EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1114

Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (текст от значение за ЕИП)

PE/54/2022/REV/1

OB L 150, 9.6.2023, p. 40–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj

9.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1114 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 май 2023 година

относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Важно е да се гарантира, че законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги отговарят на потребностите на цифровата ера и допринасят за изграждането на икономика, която е подготвена за бъдещето и работи в интерес на хората, включително като се създават условия за използването на иновативни технологии. Съюзът има политически интерес да развива и насърчава внедряването във финансовия сектор на революционни технологии, включително технологията на децентрализирания регистър (ТДР). Очаква се, че редица приложения на технологията на децентрализирания регистър, включително технологията на блоковата верига, които все още не са изцяло проучени, ще продължат да създават нови видове стопанска дейност и бизнес модели, които, заедно със самия сектор на криптоактивите, ще доведат до икономически растеж и нови възможности за заетост за гражданите на Съюза.

(2)

Криптоактивите са една от основните области на приложение на технологията на децентрализирания регистър. Криптоактивите представляват цифрово представяне на стойност или на права, които имат потенциала да генерират значителни ползи за пазарните участници, включително за непрофесионалните държатели на криптоактиви. Представянето на стойност включва външна, неприсъща стойност, приписвана на даден криптоактив от заинтересованите лица или от пазарните участници, което означава, че стойността е субективна и се основава единствено на интереса на купувача на криптоактива. Чрез рационализиране на процеса на набиране на капитал и засилване на конкуренцията предлагането на криптоактиви може да даде възможност за иновативно и приобщаващо финансиране, включително за малките и средните предприятия (МСП). Когато се използват като платежно средство, криптоактивите могат, ограничавайки броя на посредниците, да създадат възможности за по-евтини, по-бързи и по-ефикасни плащания, особено в трансграничен контекст.

(3)

Някои криптоактиви, и по-специално тези, които отговарят на условията за финансови инструменти съгласно определението в Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), попадат в обхвата на съществуващите законодателни актове на Съюза в областта на финансовите услуги. Поради това за издателите на такива криптоактиви и за дружествата, извършващи дейности, свързани с такива криптоактиви, вече се прилага пълен набор от правила на Съюза.

(4)

Други криптоактиви обаче остават извън обхвата на законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги. Понастоящем няма правила, освен тези във връзка с борбата с изпирането на пари, за предоставянето на услуги, свързани с такива нерегулирани криптоактиви, включително за управлението на платформи за търговия с криптоактиви, обмена на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви и предоставянето на попечителството и администрирането на криптоактиви от името на клиенти. Липсата на такива правила излага на рискове държателите на тези криптоактиви, по-специално в областите, които не са обхванати от правилата за защита на потребителите. Липсата на такива правила може също да създаде съществени рискове за целостта на пазара, включително във връзка с пазарни злоупотреби, както и финансови престъпления. За да се преодолеят тези рискове, някои държави членки са въвели специфични правила за всички или за част от криптоактивите, които остават извън обхвата на законодателните актове на Съюза в сферата на финансовите услуги, а други държави членки обмислят дали да предприемат законодателни стъпки в областта на криптоактивите.

(5)

Отсъствието на цялостна рамка на Съюза в областта на пазарите на криптоактиви може да породи липса на доверие в тези активи от страна на ползвателите, което би могло да възпрепятства значително развитието на пазара на тези активи и да стане причина да бъдат пропуснати възможности в областта на иновативните цифрови услуги, алтернативните платежни инструменти или новите източници на финансиране за дружествата от Съюза. Това би лишило използващите криптоактиви дружества от правна сигурност при третирането на техните криптоактиви в различните държави членки, което би подкопало усилията им да използват криптоактиви за целите на цифровите иновации. Отсъствието на цялостна рамка на Съюза за пазарите на криптоактиви би могло да породи и регулаторна разпокъсаност, която би нарушила конкуренцията на вътрешния пазар, би затруднила доставчиците на услуги за криптоактиви при разширяване на дейността им в трансграничен контекст и би създала предпоставки за регулаторен арбитраж. Пазарите на криптоактиви все още са скромни по размер и към момента не представляват заплаха за финансовата стабилност. Възможно е обаче видове криптоактиви, чиято цел е да стабилизират цената си по отношение на конкретен актив или кошница от активи, в бъдеще да бъдат широко възприети от непрофесионалните държатели и подобен сценарий би могъл да създаде допълнителни предизвикателства по отношение на финансовата стабилност, гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

(6)

Затова на равнището на Съюза е необходима специализирана и хармонизирана рамка за пазарите на криптоактиви, за да се създадат конкретни правила за криптоактивите и свързаните с тях услуги и дейности, които все още не са обхванати от законодателните актове на Съюза относно финансовите услуги. Тази рамка следва да подпомага иновациите и лоялната конкуренция, като същевременно гарантира високо равнище на защита на непрофесионалните държатели и целостта на пазара на пазарите на криптоактиви. Наличието на ясна уредба следва да предостави възможност на доставчиците на услуги за криптоактиви да разширяват дейността си в трансграничен контекст и да улесни достъпа им до банкови услуги с оглед на безпрепятственото осъществяване на техните дейности. Рамката на Съюза за пазарите на криптоактиви следва да предвижда пропорционално третиране на издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви, като по този начин се създават равни възможности по отношение на навлизането на пазара и текущото и бъдещото развитие на пазарите на криптоактиви. Тя следва също да насърчава финансова стабилност и гладкото функциониране на платежните системи и да бъде насочена към рисковете за паричната политика, които биха могли да възникнат във връзка с криптоактивите, които се стремят да стабилизират цената си по отношение на даден актив или кошница от активи. Правилното регулиране поддържа конкурентоспособността на държавите членки на международните финансови и технологични пазари и осигурява на клиентите значителни ползи по отношение на достъпа до по-евтини, по-бързи и по-безопасни финансови услуги и управление на активи. Наличието на рамка на Съюза за пазарите на криптоактиви не следва да регулира използваната технология. Законодателните актове на Съюза следва да избягват да налагат ненужна и непропорционална регулаторна тежест за всички случаи на използване на технологията, тъй като Съюзът и държавите членки се стремят да поддържат конкурентоспособността на глобалния пазар.

(7)

Механизмите за консенсус, използвани за валидиране на трансакции с криптоактиви, могат да окажат сериозни неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда. Поради това тези механизми за консенсус следва да използват по-благоприятни за околната среда решения и да гарантират, че основните неблагоприятни въздействия, които биха могли да окажат върху климата, и всички други неблагоприятни въздействия върху околната среда, се идентифицират и оповестяват по подходящ начин от издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви. Когато се определя дали неблагоприятните въздействия са с основен характер, следва да се вземат предвид принципът на пропорционалност и размерът и обемът на издадения криптоактив. Поради това на европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), в сътрудничество с европейския надзорен орган (Европейския банков орган) (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6), следва да бъде възложено да разработи проект на регулаторни технически стандарти с цел допълнително уточняване на съдържанието, методиките и представянето на информацията във връзка с показателите за устойчивост по отношение на неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, както и да очертае ключови енергийни показатели. Проектът на регулаторни технически стандарти следва също така да гарантира съгласуваност на оповестяванията от издателите на криптоактиви и от доставчиците на услуги за криптоактиви. При разработването на проекта на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП следва да вземе предвид различните видове механизми за консенсус, използвани за валидиране на трансакциите с криптоактиви, техните характеристики и разликите между тях. ЕОЦКП следва също така да вземе предвид съществуващите изисквания за оповестяване, да осигури взаимно допълване и съгласуваност и да избегне увеличаване на тежестта за дружествата.

(8)

Пазарите на криптоактиви са глобални и следователно трансгранични по своята същност. Поради това Съюзът следва да продължи да подкрепя международните усилия за насърчаване на сближаването в областта на третирането на криптоактивите и услугите за криптоактиви чрез международни организации или органи като Съвета за финансова стабилност, Базелския комитет по банков надзор и Специалната група за финансови действия.

(9)

Законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги следва да се ръководят от принципите „еднакви дейности, еднакви рискове, еднакви правила“ и от технологична неутралност. Поради това криптоактивите, които попадат в обхвата на съществуващите законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги, следва да продължат да се регулират чрез съществуващата регулаторна рамка, независимо от технологията, използвана за тяхното издаване или прехвърляне, а не съгласно настоящия регламент. Съответно настоящият регламент изрично изключва от обхвата си криптоактивите, които отговарят на условията за финансови инструменти съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС, криптоактивите, които отговарят на условията за депозити съгласно определението в Директива № 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), включително структурираните депозити съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС, тези, които отговарят на условията за средства съгласно определението в Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (8), освен ако отговарят на условията за токени за електронни пари, тези, които отговарят на условията за секюритизиращи позиции съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (9), и криптоактивите, които отговарят на условията за общозастрахователни или животозастрахователни договори, пенсионноосигурителни продукти или схеми и схеми за социална сигурност. Предвид факта, че електронните пари и средствата, получени в замяна на електронни пари, не следва да се третират като депозити в съответствие с Директива № 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), токените за електронни пари не могат да бъдат третирани като депозити, които са изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(10)

Настоящият регламент не следва да се прилага за криптоактиви, които са уникални и невзаимнозаменяеми с други криптоактиви, включително цифрово изкуство и колекционерски токени. Стойността на такива уникални и невзаимнозаменяеми криптоактиви се дължи на уникалните характеристики на всеки криптоактив и на ползата, която той предоставя на държателя на токена. Настоящият регламент не следва да се прилага и за криптоактиви, представляващи услуги или физически активи, които са уникални и невзаимнозаменяеми, като продуктови гаранции или недвижимо имущество. Въпреки че уникалните и невзаимнозаменяеми криптоактиви могат да се търгуват на пазара и да се натрупват със спекулативна цел, те не са лесно заменяеми и относителната стойност на един такъв криптоактив спрямо друг, като всеки от тях е уникален, не може да бъде установена посредством съпоставяне със съществуващ пазар или еквивалентен актив. Тези характеристики ограничават степента, в която тези криптоактиви могат да имат финансово предназначение, като по този начин ограничават рисковете за държателите и финансовата система и обосновават изключването им от обхвата на настоящия регламент.

(11)

Фракционните части на криптоактив, който е уникален и невзаимнозаменяем, не следва да се считат за уникални и невзаимнозаменяеми. Издаването на криптоактиви като невзаимнозаменяеми токени в голяма серия или колекция следва да се счита за показател за тяхната заменяемост. Само по себе си приписването на уникален идентификатор на даден криптоактив не е достатъчно, за да бъде той класифициран като уникален и невзаимнозаменяем. За да се счита даден криптоактив за уникален и невзаимнозаменяем, представляваните активи или права следва също да бъдат уникални и невзаимнозаменяеми. Изключването на криптоактивите, които са уникални и невзаимнозаменяеми от обхвата на настоящия регламент, не засяга квалификацията на тези криптоактиви като финансови инструменти. Настоящият регламент следва да се прилага и за криптоактиви, които изглеждат уникални и невзаимнозаменяеми, но чиито фактически характеристики или характеристики, свързани с фактическата им употреба, биха ги направили взаимнозаменяеми или неуникални. В това отношение, когато оценяват и класифицират криптоактивите, компетентните органи следва да възприемат подхода на предимството на съдържанието пред формата, при който класификацията се определя от характеристиките на въпросния криптоактив, а не от посоченото от издателя.

(12)

Целесъобразно е някои вътрешногрупови трансакции и някои публични субекти да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като те не представляват риск за защитата на инвеститорите, целостта на пазара, финансовата стабилност, гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Публичните международни организации, които са изключени от обхвата, включват Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания.

(13)

За цифровите активи, емитирани от централните банки, които действат в качеството си на орган по паричната политика, включително пари на централна банка в цифрова форма или криптоактиви, издадени от други публични органи, включително централни, регионални и местни администрации, не следва да се прилага рамката на Съюза за пазарите на криптоактиви. Свързаните услуги, предоставяни от тези централни банки, когато действат в качеството си на орган по паричната политика, или от други публични органи, също не следва да бъдат регламентирани чрез тази рамка на Съюза.

(14)

С цел да се гарантира ясно разграничаване между, от една страна, криптоактивите, обхванати от настоящия регламент, и от друга страна, финансовите инструменти, ЕОЦКП следва да бъде оправомощен да приеме насоки относно критериите и условията за определяне на криптоактивите като финансови инструменти. Тези насоки следва също така да дават възможност за по-добро разбиране на случаите, в които криптоактивите, които иначе се считат за уникални и невзаимнозаменяеми, могат да се приемат за финансови инструменти. За да се насърчи общ подход към класификацията на криптоактиви, ЕБО, ЕОЦКП и европейският надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (11) —„европейските надзорни органи“ или „ЕНО“, следва да насърчават обсъжданията относно тази класификация. Компетентните органи следва да могат да изискват становища от ЕНО относно класификацията на криптоактивите, включително класификациите, предложени от предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия. Предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, носят основната отговорност за правилното класифициране на криптоактивите, което може да бъде оспорено от компетентните органи както преди датата на публикуване на предложението, така и по всяко време след това. Когато изглежда, че класификацията на криптоактив не е в съответствие с настоящия регламент или с други приложими законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги, ЕНО следва да упражнят правомощията си съгласно Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, за да осигурят последователен и съгласуван подход към тази класификация.

(15)

Съгласно член 127, параграф 2, четвърто тире от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) една от основните задачи, осъществявани чрез Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), е да насърчава гладкото функциониране на платежните системи. Съгласно член 22 от Протокол № 4 относно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договорите, Европейската централна банка (ЕЦБ) може да приема регламенти с цел осигуряване на ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с други държави. За тази цел ЕЦБ прие регламенти във връзка с изискванията за системно важните платежни системи. Настоящият регламент не засяга отговорностите на ЕЦБ и на националните централни банки в ЕСЦБ за гарантиране на ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с трети държави. Във връзка с това, а и за да се предотврати евентуалното създаване на паралелен набор от правила, ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ следва тясно да си сътрудничат при изготвянето на съответния проект на технически стандарти съгласно настоящия регламент. Освен това е от решаващо значение ЕЦБ и националните централни банки да имат достъп до информация при изпълнението на своите задачи, свързани с надзора на платежните системи, включително клиринга на плащанията. В допълнение настоящият регламент не следва да засяга Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (12) и следва да се тълкува по такъв начин, че да не противоречи на посочения регламент.

(16)

Всеки законодателен акт, приет в областта на криптоактивите, следва да бъде специфичен и ориентиран към бъдещето, да дава възможност за следване на иновациите и технологичното развитие и да се основава на базиран на стимули подход. Следователно понятията „криптоактиви“ и „технология на децентрализирания регистър“ следва да бъдат определени възможно най-широко, така че да могат да обхванат всички видове криптоактиви, които понастоящем не са уредени от законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги. Всеки приет законодателен акт в областта на криптоактивите следва също така да допринесе за изпълнението на целта, свързана с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради тази причина субектите, които предлагат услуги, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва също така да спазват приложимите правила на Съюза за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които включват международни стандарти.

(17)

Цифровите активи, които не могат да бъдат прехвърлени на други държатели, не попадат в обхвата на определението за криптоактиви. Поради това цифровите активи, които се приемат само от издателя или от предложителя и които е технически невъзможно да бъдат прехвърлени пряко на други държатели, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Пример за такива цифрови активи включва схеми за лоялност, при които точките за лоялност могат да бъдат разменяни за облаги само с издателя или предложителя на тези точки.

(18)

С настоящия регламент криптоактивите се класифицират в три вида, които следва да бъдат разграничени един от друг и да подлежат на различни изисквания в зависимост от свързаните с тях рискове. Класификацията се основава на това дали криптоактивите се стремят да стабилизират стойността си спрямо други активи. Първият вид се състои от криптоактиви, които имат за цел да стабилизират стойността си чрез обвързване само с една официална валута. Функцията на тези криптоактиви е много сходна с функцията на електронните пари съгласно определението в Директива 2009/110/ЕО. Подобно на електронните пари тези криптоактиви представляват електронен заместител на монетите и банкнотите и е вероятно да се използват за извършване на плащания. Тези криптоактиви следва да бъдат определени в настоящия регламент като „токени за електронни пари“. Вторият вид криптоактиви се отнася до „токени, обезпечени с активи“, които имат за цел да стабилизират стойността си чрез обвързване с друга стойност или право, или комбинация от тях, включително една или няколко официални валути. Този втори вид обхваща всички други криптоактиви, различни от токени за електронни пари, чиято стойност е обезпечена с активи, така че да се избегне заобикаляне и да бъде настоящият регламент приложим и в бъдеще. Накрая, третият вид се състои от криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, като той обхваща голямо разнообразие от криптоактиви, включително потребителски токени.

(19)

Към момента, въпреки сходствата между тях, електронните пари и криптоактивите, обвързани с официална валута, се различават по няколко основни признака. Държателите на електронни пари съгласно определението в Директива 2009/110/ЕО винаги имат правото да предявят вземане към издателя на електронни пари и имат договорното право по всяко време да поискат обратно изкупуване на своите електронни пари по номинална стойност срещу официална валута. За разлика от това, някои криптоактиви, обвързани с официална валута, не дават на своите държатели такова право на вземане към издателите на тези криптоактиви и биха могли да попаднат извън обхвата на Директива 2009/110/ЕО. Друга част от криптоактивите, обвързани с официална валута, не дават право на вземане по номинална стойност във валутата, с която са обвързани, или ограничават срока, в рамките на който може да бъде упражнено правото на обратно изкупуване. Фактът, че държателите на такива криптоактиви нямат право на вземане към издателите на тези криптоактиви или че това вземане няма да бъде по номиналната стойност във валутата, с която тези криптоактиви са обвързани, може да подкопае доверието на потребителите в този вид криптоактиви. Съответно, за да се избегне заобикалянето на правилата, установени в Директива 2009/110/ЕО, определението за токени за електронни пари следва да бъде възможно най-широко, за да може да обхване всички видове криптоактиви, обвързани с дадена официална валута. Освен това следва да се определят строги условия за издаването на токени за електронни пари, включително задължение токените за електронни пари да бъдат издадени или от кредитна институция, лицензирана по Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13), или от институция за електронни пари, лицензирана по Директива 2009/110/ЕО. Поради същите причини издателите на токени за електронни пари следва да гарантират, че държателите на такива токени могат да упражнят правото си по всяко време техните токени да бъдат обратно изкупени по номинална стойност във валутата, с която са обвързани. Тъй като токените за електронни пари са криптоактиви и могат да породят нови предизвикателства по отношение на защитата на непрофесионалните държатели и целостта на пазара, които са специфични за областта на криптоактивите, за тях също следва да се прилагат правилата, определени в настоящия регламент, с цел да се предвидят мерки за преодоляването на тези предизвикателства.

(20)

Поради различните рискове и възможности, свързани с криптоактивите, е необходимо да се определят правила за предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, както и за издателите на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари. Издателите на криптоактиви са субекти, които имат контрол върху създаването на криптоактиви.

(21)

Необходимо е да се установят специфични правила за субектите, които предоставят услуги, свързани с криптоактиви. Първата категория такива услуги се състои от обезпечаване на функционирането на платформа за търговия с криптоактиви, обмен на криптоактиви срещу средства или срещу други криптоактиви, предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти и предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти. Втората категория такива услуги се състои от пласирането на криптоактиви, получаването или предаването на нареждания за криптоактиви от името на клиенти, изпълняването на нареждания за криптоактиви от името на клиенти, предоставянето на съвет относно криптоактиви и управление на портфейл от криптоактиви. Всяко лице, което на професионална основа предоставя услуги, свързани с криптоактиви, в съответствие с настоящия регламент, следва да се счита за „доставчик на услуги за криптоактиви“.

