EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1667

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667 на Комисията от 8 август 2023 година за определяне на правила за прилагането на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 (текст от значение за ЕИП)

C/2023/5247

OJ L 215, 31.8.2023, p. 1–301 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj

31.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1667 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2023 година

за определяне на правила за прилагането на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване по отношение на морското оборудване, което попада в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, са предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от същата директива.

(2)

С цел да се вземат предвид най-новите промени, списъкът на приложимите международни инструменти следва да се актуализира, а морското оборудване, което е станало обект на хармонизирани изисквания на Съюза съгласно Директива 2014/90/ЕС вследствие на тези промени, следва да бъде посочено изрично.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 (2) на Комисията следва да бъде отменен.

(4)

Обосновано и пропорционално е да се позволи преходен период, през който дадено ново изделие морско оборудване, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила в дадена държава членка преди влизането в сила на настоящия регламент, да може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС, както са определени в член 2, точка 2 от Директива 2014/90/ЕС.

(5)

За да се улесни хармонизираното, бързо и лесно изпълнение на Директива 2014/90/ЕС, актовете за изпълнение, приети съгласно посочената директива, следва да бъдат под формата на регламенти за изпълнение в съответствие с член 35, параграф 5 от същата директива.

(6)

С цел да се даде възможност на отрасъла на морското оборудване и на другите заинтересовани страни да се адаптират към мерките, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила 40 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби, създаден с Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от Директива 2014/90/ЕС, се прилагат за всяко изделие морско оборудване, включено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 се отменя.

Член 3

1.   Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 25 август 2021 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 25 август 2024 г.

2.   Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС)2022/1157“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 15 август 2022 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 15 август 2025 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на четиридесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 на Комисията от 4 юли 2022 година за определяне на правила за прилагането на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158 на Комисията (ОВ L 180, 6.7.2022 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обща забележка: позоваванията на правилата на SOLAS се отнасят за разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море [подписана в Лондон на 1 ноември 1974 г.], както е изменена.

Списък на използваните съкращения

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

AC, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ИМО.

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007 г.)

Цирк., циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (ИMO) по радиокомуникации и търсене и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

GNSS Глобална навигационна спътникова система

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове.

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ИКАО, Международна организация за гражданско въздухоплаване.

IEC, Международна електротехническа комисия.

IGC, Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

ИМО, Международна морска организация.

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

LSA, Спасително средство.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MED, Директива относно морското оборудване.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NOx, азотни оксиди.

Системи O2/ВВ: Кислородо-въглеводородни системи.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни оксиди.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

Бележки, приложими към настоящото приложение

а)

Общи положения: в допълнение към специално посочените в настоящото приложение стандарти за изпитване, изследването на типа (одобряването на типа) изисква спазване на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО. Това съответствие е посочено в модулите за оценяване на съответствието, определени в приложение II към Директива 2014/90/ЕС.

б)

Колонка 3: когато два комплекта стандарти за изпитване са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за спазване на стандартите за качество на ИМО. В такъв случай изпитването съгласно един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазване на изискванията на съответните международни инструменти. Обратно, когато са използвани други разделителни знаци (като запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

в)

Колонка 6: с цел да се вземат предвид сроковете в корабостроенето, в зависимост от характеристиките на конкретното морско оборудване, терминът „поставяне на борда“ означава едно от следните, както е посочено в скоби след датите:

i)

първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

ii)

първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение или прибирането му в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

iii)

доставяне на оборудването в корабостроителницата, ако доставянето се извършва в срок от 30 месеца преди първото монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение.

г)

Когато съществува повече от един ред за дадено вписано морско оборудване (като MED/1.3), най-долният ред съдържа актуализираните изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на горния ред/горните редове.

д)

В ситуациите, посочени в буква г), за които в колони 5 и 6 не е посочена дата, това означава, че не е имало промени в стандартите за изпитване и че изделието морско оборудване трябва да отговаря на изискванията, указани на долния (втория) ред.

1.   Спасителни средства

Номер и наименование на изделието

Правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

Първо пускане на пазара

Последно поставяне на борда

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Спасителни кръгове

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.1

Спасителни кръгове

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

непредназначени за съвместно използване с позиция 1.10

предназначени за съвместно използване с позиция 1.10

Забележка: Ако е предвидено да се използва устройството за бързо освобождаване, предназначено за самозадействащите се димни сигнали и самовключващите се светлини, тези изделия трябва да имат маса не по-малко от 4 kg (вж. също позиция MED/1.3).

