EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1595

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1595 на Комисията от 3 август 2023 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

C/2023/5133

OJ L 196, 4.8.2023, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1595/oj

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1595 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2023 година

за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 на Комисията от 12 юли 2019 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

А.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

На 13 май 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета (3) („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня („разглеждания продукт“) с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

След преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, на 12 юли 2019 г. Комисията удължи срока на действие на въведените с първоначалния регламент мерки с още пет години с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(3)

След като извърши разследване за заобикаляне на мерките в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент, на 28 ноември 2019 г. Комисията измени Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 със своя Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2131 (4).

(4)

При първоначалното разследване беше изготвена извадка за разследване на производителите износители в КНР съгласно член 17 от основния регламент.

(5)

Комисията наложи индивидуални ставки на антидъмпинговото мито в размер от 13,1 % до 18,3 % върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня за включените в извадката производители износители от КНР. На оказалите съдействие производители износители, които не бяха включени в извадката, беше наложена митническа ставка от 17,9 %. Оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, са изброени в приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2131. Също така в национален мащаб беше наложена митническа ставка в размер на 36,1 % върху вноса на разглеждания продукт от дружества в КНР, които не са заявили интереса си или не са оказали съдействие при разследването.

(6)

В съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 приложение 1 от посочения регламент може да се изменя, като на новия производител износител се определя митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, т.е. среднопретеглената митническа ставка от 17,9 %, ако този нов производител износител в КНР представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:

а)

не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („първоначалния разследван период“);

б)

не е свързан с който и да било от износителите или производителите в КНР, спрямо които се прилагат антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198; както и

в)

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след първоначалния разследван период или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза.

Б.   ИСКАНЕ ЗА СТАТУТ НА НОВ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЗНОСИТЕЛ

(7)

Дружеството Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. (Jingmei или „заявителят“) подаде искане до Комисията да му бъде предоставен статут на нов производител износител („СНПИ“) и следователно да подлежи на ставката от 17,9 %, приложима за оказалите съдействие дружества в КНР, които не са включени в извадката. Заявителят твърди, че отговаря и на трите условия, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 („условията за СНПИ“).

(8)

За да определи дали заявителят отговаря на условията за СНПИ, Комисията най-напред му изпрати въпросник и поиска от него да представи доказателства, че отговаря на тези условия.

(9)

След анализ на отговора на въпросника Комисията поиска допълнителна информация и доказателства, които бяха предоставени от заявителя.

(10)

Комисията се постара да провери цялата информация, която счете за необходима, с цел да определи дали заявителят отговаря на условията за предоставяне на СНПИ. За тази цел Комисията анализира доказателствата, представени от заявителя в неговия отговор на въпросника и в неговите отговори на писмата във връзка с неизяснени въпроси и направи справка с различни онлайн бази данни, включително Orbis (5), D&B (6), Qichacha, Aiqicha, Baidu (7), уебсайта Alibaba на дружеството, както и с други публично достъпни източници. Успоредно с това Комисията информира и промишлеността на Съюза за искането на заявителя и я прикани да представи коментари, ако е необходимо. Промишлеността на Съюза представи коментари, които бяха взети предвид.

В.   АНАЛИЗ НА ИСКАНЕТО

(11)

Що се отнася до условието, посочено в член 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят да не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („първоначалния разследван период“), при разследването Комисията установи, че заявителят не е изнасял разглеждания продукт през този период.

(12)

Заявителят е дружество, учредено през 1993 г., за което е установено, че е изнасяло разглеждания продукт за Съюза само веднъж, под формата на непряка продажба в ЕС през 2012 г., т.е. след първоначалния разследван период. Тогава заявителят е продал продукта на австралийски търговец, като обаче е изпратил поръчката директно на ирландския краен клиент (Дъблин, Ирландия) на този австралийски търговец. Тази непряка продажба беше потвърдена от документите за доставката и от другата представена документация. Тъй като въпросният австралийски търговец е бил важен клиент на заявителя и Комисията искаше да изключи възможността да са били извършвани други такива непреки продажби с негово посредничество, през първоначалния разследван период тя поиска да ѝ бъде представена пълната документация за всички сделки на Jingmei с този австралийски търговец през 2011 г. Не бяха открити доказателства за непряка продажба в ЕС сред тези сделки.

(13)

Комисията провери също всички относими счетоводни книжа на заявителя за първоначалния разследван период, включително отчетите за приходите и разходите, справки-декларациите за ДДС, дневника на продажбите, регистрите на продажбите, спомагателната книга за приходите от стопанска дейност, спомагателната книга за задълженията на австралийския търговец, както и Golden Tax System (интегрираната система за мониторинг на ДДС в Китай). Всички те бяха проверени чрез видеофайлове, снимки на екрана, снимки на физическите счетоводни книги и преки извлечения от ИТ системи с цел съгласуване на докладваните данни. При всички тези проверки не бяха установени никакви експортни продажби за Съюза през 2011 г. Поради това Комисията заключи, че като е предоставил цялата поискана много подробна информация, за която е установено, че е последователна, пълна и ясна, заявителят е доказал, че не е извършвал износ за Съюза през първоначалния разследван период.