(22)

Настоящият регламент следва да се прилага за физически и юридически лица и определени други предприятия, както и за осъществяваните услуги и дейности във връзка с криптоактиви, предоставяни или контролирани по някакъв начин от тях, пряко или непряко, включително когато част от тези дейности или услуги се извършва децентрализирано. Когато услугите за криптоактиви се предоставят по напълно децентрализиран начин без посредник, те не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент. Настоящият регламент урежда правата и задълженията на издателите на криптоактиви, предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви. Когато криптоактивите нямат установим издател, те не следва да попадат в обхвата на дял II, III или IV от настоящия регламент. Доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставящи услуги по отношение на такива криптоактиви, следва обаче да бъдат обхванати от настоящия регламент.

(23)

За да се гарантира, че по отношение на всяко публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които потенциално могат да имат финансово предназначение, или всяко допускане в Съюза на криптоактиви до търговия на платформи за търговия с криптоактиви („допускане до търговия“), се осъществяват необходимият мониторинг и надзор от страна на компетентните органи, всички предложители или лица, кандидатстващи за допускане до търговия, следва да бъдат юридически лица.

(24)

За да се гарантира защитата на потенциалните непрофесионални държатели на криптоактиви, те следва да бъдат информирани за характеристиките, функциите и рисковете на криптоактивите, които възнамеряват да закупят. Когато правят публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, или когато кандидатстват за допускане до търговия с такива криптоактиви, предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, в Съюза следва да изготвят, да уведомят компетентния орган и да публикуват информационен документ, който съдържа задължителна информация („бяла книга за криптоактива“). Бялата книга за криптоактива следва да съдържа обща информация за издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, за проекта, който ще се реализира чрез набрания капитал, за публичното предлагане на криптоактиви или допускането им до търговия, за правата и задълженията, свързани с криптоактивите, за технологията, използвана за тези криптоактиви, както и за свързаните с тях рискове. Бялата книга за криптоактива обаче не следва да съдържа описание на рисковете, които са непредвидими и е много малко вероятно да възникнат. Информацията, която се съдържа в бялата книга за криптоактива, както и в съответните маркетингови съобщения, например рекламни съобщения и маркетингови материали, включително при използването на нови канали като платформи на социалните медии, следва да бъде обективна, ясна и неподвеждаща. Рекламните съобщения и маркетинговите материали следва да съответстват на информацията, предоставена в бялата книга за криптоактива.

(25)

Белите книги за криптоактивите, включително техните обобщения и правилата за управление на платформите за търговия с криптоактиви, следва да се изготвят на поне един от официалните езици на държавата членка по произход и на всяка приемаща държава членка, като друга възможност е изготвянето на език, използван обичайно в сферата на международните финанси. Към момента на приемане на настоящия регламент английският език е езикът, обичайно използван в сферата на международните финанси, но в бъдеще това би могло да се промени.

(26)

За да се гарантира прилагането на пропорционален подход, никои от изискванията по настоящия регламент не следва да се прилагат за публичното предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, които се предоставят безплатно или се създават автоматично като възнаграждение за поддържането на децентрализиран регистър или за валидирането на трансакции в рамките на механизъм за консенсус. Освен това никое от изискванията не следва да се прилага към предложения за потребителски токени, които предоставят достъп до съществуваща стока или услуга, което дава право на държателя да вземе стоката или да използва услугата, или когато държателят на криптоактивите има право да ги използва единствено срещу стоки и услуги в ограничена мрежа на търговци с договорни споразумения с предложителя. Тези освобождавания не следва се отнасят за криптоактивите, представляващи складирани стоки, които не са предназначени да бъдат взети от купувача след покупката. Освобождаването по отношение на ограничена мрежа не следва да се прилага и за криптоактиви, които обикновено са предназначени за непрекъснато разрастваща се мрежа от доставчици на услуги. Освобождаването по отношение на ограничена мрежа следва да се оценява от компетентния орган всеки път, когато дадено предложение или общата стойност от повече от едно предложение надвишава определен праг, което означава, че ново предложение не следва автоматично да се ползва от освобождаване на предишно предложение. Тези освобождавания следва да престанат да се прилагат, когато предложителят или друго лице, действащо от името на предложителя, съобщи намерението на предложителя да кандидатства за допускане до търговия или когато криптоактивите, попадащи в обхвата на освобождаването, са допуснати до търговия.

(27)

За да се гарантира прилагането на пропорционален подход, изискванията на настоящия регламент за изготвяне и публикуване на бяла книга за криптоактива не следва да се прилагат за предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, на по-малко от 150 лица от държава членка, или които са предназначени изключително за квалифицирани инвеститори, когато криптоактивите могат да бъдат притежавани единствено от такива квалифицирани инвеститори. МСП и новосъздадените предприятия не следва да бъдат обект на прекомерна и несъразмерна административна тежест. Съответно за публичното предлагане в Съюза на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, чиято обща стойност не надхвърля 1 000 000 EUR за период от 12 месеца, следва също да се предвиди освобождаване от задължението за изготвяне на бяла книга за криптоактива.

(28)

Допускането до търговия или публикуването на цени „купува“ и „продава“ не следва само по себе си да се разглежда като публично предлагане на криптоактиви. Такова допускане или публикуване следва да представлява публично предлагане на криптоактиви само когато включва съобщение, което представлява публично предлагане съгласно настоящия регламент.

(29)

Въпреки че някои видове предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, са освободени от различни задължения по настоящия регламент, законодателните актове на Съюза, които гарантират защитата на потребителите, като Директива № 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14) или Директива 93/13/ЕИО на Съвета (15), включително задълженията за предоставяне на информация, продължават да се прилагат за публичното предлагане на криптоактиви, когато се отнасят до отношения между търговци и потребители.

(30)

Когато се предлагат публично потребителски токени за стоки, които все още не съществуват, или услуги, които все още не са на разположение, срокът на публичното предлагане, описано в бялата книга за криптоактива, не следва да надвишава 12 месеца. Това ограничение за срока на публичното предлагане не е свързано с момента, в който стоките или услугите ще бъдат създадени, ще бъдат на разположение и ще могат да се използват от държателя на потребителския токен след изтичането на публичното предлагане.

(31)

За да се осигури надзор, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, следва, преди публичното предлагане на криптоактиви в Съюза или преди допускането на тези криптоактиви до търговия, да уведомят за своята бяла книга за криптоактива, и при поискване от компетентния орган – за техните маркетенгови съобщения, компетентния орган на държавата членка, в която имат седалище или, когато нямат седалище в Съюза, на държавата членка, в която имат клон. Предложителите, които са установени в трета държава, следва да уведомят за своята бяла книга за криптоактива, и при поискване от компетентния орган – за техните маркетингови съобщения, компетентния орган на държавата членка, в която възнамеряват да предлагат криптоактивите.

(32)

Операторът на платформа за търговия следва да отговаря за спазването на изискванията на дял II от настоящия регламент, когато криптоактивите са допуснати до търговия по негова собствена инициатива и бялата книга за криптоактива все още не е публикувана в случаите, когато това се изисква съгласно настоящия регламент. Операторът на платформа за търговия следва също така да отговаря за спазването на тези изисквания, когато е сключил писмено споразумение за тази цел с лицето, кандидатстващо за допускане до търговия. Лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва да продължи да носи отговорност, когато предоставя подвеждаща информация на оператора на платформата за търговия. Лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва също така да продължи да носи отговорност за въпроси, които не са делегирани на оператора на платформата за търговия.

(33)

С цел избягване на ненужна административна тежест от компетентните органи не следва да се изисква да одобряват бялата книга за криптоактива преди нейното публикуване. Компетентните органи обаче следва да имат правомощието да изискват изменения на бялата книга за криптоактива и на всички маркетингови съобщения, и когато е необходимо, да изискват включването на допълнителна информация в бялата книга за криптоактива.

(34)

Компетентните органи следва да могат да спрат или да забранят публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, или допускането на такива криптоактиви до търговия, когато съответното публично предлагане или допускане до търговия не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, включително когато бялата книга за криптоактива или маркетинговите съобщения са необективни, неясни или подвеждащи. Компетентните органи също следва да имат правомощието да публикуват предупреждение на своя уебсайт или чрез съобщение за медиите, че предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, не са изпълнили необходимите изисквания.

(35)

Белите книги за криптоактива, за които компетентният орган е бил надлежно уведомен, и маркетинговите съобщения следва да бъдат публикувани. След това публикуване на предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, следва да се позволи да предлагат тези криптоактиви в рамките на целия Съюз и да кандидатстват за допускане до търговия с тези криптоактиви в Съюза.

(36)

По време на публичното предлагане предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, следва да разполагат с ефективни механизми за мониторинг и защита на средствата или на другите набрани по време на публичното предлагане криптоактиви. Тези механизми следва също така да гарантират, че всички средства или други криптоактиви, набрани от държателите или потенциалните държатели, се връщат надлежно във възможно най-кратък срок, когато по някаква причина бъде отменено публично предлагане. Предложителят следва да гарантира, че средствата или другите криптоактиви, набрани по време на публичното предлагане, са защитени от страна на трето лице.

(37)

За да се осигури защита на непрофесионалните държатели на криптоактиви, на непрофесионалните държатели, които придобиват криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, директно от предложителя или от доставчик на услуги за криптоактиви, пласиращ криптоактивите от името на предложителя, следва да се предостави право на оттегляне в рамките на срок от 14 дни след придобиването им. За да се гарантира гладкото протичане на публичното предлагане на криптоактиви с ограничен срок, правото на оттегляне не следва да се упражнява от непрофесионалните държатели след изтичане на срока за записването на криптоактивите. Освен това правото на оттегляне не следва да се прилага, когато криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, са допуснати до търговия преди закупуването от непрофесионален държател, тъй като в такъв случай цената на тези криптоактиви зависи от колебанията на пазарите на криптоактиви. Когато непрофесионалните държатели имат право на оттегляне съгласно настоящия регламент, правото на оттегляне съгласно Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16) не следва да се прилага.

(38)

Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, следва да действат почтено, безпристрастно и професионално, следва да комуникират с държателите и потенциалните държатели на криптоактиви по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин, следва да установяват, предотвратяват, управляват и оповестяват конфликтите на интереси и следва да разполагат с ефективни административни механизми, за да се гарантира, че системите и протоколите им за сигурност отговарят на стандартите на Съюза. За да се подпомогнат компетентните органи при изпълнението на надзорните им задачи, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕБО, следва да бъде оправомощен да приема насоки относно тези системи и протоколи за сигурност с цел допълнително конкретизиране на тези стандарти на Съюза.

(39)

За да се осигури допълнителна защита на държателите на криптоактиви, за предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, и за членовете на техния ръководен орган следва да се прилагат правилата за гражданска отговорност по отношение на информацията, предоставяна на обществеността чрез бялата книга за криптоактива.

(40)

Токените, обезпечени с активи, биха могли да бъдат широко възприети от държателите за прехвърляне на стойност или като разменно средство, което води до по-големи рискове по отношение на защитата на държателите на криптоактиви, и по-специално непрофесионалните държатели, както и по отношение на целостта на пазара, в сравнение с други криптоактиви. Ето защо изискванията спрямо издателите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат по-строги, отколкото за издателите на други криптоактиви.

(41)

Когато даден криптоактив попада в обхвата на определението за токен, обезпечен с активи, или токен за електронни пари, следва да се прилага дял III или IV от настоящия регламент, независимо от начина, по който издателят възнамерява да проектира криптоактива, включително механизма за поддържане на стабилна стойност на криптоактива. Това се отнася и за т.нар. алгоритмични „стабилни криптопари“, при които е налице стремеж стойността да се поддържа стабилна по отношение на официална валута или по отношение на един или няколко актива посредством протоколи, които водят до нарастване или свиване на предлагането на такива криптоактиви в отговор на промени в търсенето. Предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с алгоритмични криптоактиви, които нямат за цел да стабилизират стойността на криптоактивите чрез обвързване с един или няколко актива, следва при всички случаи да спазват дял II от настоящия регламент.

(42)

За да се гарантират подходящ надзор и мониторинг на публичното предлагане на токени, обезпечени с активи, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да имат седалище в Съюза.

(43)

Публичното предлагане в Съюза на токени, обезпечени с активи, или кандидатстването за допускането им до търговия следва да бъде разрешено само след като компетентният орган е издал лиценз на издателя на тези криптоактиви и е одобрил съответната бяла книга за криптоактива. Изискването за издаване на лиценз обаче не следва да се прилага, когато токените, обезпечени с активи, са предназначени единствено за квалифицирани инвеститори или когато публичното предлагане на токените, обезпечени с активи, е под 5 000 000 EUR. В тези случаи издателят на токени, обезпечени с активи, следва обаче задължително да изготви бяла книга за криптоактива, за да информира купувачите за характеристиките и рисковете, свързани с токените, обезпечени с активи, и следва да бъде задължен да уведоми компетентния орган за бялата книга за криптоактива, преди да я публикува.

(44)

Кредитните институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС, не следва да се нуждаят от друг лиценз съгласно настоящия регламент, за да предлагат или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи. Следва да се прилагат националните процедури, установени съгласно посочената директива, но те следва да бъдат допълнени от изискване за уведомяване на компетентния орган на държавата членка по произход, определен съгласно настоящия регламент, за елементите, които позволяват на този орган да проверява способността на издателя да предлага или да кандидатства за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи. За кредитните институции, които предлагат или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, следва да се прилагат всички изисквания, приложими към издателите на токени, обезпечени с активи, с изключение на изискванията за лицензиране, изискванията за собствен капитал и процедурата за одобрение по отношение на квалифицираните акционери, тъй като тези въпроси са обхванати от Директива 2013/36/ЕС и от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17). Бялата книга за криптоактива, изготвена от такава кредитна институция, следва да бъде одобрена от компетентния орган на държавата членка по произход преди нейното публикуване. Кредитните институции, лицензирани съгласно разпоредбите на националното право за транспониране на Директива 2013/36/ЕС и които предлагат или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, следва да упражняват административните правомощия, предвидени в посочената директива, както и тези съгласно настоящия регламент, включително ограничаване на стопанската дейност на кредитната институция и спиране или забрана на публично предлагане на токени, обезпечени с активи. Когато задълженията, приложими за такива кредитни институции съгласно настоящия регламент, се припокриват с тези на Директива 2013/36/ЕС, кредитните институции следва да спазват по-конкретните или по-строгите изисквания, като по този начин гарантират спазването и на двата набора от правила. Процедурата за уведомяване за кредитните институции, които възнамеряват да предлагат или да кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, съгласно настоящия регламент, не следва да засяга разпоредбите на националното право за транспониране на Директива 2013/36/ЕС, в които се определят процедурите за лицензиране на кредитните институции да предоставят услугите, изброени в приложение I към посочената директива.

(45)

Компетентният орган следва да откаже издаването на лиценз въз основа на обективни и доказуеми основания, включително когато бизнес моделът на подалия заявлението издател на токени, обезпечени с активи, може да представлява сериозна заплаха по отношение на целостта на пазара, финансовата стабилност или гладкото функциониране на платежните системи. Преди да издаде лиценза или да откаже издаването на лиценз, компетентният орган следва да се консултира с ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ, а когато издателят е установен в държава членка, чиято официална валута не е еврото или когато токенът, обезпечен с активи, е обвързан с официална валута на държава членка, различна от еврото, също и централната банка на съответната държава членка. Необвързващите становища на ЕБО и ЕОЦКП следва да разглеждат класификацията на криптоактива, а ЕЦБ, и когато е приложимо, централната банка на съответната държава членка, следва да предоставят на компетентния орган становище относно рисковете за финансовата стабилност, гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Компетентните органи следва да отказват издаването на лиценз, ако ЕЦБ или централната банка на държава членка представи отрицателно становище поради риск за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Когато се предоставя лиценз на подал заявление издател на токени, обезпечени с активи, бялата книга за криптоактива, изготвена от този издател, също следва да се счита за одобрена. Лицензът, издаден от компетентния орган, следва да бъде валиден за целия Съюз и следва да позволява на издателя на токени, обезпечени с активи, да предлага тези криптоактиви на вътрешния пазар и да кандидатства за допускане до търговия. Аналогично, бялата книга за криптоактива също следва да бъде валидна за целия Съюз, без държавите членки да имат каквато и да е възможност да налагат допълнителни изисквания.

(46)

В редица случаи, когато е проведена консултация с ЕЦБ съгласно настоящия регламент, нейното становище следва да бъде обвързващо, доколкото задължава компетентния орган да откаже издаването, да отнеме или ограничи лиценз на издателя на токени, обезпечени с активи, или да наложи конкретни мерки на издателя на токени, обезпечени с активи. Съгласно член 263, първа алинея от ДФЕС Съдът на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съдът“) следва да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на ЕЦБ, различни от препоръки или становища. Следва обаче да се припомни, че Съдът е тълкувател на тази разпоредба предвид същността и последиците на становище на ЕЦБ.

(47)

За да се гарантира защитата на непрофесионалните държатели, издателите на токени, обезпечени с активи, следва винаги да предоставят на държателите на такива токени пълна, ясна, обективна и неподвеждаща информация. По отношение на токените, обезпечени с активи, бялата книга за криптоактива следва да включва информация относно механизма за стабилизиране, инвестиционната политика по отношение на резервните активи, правилата относно попечителството на резервните активи и предоставените на държателите права.

(48)

В допълнение към предоставената в бялата книга за криптоактива информация издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така постоянно да предоставят на държателите на тези токени текуща информация. По-конкретно те следва да оповестяват на своя уебсайт размера на токените, обезпечени с активи, които са в обращение, и стойността и състава на резервните активи. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така да оповестяват всяко събитие, което е оказало или е вероятно да окаже значително въздействие върху стойността на токените, обезпечени с активи, или върху резервните активи, независимо дали тези криптоактиви са допуснати до търговия.

(49)

За да се гарантира защитата на непрофесионалните държатели, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да действат винаги почтено, безпристрастно, професионално и в интерес на държателите на токените, обезпечени с активи. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така да въведат ясна процедура за разглеждане на жалби, подадени от държателите на токени, обезпечени с активи.

(50)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да въведат политика за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси, които могат да възникнат в отношенията им с техните акционери или членове, или с всеки акционер или член, който има, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в издателя, или с членовете на техния ръководен орган, техните служители, държателите на токените, обезпечени с активи или доставчиците на услуги — трети лица.

(51)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да разполагат с надеждни правила за управление, включително ясна организационна структура с добре определена, прозрачна и последователна йерархия на отговорностите, както и с ефективни процеси за установяване, управление, мониторинг и докладване на рисковете, на които са или на които биха могли да бъдат изложени. Членовете на ръководния орган на тези издатели следва да отговарят на изискванията за квалификация и надеждност, и по-специално следва да не са осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Акционерите или членовете, физически или юридически лица, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в тези издатели, следва да имат достатъчно добра репутация, и по-специално да не са били осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да използват ресурси, които са пропорционални на мащаба на техните дейности, и следва винаги да гарантират непрекъснатост и редовност при изпълнението на своите дейности. За тази цел издателите на токени, обезпечени с активи, следва да установят политика за непрекъснатост на дейността, която цели да гарантира, че при прекъсване на техните системи и процедури основните им дейности, свързани с токените, обезпечени с активи, ще продължат да се извършват. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така да разполагат със солидни механизми за вътрешен контрол и ефективни процедури за управление на риска, както и със система, гарантираща целостта и поверителността на получената информация. Целта на тези задължения е да се гарантира защитата на държателите на токени, обезпечени с активи, и по-специално на непрофесионалните държатели, без да се създават ненужни пречки.