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.2а

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни съдове и дежурни лодки

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2а

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни съдове и дежурни лодки

Ред 2 от 2

Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.2б

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни кръгове

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2б

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни кръгове

Ред 2 от 2

Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.2в

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни жилетки

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2в

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни жилетки

Ред 2 от 2

Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.4

Спасителни жилетки

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 922,

ИМО MSC.1/Цирк. 1304,

ИМО MSC.1/Цирк. 1470,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.4

Спасителни жилетки

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 922,

ИМО MSC.1/Цирк. 1304,

ИМО MSC.1/Цирк. 1470,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.5а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

хидрокостюм без изолиращи свойства

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.5а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

хидрокостюм без изолиращи свойства

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.5б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

хидрокостюм с изолиращи свойства

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.5б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

хидрокостюм с изолиращи свойства

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.5в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

предпазни костюми

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.5в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

предпазни костюми

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.6а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:

хидрокостюм без изолиращи свойства

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.6а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:

хидрокостюм без изолиращи свойства

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.6б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:

хидрокостюм с изолиращи свойства

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.6б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:

хидрокостюм с изолиращи свойства

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.6в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка

предпазни костюми

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.6в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка

предпазни костюми

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.7

Средства за термична защита

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 1046,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

MED/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/6 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/6 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1629.

MED/1.9

Ръчни сигнални факли (пиротехника)

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.9

Ръчни сигнални факли (пиротехника)

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1629.

MED/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III.

MED/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Ред 2 от 2

Забележка: Вж. също позиция MED/1.1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III,

ИМО MSC.1/Цирк. 1629.

MED/1.11

Линометни устройства

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/18 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VII,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.11

Линометни устройства

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/18 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VII,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1633.

MED/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ИМО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/13 на SOLAS 74,

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

И за продължителни интервали на използване:

ИМО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/13 на SOLAS 74,

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.13

Твърди спасителни плотове

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.13

Твърди спасителни плотове

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.14а

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:

надуваеми

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ИМО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 809,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.14а

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:

надуваеми

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

И за продължителни интервали на използване:

ИМО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 809,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.14б

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:

твърди

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 809,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.14б

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:

твърди

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 809,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.15

Покрити, двустранни спасителни плотове

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ИМО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 809,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.15

Покрити, двустранни спасителни плотове

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

И за продължителни интервали на използване:

ИМО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 809,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1328,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.16

Устройства за свободното изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/13 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC/Цирк. 811,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.17а

Спасителни лодки

Спускани с лодбалка спасителни лодки:

частично капсуловани

напълно капсуловани

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1423,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.17а

Спасителни лодки

Спускани с лодбалка спасителни лодки:

частично капсуловани

напълно капсуловани

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC.1/Цирк. 1423,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.17б

Спасителни лодки

Свободно падащи спасителни лодки

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1423,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.17б

Спасителни лодки

Свободно падащи спасителни лодки

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC.1/Цирк. 1423,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.17в

Спускани с лодбалка спасителни лодки, използвани като дежурни лодки:

частично капсуловани

напълно капсуловани

Забележка: Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

15.8.2022 г.

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1423,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.17в

Спускани с лодбалка спасителни лодки, използвани като дежурни лодки:

частично капсуловани

напълно капсуловани

Забележка: Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC.1/Цирк. 1423,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.18

Твърди дежурни лодки

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.18

Твърди дежурни лодки

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.20а

Бързоходни дежурни лодки:

надуваеми

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

ИМО MSC/Цирк. 1016,

ИМО MSC/Цирк. 1094,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.20а

Бързоходни дежурни лодки:

надуваеми

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1016,

ИМО MSC/Цирк. 1094,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.20б

Бързоходни дежурни лодки:

твърди

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

ИМО MSC/Цирк. 1016,

ИМО MSC/Цирк. 1094,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.20б

Бързоходни дежурни лодки:

твърди

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1016,

ИМО MSC/Цирк. 1094,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.20в

Бързоходни дежурни лодки:

твърди-надуваеми

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ИМО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

10.10.2026 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

ИМО MSC/Цирк. 1016,

ИМО MSC/Цирк. 1094,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.20в

Бързоходни дежурни лодки:

твърди-надуваеми

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

10.10.2023 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.481(102) на ИМО,

ИМО MSC/Цирк. 1016,

ИМО MSC/Цирк. 1094,

ИМО MSC.1/Цирк. 1631.

MED/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии (лодбалки)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/33 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1632.

Позиция MED/1.22, Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване — преместена в MED/9/1.3 и заличена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667.

MED/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/33 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1632.

MED/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

(Лодбалки)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/12 на SOLAS 74,

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1632.

MED/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки

(Лодбалки)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,

ИМО MSC.1/Цирк. 1632.

MED/1.26а

Освобождаващ механизъм за:

спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии),

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1419,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.26б

Освобождаващ механизъм за:

спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1632.

MED/1.26в

Освобождаващ механизъм за:

свободно падащи спасителни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.27

Морски системи за евакуация

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/15 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1632.

MED/1.28

Спасителни средства

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,

ИМО MSC.1/Цирк. 1632.

MED/1.29

Трапове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,

ISO 5489:2008.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,

Рез MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.),

ИМО MSC.1/Цирк. 1285,

ИМО MSC.1/Цирк. 1630.

MED/1.30

Светлоотразителни материали

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. A.658(16) на ИМО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

15.8.2025 г.

i)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.30

Светлоотразителни материали

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

Рез. MSC.481(102) на ИМО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

15.8.2022 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ИМО MSC.1/Цирк. 1628.

Позиция MED/1.31, Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове — преместена в MED/5.17 и MED/5.18.

Позиция MED/1.32, Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) — преместена в MED/4.18.

MED/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

(пасивен)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е