3,467  %

3,497  %

15,909  %

37

3,673  %

4,262  %

9,052  %

3,467  %

3,494  %

15,634  %

38

3,692  %

4,246  %

8,954  %

3,467  %

3,492  %

15,372  %

39

3,711  %

4,229  %

8,860  %

3,466  %

3,490  %

15,121  %

40

3,729  %

4,213  %

8,769  %

3,466  %

3,488  %

14,880  %

41

3,746  %

4,197  %

8,683  %

3,466  %

3,486  %

14,651  %

42

3,762  %

4,182  %

8,600  %

3,465  %

3,484  %

14,431  %

43

3,778  %

4,167  %

8,520  %

3,465  %

3,483  %

14,221  %

44

3,793  %

4,153  %

8,444  %

3,465  %

3,481  %

14,020  %

45

3,808  %

4,139  %

8,371  %

3,464  %

3,480  %

13,827  %

46

3,822  %

4,125  %

8,301  %

3,464  %

3,479  %

13,643  %

47

3,836  %

4,112  %

8,233  %

3,464  %

3,478  %

13,466  %

48

3,849  %

4,099  %

8,169  %

3,464  %

3,477  %

13,296  %

49

3,861  %

4,087  %

8,106  %

3,463  %

3,476  %

13,133  %

50

3,874  %

4,075  %

8,046  %

3,463  %

3,475  %

12,976  %

51

3,885  %

4,063  %

7,989  %

3,463  %

3,474  %

12,826  %

52

3,897  %

4,052  %

7,933  %

3,463  %

3,473  %

12,681  %

53

3,908  %

4,041  %

7,879  %

3,463  %

3,472  %

12,542  %

54

3,918  %

4,031  %

7,828  %

3,462  %

3,472  %

12,408  %

55

3,928  %

4,020  %

7,778  %

3,462  %

3,471  %

12,279  %

56

3,938  %

4,010  %

7,730  %

3,462  %

3,470  %

12,155  %

57

3,948  %

4,001  %

7,684  %

3,462  %

3,470  %

12,035  %

58

3,957  %

3,992  %

7,639  %

3,462  %

3,469  %

11,919  %

59

3,966  %

3,983  %

7,595  %

3,461  %

3,469  %

11,808  %

60

3,975  %

3,974  %

7,554  %

3,461  %

3,468  %

11,700  %

61

3,983  %

3,965  %

7,513  %

3,461  %

3,468  %

11,595  %

62

3,991  %

3,957  %

7,474  %

3,461  %

3,467  %

11,494  %

63

3,999  %

3,949  %

7,436  %

3,461  %

3,467  %

11,397  %

64

4,007  %

3,942  %

7,399  %

3,461  %

3,466  %

11,302  %

65

4,014  %

3,934  %

7,363  %

3,460  %

3,466  %

11,211  %

66

4,022  %

3,927  %

7,329  %

3,460  %

3,466  %

11,122  %

67

4,029  %

3,920  %

7,295  %

3,460  %

3,465  %

11,036  %

68

4,036  %

3,913  %

7,263  %

3,460  %

3,465  %

10,952  %

69

4,042  %

3,906  %

7,231  %

3,460  %

3,465  %

10,872  %

70

4,049  %

3,900  %

7,200  %

3,460  %

3,464  %

10,793  %

71

4,055  %

3,893  %

7,171  %

3,460  %

3,464  %

10,717  %

72

4,061  %

3,887  %

7,142  %

3,460  %

3,464  %

10,642  %

73

4,067  %

3,881  %

7,113  %

3,459  %

3,464  %

10,570  %

74

4,073  %

3,876  %

7,086  %

3,459  %

3,463  %

10,500  %

75

4,078  %

3,870  %

7,059  %

3,459  %

3,463  %

10,432  %

76

4,084  %

3,864  %

7,033  %

3,459  %

3,463  %

10,366  %

77

4,089  %

3,859  %

7,008  %

3,459  %

3,463  %

10,301  %

78

4,095  %

3,854  %

6,983  %

3,459  %

3,463  %

10,238  %

79

4,100  %

3,849  %

6,959  %

3,459  %

3,462  %

10,177  %

80

4,105  %

3,844  %

6,936  %

3,459  %

3,462  %

10,117  %

81

4,110  %

3,839  %

6,913  %

3,459  %

3,462  %

10,059  %

82

4,114  %

3,834  %

6,891  %

3,458  %

3,462  %

10,002  %

83

4,119  %

3,829  %

6,869  %

3,458  %

3,462  %

9,947  %

84

4,123  %

3,825  %

6,848  %

3,458  %

3,461  %

9,893  %

85

4,128  %

3,820  %

6,827  %

3,458  %

3,461  %

9,840  %

86

4,132  %

3,816  %

6,807  %

3,458  %

3,461  %

9,789  %

87

4,136  %

3,812  %

6,787  %

3,458  %

3,461  %

9,738  %

88

4,140  %

3,808  %

6,768  %

3,458  %

3,461  %

9,689  %

89

4,144  %

3,804  %

6,749  %

3,458  %

3,461  %

9,641  %

90

4,148  %

3,800  %

6,730  %

3,458  %

3,461  %

9,594  %

91

4,152  %

3,796  %