(52)

Издателите на токени, обезпечени с активи, обикновено се намират в центъра на мрежа от субекти, които осигуряват издаването на такива криптоактиви, тяхното прехвърляне и разпространението им сред държателите. Поради това издателите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат задължени да установят и да поддържат необходимите договорни споразумения със субекти — трети лица, за да се гарантират механизмът за стабилизиране и инвестирането на резервните активи, обезпечаващи стойността на токените, попечителството на тези резервни активи, и когато е приложимо, публичното разпространение на токените, обезпечени с активи.

(53)

За да се противодейства на рисковете за стабилността на финансовата система като цяло, е необходимо по отношение на издателите на токени, обезпечени с активи, да се прилагат изисквания за собствен капитал. Тези изисквания следва да бъдат пропорционални на размера на емисията на токени, обезпечени с активи, и следователно следва да се изчисляват като процент от резервните активи, които обезпечават стойността на тези токени. Компетентните органи обаче следва да могат да увеличават размера на изискванията за собствен капитал въз основа на, inter alia, оценката на процеса на управление на риска и механизмите за вътрешен контрол на издателя, качеството и променливостта на резервните активи, обезпечаващи токените, или общата стойност и броя на преминалите сетълмент трансакции с токени, обезпечени с активи.

(54)

С оглед на покриване на задълженията им към държателите на токени, обезпечени с активи, издателите на тези токени следва да създадат и поддържат резерв от активи, съответстващ на този риск. Резервът от активи следва да се използва в полза на държателите на токените, обезпечени с активи, когато издателят не е в състояние да изпълни задълженията си спрямо държателите, например в случай на неплатежоспособност. Резервът от активи следва да се съставя и управлява по такъв начин, че да бъдат покрити пазарните и валутните рискове. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да гарантират разумното управление на резерва от активи, и по-специално да гарантират, че стойността на резерва е в размер най-малко равен на стойността, съответстваща на токените в обращение, и че промените в резерва се управляват адекватно, за да се избегнат неблагоприятни въздействия върху пазарите на резервните активи. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва съответно да имат ясни и конкретни политики, които, наред с другото, включват състава на резерва от активи, разпределението на активите, включени в него, всеобхватната оценка на рисковете, пораждани от резервните активи, процедурата за издаване и обратно изкупуване на токени, обезпечени с активи, процедурата за увеличение или намаление на резервните активи, а когато резервните активи се инвестират — инвестиционната политика, прилагана от издателите. Издателите на токени, обезпечени с активи, които се предлагат както в Съюза, така и в трети държави, следва да гарантират, че резервът им от активи е на разположение за покриване на отговорността на издателите към държателите от Съюза. Поради това изискването да се държи резервът от активи в дружества, които попадат в приложното поле на правото на Съюза, следва да се прилага пропорционално на дела на токените, обезпечени с активи, който се очаква да бъде предлаган на пазара в Съюза.

(55)

За да се избегне рискът от загуби по отношение на токените, обезпечени с активи, и за да се запази стойността на тези активи, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да прилагат адекватна политика за попечителство на своите резервни активи. Тази политика следва да гарантира, че резервните активи във всеки един момент са напълно отделени от собствените активи на издателя, че резервните активи не са обременени с тежести, нито заложени като обезпечение, както и че издателят на токените, обезпечени с активи, има бърз достъп до тези резервни активи. В зависимост от естеството на резервните активи те следва да се държат под попечителство от доставчик на услуги за криптоактиви, кредитна институция, лицензирана съгласно Директива 2013/36/ЕС, или от инвестиционен посредник, лицензиран съгласно Директива 2014/65/ЕС. Това не следва да изключва възможността държането на физическите активи да бъде делегирано на друг субект. Доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции или инвестиционните посредници, които действат като попечители на резервни активи, следва да носят отговорност за загубата на тези резервни активи пред издателя или държателите на токени, обезпечени с активи, освен ако не докажат, че загубата е възникнала в резултат на външно събитие извън техния контрол. Концентрацията при попечителите на резервни активи следва да се избягва. В определени ситуации обаче това може да не е възможно поради липса на подходящи алтернативи. В такива случаи временната концентрация следва да се счита за приемлива.

(56)

За да могат държателите на токени, обезпечени с активи, да бъдат защитени срещу спад в стойността на активите, обезпечаващи стойността на токените, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да инвестират резервните активи единствено в сигурни и нискорискови активи, за които пазарният риск, рискът от концентрация и кредитният риск са минимални. Тъй като токените, обезпечени с активи, биха могли да се използват като разменно средство, всички печалби или загуби от инвестирането на резервните активи следва да се поемат от издателя на токените, обезпечени с активи.

(57)

Държателите на токени, обезпечени с активи, следва да имат постоянно право на обратно изкупуване, така че от издателя да се изисква да изкупува обратно токените, обезпечени с активи, по всяко време, по искане на държателите на токените, обезпечени с активи. Издателят на токени, обезпечени с активи, следва да изкупува обратно чрез плащане на определена сума в парични средства, различни от електронни пари, равняваща се на пазарната стойност на активите, чрез които са обезпечени токените, или чрез предоставяне на активите, чрез които са обезпечени токените. Издателят на токени, обезпечени с активи, следва винаги да предоставя на държателя възможността да изкупи обратно токените, обезпечени с активи, със средства, различни от електронни пари, деноминирани в същата официална валута, която издателят е приел при продажбата на токените. Издателят следва да предостави достатъчно подробна и лесно разбираема информация относно различните налични форми на обратно изкупуване.

(58)

За да се намали рискът от използване на токени, обезпечени с активи, като средство за съхраняване на стойност, издателите на тези токени, както и доставчиците на услуги за криптоактиви, когато предоставят услуги за криптоактиви, свързани с токени, обезпечени с активи, не следва да предоставят лихви на държателите на тези токени за периода, през който те държат тези токени, обезпечени с активи.

(59)

Токените, обезпечени с активи, и токените за електронни пари следва да се считат за значими, когато отговарят или е вероятно да отговарят на определени критерии, включително голяма клиентска база, висока пазарна капитализация или голям брой трансакции. Като такива те биха могли да се използват от голям брой държатели и използването им би могло да породи специфични предизвикателства по отношение на финансовата стабилност, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Поради това тези значими токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари следва да подлежат на по-строги изисквания от токените, обезпечени с активи, или токените за електронни пари, които не се считат за значими. По-специално, за издателите на значими токени за електронни пари следва да се прилагат по-високи капиталови изисквания, както и изисквания за оперативна съвместимост, и те следва да установят политика за управление на ликвидността. Целесъобразността на праговете за класифициране на токен, обезпечен с активи, или на токен за електронни пари като значим следва да се преразглежда от Комисията като част от нейния преглед на прилагането на настоящия регламент. Когато е целесъобразно, прегледът следва да се придружава от законодателно предложение.

(60)

За да се определи действителният размер и въздействието на токените, обезпечени с активи, е важно да се извършва всеобхватен мониторинг на цялата екосистема от издатели на такива токени. Следователно, за да се обхванат всички трансакции, които се извършват във връзка с даден токен, обезпечен с активи, мониторингът на такива токени включва мониторинг на всички преминали сетълмент трансакции, независимо дали сетълментът се извършва в децентрализирания регистър („в рамките на веригата“) или извън децентрализирания регистър („извън веригата“), включително трансакциите между клиенти на един и същ доставчик на услуги за криптоактиви.

(61)

Особено важно е да се оценяват преминалите сетълмент трансакции с токени, обезпечени с активи, свързани с използването им като разменно средство в зона с единна валута, и най-вече свързаните с плащания на дългове, включително в контекста на сделки с търговци. Тези трансакции не следва да включват трансакции, свързани с инвестиционни функции и услуги, например разменно средство за средства или други криптоактиви, освен ако има доказателства, че токенът, обезпечен с активи, се използва за сетълмент на трансакции в други криптоактиви. Използване за сетълмент на трансакции с други криптоактиви има в случаите, когато с токените, обезпечени с активи, се извършва трансакция, включваща два компонента на криптоактиви, които са различни от токените, обезпечени с активи. Освен това, когато токените, обезпечени с активи, се използват широко като разменно средство в рамките на зона с единна валута, от издателите следва да се изисква да намалят равнището на дейност. Токен, обезпечен с активи, следва да се счита за широко използван като разменно средство, когато среднодневният брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването му като разменно средство в рамките на зона с единна валута, надвишават съответно 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR.

(62)

Когато токените, обезпечени с активи, представляват сериозна заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, централните банки следва да могат да поискат от компетентния орган да отнеме лиценза на издателя на тези токени, обезпечени с активи. Когато токените, обезпечени с активи, представляват заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, централните банки следва да могат да поискат от компетентния орган да ограничи размера на тези токени, обезпечени с активи, които ще бъдат издадени, или да наложи минимална номинална стойност.

(63)

Настоящият регламент не засяга националното право, уреждащо използването на национални и чуждестранни валути между местни лица, приети от държавите членки извън еврозоната при упражняване на прерогатива им за паричен суверенитет.

(64)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да изготвят план за възстановяване, предвиждащ мерки, които да бъдат предприети от издателя за възстановяване на съответствието с изискванията, приложими към резерва от активи, включително в случаите, когато изпълнението на исканията за обратно изкупуване създава временни дисбаланси в резерва от активи. Компетентният орган следва да има правомощието да спре обратното изкупуване на токени, обезпечени с активи, за да защити интересите на държателите на токените, обезпечени с активи, и финансовата стабилност.

(65)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да разполагат с план за организираното обратно изкупуване на токените, за да се гарантира, че правата на държателите на токени, обезпечени с активи, са защитени, когато издателите не са в състояние да изпълнят задълженията си, включително в случай на преустановяване на издаването на токени, обезпечени с активи. Когато издателят на токени, обезпечени с активи, е кредитна институция или субект, попадащ в обхвата на Директива № 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18), компетентният орган следва да се консултира с компетентния орган за преструктуриране. На този орган за преструктуриране следва да бъде разрешено да разгледа плана за обратно изкупуване, за да установи всички елементи в него, които биха могли да повлияят неблагоприятно на възможността за преструктуриране на издателя, на стратегията за преструктуриране на издателя или на действията, предвидени в плана за преструктуриране на издателя, и да отправи препоръки към компетентния орган във връзка с тези въпроси. При това органът за преструктуриране следва също така да има право да прецени дали са необходими промени в плана за преструктуриране или в стратегията за преструктуриране в съответствие с разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС и Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (19), според случая. Тази проверка от органа за преструктуриране не следва да засяга правомощията на органа за пруденциален надзор или на органа за преструктуриране, според случая, да предприема мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление на кризи.

(66)

Издателите на токени за електронни пари следва да бъдат лицензирани или като кредитна институция съгласно Директива 2013/36/ЕС, или като институция за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО. Токените за електронни пари следва да се считат за „електронни пари“, тъй като този термин е определен в Директива 2009/110/ЕО, и техните издатели следва, освен ако в настоящия регламент не е посочено друго, да спазват съответните изисквания, установени в Директива 2009/110/ЕО за предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институции за електронни пари, както и изискванията за издаване и обратно изкупуване на токени за електронни пари. Издателите на токени за електронни пари следва да изготвят бяла книга за криптоактива и да уведомят за нея своя компетентен орган. Освобождаванията по отношение на ограничените мрежи, на някои трансакции на доставчици на електронни съобщителни мрежи и на институциите за електронни пари, които издава само ограничена максимална сума електронни пари, въз основа на освобождаванията по избор, посочени в Директива 2009/110/ЕО, следва да се прилагат и за токените за електронни пари. Издателите на токени за електронни пари обаче следва все така да бъдат задължени да изготвят бяла книга за криптоактива, за да информират купувачите за характеристиките и рисковете, свързани с токените за електронни пари, и следва да бъдат задължени да уведомят компетентния орган за бялата книга за криптоактива, преди да я публикуват.

(67)

Държателите на токени за електронни пари следва да имат правото да предявят вземане към издателя на токените за електронни пари. Държателите на токени за електронни пари следва винаги да имат право на обратно изкупуване по номиналната стойност със средства, деноминирани в официалната валута, с която токенът за електронни пари е обвързан. Разпоредбите на Директива 2009/110/ЕО относно възможността за начисляване на такса във връзка с обратното изкупуване не са приложими в контекста на токените за електронни пари.

(68)

За да се намали рискът токените за електронни пари да се използват като средство за съхраняване на стойност, издателите на токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви, когато предоставят услуги за криптоактиви, свързани с токени за електронни пари, не следва да предоставят лихви на държателите на токени за електронни пари, включително лихви, които не са свързани с периода, през който тези държатели държат токените за електронни пари.

(69)

Бялата книга за криптоактива, изготвена от даден издател на токени за електронни пари, следва да съдържа цялата информация, отнасяща до издателя и до предлагането на токените за електронни пари или допускането им до търговия, която е необходима на потенциалните купувачи, за да вземат информирано решение за покупка и да разберат рисковете, свързани с предлагането на токените за електронни пари. В бялата книга за криптоактива следва също изрично да се посочи, че държателите на токени за електронни пари имат право да изкупят обратно своите токени за електронни пари по номинална стойност и във всеки един момент срещу средства, деноминирани в официалната валута, с която са обвързани токените за електронни пари.

(70)

Когато даден издател на токени за електронни пари инвестира получените в замяна на токените средства, тези средства следва да бъдат инвестирани в активи, деноминирани в същата официална валута, с която е обвързан токенът за електронни пари, за да се избегнат междувалутните рискове.

(71)

Значимите токени за електронни пари биха могли да доведат до по-високи рискове за финансовата стабилност, отколкото токените за електронни пари, които не са значими, и традиционните електронни пари. Затова по отношение на издателите на значими токени за електронни пари, които са институции за електронни пари, следва да се прилагат допълнителни изисквания. По-специално, за тези издатели на значими токени за електронни пари следва да се прилагат по-високи капиталови изисквания, отколкото за издатели на други токени за електронни пари, изисквания за оперативна съвместимост и изисквания да установят политика за управление на ликвидността. Те следва също така да спазват някои от същите изисквания, които се прилагат за издателите на токени, обезпечени с активи, по отношение на резерва от активи, например относно попечителството и инвестирането на резерва от активи. Тези изисквания за издателите на значими токени за електронни пари следва да се прилагат вместо членове 5 и 7 от Директива 2009/110/ЕО. Тъй като посочените разпоредби на Директива 2009/110/ЕО не се прилагат за кредитните институции, когато издават електронни пари, допълнителните изисквания за значими токени за електронни пари съгласно настоящия регламент също не следва да се прилагат за кредитните институции, когато издават токени за електронни пари.

(72)

Издателите на токени за електронни пари следва да разполагат с план за възстановяване и обратно изкупуване, за да се гарантира, че правата на държателите на токени за електронни пари са защитени, когато издателите не са в състояние да изпълнят задълженията си.

(73)

В повечето държави членки предоставянето на услуги за криптоактиви все още не е регламентирано въпреки потенциалните рискове, които те пораждат за защитата на инвеститорите, целостта на пазара и финансовата стабилност. За да се преодолеят тези рискове, в настоящия регламент се предвиждат оперативни, организационни и пруденциални изисквания на равнището на Съюза, приложими за доставчиците на услуги за криптоактиви.

(74)

За да се даде възможност за ефективен надзор и да се премахне възможността за избягване или заобикаляне на надзора, услугите за криптоактиви следва да се предоставят само от юридически лица със седалище в държава членка, в която извършват съществена стопанска дейност, включително предоставянето на услуги за криптоактиви. На предприятия, които не са юридически лица, например граждански дружества с търговска цел, следва също да бъде разрешено при определени условия да предоставят услуги за криптоактиви. От съществено значение е доставчиците на услуги за криптоактиви да поддържат ефективно управление на своите дейности в Съюза, за да се избегне възпрепятстването на ефективния пруденциален надзор и да се гарантира прилагането на изискванията на настоящия регламент, насочени към защитата на инвеститорите, целостта на пазара и финансовата стабилност. Редовният пряк контакт между надзорните органи и отговорното управление от страна на доставчиците на услуги за криптоактиви следва да бъде съществен елемент от този надзор. Поради това мястото на действително управление на доставчиците на услуги за криптоактиви следва да е в Съюза и поне един от директорите следва да е с местопребиваване в Съюза. „Мястото на действително управление“ означава мястото, където се намира основното управление и където се вземат търговските решения, необходими за извършването на стопанската дейност.

(75)

Настоящият регламент не засяга възможността на лицата, установени в Съюза, да получават по своя инициатива услуги за криптоактиви от дружество от трета държава. Когато дружество от трета държава предоставя услуги за криптоактиви по инициатива на установено в Съюза лице, се счита, че услугите за криптоактиви не се предоставят на територията на Съюза. Когато дружество от трета държава предлага своите услуги на клиенти или потенциални клиенти в Съюза или популяризира или рекламира услуги или дейности за криптоактиви в Съюза, това не следва да се счита за услуги за криптоактиви, които се предоставят по инициатива на клиента. В такъв случай дружеството от третата държава следва да бъде лицензирано като доставчик на услуги за криптоактиви.

(76)

Поради относително малкия до момента мащаб на доставчиците на услуги за криптоактиви, правомощието за лицензиране и надзор на тези доставчици следва да бъде поверено на националните компетентни органи. Издаването на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви, отказът за издаване на лиценз или отнемането на лиценз следва да се извършват от компетентния орган на държавата членка, в която се намира седалището на субекта. Когато бъде издаден лиценз, в него следва да се посочат услугите за криптоактиви, за които доставчикът на услуги за криптоактиви е лицензиран, и този лиценз следва да бъде валиден за целия Съюз.

(77)

За да се осигури непрекъсната защита на финансовата система на Съюза срещу рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, е необходимо да се гарантира, че доставчиците на услуги за криптоактиви извършват засилени проверки на финансовите операции с участието на клиенти и финансови институции от трети държави, включени в списъка на високорисковите трети държави, тъй като те представляват юрисдикции със стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, както е посочено в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (20).

(78)

На определени дружества, за които се прилагат законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги, следва да бъде разрешено да предоставят всички или някои услуги за криптоактиви, без да се изисква да получат лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, ако представят на компетентните за тях органи определена информация, преди да предоставят тези услуги за първи път. В такива случаи тези дружества следва да се считат за доставчици на услуги за криптоактиви и по отношение на тях следва да се прилагат съответните административни правомощия, предвидени в настоящия регламент, включително правомощието да спират или да забраняват определени услуги за криптоактиви. За тези дружества следва да се прилагат всички изисквания, приложими за доставчиците на услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, с изключение на изискванията за лицензиране, изискванията за собствен капитал и процедурата за одобрение по отношение на акционерите и членовете, които имат квалифицирано дялово участие, тъй като тези въпроси са обхванати от съответните законодателни актове на Съюза, съгласно които те са лицензирани. Процедурата за уведомяване за кредитните институции, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, не следва да засяга разпоредбите на националното право за транспониране на Директива 2013/36/ЕС, в които се определят процедурите за лицензиране на кредитните институции да предоставят услугите, изброени в приложение I към посочената директива.

