EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2218

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2218 на Комисията от 16 октомври 2023 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

C/2023/7075

OВ L, 2023/2218, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2218/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2218/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2218

18.10.2023

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2218 НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2023 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 (2) на Съвета, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и за всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Gerassimos THOMAS

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)   ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Микросфери от агароза, химически модифицирани, с тегловно съдържание на протеин А 10 %. Микросферите се съхраняват във воден буферен разтвор с тегловно съдържание на микросфери 40—60 %.

Продуктът се използва като смола в афинитетна хроматография. Той действа като среда за селективно филтруване при специфични процеси за изолиране на антитела, например моноклонални антитела.

Полимерните вериги от агароза са силно напречно свързани, като образуват твърда матрица, към която с ковалентни връзки са свързани молекули на рекомбинантния протеин А.

Продуктът се опакова в съдове от 50 литра.

3913 90 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележки 5 и 6, буква а) към глава 39 и текстовете на кодове по КН 3913 и 3913 90 00 .

Продуктът взаимодейства с антитела, но не съдържа антитела. Протеин А не е имунологичен продукт, тъй като не участва пряко в регулирането на имунологичните процеси, както е определено в забележка 2 към глава 30. Следователно класирането в позиция 3002 на агароза, химически модифицирана с протеин А, се изключва.

Продуктът е химически модифициран полимер, както е определено в забележка 5 към глава 39 и Обяснителните бележки към Хармонизираната система (ОБХС) към глава 39, Общи разпоредби, част „полимери“, трети параграф. Следователно продуктът не може да бъде класиран в позиция 3504 като други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде (вж. също ОБХС за позиция 3504 , буква Б, първи параграф).

Продуктът е под формата на дисперсия (суспензия), която е първична форма по смисъла на забележка 6, буква а) към глава 39. Следователно той е обхванат от текста на позиция 3913 като модифициран естествен полимер в първични форми. Следователно се изключва класиране в позиция 3926 като други изделия от пластмаси и изделия от други материали от позиции 3901 —3914 .

Следователно продуктът трябва да бъде класиран в код по КН 3913 90 00 като други естествени полимери и модифицирани естествени полимери, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2218/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)


Top