(14)

Поради това Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(15)

Що се отнася до условието, посочено в член 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят да не е свързан с производител износител, който е изнасял разглеждания продукт за Съюза през първоначалния разследван период, при разследването Комисията установи, че дружеството Jingmei не е свързано с който и да е от китайските производители износители, за които се прилагат антидъмпинговите мерки. По време на първоначалния разследван период заявителят е имал трима акционери, включително две физически лица. За нито едно от физическите лица не беше установено, че е свързано с китайски производители износители, за които се прилагат антидъмпинговите мерки. За третия акционер — правен субект — не беше установено да търгува разглеждания продукт или да е свързан с китайско дружество, за което се прилагат антидъмпинговите мерки. През 2017 г. е настъпила промяна в дяловото участие на заявителя: горепосоченият правен субект, както и едно от двете физически лица са продали акциите си на нов акционер, който става главен управител на заявителя. Към днешна дата положението на дяловото участие е непроменено, с двама акционери физически лица. Новият акционер е също така директор на холдингово дружество с наименование Guangdong Green Sunshine Tourism Co. Ltd., и притежава 6,87 % от акциите на това дружество. Това холдингово дружество няма отношение към разглеждания продукт. Според Qichacha обаче един от неговите акционери, който притежава 0,41 % от акциите, е успоредно с това акционер и директор на Chaozhou Chenhui Ceramics — китайски производител, към който се прилагат действащите понастоящем антидъмпингови мерки. Тъй като тази връзка е много косвена и далеч над прага от 5 % (само 0,41 %), Комисията не е установила отношения между настоящите акционери съгласно определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (8). Следователно заявителят отговаря на втория критерий.

(16)

Следователно Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(17)

Що се отнася до условието по член 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят действително да е изнасял разглеждания продукт за Съюза след първоначалния разследван период или да е поел неотменимо договорно задължение да изнася значително количество за Съюза, при разследването Комисията установи, че заявителят действително е осъществил един внос за Съюза през 2012 г., тоест след първоначалния разследван период. Това е непряка продажба за Съюза, тъй като заявителят е продал продукта на австралийски търговец, като обаче е изпратил поръчката директно на крайния клиент на този австралийски търговец в Дъблин, Ирландия. За тази сделка беше представена пълна документация, включително поръчката, фактурата, документите за доставката и банковите плащания, а информацията беше сверена с тези и с други документи от заявлението. Следователно заявителят отговаря на третия критерий.

(18)

Поради това Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(19)

Съответно Комисията заключи, че заявителят отговаря и на трите условия за предоставяне на СНПИ, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, и поради това искането следва да бъде прието. В резултат на това на заявителя следва да се наложи антидъмпингово мито от 17,9 % за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката от първоначалното разследване.

Г.   ОПОВЕСТЯВАНЕ

(20)

Заявителят и промишлеността на Съюза бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които беше счетено за целесъобразно на дружеството Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd да се наложи ставката на антидъмпинговото мито, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката при първоначалното разследване.

(21)

На страните беше дадена възможност да представят коментари. Не бяха получени коментари.

(22)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Следното дружество се добавя в приложение 1 към Регламент (ЕС) 2019/2131, съдържащо списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката:

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

„Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.

C933“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 189, 15.7.2019 г., стр. 8.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (ОВ L 131, 15.5.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/2131 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 139).

(5)  Orbis е световен доставчик на корпоративни данни, обхващащи повече от 220 милиона дружества в целия свят. Той предоставя основно стандартизирана информация относно частни дружества и корпоративни структури.

(6)  Софтуерното решение Dun and Bradstreet (D&B) предоставя на предприятията търговски данни, анализи и информация за частни дружества и корпоративни структури.

(7)  Qichacha, Aiqicha, Baidu са частни база данни със стопанска цел, притежавани от китайски субект, които предоставят на потребители/специалисти стопански данни, кредитна информация и анализи на базирани в Китай дружества от частния и публичния сектор.

(8)  Член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558) („Митническия кодекс на ЕС“) предвижда, че две лица се считат за свързани, ако е изпълнено едно от следните условия: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) те са юридически признати търговски партньори; в) те са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; з) те са членове на едно и също семейство. Лицата, които са свързани едно с друго в дейността си, като едното от тях е единствен представител, единствен дистрибутор или единствен концесионер, независимо как са наречени, на другото лице, се считат за свързани само ако попадат в обхвата на критериите, посочени в предходното изречение.


Top