(79)

За да се гарантират защитата на потребителите, целостта на пазара и финансовата стабилност, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да действат винаги почтено, безпристрастно и професионално, и в интерес на своите клиенти. Услугите за криптоактиви следва да се приемат за „финансови услуги“ в съответствие с определението в Директива 2002/65/ЕО в случаите, когато отговарят на критериите, предвидени в посочената директива. Когато се предлагат дистанционно, договорите между доставчиците на услуги за криптоактиви и потребителите следва да бъдат предмет и на Директива 2002/65/ЕО, освен ако в настоящия регламент изрично е посочено друго. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да предоставят на своите клиенти информация, която е пълна, ясна, обективна и неподвеждаща и да ги предупреждават за свързаните с криптоактивите рискове. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да оповестяват своите политики за ценообразуване, да разработят процедури за разглеждане на жалби и да разполагат със стабилна политика за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси.

(80)

За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани по настоящия регламент, следва да спазват някои пруденциални изисквания. Тези пруденциални изисквания следва да се определят под формата на фиксиран размер или пропорционално на постоянните общи разходи на доставчиците на услуги за криптоактиви за предходната година, в зависимост от вида на услугите, които те предоставят.

(81)

За доставчиците на услуги за криптоактиви следва да се прилагат строги организационни изисквания. Членовете на ръководния орган на доставчиците на услуги за криптоактиви следва да отговарят на изискванията за квалификация и надеждност, и по-специално следва да не са осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Акционерите или членовете, физически или юридически лица, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в доставчици на услуги за криптоактиви, следва да имат достатъчно добра репутация, и по-специално следва да не са били осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Освен това, когато влиянието, упражнявано от акционерите и членовете, които имат квалифицирано дялово участие в доставчици на услуги за криптоактиви, е вероятно да навреди на стабилното и благоразумно управление на доставчика на услуги за криптоактиви, като се вземат предвид, наред с другото, предишните им дейности, рискът те да участват в незаконни дейности или влиянието или контролът от страна на правителство на трета държава, компетентните органи следва да имат правомощието за справяне с тези рискове. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да наемат управители и персонал, които притежават подходящите знания, умения и опит, и също така следва да предприемат всички необходими мерки, за да обезпечат изпълнението на функциите си, включително чрез изготвянето на план за непрекъснатост на дейността. Те следва да разполагат със солидни механизми за вътрешен контрол и оценка на риска, както и с адекватни системи и процедури, които да гарантират целостта и поверителността на получената информация. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да разполагат с подходящи механизми за водене на регистър на всички трансакции, нареждания и услуги, свързани с предлаганите от тях услуги за криптоактиви. Те следва също така да разполагат със системи за установяване на потенциални пазарни злоупотреби от страна на клиентите.

(82)

За да гарантират защитата на своите клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да разполагат с адекватни механизми за защита на правата на собственост на клиентите върху държаните от тях криптоактиви. Когато техният бизнес модел ги задължава да държат средства съгласно определението в Директива (ЕС) 2015/2366 под формата на банкноти, монети, безналични пари или електронни пари, принадлежащи на техните клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да държат тези средства при кредитни институции или при централната банка, когато има открита сметка в централна банка. На доставчиците на услуги за криптоактиви следва да бъде разрешено да извършват платежни операции във връзка с предлаганите от тях услуги за криптоактиви само ако са лицензирани като платежни институции в съответствие с посочената директива.

(83)

В зависимост от услугите, които предоставят, и като се имат предвид специфичните за всеки тип услуги рискове, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да отговарят на изисквания, които са специфични за тези услуги. Доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставящи попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, следва да сключват споразумения със своите клиенти, съдържащи определени задължителни разпоредби, и следва да установят и прилагат политика относно попечителството, която следва да се предоставя на клиентите по тяхно искане в електронен формат. В това споразумение следва да се уточни, наред с другото, естеството на предоставяната услуга, което би могло да включва държането на криптоактиви, принадлежащи на клиенти, или средствата за достъп до такива криптоактиви, като в този случай клиентът може да запази контрола върху криптоактивите под попечителство. Друга възможност е криптоактивите или средствата за достъп до тях да бъдат прехвърлени под пълния контрол на доставчика на услуги за криптоактиви. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които държат криптоактиви, принадлежащи на клиенти, или средствата за достъп до такива криптоактиви, следва да гарантират, че тези криптоактиви не се използват за тяхна собствена сметка. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да гарантират, че всички държани криптоактиви винаги са свободни от тежести. Тези доставчици на услуги за криптоактиви следва също така да носят отговорност за всякакви загуби в резултат на инцидент, свързан с информационните и комуникационните технологии („ИКТ“), включително инцидент в резултат на кибератака, кражба или каквато и да е неизправност. Доставчиците на хардуер или софтуер на портфейли, които не предлагат попечителски услуги не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

(84)

За да се гарантира правилното функциониране на пазарите на криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви, които управляват платформа за търговия с криптоактиви, следва да разполагат с подробни правила за управление, следва да гарантират, че техните системи и процедури са достатъчно устойчиви, следва да подлежат на изисквания за прозрачност преди и след извършването на търговията, адаптирани към пазарите на криптоактиви, и въз основа на обективни критерии следва да определят прозрачни и недискриминационни правила, регулиращи достъпа до управляваните от тях платформи. Доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви, следва също така да разполагат с прозрачна структура на таксите за предоставяните от тях услуги, за да се избегне издаването на нареждания, които биха могли да допринесат за извършването на пазарни злоупотреби или за изкривяване на условията за търговия. Доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви, следва да имат възможност да извършват сетълмент на трансакции, извършени на платформите за търговия в рамките на и извън веригата, и следва да гарантират своевременен сетълмент на трансакциите. Сетълментът на трансакциите следва да започне в рамките на 24 часа след извършването на трансакцията на платформата за търговия. В случай на сетълмент извън веригата сетълментът следва да започне в същия работен ден, докато в случай на сетълмент в рамките на веригата сетълментът е възможно да отнеме повече време, тъй като не се контролира от доставчика на услуги за криптоактиви, който управлява платформата за търговия.

(85)

За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви, които обменят криптоактиви срещу средства или други криптоактиви, като използват собствения си капитал, следва да установят недискриминационна търговска политика. Те следва да публикуват или твърдите котировки, или методологията, която използват за определянето на цената на криптоактивите, които желаят да обменят, и следва да публикуват ограниченията, които искат да установят по отношение на размера, който да се обменя. Освен това за тях следва да се прилагат изисквания за прозрачност след извършването на търговията.

(86)

Доставчиците на услуги за криптоактиви, които изпълняват нареждания за криптоактиви от името на клиенти, следва да изготвят политика за изпълнението им и следва винаги да се стремят да постигнат възможно най-добрия резултат за своите клиенти, включително когато действат като контрагент на клиентите. Те следва да предприемат всички необходими стъпки, за да избегнат злоупотреба от страна на своите служители с информация, свързана с нарежданията на клиентите. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които получават нареждания и ги предават на други доставчици на услуги за криптоактиви, следва да прилагат процедури за своевременното и точно изпращане на тези нареждания. Доставчиците на услуги за криптоактиви не следва да получават парични или непарични облаги за предаването на тези нареждания на конкретна платформа за търговия с криптоактиви или на друг доставчик на услуги за криптоактиви. Те следва да наблюдават ефективността на прилаганите мерки за изпълнение на нарежданията и политиката за изпълнение, като оценяват дали местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на нареждания, осигуряват възможно най-добрия резултат за клиента и дали е необходимо да се направят промени в мерките за изпълнение, и следва да уведомяват клиентите, с които имат текущи взаимоотношения, за съществени промени в прилаганите от тях мерки за изпълнение на нареждания или политика за изпълнение.

(87)

Когато контрагент на клиента е доставчик на услуги за криптоактиви, изпълняващ нареждания за криптоактиви от името на клиенти, е възможно да има сходства с услугите за обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви. При обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви обаче цената за този обмен се определя свободно от доставчика на услуги за криптоактиви като обмен на валута. Въпреки това при изпълнението на нареждания за криптоактиви от името на клиенти доставчикът на услуги за криптоактиви следва винаги да гарантира, че получава възможно най-добрия резултат за своя клиент, включително когато действа като контрагент на клиента, в съответствие с политиката за най-добро изпълнение. Обменът на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви, когато се извършва от издателя или предложителя, не следва да бъде услуга за криптоактиви.

(88)

Доставчиците на услуги за криптоактиви, които пласират криптоактиви за потенциални държатели, следва, преди сключването на договор, да съобщават на тези лица информация за начина, по който възнамеряват да предоставят услугата си. За да гарантират защитата на своите клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да осъществяват пласиране на криптоактиви, следва да разполагат със специфични и адекватни процедури за предотвратяване, наблюдение, управление и оповестяване на всякакви конфликти на интереси, които възникват вследствие на пласирането на криптоактиви сред собствените им клиенти и възникват, когато предложената цена за пласиране на криптоактивите е била надценена или подценена. Пласирането на криптоактиви от името на предложител не следва да се счита за отделно предлагане.

(89)

За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви, които предоставят съвет във връзка с криптоактиви по искане на клиент или по собствена инициатива, или които предоставят управление на портфейл от криптоактиви, следва да направят оценка на това дали тези услуги за криптоактиви или криптоактиви са подходящи за клиентите, като вземат предвид опита, знанията и целите на своите клиенти, както и способността на клиентите за понасяне на загуби. Когато клиентите не предоставят информация на доставчиците на услуги за криптоактиви относно своите опит, знания и цели и способността си за понасяне на загуби или когато е ясно, че криптоактивите не са подходящи за клиентите, доставчиците на услуги за криптоактиви не следва да препоръчват тези услуги за криптоактиви или криптоактиви на съответните клиенти, нито да започват предоставянето на управление на портфейл от криптоактиви. Когато предоставят съвет относно криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да предоставят на клиентите доклад, който следва да включва оценка на пригодността, в която се посочва предоставения съвет и как той отговаря на предпочитанията и целите на клиентите. Когато предоставят управление на портфейл от криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да представят периодични отчети на своите клиенти, които следва да включват преглед на техните дейности и на резултатите от портфейла, както и актуализирано становище относно оценката на пригодността.

(90)

Някои услуги за криптоактиви, и по-специално предоставянето на попечителството и администрирането на криптоактиви от името на клиенти, пласирането на криптоактиви и услугите за прехвърляне на криптоактиви от името на клиент, е възможно да се припокриват с платежните услуги, определени в Директива (ЕС) 2015/2366.

(91)

Инструментите, които издателите на електронни пари предоставят на своите клиенти за управление на токен за електронни пари, е възможно да не се различават от дейностите, свързани с услугите за предоставяне на попечителство и администриране, уредени в настоящия регламент. Поради това институциите за електронни пари следва да могат да предоставят услуги за попечителство, без да бъдат предварително лицензирани съгласно настоящия регламент за предоставяне на услуги за криптоактиви, само по отношение на токените за електронни пари, издадени от тях.

(92)

Дейността на традиционните дистрибутори на електронни пари, а именно разпространението на електронни пари от името на издатели, е равносилна на дейността по пласиране на криптоактиви за целите на настоящия регламент. Въпреки това физическите или юридическите лица, които са получили лиценз за разпространението на електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО, следва също така да могат да разпространяват токени за електронни пари от името на издатели на токени за електронни пари, без да са задължени да бъдат предварително лицензирани съгласно настоящия регламент за предоставяне на услуги за криптоактиви. Такива дистрибутори следователно следва да са освободени от изискването да получат лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви за дейности по пласиране на криптоактиви.

(93)

Доставчикът на услуги за прехвърляне на криптоактиви следва да бъде субект, който извършва прехвърляне на криптоактиви от името на клиент от един адрес в децентрализиран регистър или сметка към друг. Тази услуга за прехвърляне не следва да включва валидаторите, възлите или добиващите криптовалута, които е възможно да бъдат част от потвърждаването на трансакция и актуализирането на състоянието на използвания децентрализиран регистър. Много доставчици на услуги за криптоактиви предлагат и някакъв вид услуга за прехвърляне на криптоактиви като част от, например, услуги по предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви или изпълнение на нареждания за криптоактиви от името на клиенти. В зависимост от конкретните характеристики на услугите, свързани с прехвърлянето на токени за електронни пари, тези услуги могат да попадат в приложното поле на определението за платежни услуги в Директива (ЕС) 2015/2366. В такъв случай тези прехвърляния следва да се извършват от субект, лицензиран да предоставя платежни услуги в съответствие с посочената директива. ЕОЦКП

(94)

Настоящият регламент не следва да се отнася до предоставянето в заем и заемането на криптоактиви, включително на токени за електронни пари, и следователно не следва да засяга приложимото национално право. Следва допълнително да се оценят осъществимостта и необходимостта от регулиране на тези дейности.

(95)

Важно е да се гарантира доверието в пазарите на криптоактиви и целостта на тези пазари. Затова е необходимо да се установят правила за предотвратяване на пазарната злоупотреба с криптоактивите, допуснати до търговия. Тъй като издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви често са МСП, би било непропорционално спрямо тях да се прилагат всички разпоредби на Регламент (ЕС) № 596/2014 (21) на Европейския парламент и на Съвета. Затова е необходимо да се установят специфични правила, с които се забраняват някои практики, които е вероятно да подкопаят доверието на потребителите в пазарите на криптоактиви и целостта на тези пазари, включително търговията с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара във връзка с криптоактивите. Тези специални правила относно пазарната злоупотреба във връзка с криптоактивите следва да се прилагат и в случаи, при които криптоактивите са допуснати до търговия.

(96)

Следва да се увеличи правната сигурност за участниците на пазарите на криптоактиви посредством характеризиране на два от елементите, които са същностни за конкретизирането на понятието „вътрешна информация“, а именно точното естество на тази информация и значението на потенциалния ѝ ефект върху цените на криптоактивите. Тези елементи следва да бъдат взети предвид и с цел предотвратяване на пазарни злоупотреби в контекста на пазарите на криптоактиви и тяхното функциониране, като се вземат предвид например използването на социални медии, на интелигентни договори за изпълнение на нареждания и концентрацията на пулове за добив.

(97)

Когато се търгуват на регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, дериватите, които отговарят на условията за финансови инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и чийто базов актив е криптоактив, са предмет на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014. Криптоактивите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, които са базовите активи на тези деривати, следва да бъдат предмет на разпоредбите относно пазарната злоупотреба, включени в настоящия регламент.

(98)

На компетентните органи следва да бъдат предоставени достатъчно правомощия да упражняват надзор върху издаването, публичното предлагане и допускането до търговия с криптоактиви, включително токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, както и да упражняват надзор върху доставчиците на услуги за криптоактиви. Тези правомощия следва да включват правомощието да спират временно или да забраняват публичното предлагане или допускането до търговия с криптоактиви или предоставянето на услуга за криптоактиви, а също и да разследват нарушения на правилата относно пазарната злоупотреба. Издателите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, не следва да подлежат на надзор съгласно настоящия регламент, когато не са предложители или лица, кандидатстващи за допускане до търговия.

(99)

Компетентните органи следва да имат и правомощия да налагат санкции на издателите, предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, включително токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, както и на доставчиците на услуги за криптоактиви. Когато определят вида и размера на дадена административна санкция или друга административна мярка, компетентните органи следва да вземат предвид всички съответни обстоятелства, включително тежестта и продължителността на нарушението и дали то е извършено умишлено.

(100)

Като се има предвид трансграничният характер на пазарите на криптоактиви, компетентните органи следва да си сътрудничат помежду си с оглед на установяването и възпирането на нарушения на настоящия регламент.

(101)

За да се способства за осигуряване на прозрачност по отношение на криптоактивите и доставчиците на услуги за криптоактиви, ЕОЦКП следва да създаде регистър на белите книги за криптоактиви, издателите на токени, обезпечени с активи, издателите на токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви.

(102)

Значимите токени, обезпечени с активи, могат да се използват като разменно средство, както и за целите на големи по обем платежни операции. Тъй като големите обеми могат да изложат на специфични рискове трансмисионните канали на паричната политика и паричния суверенитет, е целесъобразно на ЕБО да бъде възложена задачата да осъществява надзор върху издателите на токени, обезпечени с активи, когато тези токени са класифицирани като значими. Това възлагане следва да е насочено към особено специфичния характер на рисковете, свързани с токените, обезпечени с активи, и не следва да създава прецедент за други законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги.

(103)

Компетентните органи, които отговарят за надзора съгласно Директива 2009/110/ЕО, следва да упражняват надзор над издателите на токени за електронни пари. Поради потенциалното широко използване на значимите токени за електронни пари като платежно средство и поради рисковете, които те могат да породят за финансовата стабилност, по отношение на издателите на значими токени за електронни пари е необходим двустранен надзор както от компетентните органи, така и от ЕБО. ЕБО следва да упражнява надзор върху спазването от страна на издателите на значими токени за електронни пари на специфичните допълнителни изисквания, определени в настоящия регламент, за тези токени. Тъй като специалните допълнителни изисквания следва да се прилагат само за институциите за електронни пари, издаващи значими токени за електронни пари, кредитните институции, издаващи значими токени за електронни пари, за които тези изисквания не се прилагат, следва да останат под надзора на компетентните за тях органи. Двойният надзор следва да бъде насочен към твърде специфичното естество на рисковете, пораждани от токените за електронни пари, и не следва да създава прецедент за други законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги.

(104)

Значимите токени за електронни пари, деноминирани в официална валута на държава членка, различна от еврото, които се използват като разменно средство и за извършване на сетълмент на големи обеми платежни операции, макар и малко вероятно да възникнат, могат да породят специфични рискове за паричния суверенитет на държавата членка, в чиято официална валута са деноминирани. Когато най-малко 80 % от броя на държателите и от обема на трансакците с тези значими токени за електронни пари са концентрирани в държавата членка по произход, надзорните отговорности не следва да се прехвърлят на ЕБО.

(105)

ЕБО следва да създаде колегия от надзорни органи за всеки издател на значими токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари. Тъй като издателите на значими токени, обезпечени с активи, и на значими токени за електронни пари обикновено са в центъра на мрежа от субекти, които осигуряват издаването, прехвърлянето и разпространението на такива криптоактиви, членовете на колегията от надзорни органи за всеки издател следва да включват, наред с другото, компетентните за най-важните платформи за търговия с криптоактиви органи в случаите, когато значимите токени, обезпечени с активи, или значимите токени за електронни пари са допуснати до търговия, както и органите, които са компетентни за най-важните субекти и доставчици на услуги за криптоактиви, осигуряващи попечителството и администрирането на значимите токени, обезпечени с активи, и на значимите токени за електронни пари от името на държателите. Колегията от надзорни органи за издателите на значими токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари следва да улеснява сътрудничеството и обмена на информация между своите членове и следва да издава необвързващи становища относно, наред с другото, промените в лиценза или надзорните мерки по отношение на тези издатели.

(106)

За да упражнява надзор върху издателите на значими токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари, ЕБО следва да има правомощия, наред с другото, да извършва проверки на място, да предприема надзорни мерки и да налага глоби.

(107)

ЕБО следва да начислява такси на издателите на значими токени, обезпечени с активи, и на издателите на значими токени за електронни пари, с които да покрива своите разходи, включително общите си разходи. За издателите на значими токени, обезпечени с активи, таксата следва да бъде пропорционална на размера на техния резерв от активи. За издателите на значими токени за електронни пари таксата следва да бъде пропорционална на размера на средствата, получени в замяна на значимите токени за електронни пари.