6,712  %

3,458  %

3,460  %

9,548  %

92

4,156  %

3,792  %

6,695  %

3,458  %

3,460  %

9,504  %

93

4,160  %

3,789  %

6,677  %

3,457  %

3,460  %

9,460  %

94

4,163  %

3,785  %

6,660  %

3,457  %

3,460  %

9,417  %

95

4,167  %

3,781  %

6,644  %

3,457  %

3,460  %

9,375  %

96

4,170  %

3,778  %

6,628  %

3,457  %

3,460  %

9,334  %

97

4,174  %

3,775  %

6,612  %

3,457  %

3,460  %

9,294  %

98

4,177  %

3,771  %

6,596  %

3,457  %

3,460  %

9,254  %

99

4,180  %

3,768  %

6,581  %

3,457  %

3,459  %

9,216  %

100

4,183  %

3,765  %

6,566  %

3,457  %

3,459  %

9,178  %

101

4,187  %

3,762  %

6,551  %

3,457  %

3,459  %

9,141  %

102

4,190  %

3,759  %

6,537  %

3,457  %

3,459  %

9,105  %

103

4,193  %

3,756  %

6,523  %

3,457  %

3,459  %

9,069  %

104

4,196  %

3,753  %

6,509  %

3,457  %

3,459  %

9,034  %

105

4,199  %

3,750  %

6,496  %

3,457  %

3,459  %

9,000  %

106

4,201  %

3,747  %

6,483  %

3,457  %

3,459  %

8,966  %

107

4,204  %

3,744  %

6,470  %

3,456  %

3,459  %

8,933  %

108

4,207  %

3,741  %

6,457  %

3,456  %

3,459  %

8,901  %

109

4,210  %

3,739  %

6,444  %

3,456  %

3,459  %

8,869  %

110

4,212  %

3,736  %

6,432  %

3,456  %

3,458  %

8,838  %

111

4,215  %

3,734  %

6,420  %

3,456  %

3,458  %

8,808  %

112

4,217  %

3,731  %

6,408  %

3,456  %

3,458  %

8,778  %

113

4,220  %

3,729  %

6,396  %

3,456  %

3,458  %

8,748  %

114

4,222  %

3,726  %

6,385  %

3,456  %

3,458  %

8,719  %

115

4,225  %

3,724  %

6,374  %

3,456  %

3,458  %

8,691  %

116

4,227  %

3,721  %

6,363  %

3,456  %

3,458  %

8,663  %

117

4,229  %

3,719  %

6,352  %

3,456  %

3,458  %

8,636  %

118

4,232  %

3,717  %

6,341  %

3,456  %

3,458  %

8,609  %

119

4,234  %

3,715  %

6,331  %

3,456  %

3,458  %

8,582  %

120

4,236  %

3,712  %

6,320  %

3,456  %

3,458  %

8,556  %

121

4,238  %

3,710  %

6,310  %

3,456  %

3,458  %

8,530  %

122

4,240  %

3,708  %

6,300  %

3,456  %

3,458  %

8,505  %

123

4,243  %

3,706  %

6,290  %

3,456  %

3,458  %

8,481  %

124

4,245  %

3,704  %

6,281  %

3,456  %

3,457  %

8,456  %

125

4,247  %

3,702  %

6,271  %

3,456  %

3,457  %

8,432  %

126

4,249  %

3,700  %

6,262  %

3,456  %

3,457  %

8,409  %

127

4,251  %

3,698  %

6,253  %

3,455  %

3,457  %

8,385  %

128

4,253  %

3,696  %

6,244  %

3,455  %

3,457  %

8,363  %

129

4,255  %

3,694  %

6,235  %

3,455  %

3,457  %

8,340  %

130

4,256  %

3,692  %

6,226  %

3,455  %

3,457  %

8,318  %

131

4,258  %

3,690  %

6,217  %

3,455  %

3,457  %

8,296  %

132

4,260  %

3,688  %

6,209  %

3,455  %

3,457  %

8,275  %

133

4,262  %

3,687  %

6,200  %

3,455  %

3,457  %

8,254  %

134

4,264  %

3,685  %

6,192  %

3,455  %

3,457  %

8,233  %

135

4,265  %

3,683  %

6,184  %

3,455  %

3,457  %

8,212  %

136

4,267  %

3,681  %

6,176  %

3,455  %

3,457  %

8,192  %

137

4,269  %

3,680  %

6,168  %

3,455  %

3,457  %

8,172  %

138

4,271  %

3,678  %

6,160  %

3,455  %

3,457  %

8,153  %

139

4,272  %

3,676  %

6,153  %

3,455  %

3,457  %

8,133  %

140

4,274  %

3,675  %

6,145  %

3,455  %

3,457  %

8,114  %

141

4,275  %

3,673  %

6,138  %

3,455  %

3,457  %

8,095  %

142

4,277  %

3,672  %

6,130  %

3,455  %

3,457  %

8,077  %

143

4,279  %

3,670  %

6,123  %

3,455  %

3,456  %

8,059  %

144

4,280  %

3,669  %

6,116  %

3,455  %

3,456  %

8,041  %

145

4,282  %

3,667  %

6,109  %

3,455  %

3,456  %

8,023  %

146

4,283  %