(108)

За да се гарантира ефективността на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с допълнителното уточняване на техническите елементи на определенията в настоящия регламент с цел адаптирането им към пазарните и технологичните промени, допълнителното уточняване на някои критерии, за да се определи дали даден токен, обезпечен с активи, или токен за електронни пари следва да бъде класифициран като значим, като се определи кога са налице значителни опасения във връзка със защитата на инвеститорите или заплаха за правилното функциониране и целостта на пазарите на криптоактиви или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея, допълнително уточняване на процедурните правила за упражняване на правомощието на ЕБО да налага глоби или периодични имуществени санкции, включително разпоредби относно правото на защита, сроковете и събирането на глоби или периодични имуществени санкции, както и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на глоби и периодични имуществени санкции, както и допълнително уточняване на вида и размера на надзорните такси, които ЕБО може да начислява на издателите на значими токени, обезпечени с активи, или значими токени за електронни пари. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (22). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, работещи по подготовката на делегираните актове.

(109)

За да се насърчи последователното прилагане на настоящия регламент в целия Съюз, включително адекватна защита на държателите на криптоактиви и на клиентите на доставчиците на услуги за криптоактиви, по-специално когато те са потребители, следва да бъдат разработени технически стандарти. Ефикасно и целесъобразно е на ЕБО и на ЕОЦКП, като органи с високоспециализиран експертен опит, да се възложи разработването на проект на регулаторни технически стандарти, които не включват избор на политика, с оглед представянето им на Комисията.

(110)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема регулаторните технически стандарти, разработени от ЕБО и ЕОЦКП по отношение на съдържанието, методиките и представянето на информация в бяла книга за криптоактива относно основните неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия върху околната среда на механизма за консенсус, използван за издаването на криптоактива; процедурата за одобрение на белите книги за криптоактива, представени от кредитните институции при издаването на токени, обезпечени с активи, информацията, която съдържа заявлението за лиценз като издател на токени, обезпечени с активи; методиката за оценка на тримесечния среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, деноминирани във валута, която не е официална валута на държава членка, като средство за обмен във всяка зона с единна валута; изискванията, образците и процедурите за разглеждане на жалби от държателите на токени, обезпечени с активи, и от клиентите на доставчици на услуги за криптоактиви; изискванията за политиките и процедурите за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси на издателите на токени, обезпечени с активи, както и подробностите и методиката за съдържанието на това оповестяване; процедурата и сроковете, в които издателят на токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари трябва да се приспособи към по-високите капиталови изисквания, критериите за изискване на по-голям собствен капитал, минималните изисквания за разработването на програми за стрес тестове; изискванията за ликвидност за резерва от активи; финансовите инструменти, в които може да се инвестира резервът от активи; подробно съдържание на информацията, необходима за извършване на оценката на предложението за придобиване на квалифицирано дялово участие в издател на токени, обезпечени с активи; изисквания за допълнителни задължения за издателите на значими токени, обезпечени с активи; информацията, която кредитните институции, централните депозитари на ценни книжа, инвестиционните посредници, пазарните оператори, институциите за електронни пари, управляващите дружества на ПКИПЦК и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви, уведомяват компетентните органи; информацията, която се съдържа в заявлението за издаване на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви; съдържанието, методиките и представянето на информацията, която доставчикът на услуги за криптоактиви публикува и която е свързана с основните неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия върху околната среда на механизма за консенсус, използван за издаване на всеки криптоактив, във връзка с който той предоставя услуги; мерки за осигуряване на непрекъснатост и редовност на изпълнението на услугите за криптоактиви и на документацията, която трябва да се води за всички услуги, нареждания и трансакции с криптоактиви, които те предприемат; изискванията за политиките за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси на доставчиците на услуги за криптоактиви, както и подробностите и методиката за съдържанието на това оповестяване; начина, по който се предлагат данните за прозрачността на оператора на платформа за търговия, както и съдържанието и формàта на записите в дневника на нарежданията по отношение на платформата за търговия; подробно съдържание на информацията, необходима за извършване на оценката на предложението за придобиване на квалифицираното дялово участие в доставчик на услуги за криптоактиви; подходящи механизми, системи и процедури за наблюдение и откриване на пазарни злоупотреби, образец за уведомяване при докладване на съмнения за пазарна злоупотреба и процедури за координация между съответните компетентни органи за откриване на пазарна злоупотреба; информацията, която се обменя между компетентните органи; образец на споразумение за сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и надзорните органи на трети държави; данните, необходими за класифицирането на белите книги за криптоактиви в регистъра на ЕОЦКП, и практическите договорености, за да се гарантира, че тези данни са машинночетими; условията, при които определени членове на колегията на надзорните органи за издателите на значими токени, обезпечени с активи, и издателите на значими токени за електронни пари се считат за най-важни в своята категория, и условията, при които се счита, че токените, обезпечени с активи, или токените за електронни пари се използват в голям мащаб за целите на квалифицирането на определени членове на колегията, както и подробности относно практическите условия за функционирането на колегията. Комисията следва да приема тези регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 съответно от регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

(111)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО и ЕОЦКП, във връзка с установяването на стандартни формуляри, формати и образци на бели книги за криптоактиви, установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за предаване на информация за целите на заявлението за издаване на лиценз за издател на токени, обезпечени с активи, установяване на стандартни формуляри, формати и образци за целите на отчитането на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, деноминирани във валута, която не е официална валута на държава членка, които са издадени на стойност, по-висока от 100 000 000 EUR, и установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставяне на компетентните органи на информация от кредитните институции, централните депозитари на ценни книжа, инвестиционните посредници, пазарните оператори, институциите за електронни пари, управляващите дружества на ПКИПЦК и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви; установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за подаване на заявление за издаване на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви; определяне на техническите средства за публично оповестяване на вътрешна информация и за забавяне на публичното оповестяване на вътрешна информация; установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи и между компетентните органи, ЕБО и ЕОЦКП. Комисията следва да приема тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(112)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно преодоляване на фрагментарността на нормативната уредба, приложима спрямо предложителите или лицата, кандидатстващи за достъп до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, издателите на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви, и осигуряване на правилното функциониране на пазарите на криптоактиви и същевременно гарантиране на защитата на държателите на криптоактиви и клиентите на доставчици на услуги за криптоактиви, и по-специално непрофесионалните държатели, както и защитата на целостта на пазара и финансовата стабилност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза чрез създаването на рамка, въз основа на която може да се развие по-широк трансграничен пазар на криптоактиви и на услуги за криптоактиви, предоставяни от доставчици за такива услуги, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(113)

За да се избегнат смущенията в дейността на пазарните участници, които предоставят услуги и дейности във връзка с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, издадени преди датата на прилагане на настоящия регламент, издателите на тези криптоактиви следва да бъдат освободени от задължението за публикуване на бяла книга за криптоактива и от определени други изисквания на настоящия регламент. Някои задължения обаче следва да се прилагат, когато такива криптоактиви са били допуснати до търговия преди датата на прилагане на настоящия регламент. За да се избегнат смущения за съществуващите участници на пазара, са необходими преходни разпоредби за издателите на токени, обезпечени с активи, които са извършвали дейност към момента на влизане в сила на настоящия регламент.

(114)

Тъй като националните регулаторни рамки, приложими за доставчиците на услуги за криптоактиви преди да започне прилагането на настоящия регламент, се различават в отделните държави членки, от съществено значение е държавите членки, които понастоящем не са въвели строги пруденциални изисквания за доставчиците на услуги за криптоактиви, които понастоящем извършват дейност съгласно техните регулаторни рамки, да имат възможност да изискват тези доставчици на услуги за криптоактиви да подлежат на по-строги изисквания от изискванията съгласно националните регулаторни рамки. В такива случаи на държавите членки следва да се разреши да не прилагат или да намалят 18-месечния преходен период, който в противен случай би позволил на доставчиците на услуги за криптоактиви да предоставят услуги въз основа на съществуващата национална регулаторна рамка. Подобна възможност за държавите членки не следва да създава прецедент за други законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги.

(115)

Лицата, които сигнализират за нарушение, следва да могат да предоставят нова информация на вниманието на компетентните органи, която да им помогне при установяването на нарушения на настоящия регламент и при налагането на санкции. Поради това настоящият регламент следва да осигури въвеждането на адекватни мерки, които да позволяват на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да ги защитават срещу ответни действия. Това следва да се направи чрез изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета (23), която да стане приложима и за нарушения на настоящия регламент.

(116)

Като се има предвид, че на ЕБО следва да бъде възложен пряк надзор върху издателите на значими токени, обезпечени с активи, и на значими токени за електронни пари, а ЕОЦКП следва да бъде оправомощен да използва правомощията си по отношение на значимите доставчици на услуги за криптоактиви, е необходимо да се гарантира, че ЕБО и ЕОЦКП могат да упражняват всички свои правомощия и задачи, за да изпълнят целите си за защита на обществения интерес, като допринасят за краткосрочната, средносрочната и дългосрочната стабилност и ефективност на финансовата система, за икономиката на Съюза, неговите граждани и предприятия, както и да се гарантира, че издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви са обхванати от регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010. Поради това посочените регламенти следва да бъдат съответно изменени.

(117)

Издаването, предлагането или кандидатстването за допускане до търговия с криптоактиви и предоставянето на услуги за криптоактиви биха могли да включват обработването на лични данни. Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва в съответствие с приложимото право на Съюза относно защитата на личните данни. Настоящият регламент не накърнява правата и задълженията в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (24) и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (25)..

(118)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и прие своето становище на 24 юни 2021 г. (26).

(119)

Датата на прилагане на настоящия регламент следва да се отложи, за да се даде възможност да бъдат приети регулаторните технически стандарти, техническите стандарти за изпълнение и делегираните актове, необходими за уточняването на някои елементи на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се определят единни изисквания за публичното предлагане и допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, с токени, обезпечени с активи, и с токени за електронни пари, както и изисквания за доставчиците на услуги за криптоактиви.

2.   По-специално настоящият регламент установява следното:

а)

изисквания за прозрачност и оповестяване при издаването, публичното предлагане и допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви („допускане до търговия“);

б)

изисквания за лицензирането и надзора върху доставчиците на услуги за криптоактиви, издателите на токени, обезпечени с активи, и издателите на токени за електронни пари, както и за тяхното функциониране, организация и управление;

в)

изисквания за защитата на държателите на криптоактиви при издаването, публичното предлагане и допускането до търговия с криптоактиви;

г)

изисквания за защитата на клиентите на доставчици на услуги за криптоактиви;

д)

мерки за предотвратяване на злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара във връзка с криптоактиви, за да се гарантират целостта на пазарите за криптоактиви.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на физическите и юридическите лица и определени други предприятия, които участват в издаването, публичното предлагане и допускането до търговия с криптоактиви или които предоставят услуги, свързани с криптоактиви, в Съюза.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

лицата, които предоставят услуги за криптоактиви изключително за своите предприятия майки, собствените си дъщерни предприятия или други дъщерни предприятия на своите предприятия майки;

б)

ликвидатор или администратор, действащ в хода на процедура по несъстоятелност, освен когато е за целите на член 47;

в)

ЕЦБ, централните банки на държавите членки, когато действат в качеството си на органи на паричната политика, или други публични органи на държавите членки;

г)

Европейската инвестиционна банка и нейните дъщерни дружества;

д)

Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;

е)

публични международни организации.

3.   Настоящият регламент не се прилага за криптоактиви, които са уникални и не са взаимнозаменяеми с други криптоактиви.

4.   Настоящият регламент обаче не се прилага по отношение на криптоактивите, които отговарят на условията да бъдат определени като едно или няколко от следните:

а)

финансови инструменти;

б)

депозити, включително структурирани депозити;

в)

средства, освен ако отговарят на условията да бъдат определени като токени за електронни пари;

г)

секюритизиращи позиции в контекста на секюритизация съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

д)

общозастрахователни или животозастрахователни продукти, попадащи в класовете застраховки, изброени в приложения I и II към Директива № 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (27), или презастрахователни договори и договори за ретроцесия, посочени в същата директива;

е)

пенсионни продукти, чиято основна цел съгласно националното право е да осигурят на инвеститора доходи след пенсиониране и които му дават правото на определени придобивки;

ж)

официално признати схеми за професионално пенсионно осигуряване, които попадат в обхвата на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета (28) или Директива 2009/138/ЕО;

з)

индивидуални пенсионни продукти, за които съгласно националното право се изисква финансова вноска от работодателя и при които нито работодателят, нито работникът може да избира пенсионния продукт или доставчик;

и)

паневропейски персонален пенсионен продукт съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета (29);

й)

системи за социална сигурност, обхванати от регламенти (ЕО) № 883/2004 (30) и (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (31).

5.   До 30 декември 2024 г. за целите на параграф 4, буква а) от настоящия член, ЕОЦКП разработва насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 относно условията и критериите за определяне на криптоактивите като финансови инструменти.

6.   Настоящият регламент не засяга Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„технология на децентрализирания регистър“ или „ТДР“ означава технология, която позволява функционирането и използването на децентрализирани регистри;

2)

„децентрализиран регистър“ означава информационно хранилище за съхранение на записи на трансакции, което се споделя между мрежови възли, основани на ТДР, и се синхронизира между тях на базата на механизъм за консенсус;

3)

„механизъм за консенсус“ означава правилата и процедурите, чрез които се постига съгласие между мрежови възли, основани на ТДР, за валидиране на трансакция;

4)

„мрежов възел, основан на ТДР“ означава устройство или процес, които са част от мрежа и които съдържат пълно или частично копие на записи за всички трансакции в децентрализиран регистър;

5)

„криптоактив“ означава цифрово представяне на стойност или право, което може да бъде прехвърляно и съхранявано електронно посредством технология на децентрализирания регистър или друга подобна технология;

6)

„токен, обезпечен с активи“ означава вид криптоактив, който не е токен за електронни пари и при който е налице стремеж за поддържане на стабилна стойност чрез обвързването ѝ с друга стойност или право, или комбинация от тях, включително една или повече официални валути;

7)

„токен за електронни пари“ означава вид криптоактив, който има за цел да поддържа стабилна стойност чрез обвързването ѝ със стойността на дадена официална валута;

8)

„официална валута“ означава официална валута на дадена държава, която се емитира от централна банка или друг паричен орган;

9)

„потребителски токен“ означава вид криптоактив, който е предназначен единствено за даване на достъп до стока или услуга, предоставяна от издателя на този токен;

10)

„издател“ означава физическо или юридическо лице или друго предприятие, които издават криптоактиви;

11)

„кандидат-издател“ означава издател на токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, който кандидатства за лицензиране за публично предлагане или за допускане до търговия с криптоактиви;

12)

„публично предлагане“ означава осведомяването на лицата под всякаква форма и чрез всякакви средства, с което се представя достатъчно информация относно условията по предлагането и криптоактивите, които се предлагат, така че да се даде възможност на потенциалните държатели да решат дали да закупят тези криптоактиви;

13)

„предложител“ означава физическо или юридическо лице, или друго предприятие, или издателя, които предлагат публично криптоактиви;

14)

„средства“ означава средства съгласно определението в член 4, точка 25 от Директива(ЕС) 2015/2366;

15)

„доставчик на услуги за криптоактиви“ означава юридическо лице или друго предприятие, чието занятие или предмет на стопанска дейност е предоставянето на професионална основа на една или повече услуги за криптоактиви на клиенти и които имат право да предоставят услуги за криптоактиви в съответствие с член 59;

16)

„услуга за криптоактиви“ означава някоя от следните услуги и дейности, която е свързана с криптоактив:

а)

предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти;

б)

управление на платформа за търговия с криптоактиви;

в)

обмен на криптоактиви срещу средства;

г)

обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;

д)

изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти;

е)

пласиране на криптоактиви;

ж)

получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти;

з)

предоставяне на съвет относно с криптоактиви;

и)

предоставяне на управление на портфейл, свързано с криптоактиви;

й)

предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти;

17)

„предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти“ означава съхраняване или контролиране от името на клиенти на криптоактиви или на средствата за достъп до тези криптоактиви, по целесъобразност под формата на частни криптографски ключове;

18)

„управление на платформа за търговия с криптоактиви“ означава управление на една или повече многостранни системи, което обединява или способства за обединяването на множество интереси на трети лица по отношение на покупко-продажбата на криптоактиви — в рамките на системата и в съответствие с нейните правила — по начин, който води до сключването на договор или чрез обмен на криптоактиви срещу средства, или чрез обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;

19)

„обмен на криптоактиви срещу средства“ означава сключването с клиенти на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба на криптоактиви срещу средства, чрез използване на собствен капитал;

20)

„обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви“ означава сключването с клиенти на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба срещу други криптоактиви, чрез използване на собствен капитал;

21)

„изпълнение на нареждания за криптоактиви от името на клиенти“ означава сключването от името на клиенти на споразумения за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или записване от името на клиенти на един или повече криптоактиви и включва сключването на договори за продажба на криптоактиви в момента на публичното предлагане или допускането им до търговия;

22)

„пласиране на криптоактиви“ означава предлагане на криптоактиви на купувачи от името или за сметка на предложителя или на лице, свързано с предложителя;

23)

„получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти“ означава получаване на нареждане от лице за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или за записване на един или повече криптоактиви и предаване на това нареждане на трето лице за изпълнение;

24)

„предоставяне на съвет относно криптоактиви“ означава предлагане, предоставяне или съгласие за предоставяне на персонализирани препоръки на клиент, или по искане на този клиент, или по инициатива на доставчика на услуги за криптоактиви, който предоставя съвета, по отношение на една или повече трансакции, свързани с криптоактиви, или използването на услуги за криптоактиви;

25)

„предоставяне на управление на портфейл от криптоактиви“ означава управление на портфейли по възлагане от клиенти, което се извършва по преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли включват един или повече криптоактиви;

26)

„предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти“ означава предоставяне на услуги за прехвърляне от името на физическо или юридическо лице на криптоактиви от един адрес в децентрализиран регистър или сметка към друг;

27)

„ръководен орган“ означава орган или органи на издател, предложител или лице, кандидатстващо за допускане до търговия, или на доставчик на услуги за криптоактиви, определени в съответствие с националното право и оправомощени да определят стратегията, целите и цялостната политика на субекта и включват лицата, които осъществяват действителното управление на стопанската дейност на субекта;

28)

„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензирана съгласно Директива 2013/36/ЕС;

29)

„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензиран съгласно Директива 2014/65/ЕС;

30)

„квалифицирани инвеститори“ означава лицата или субектите, изброени в раздел I, точки 1 — 4 от приложение II към Директива 2014/65/ЕС;

31)

„тесни връзки“ означава тесни връзки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 35 от Директива 2014/65/ЕС;

32)

„резерв от активи“ означава съвкупността от резервни активи, обезпечаващи правото на вземане към издателя;

33)

„държава членка по произход“ означава:

а)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, има седалище в Съюза — държавата членка, в която се намира седалището на предложителя или лицето;

б)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, няма седалище в Съюза, но има регистрирани един или повече клона в Съюза — държавата членка, избрана от предложителя или лицето измежду държавите членки, в които се намират клоновете;

в)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, е установен в трета държава и няма регистриран клон в Съюза — една от следните две държави членки — или държавата членка, в която се планира първото публично предлагане на криптоактивите, или, по избор на предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, държавата членка, в която е подадено първото заявление за допускане до търговия с тези криптоактиви;

г)

в случая на издател на токени, обезпечени с активи — държавата членка, в която се намира седалището на издателя на токени, обезпечени с активи;

д)

в случая на издател на токени за електронни пари — държавата членка, в която издателят на токени за електронни пари е лицензиран като кредитна институция съгласно Директива 2013/36/ЕС или като институция за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО;

е)

в случая на доставчиците на услуги за криптоактиви — държавата членка, в която се намира седалището на доставчика на услуги за криптоактиви;

34)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, в която даден предложител или лице, кандидатстващо за допускане до търговия, са осъществили публично предлагане на криптоактиви или кандидатстват за допускане до търговия, или в която даден доставчик на услуги за криптоактиви предоставя такива услуги за криптоактиви, когато тази държава членка е различна от държавата членка по произход;

35)

„компетентен орган“ означава един или повече органи:

а)

определени от всяка държава членка в съответствие с член 93 относно предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, издателите на токени, обезпечени с активи, или доставчиците на услуги за криптоактиви;

б)

определени от всяка държава членка за прилагането на Директива 2009/110/ЕО относно издателите на токени за електронни пари;

36)

„квалифицирано дялово участие“ означава пряко или непряко дялово участие в издател на токени, обезпечени с активи, или в доставчик на услуги за криптоактиви, което представлява най-малко 10 % от капитала или от правата на глас, както са определени съответно в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (32), като се отчитат условията за тяхното агрегиране, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5 от посочената директива, или което дава възможност за упражняване на значително влияние върху управлението на издателя на токените, обезпечени с активи, или управлението на доставчика на услуги за криптоактиви, в който е това участие;

37)

„непрофесионален държател“ означава всяко физическо лице, което извършва дейност за цели извън търговската или стопанската дейност, занаята или професията на това лице;

38)

„онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, които се управляват от предложител или доставчик на услуги за криптоактиви или от тяхно име и които служат за предоставяне на достъп на държателите на криптоактиви до техните криптоактиви и за предоставяне на достъп на клиентите до услуги за криптоактиви;

39)

„клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, на което доставчик на услуги за криптоактиви предоставя услуги за криптоактиви;

40)

„търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки“ означава търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС;

41)

„платежни услуги“ означава платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 3 от Директива (ЕС) 2015/2366;

42)

„доставчик на платежни услуги“ означава доставчик на платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366;

43)

„институция за електронни пари“ означава институция за електронни пари съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива 2009/110/ЕО;

44)

„електронни пари“ означава „електронни пари“ съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО;

45)

„лични данни“ означава лични данни съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

46)

„платежна институция“ означава платежна институция съгласно определението в член 4, точка 4 от Директива (ЕС) 2015/2366;

47)

„управляващо дружество на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа“ („управляващо дружество на ПКИПЦК“) означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (33);

48)

„лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“, означава лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (34);

49)

„финансов инструмент“ означава финансов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС;

50)

„депозит“ означава депозит съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС;

51)

„структурирани депозити“ означава структурирани депозити съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 43 от Директива 2014/65/ЕС.

2.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 139 за допълване на настоящия регламент чрез по-конкретно определяне на някои технически елементи на определенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, с цел да приведе тези определения в съответствие с пазарните тенденции и технологичното развитие.

ДЯЛ II

КРИПТОАКТИВИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТОКЕНИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ, ИЛИ ОТ ТОКЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Член 4

Публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   Никое лице не предлага публично в Съюза криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, освен ако това лице,:

а)

е юридическо лице;

б)

е изготвило бяла книга за този криптоактив в съответствие с член 6;

в)

е уведомило за бялата книга за криптоактива в съответствие с член 8;

г)

е публикувало бялата книга за криптоактива в съответствие с член 9;

д)

е изготвило маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 7;

е)

е публикувало маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 9;

ж)

отговаря на изискванията за предложители, определени в член 14.

2.   Параграф 1, букви б), в), г) и е) не се прилагат за следните публични предлагания на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари:

а)

предлагане на по-малко от 150 физически или юридически лица в рамките на една държава членка, когато тези лица действат за собствена сметка;

б)

за период от 12 месеца, започващ от началото на предлагането, общата стойност на дадено публично предлагане на криптоактив в Съюза не надвишава 1 000 000 EUR или еквивалентна стойност в друга официална валута или в криптоактиви;

в)

предлагане на криптоактив, което е предназначено изключително за квалифицирани инвеститори, като криптоактивът може да бъде държан единствено от такива квалифицирани инвеститори.

3.   Настоящият дял не се прилага по отношение на публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, когато е приложимо някое от следните условия:

а)

криптоактивът се предлага безплатно;

б)

криптоактивът се създава автоматично като възнаграждение за поддържането на децентрализиран регистър или за валидирането на трансакции;

в)

офертата се отнася до потребителски токен, предоставящ достъп до стока или услуга, която съществува или е в експлоатация;

г)

притежателят на криптоактиво има право да го използва само в замяна на стоки и услуги в ограничена мрежа от търговци, които са сключили договорни споразумения с предложителя.

За целите на буква а) от алинея първа криптоактивът не се счита за безплатно предлаган, ако от купувачите се изисква да предоставят или да се ангажират да предоставят на предложителя лични данни в замяна на криптоактива или когато предложителят на този криптоактив получава от потенциалните им държатели такси, комисиони, парични или непарични облаги в замяна на този криптоактив.

Когато за всеки 12-месечен период, започващ от началото на първоначалното публично предлагане, общата стойност на дадено публично предлагане на криптоактив в Съюза при обстоятелствата, посочени в първа алинея, буква г), надвишава 1 000 000 EUR, предложителят изпраща на компетентния орган уведомление, съдържащо описание на предлагането и обяснение защо за предлагането не се прилага настоящият дял съгласно първа алинея, буква г).

Въз основа на уведомлението, посочено в трета алинея, компетентният орган взема надлежно мотивирано решение, когато счита, че дейността не отговаря на условията за освобождаване като ограничена мрежа по първа алинея, буква г), и информира предложителя за това.

4.   Освобождаванията, изброени в параграфи 2 и 3, не се прилагат, когато предложителят или друго лице, действащо от името на предложителя, оповести в съобщение намерението си да кандидатства за допускане до търговия с криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари.

5.   Не се изисква лицензиране за доставчик на услуги за криптоактиви съгласно член 59 за предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти или за предоставянето на услуги за прехвърляне на криптоактиви във връзка с криптоактиви, чието публично предлагане е освободено съгласно параграф 3 от настоящия член, освен ако:

а)

съществува друго публично предлагане на същия криптоактив и това предлагане не се ползва от освобождаването; или

б)

предлаганият криптоактив е допуснат до платформа за търговия.

6.   Когато публичното предлагане на криптоактив, различенот токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, се отнася до потребителски токен, който предоставя достъп до стоки и услуги, които все още не съществуват или не са в експлоатация, продължителността на публичното предлагане, посочена в бялата книга за криптоактива, не надвишава 12 месеца от датата на публикуването ѝ.

7.   Всяко последващо публично предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпеченс активи, или от токен за електронни пари, се счита за отделно публично предлагане, за което се прилагат изискванията на параграф 1, без да се засяга евентуалното прилагане на параграф 2 или 3 по отношение на последващото публично предлагане.

При последващо публично предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, не се изисква допълнителна бяла книга за криптоактива, при условие че такава бяла книга вече е публикувана в съответствие с членове 9 и 12 и лицето, отговорно за изготвянето ѝ, даде писмено съгласие за използването ѝ.

8.   Когато публично предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, е освободено от задължението за публикуване на бяла книга за криптоактива съгласно параграф 2 или 3, но въпреки това бялата книга е изготвена доброволно, се прилага настоящият дял.

Член 5

Допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   Никое лице не кандидатства за допускане до търговия с криптоактив, различен от токени, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, в рамките на Съюза, освен ако това лице:

а)

е юридическо лице;

б)

е изготвило бяла книга за този криптоактив в съответствие с член 6;

в)

е уведомило за бялата книга за криптоактива в съответствие с член 8;

г)

е публикувало бялата книга за криптоактива в съответствие с член 9;

д)

е изготвило маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 7;

е)

е публикувало маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 9;

ж)

отговаря на изискванията за лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, определени в член 14.

2.   Когато криптоактивът е допуснат до търговия по инициатива на оператора на платформа за търговия и не е публикувана бяла книга за криптоактива в съответствие с член 9 в случаите, когато това се изисква от настоящия регламент, операторът на тази платформа за търговия с криптоактиви спазва изискванията, посочени в параграф 1 от този член.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 лице, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, и съответният оператор на платформата за търговия могат да се споразумеят в писмен вид, че от оператора на платформата за търговия се изисква да спазва всички или част от изискванията, посочени в параграф 1, букви б) — ж).

В писменото споразумение, посочено в първа алинея от настоящия параграф, ясно се посочва, че от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, се изисква да предостави на оператора на платформата за търговия цялата необходима информация, за да може този оператор да изпълни изискванията, посочени в параграф 1, букви б) — ж), според случая.

4.   Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилагат, когато:

а)

криптоактивът вече е допуснат до търговия на друга платформа за търговия с криптоактиви в Съюза; и

б)

изготвена е бяла книга за криптоактива в съответствие с член 6, която се актуализира в съответствие с член 12, и лицето, което отговаря за изготвянето ѝ, дава писмено съгласие за използването ѝ.

Член 6

Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива

1.   Бялата книга за криптоактива съдържа цялата посочена по-долу информация, както е уточнено в приложение I:

а)

информация за предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

б)

информация за издателя, ако е различен от предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

в)

информация за оператора на платформата за търговия в случаите, когато той изготвя бялата книга за криптоактива;

г)

информация за проекта за криптоактивите;

д)

информация за публичното предлагане на криптоактива или за допускането му до търговия;

е)

информация за криптоактива;

ж)

информация за правата и задълженията, свързани с криптоактива;

з)

информация за използваната технология;

и)

информация за рисковете;

й)

информация за основните неблагоприятни въздействия върху климата и други свързани с околната среда неблагоприятни въздействия на механизма за консенсус, използван за издаване на криптоактива.

В случаите, когато бялата книга за криптоактива не е изготвена от лицата, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), бялата книга за криптоактива включва също така самоличността на лицето, което е изготвило бялата книга за криптоактива, и причината, поради която това конкретно лице я е изготвило.

2.   Цялата информация, изброена в параграф 1, е обективна, ясна и неподвеждаща. Бялата книга за криптоактива не съдържа съществени пропуски и се представя в сбита и разбираема форма.

3.   Бялата книга за криптоактива съдържа следната ясна и видима декларация на първата страница:

„Тази бяла книга за криптоактива не е била одобрена от компетентен орган в държава членка на Европейския съюз. Предложителят на криптоактива носи цялата отговорност за съдържанието на бялата книга за този криптоактив.“

Когато бялата книга за криптоактива е изготвена от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или от оператор на платформа за търговия, вместо „предложител“ в декларацията, посочена в първа алинея, се включва позоваване на „лице, кандидатстващо за допускане до търговия“ или „оператор на платформа за търговия“.

4.   Бялата книга за криптоактива не съдържа никакви твърдения относно бъдещата стойност на криптоактива, с изключение на декларацията, посочена в параграф 5.

5.   В бялата книга за криптоактива ясно и недвусмислено се посочва, че:

а)

криптоактивът може да загуби цялата си стойност или част от нея;

б)

криптоактивът невинаги може да бъде прехвърлим;

в)

криптоактивът може да не бъде ликвиден;

г)

при публично предлагане на потребителски токен е възможно този потребителски токен да не може да бъде обменен срещу обещаната в бялата книга за криптоактива стока или услуга, особено при неуспех или прекъсване на проекта за криптоактива;

д)

криптоактивът не е обхванат от схемите за обезщетение на инвеститорите съгласно Директива № 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (35);

е)

криптоактивът не е обхванат от схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС.

6.   Бялата книга за криптоактива съдържа декларация от ръководния орган на предложителя, на лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или на оператора на платформата за търговия. Тази декларация, която се вмъква след декларацията по параграф 3, потвърждава, че бялата книга за криптоактива отговаря на с настоящия дял и че доколкото е известно на ръководния орган, съдържащата се в нея информация е обективна, ясна и неподвеждаща и бялата книга за криптоактива не съдържа пропуски, които могат да засегнат нейния смисъл.

7.   Бялата книга за криптоактива съдържа резюме, вмъкнато след декларацията, посочена в параграф 6, в което накратко и на нетехнически език се предоставя съществена информация за публичното предлагане на криптоактива или за планираното допускане до търговия. Резюмето е лесно разбираемо и се представя и формулира ясно и разбираемо, като се използва четлив размер на буквите. Резюмето на бялата книга за криптоактива осигурява подходяща информацията за характеристиките на съответния криптоактив, която е необходима на потенциалните държатели на криптоактива, за да могат да вземат информирано решение.

Резюмето съдържа предупреждение, че:

а)

то следва да се тълкува като въведение към бялата книга за криптоактива;

б)

потенциалният държател следва да вземе решението си за закупуване на криптоактивa въз основа на съдържанието на бялата книга за криптоактива в нейната цялост, а не въз основа единствено на резюмето;

в)

публичното предлагане на криптоактив не представлява оферта, нито предложение за покупка на финансови инструменти и че подобна оферта или предложение могат да бъдат отправяни само чрез проспект или други документи за предлагане, съставени в съответствие с приложимото национално право;

г)

бялата книга за криптоактива не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (36), нито друг документ за предлагане съгласно правото на Съюза или националното право.

8.   Бялата книга за криптоактива съдържа датата на уведомлението за него и съдържание.

9.   Бялата книга за криптоактива се изготвя на официален език на държавата членка по произход или на език, използван обичайно в сферата на международните финанси.

Когато криптоактивът се предлага и в държава членка, различна от държавата членка по произход, бялата книга за криптоактива се изготвя и на официален език на приемащата държава членка или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

10.   Бялата книга за криптоактива се представя в машинночетим формат.

11.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, формати и образци за целите на параграф 10.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

12.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на регулаторни технически стандарти относно съдържанието, методиките и представянето на информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква й), по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда.

При разработването на проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, ЕОЦКП взема предвид различните видове механизми за консенсус, използвани за валидиране на трансакции с криптоактиви, техните структури за стимулиране и използването на енергия, енергия от възобновяеми източници и природни ресурси, генерирането на отпадъци и емисиите на парникови газове. ЕОЦКП актуализира регулаторните технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 7

Маркетингови съобщения

1.   Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, или свързани с допускането до търговия с такъв криптоактив, отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)

маркетинговите съобщения са ясно разпознаваеми като такива;

б)

информацията в маркетинговите съобщения е обективна, ясна и неподвеждаща;

в)

информацията в маркетинговите съобщения съответства на информацията в бялата книга за криптоактива, ако такава бяла книга се изисква съгласно член 4 или член 5;

г)

в маркетинговите съобщения се посочва ясно, че бялата книга за криптоактива е била публикувана, и се указва ясно уебсайтът на предложителя, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или оператора на платформата за търговия на съответния криптоактив, както и телефонен номер и адрес на електронна поща за връзка с това лице;

д)

маркетинговите съобщения съдържат следната ясна и видима декларация:

„Това маркетингово съобщение за криптоактива не е било проверено, нито одобрено от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз. Предложителят на криптоактива носи цялата отговорност за съдържанието на маркетинговото съобщение за този криптоактив.“

Когато маркетинговото съобщение е изготвено от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или от оператора на платформа за търговия, вместо „предложител“ в декларацията, посочена в първа алинея, буква д), се включва позоваване на „лице, кандидатстващо за допускане до търговия“ или „оператор на платформа за търговия“.

2.   Когато съгласно член 4 или 5 се изисква бяла книга за криптоактива, преди публикуването ѝ не се разпространяват маркетингови съобщения. Способността на предложителя, на лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или на оператора на платформа за търговия да извършва пазарни проучвания не се засяга.

3.   Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват маркетинговите съобщения, има правомощието да оценява съответствието с параграф 1 по отношение на тези маркетингови съобщения.

Когато е необходимо, компетентният орган на държавата членка по произход подпомага компетентния орган на държавата членка, в която се разпространяват маркетинговите съобщения, при извършването на оценка на съгласуваността на маркетинговите съобщения с информацията в бялата книга за криптоактива.

4.   Използването на правомощията за надзор и разследване, предвидени в член 94, по отношение на прилагането на настоящия член от компетентния орган на приемаща държава членка се съобщава своевременно на компетентния орган на държавата членка по произход на предложителя, на лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или на оператора на платформа за търговия с криптоактива.

Член 8

Уведомление за бялата книга за криптоактива и за маркетинговите съобщения

1.   Предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформи за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, уведомяват за своята бяла книга за криптоактива компетентния орган на държавата си членка по произход.

2.   При поискване за маркетинговите съобщения се уведомяват компетентният орган на държавата членка по произход и компетентният орган на приемащата държава членка, когато маркетинговите съобщения са предназначени за потенциални държатели на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари в тези държави членки.

3.   Компетентните органи не изискват предварително одобряване на белите книги за криптоактивите, нито на свързаните с тях маркетингови съобщения преди съответното им публикуване.

4.   Уведомлението за бялата книга за криптоактива, посочено в параграф 1, се съпътства от обяснение защо описаният в нея криптоактив не следва да се счита за:

а)

криптоактив, изключен от обхвата на настоящия регламент съгласно член 2, параграф 4;

б)

токен за електронни пари; или

в)

токен, обезпечен с активи.

5.   Компетентният орган на държавата членка по произход се уведомява за елементите, посочени в параграфи 1 и 4, най-малко 20 работни дни преди датата на публикуването на бялата книга за криптоактива.

6.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, предоставят на компетентния орган на своята държава членка по произход, заедно с уведомлението по параграф 1, списък на приемащите държави членки, ако има такива, в които възнамеряват да предлагат публично своите криптоактиви или да кандидатстват за допускане до търговия. Те също така информират компетентния орган на своята държава членка по произход за началната дата на планираното публично предлагане или на допускането до търговия и всяка промяна на тази дата.

Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява единното звено за контакт на приемащите държави членки за планираното публично предлагане или допускане до търговия и съобщават на това единно звено за контакт за съответната бяла книга за криптоактива в срок до пет работни дни от получаването на списъка на държавите членки по произход, посочени в първата алинея.

7.   Компетентният орган на държавата членка по произход съобщава на ЕОЦКП информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 4, както и началната дата на планираното публично предлагане или допускане до търговия и всяка промяна на тази дата. Той съобщава тази информация в срок до пет работни дни от получаването ѝ от предложителя или от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия.

Най-късно към началната дата на публичното предлагане или допускане до търговия ЕОЦКП предоставя бялата книга за криптоактива в регистъра съгласно член 109, параграф 2.

Член 9

Публикуване на бялата книга за криптоактива и на маркетинговите съобщения

1.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, публикуват своите бели книги за криптоактивите, и когато е приложимо, своите маркетингови съобщения, на своя уебсайт, който е публично достъпен, в разумен срок преди и при всички случаи не по-късно от началната дата на публичното предлагане на тези криптоактиви или от датата на допускането им до търговия. Белите книги за криптоактивите, и когато е приложимо, маркетинговите съобщения, остават на разположение на уебсайта на предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия за целия период, през който криптоактивите се държат публично.

2.   Публикуваните бели книги за криптоактивите, и когато е приложимо, маркетинговите съобщения, са идентични с версията, за която компетентният орган е бил уведомен в съответствие с член 8, или, когато е приложимо, с версията, изменена в съответствие с член 12.

Член 10

Резултат от публичното предлагане и механизми за защита

1.   Предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, публикуват на своя уебсайт резултата от публичното предлагане в срок до 20 дни от изтичането на срока за записване на криптоактивите.

2.   Предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които не определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, публикуват на своя уебсайт редовно, най-малко веднъж месечно, броя на единиците криптоактиви в обращение.

3.   Предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, разполагат с ефективни механизми за мониторинг и защита на средствата или на другите криптоактиви, набрани чрез това публично предлагане. За тази цел тези предложители гарантират, че средствата или криптоактивите, набрани по време на публичното предлагане, се държат под попечителство от един от следните субекти:

а)

кредитна институция, когато се набират средства по време на публичното предлагане;

б)

доставчик на услуги за предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти.

4.   Когато публичното предлагане не е ограничено със срок, предложителят спазва параграф 3 от настоящия член, докато изтече предвиденото в член 13 право на оттегляне на непрофесионалния държател.

Член 11

Права на предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   След публикуването на бялата книга за криптоактива в съответствие с член 9, и когато е приложимо, на изменение на бяла книга за криптоактива в съответствие с член 12, предложителите могат да предлагат криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, в рамките на целия Съюз и тези криптоактиви могат да бъдат допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви в Съюза.

2.   За предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които са публикували бяла книга за криптоактива в съответствие с член 9, и когато е приложимо, изменение на бялата книга за криптоактива в съответствие с член 12, не се прилагат допълнителни изисквания за предоставяне на информация във връзка с публичното предлагане или допускането до търговия на този криптоактив.

Член 12

Изменение на публикувани бели книги за криптоактиви и на публикувани маркетингови съобщения

1.   Предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, внасят изменения във вече публикувани техни бели книги за криптоактиви, и когато приложимо, във вече публикувани техни маркетингови съобщения винаги когато е налице важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, които могат да повлияят на оценката на криптоактивите. Това изискване се прилага за срока на публичното предлагане или докато криптоактивът е допуснат до търговия.

2.   Предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за измененията на своите бели книги за криптоактивите, и когато е приложимо, за измененията на маркетинговите съобщения и планираната дата на публикуване, като посочват причините за тези изменения, най-малко седем работни дни преди публикуването им.

3.   На датата на публикуването или по-рано, ако това се изисква от компетентния орган, предложителят, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или операторът на платформата за търговия незабавно информира обществеността чрез своя уебсайт за уведомлението, което е подал до компетентния орган на своята държава членка по произход за измененията на бялата книга за криптоактива, и предоставя резюме на причините, поради които е изпратил уведомление за измененията на бялата книга за криптоактива.

4.   Поредността на информацията в изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, в изменените маркетингови съобщения, съответства на тази в бялата книга за криптоактива или в маркетинговите съобщения, публикувани в съответствие с член 9.

5.   В срок до пет работни дни от получаването на изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, на изменените маркетингови съобщения, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява компетентния орган на приемащата държава членка, посочена в член 8, параграф 6, за измененията на бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, за изменените маркетингови съобщения и информира ЕОЦКП за уведомлението и за датата на публикуване.

ЕОЦКП предоставя изменената бяла книга за криптоактива в регистъра съгласно член 109, параграф 2 при публикуването.

6.   В съответствие с член 9 предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформи за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, публикуват на своя уебсайт изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, изменените маркетингови съобщения, като посочват и причините за измененията.

7.   На изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, на изменените маркетингови съобщения се поставя електронен времеви печат. Най-актуалната версия на изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, на изменените маркетингови съобщения се отбелязват като приложимата версия. Всички изменени бели книги за криптоактиви, и когато е приложимо, изменени маркетингови съобщения остават на разположение, докато криптоактивите се държат публично.

8.   Когато публичното предлагане се отнася за потребителски токен, който предоставя достъп до стоки и услуги, които все още не съществуват или не са в експлоатация, измененията, внесени в бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, в маркетинговите съобщения, не следва да надхвърлят 12-месечния срок, посочен в член 4, параграф 6.

9.   Неактуалните версии на бялата книга за криптоактива и маркетинговите съобщения остават публично достъпни на уебсайта на предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформи за търговия в продължение на най-малко 10 години след датата на публикуване на тези неактуални версии, придружени от добре видимо предупреждение, че те вече не са валидни, и от хипервръзка към специалния раздел на уебсайта, където е публикувана най-актуалната версия на тези документи.

Член 13

Право на оттегляне

1.   Непрофесионалните държатели, които купуват криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, пряко от предложител или от доставчик на услуги за криптоактиви, предлагащ криптоактиви от името на този предложител, имат право на оттегляне.

Непрофесионалните държатели разполагат със срок от 14 календарни дни, в рамките на който да се оттеглят от своето споразумение за закупуване на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и от токени за електронни пари, без да заплащат такси, без да понасят разходи и без да са длъжни да посочват причини за това. Срокът за оттегляне започва да тече от датата на съгласието, дадено от непрофесионалния държател, за закупуването на тези криптоактиви.

2.   Всички плащания, направени от непрофесионалния държател, включително, ако е приложимо, евентуални такси, се възстановяват без ненужно забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която предложителят или доставчикът на услуги за криптоактиви, който пласира криптоактивите от името на този предложител, са били уведомени за решението на непрофесионалния държател да се оттегли от споразумението за закупуване на тези криптоактиви.

Такова възстановяване на средствата се извършва посредством същото платежно средство, което непрофесионалният държател е използвал за първоначалната трансакция, освен ако непрофесионалният държател изрично не се е съгласил на други условия, и при условие че не му се начисляват никакви такси, нито понася каквито и да било разходи в резултат на това възстановяване.

3.   Предложителите на криптоактиви предоставят информация за правото на оттегляне, посочено в параграф 1, в бялата книга за криптоактива.

4.   Правото на оттегляне, посочено в параграф 1, не се прилага, когато криптоактивите са били допуснати до търговия преди покупката им от непрофесионалния държател.

5.   Когато предложителите са определили срок за публичното предлагане на криптоактивите в съответствие с член 10, правото на оттегляне не се упражнява след приключването на срока за записване на криптоактивите.

Член 14

Задължения на предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари:

а)

действат почтено, безпристрастно и професионално;

б)

комуникират с държателите и потенциалните държатели на криптоактиви по обективен, ясен и неподвеждащ начин;

в)

установяват, предотвратяват, управляват и оповестяват евентуалните конфликти на интереси;

г)

поддържат системите си и протоколите си за сигурен достъп в съответствие с подходящите стандарти на Съюза.

За целите на буква г) от първа алинея ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, приема най-късно до 30 декември 2024 г. насоки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел определяне на тези стандарти на Съюза.

2.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, действат в интерес на държателите на тези криптоактиви и ги третират равноправно, освен в случаите, в които в бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, в маркетинговите съобщения са оповестени преференциално третиране на специфични държатели и причините за това преференциално третиране.

3.   Когато публичното предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, бъде отменено, предложителите на този криптоактив гарантират, че набраните от държателите или потенциалните държатели средства ще им бъдат надлежно върнати най-късно в срок до 25 календарни дни от датата на отмяната.

Член 15

Отговорност за информацията, представена в бялата книга за криптоактива

1.   Когато предложител, лице, кандидатстващо за допускане до търговия, или оператор на платформа за търговия е нарушило член 6, като е предоставило в своята бяла книга за криптоактива или в измененията на бялата книга за криптоактива информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, този предложител, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или операторът на платформа за търговия и членовете на неговия административен, ръководен или надзорен орган носят отговорност пред държателя на криптоактива за всяка загуба, понесена вследствие на това нарушение.

2.   Всяко договорно изключване или ограничаване на гражданската отговорност съгласно посоченото в параграф 1 няма правно действие.

3.   Когато бялата книга за криптоактива и маркетинговите съобщения се изготвят от оператора на платформата за търговия в съответствие с член 5, параграф 3, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, също носи отговорност, когато предоставя информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща за оператора на платформата за търговия.

4.   Отговорност на държателя на криптоактива е да представи доказателства, че предложителят, лицето, кандидатстващо за достъп до търговия, или операторът на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, е нарушил член 6, като е предоставил информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, и че разчитането на такава информация е оказало влияние върху решението на държателя да закупи, продаде или обмени съответния криптоактив.

5.   Предложителят, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или операторът на платформата за търговия и членовете на техния административен, ръководен или надзорен орган не носят отговорност пред държателя на криптоактива за загубите, понесени в резултат на разчитането на информацията, предоставена в резюмето, посочено в член 6, параграф 7, включително нейния превод, освен когато резюмето:

а)

е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива; или

б)

не предоставя, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива, съществена информация, която да помогне на потенциалните държатели на криптоактивa да вземат решение за закупуването на този криптоактив.

6.   Настоящият член не засяга която и да е друга гражданска отговорност съгласно националното право.

ДЯЛ III

ТОКЕНИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

ГЛАВА 1

Лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия

Член 16

Лицензиране

1.   Никое лице не предлага публично токен, обезпечен с активи, и не кандидатства за допускане до търговия с токен, обезпечен с активи, в рамките на Съюза, освен ако това лице е издателят на този токен, обезпечен с активи, и е:

а)

юридическо лице или друго предприятие, което е установено в Съюза и е получило лиценз в съответствие с член 21 от компетентния орган на своята държава членка по произход; или

б)

кредитна институция, която спазва член 17.

При писмено съгласие от страна на издателя на токена, обезпечен с активи, други лица може да предлагат публично или да кандидатстват за допускане до търговия с този токен, обезпечен с активи. Тези лица спазват изискванията на членове 27, 29 и 40.

За целите на първа алинея, буква а) други предприятия може да издадат токени, обезпечени с активи, само ако тяхната правна форма гарантира ниво на защита на интересите на трети лица, равностойно на това, което се предоставя от юридическите лица, и ако те подлежат на равностоен пруденциален надзор, съответстващ на правната им форма.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато:

а)

в продължение на период от 12 месеца, изчисляван в края на всеки календарен ден, средната стойност на токена, обезпечен с активи, издаден от даден издател, които са в обращение, никога не е надвишавала 5 000 000 EUR или съответния еквивалент в друга официална валута, и издателят не е свързан с мрежа на други освободени издатели; или

б)

публичното предлагане на токен, обезпечени с активи, е предназначено изключително за квалифицирани инвеститори и токенът, обезпечен с активи, може да бъде държан единствено от такива квалифицирани инвеститори.

Когато се прилага настоящият параграф, издателите на токени, обезпечени с активи, изготвят бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 19, и уведомяват за нея, и при поискване, за всякакви маркетингови съобщения компетентния орган на своята държава членка по произход.

3.   Лицензът, издаден от компетентния орган на лице, посочено в параграф 1, първа алинея, буква а), е валиден за целия Съюз и дава възможност на издател на токен, обезпечен с активи, да предлага публично в целия Съюз токенът, обезпечен с активи, за които е бил лицензиран, или да кандидатства за допускането до търговия с този токен, обезпечен с активи.

4.   Одобрението, което компетентният орган е предоставил по отношение на изготвената от издателя бяла книга за криптоактива съгласно член 17, параграф 1 или член 21, параграф 1 или на изменената бяла книга съгласно член 25, е валидно за целия Съюз.

Член 17

Изисквания към кредитните институции

1.   Токен, обезпечен с активи, издаден от кредитна институция, може да бъде предлаган публично или допуснат до търговия, ако кредитната институция:

а)

изготви бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 19, за токена, обезпечен с активи, представи бялата книга за криптоактива за одобрение от компетентния орган на своята държава членка по произход в съответствие с процедурата, определена в регулаторните технически стандарти, приети съгласно параграф 8 от настоящия член, и бялата книга за криптоактива бъде одобрена от компетентния орган;

б)

уведоми съответния компетентен орган, най-малко 90 работни дни преди първото издаване на токена, обезпечен с активи, като му предостави следната информация:

i)

програмата за дейността, която включва бизнес модела, който кредитната институция възнамерява да използва;

ii)

правно становище, че токенът, обезпечен с активи, не отговаря на условията да бъде определен като никое от следните:

криптоактив, изключен от обхвата на настоящия регламент съгласно член 2, параграф 4;

токен за електронни пари;

iii)

подробно описание на правилата за управление, посочени в член 34, параграф 1;

iv)

политиките и процедурите, изброени в член 34, параграф 5, първа алинея;

v)

описание на договорните споразумения със субекти – трети лица, посочени в член 34, параграф 5, втора алинея;

vi)

описание на политиката относно непрекъснатостта на дейността, посочена в член 34, параграф 9;

vii)

описание на механизмите за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска, посочени в член 34, параграф 10;

viii)

описание на въведените системи и процедури за обезпечаване на наличността, автентичността, цялостността и поверителността на данните, посочени в член 34, параграф 11;

2.   От кредитната институция, която вече е уведомила компетентния орган в съответствие с параграф 1, буква б) за издаването на друг токен, обезпечен с активи, не се изисква да предостави информацията, която преди това е била предоставена от нея на компетентния орган, когато тази информация би била идентична. При предоставяне на информацията, изброена в параграф 1, буква б), кредитната институция изрично потвърждава, че всяка непредставена отново информация все още е актуална.

3.   Компетентнят орган, който получава уведомление, посочено в параграф 1, буква б), преценява в срок до 20 работни дни от получаването на изброената в тази буква информация дали е предоставена необходимата съгласно тази буква информация. Когато компетентният орган стигне до заключението, че уведомлението не е пълно, тъй като липсва информация, той незабавно информира уведомяващата кредитна институция за това и определят срок, в рамките на който от тази кредитна институция се изисква да предостави липсващата информация.

Срокът за предоставяне на липсваща информация не може да надвишава 20 работни дни от датата на искането. До изтичането на този срок срокът, определен в параграф 1, буква б), спира да тече. Всяко допълнително искане от страна на компетентния орган за допълване или изясняване на информацията се отправя по негова преценка, но не води до спиране на срока, определен в параграф 1, буква б).

Кредитната институция не предлага публично, нито кандидатства за допускане до търговия с токена, обезпечен с активи, докато уведомлението е непълно.

4.   За кредитна институция, която издава токени, обезпечени с активи, включително значими токени, обезпечени с активи, не се прилагат членове 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 и 42.

5.   Компетентният орган незабавно съобщават на ЕЦБ пълната информация, получена съгласно параграф 1, а когато кредитната институция е установена в държава членка, чиято официална валута не е еврото, или когато токенът, обезпечен с активи, е обвързан с официална валута на държава членка, различна от еврото — също и на централната банка на тази държава членка.

ЕЦБ, и когато е приложимо, централната банка на държавата членка, посочена в първа алинея, издават становище по тази информация в срок до 20 работни дни от получаването на пълната информация и го предават на компетентния орган.

Компетентният орган изисква от кредитната институция да не предлага публично или да не кандидатства за допускане до търговия с токена, обезпечен с активи, в случаите, когато ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка на държавата членка, както е посочено в първа алинея, даде отрицателно становище въз основа на съображения, свързани риск за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

6.   Компетентният орган съобщава на ЕОЦКП информацията, посочена в член 109, параграф 3, след като провери пълнотата на информацията, получена съгласно параграф 1 от настоящия член.

Най-късно към началната дата на публичното предлагане или допускането до търговия ЕОЦКП предоставя тази информация в регистъра съгласно член 109, параграф 3.

7.   Съответният компетентен орган уведомява ЕОЦКП за отнемането на лиценза на кредитна институция, издаваща токени, обезпечени с активи, в рамките на два работни дни от отнемането на лиценза. Без излишно забавяне ЕОЦКП предоставя информацията за това отнемане в регистъра съгласно член 109, параграф 3.

8.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява допълнително процедурата за одобряване на бялата книга за криптоактива, посочена в параграф 1, буква а).

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 18

Заявление за издаване на лиценз

1.   Юридическите лица или други предприятия, които възнамеряват да предлагат публично или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, подават заявление за издаване на лиценз, както е посочено в член 16, до компетентния орган на своята държава членка по произход.

2.   В заявлението по параграф 1 се съдържа цялата посочена по-долу информация:

а)

адресът на подалия заявлението издател;

б)

идентификационният код на правния субект на подалия заявлението издател;

в)

учредителният акт на подалия заявлението издател, когато е приложимо;

г)

програмата за дейността, която включва бизнес модела, който подалият заявлението издател възнамерява да използва;

д)

правно становище, че токенът, обезпечен с активи, не отговаря на условията да бъде определен като никое от следните:

i)

криптоактив, изключен от обхвата на настоящия регламент съгласно член 2, параграф 4; или

ii)

токен за електронни пари;

е)

подробно описание на правилата за управление на подалия заявлението издател, посочени в член 34, параграф 1;

ж)

когато съществуват споразумения за сътрудничество с конкретни доставчици на услуги за криптоактиви, описание на техните механизми и процедури за вътрешен контрол за гарантиране на спазването на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849;

з)

самоличността на членовете на ръководния орган на подалия заявлението издател;

и)

доказателство, че лицата по буква з) се ползват с достатъчно добра репутация и притежават подходящите знания, умения и опит, за да управляват подалия заявлението издател;

й)

доказателство, че всеки акционер или член, който има, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в подалия заявлението издател, има достатъчно добра репутация;

к)

бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 19;

л)

политиките и процедурите, посочени в член 34, параграф 5, първа алинея;

м)

описание на договорните споразумения със субектите – трети лица, посочени в член 34, параграф 5, втора алинея;

н)

описание на политиката на подалия заявлението издател относно непрекъснатостта на дейността, посочена в член 34, параграф 9;

о)

описание на механизмите за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска, посочени в член 34, параграф 10;

п)

описание на въведените системи и процедури за обезпечаване на наличността, автентичността, цялостността и поверителността на данните, посочени в член 34, параграф 11;

р)

описание на процедурите на подалия заявление издател относно разглеждането на жалби, както е посочено в член 31;

с)

когато е приложимо, списък на приемащите държави членки, в които подалият заявление издател възнамерява да предлага публично токен, обезпечен с активи, или да кандидатства за допускането до търговия с токена, обезпечен с активи.

3.   От издателите, които вече са получили лиценз по отношение на даден токен, обезпечен с активи, не се изисква за целите на лицензирането по отношение на друг токен, обезпечен с активи, да предоставят информацията, която преди това е била предоставена от тях на компетентния орган, когато тази информация би била идентична. При предоставяне на информацията, посочена в параграф 2, издателят изрично потвърждава, че всяка непредставена отново информация все още е актуална.

4.   Своевременно и във всички случаи до два работни дни след получаване на заявление съгласно параграф 1 компетентният орган потвърждава писмено на подалия заявлението издател получаването.

5.   За целите на параграф 2, букви и) и й), подалият заявлението издател на токена, обезпечен с активи, представят всички изброени по-долу доказателства:

а)

за всички членове на ръководния орган — свидетелство за съдимост, установяващо, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда и не са му налагани санкции по силата на приложимото търговско право, право в областта на несъстоятелността и в областта на финансовите услуги, или във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за измама или за професионална отговорност;

б)

доказателство, че членовете на ръководния орган на подалия заявлението издател на токена, обезпечен с активи, притежават заедно подходящите знания, умения и опит, за да управляват издателя на токена, обезпечени с активи, както и че тези лица са длъжни да посвещават на изпълнението на задълженията си достатъчно време;

в)

за всички акционери и членове, които имат пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в подалия заявлението издател, — свидетелство за съдимост, установяващо, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда и не са му налагани санкции по силата на приложимото търговско право, право в областта на несъстоятелността и в областта на финансовите услуги, или във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за измама или във връзка с професионалната отговорност.

6.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява допълнително информацията, посочена в параграф 2:

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проект на технически стандарти за изпълнение за установяване на стандартни формуляри, образци и процедури относно информацията, която трябва да бъде включена в заявлението, за да се гарантират еднакви условия в целия Съюз.

ЕБО представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 19

Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива по отношение на токените, обезпечени с активи

1.   Бялата книга за криптоактива по отношение на токен, обезпечен с активи, съдържа следната информация, както е уточнено допълнително в приложение II:

а)

информация за издателя на токена, обезпечен с активи;

б)

информация за токена, обезпечен с активи;

в)

информация относно публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, или за допускането му до търговия;

г)

информация за правата и задълженията, свързани с токена, обезпечен с активи;

д)

информация за използваната технология;

е)

информация за рисковете;

ж)

информация за резерва от активи;

з)

информация за основните неблагоприятни въздействия върху климата и други свързани с околната среда неблагоприятни въздействия на механизма за консенсус, използван за издаване на токена, обезпечен с активи.

В бялата книга за криптоактива се посочва също самоличността на лицето, различно от издателя, който публично предлага или кандидатства за допускане до търговия съгласно член 16, параграф 1, втора алинея, и причината, поради която това конкретно лице предлага този токен, обезпечен с активи, или кандидатства за допускането му до търговия. В случаите, когато бялата книга за криптоактива не е изготвена от издателя, бялата книга за криптоактива включва също така самоличността на лицето, което е изготвило бялата книга за криптоактива, и причината, поради която това конкретно лице я е изготвило.

2.   Цялата информация, изброена в параграф 1, е обективна, ясна и неподвеждаща. Бялата книга за криптоактива няма съществени пропуски и е представена в сбита и разбираема форма.

3.   Бялата книга за криптоактива не съдържа никакви твърдения относно бъдещата стойност на криптоактивите, с изключение на декларацията, посочена в параграф 4.

4.   В бялата книга за криптоактива ясно и недвусмислено се посочва, че:

а)

токенът, обезпечен с активи, може да загуби цялата си стойност или част от нея;

б)

токенът, обезпечен с активи, невинаги може да бъде прехвърлим;

в)

токенът, обезпечен с активи, може да не бъде ликвиден;

г)

токенът, обезпечен с активи, не е обхванат от схемите за обезщетение на инвеститорите съгласно Директива 97/9/ЕО;

д)

токенът, обезпечен с активи, не е обхванат от схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС.

5.   Бялата книга за криптоактива съдържа декларация от ръководния орган на издателя на токена, обезпечен с активи. Тази декларация потвърждава, че бялата книга за криптоактива отговаря на настоящия дял и че доколкото е известно на ръководния орган, съдържащата се в нея информация е обективна, ясна и неподвеждаща и бялата книга за криптоактива не съдържа пропуски, които могат да засегнат нейния смисъл.

6.   Бялата книга за криптоактива съдържа резюме, вмъкнато след декларацията, посочена в параграф 5, в което накратко и на нетехнически език се предоставя съществена информация за публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, или за планираното допускане до търговия с токена, обезпечен с активи. Резюмето е лесно разбираемо и се представя и формулира ясно и разбираемо, като се използва четлив размер на буквите. Резюмето на бялата книга за криптоактива осигурява подходяща информация за характеристиките на съответния токен, обезпечен с активи, която е необходима на потенциалните държатели на този токен, обезпечен с активи, за да могат да вземат информирано решение.

Резюмето съдържа предупреждение, че:

а)

то следва да се възприема като въведение към бялата книга за криптоактива;

б)

потенциалният държател следва да вземе решението си за закупуване на токена, обезпечен с актив, въз основа на съдържанието на бялата книга за криптоактива в нейната цялост, а не въз основа единствено на резюмето;

в)

публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, не представлява оферта, нито предложение за покупка на финансови инструменти и че подобна оферта или предложение могат да бъдат отправяни само чрез проспект или други документи за предлагане, съставени в съответствие с приложимото национално право;

г)

бялата книга за криптоактива не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129, нито друг документ за предлагане съгласно правото на Съюза или националното право.

В резюмето се посочва, че държателите на токени, обезпечени с активи, имат право на обратно изкупуване по всяко време, како се посочват и условията за това обратно изкупуване.

7.   Бялата книга за криптоактива съдържа датата на уведомлението за него и съдържание.

8.   Бялата книга за криптоактива се изготвя на официален език на държавата членка по произход или на език, използван обичайно в сферата на международните финанси.

Когато токена, обезпечени с активи, се предлага и в държава членка, различна от държавата членка по произход на подалия заявлението, бялата книга за криптоактива се изготвя и на официален език на приемащата държава членка или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

9.   Бялата книга за криптоактива се представя в машинночетим формат.

10.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, формати и образци за целите на параграф 9.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

11.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на регулаторни технически стандарти относно съдържанието, методиките и представянето на информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква з), по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда.

При разработването на проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, ЕОЦКП взема предвид различните видове механизми за консенсус, използвани за валидиране на трансакции с криптоактиви, техните структури за стимулиране и използването на енергия, енергия от възобновяеми източници и природни ресурси, генерирането на отпадъци и емисиите на парникови газове. ЕОЦКП актуализира тези регулаторни технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 20

Оценка на заявлението за издаване на лиценз

1.   При получаването на заявление за издаване на лиценз, както е посочено в член 18, в срок до 25 работни дни от получаването му компетентните органи извършват оценка дали заявлението, включително бялата книга за криптоактива, посочена в член 19, съдържа цялата необходима информация. Те незабавно уведомяват подалия заявлението издател за това дали в заявлението, включително бялата книга за криптоактива, липсва необходима информация. Ако заявлението, включително бялата книга за криптоактива, са непълни, компетентните органи определят срок, в рамките на който подалият заявлението издател трябва да предостави липсващата информация.

2.   В срок до 60 работни дни от получаването на пълното заявление компетентните органи оценяват дали подалият заявлението издател отговаря на изискванията по настоящия дял и приемат надлежно обоснован проект на решение за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз. В рамките на тези 60 работни дни компетентните органи могат да изискат от подалия заявлението издател всякаква информация във връзка със заявлението, включително с бялата книга за криптоактива, посочена в член 19.

При процеса на оценка компетентните органи могат да си сътрудничат с компетентните органи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, със звената за финансово разузнаване или с други публични органи.

3.   Процесът на оценка по параграфи 1 и 2 следва да бъде спрян за периода от датата на искането за предоставяне на липсваща информация от компетентния орган до получаването от него на отговор от подалият заявлението издател. Спирането не може да надвишава 20 работни дни. Всяко допълнително искане от страна на компетентните органи за допълване или изясняване на информацията се отправя по тяхна преценка, но не води до спиране на срока за оценка съгласно параграфи 1 и 2.

4.   След изтичането на срока от 60 работни дни, посочен в параграф 2, компетентните органи изпращат своя проект на решение и заявлението на ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ. Когато подалият заявлението издател е установен в държава членка, чиято официална валута не е еврото, или когато токенът, обезпечен с активи, е обвързан с официална валута на държава членка, различна от еврото, компетентните органи изпращат своя проект на решение и заявлението също и на централната банка на тази държава членка.

5.   По искане на компетентния орган и в срок до 20 работни дни от получаването на проекта на решение и заявлението, ЕБО и ЕОЦКП изготвят становище относно тяхната оценка на правното становище, посочено в член 18, параграф 2, буква д), и предават становищата си на съответния компетентен орган.

В срок до 20 работни дни от получаването на проекта на решение и заявлението ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка, посочена в параграф 4, изготвя становище относно своята оценка за рисковете, които издаването на този обезпечен с активи токен може да породи за финансовата стабилност, за гладкото функциониране на платежните системи, за трансмисионния механизъм на паричната политика и за паричния суверенитет, и предава становището си на съответния компетентен орган.

Без да се засяга член 21, параграф 4, становищата, посочени в първа и втора алинея от настоящия параграф, нямат задължителен характер.

Все пак компетентният орган взема надлежно предвид становищата, посочени в първа и втора алинея от настоящия параграф.

Член 21

Издаване на лиценз или отказ за издаване на лиценз

1.   В рамките на 25 работни дни от получаването на становищата, посочени в член 20, параграф 5, компетентните органи вземат надлежно обосновано решение за издаване на лиценз или за отказ от лицензиране на подалия заявлението издател и в срок до пет работни дни от вземането на това решение уведомяват подалия заявлението издател за това. Когато на даден подал заявление издател бъде издаден лиценз, бялата книга за криптоактива на този издател се счита за одобрена.

2.   Компетентните органи отказват издаването на лиценз, когато са налице обективни и доказуеми основания за това, че:

а)

ръководният орган на подалия заявлението издател би могъл да представлява заплаха за неговото ефективно, стабилно и благоразумно управление, за непрекъснатостта на дейността му и за подходящото зачитане на интересите на неговите клиенти и целостта на пазара;

б)

членовете на ръководния орган не отговарят на критериите, посочени в член 34, параграф 2;

в)

акционерите и членовете, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие, не отговарят на критериите за достатъчно добра репутация, посочени в член 34, параграф 4;

г)

подалият заявлението издател не отговаря или има вероятност да не отговаря на някое от изискванията по настоящия дял;

д)

бизнес моделът на подалия заявлението издател може да представлява сериозна заплаха за целостта на пазара, финансовата стабилност и гладкото функциониране на платежните системи или да изложи издателя или сектора на сериозни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

3.   До 30 юни 2024 г. ЕБО и ЕОЦКП приемат съвместно насоки, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 съответно, за оценката на пригодността на членовете на ръководния орган на издателите на токени, обезпечени с активи, и на акционерите и членовете, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участиев издателите на токени, обезпечени с активи.

4.   Компетентните органи отказват също така издаването на лиценз, ако ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка представи отрицателно становище съгласно член 20, параграф 5 въз основа на съображения, свързани с риск за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

5.   В срок до два работни дни от издаването на лиценза компетентните органи предават на единното звено за контакт на приемащите държави членки, на ЕОЦКП, на ЕБО, на ЕЦБ и, когато е приложимо, на централните банки, посочени в член 20, параграф 4, информацията, определена в член 109, параграф 3.

Най-късно към началната дата на публичното предлагане или допускането до търговия ЕОЦКП предоставя тази информация в регистъра съгласно член 109, параграф 3.

6.   Компетентните органи информират ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ, и когато е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, за всички отказани заявления за издаване на лиценз, и предоставят обосновка за решението, и когато е приложимо, обяснение за всяко отклонение от становищата, посочени в член 20, параграф 5.

Член 22

Докладване относно токените, обезпечени с активи

1.   За всеки токен, обезпечен с активи, чиято стойност при издаване е по-голяма от 100 000 000 EUR, издателят докладва веднъж на всеки три месеца пред компетентния орган следната информация:

а)

броя на държателите;

б)

стойността на издадения токен, обезпечен с активи, и размера на резерва от активи;

в)

среднодневния брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите;

г)

приблизителна оценка на среднодвения брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите през съответното тримесечие, свързани с използването му като разменно средство в рамките на съответната зона с единна валута.

За целите на първа алинея, букви в) и г) „трансакция“ означава всяка промяна на физическото или юридическото лице, което има право върху токена, обезпечен с активи, в резултат на прехвърлянето на токена, обезпечен с активи, от един адрес в децентрализиран регистър или сметка към друг.

Трансакциите, които са свързани с обмен срещу средства или други криптоактиви с издателя или с доставчик на услуги за криптоактиви, не се считат за свързани с използване на токена, обезпечен с активи, като разменно средство, освен ако има доказателства, че токенът, обезпечен с активи, се използва за уреждане на трансакции с други криптоактиви.

2.   Компетентният орган може да изисква от издателите на токени, обезпечени с активи, да изпълняват задължението за докладване, посочено в параграф 1, по отношение на токени, обезпечени с активи, които са издадени на стойност под 100 000 000 EUR.

3.   Доставчиците на услуги за криптоактиви, които предоставят услуги, свързани с токени, обезпечени с активи, предоставят на издателя на токена, обезпечен с активи, необходимата информация за изготвянето на доклада, посочен в параграф 1, включително чрез докладване за трансакции извън децентрализирания регистър.

4.   Компетентният орган споделя получената информация с ЕЦБ, и когато е приложимо, с централната банка, посочена в член 20, параграф 4, и с компетентните органи на приемащите държави членки.

5.   ЕЦБ, и ако е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, могат да предоставят на компетентния орган собствените си приблизителни оценки за тримесечния среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използване на токена, обезпечен с активи, като разменно средство в рамките на съответната зона с единна валута.

6.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се определя методиката за приблизителна оценка на тримесечния среднодневен брой трансакциии общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използване на токен, обезпечен с активи, като разменно средство в рамките на съответната зона с единна валута.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.   ЕБО разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, формати и образци за целите на посоченото в параграф 1 докладване и предоставянето на информация, посочена в параграф 3.

ЕБО представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 23

Ограничения за издаването на токени, обезпечени с активи, които са широко използвани като разменно средство

1.   Когато за токен, обезпечен с активи, очакваният тримесечен среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването ѝ като разменно средство в рамките на съответна зона с единна валута, са по-голями съответно от 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR, издателят:

а)

спира издаването на този токен, обезпечен с активи; и

б)

в срок до 40 работни дни след достигането на този праг представя на компетентния орган план, който да гарантира, че очакваният тримесечен среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на тези трансакции се поддържат съответно под 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR.

2.   За да прецени дали посоченият в параграф 1 праг е достигнат, компетентният орган използва предоставената от издателя информация, собствената си оценка или оценката на ЕЦБ или, по целесъобразност, оценката на централната банка, посочена в член 20, параграф 4, в зависимост от това коя от стойностите е по-висока.

3.   Когато няколко издателя издават един и същ токен, обезпечен с активи, посочените в параграф 1 критерии се оценяват от компетентния орган след събиране на данните от всички издатели.

4.   Издателят представя посочения в параграф 1, буква б) план за одобрение от компетентния орган. Когато е необходимо, компетентният орган изисква извършването на промени, като налагането на минимална номинална стойност, за да се осигури своевременно намаляване на използването като разменно средство на токена, обезпечен с активи.

5.   Компетентният орган позволява на издателя да издава отново токен, обезпечен с активи, единствено когато разполага с доказателства, че очакваният тримесечен среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването му като разменно средство в рамките на съответна зона с единна валута, са по-ниски от съответно 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR.

Член 24

Отнемане на лиценза

1.   Компетентните органи отнемат лиценза на издател на токен, обезпечен с активи, във всеки един от следните случаи:

а)

издателят не е осъществявал дейност в продължение на шест последователни месеца или не е използвал лиценза си в продължение на 12 последователни месеца;

б)

издателят е получил лиценза чрез неправомерни средства, като неверни твърдения в заявлението за издаване на лиценз, посочено в член 18, или в бялата книга за криптоактива, изменена в съответствие с член 25;

в)

издателят вече не отговаря на условията, при които е издаден на лицензът;

г)

издателят сериозно е нарушил разпоредбите на настоящия дял;

д)

за издателя се е прилагал план за обратно изкупуване;

е)

издателят изрично се е отказал от лиценза или е решил да прекрати дейността си;

ж)

дейността на издателя представлява сериозна заплаха за целостта на пазара, финансовата стабилност и гладкото функциониране на платежните системи или излага издателя или сектора на сериозни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Издателят на токен, обезпечен с активи, уведомява компетентния за него орган за всеки от случаите, посочени в първа алинея, букви д) и е).

2.   Компетентните органи отнемат също така лиценза на издателя на токен, обезпечен с активи, когато ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, дадат становище, че токенът, обезпечен с активи, представлява сериозна заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

3.   Компетентните органи ограничават размера на токена, обезпечен с активи, който ще бъде издадени, или налагат минимална номинална стойност за токена, обезпечен с активи, когато ЕЦБ или, ако е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, изразят становище, че токенът, обезпечен с активи, представлява заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, и определят приложимата пределна стойност или минимална номинална стойност.

4.   Съответните компетентни органи уведомяват незабавно компетентния за даден издател на токен, обезпечен с активи, орган в следните ситуации:

а)

когато даден субект — трето лице, посочен в член 34, параграф 5, алинея 1, буква з) от настоящия регламент, е загубил лиценза си за кредитна институция, както е посочено в член 8 от Директива 2013/36/ЕС, за доставчик на услуги за криптоактиви, както е посочено в член 59 от настоящия регламент, за платежна институция или за институция за електронни пари;

б)

членовете на ръководния орган на издателя или акционерите или членовете, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в издателя, са нарушили разпоредбите на националното право за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849.

5.   Компетентните органи отнемат лиценза на издател на токен, обезпечен с активи, когато считат, че ситуациите, посочени в параграф 4 от настоящия член, засягат добрата репутация на членовете на ръководния орган на този издател или добрата репутация на който и да е акционер или член, който има, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие, в издателя, или когато има информация за несъответствия в правилата за управление или за вътрешен контрол, посочени в член 34.

В случай на отнемане на лиценза издателят на токен, обезпечен с активи, прилага процедурата по член 47.

6.   В срок от два работни дни от отнемането на лиценза компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за отнемането на лиценза на издателя на токена, обезпечен с активи. Без излишно забавяне ЕОЦКП предоставя информацията за това отнемане в регистъра, посочено в член 109.

Член 25

Изменение на публикувана бяла книга за криптоактива по отношение на токени, обезпечени с активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за всяко планирано изменение в своя бизнес модел, което е вероятно да окаже значително влияние върху решението за покупка от страна на всякакви държатели или потенциални държатели на токени, обезпечени с активи, и което се прави след издаването на лиценза съгласно член 21 или след одобрението на бялата книга за криптоактива съгласно член 17, както и в контекста на член 23. Измененията включват, наред с другото, съществени промени на:

а)

правилата за управление, включително системите за отчитане пред ръководния орган и рамката за управление на риска;

б)

резервните активи и попечителството на резервните активи;

в)

правата, предоставени на държателите на токените, обезпечени с активи;

г)

механизма за издаване и обратно изкупване на токен, обезпечен с активи;

д)

протоколите за валидиране на трансакциите с токени, обезпечени с активи;

е)

функционирането на собствената проектирана технология на децентрализирания регистър на издателите, когато токените, обезпечени с активи, се издават, прехвърлят и съхраняват посредством такава технология на децентрализирания регистър;

ж)

механизмите за гарантиране на ликвидността на токените, обезпечени с активи, включително политиката и процедурите за управление на ликвидността за издателите на значими токени, обезпечени с активи, посочени в член 45;

з)

договореностите със субекти – трети лица, включително за управлението на резервните активи и инвестирането на резерва, попечителството на резервните активи, и когато е приложимо, публичното разпространение на токените, обезпечени с активи;

и)

процедурите за разглеждане на жалби;

й)

оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и свързаните с нея общи политики и процедури.

Издателите на токени, обезпечени с активи, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход най-малко 30 работни дни, преди планираните промени да породят действие.

2.   Когато компетентният орган е бил уведомен за дадено планирано изменение, както е посочено в параграф 1, издателят на токен, обезпечен с активи, изготвя проект на изменена бяла книга за криптоактива и гарантира, че последователността, в която е представена съдържащата се в нея информация, е в съответствие с тази в първоначалната бяла книга за криптоактива.

Издателят на токен, обезпечен с активи, уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за проекта на изменена бяла книга за криптоактива.

Компетентният орган потвърждава по електронен път получаването на проекта на изменена бяла книга за криптоактива във възможно най-кратък срок и най-късно до пет работни дни след получаването му.

Компетентният орган одобрява или отказва да одобри проекта на изменена бяла книга за криптоактива в срок до 30 работни дни, след като е потвърдил получаването му. При разглеждането на проекта на изменена бяла книга за криптоактива компетентният орган може да изиска допълнителна информация, разяснения или аргументи във връзка с този проект на изменена бяла книга за криптоактива. Когато компетентният орган отправи такова искане, 30-дневният срок започва да тече едва след като компетентният орган е получил изисканата допълнителна информация.

3.   Когато компетентният орган счита, че измененията в бялата книга за криптоактива са потенциално важни за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика и паричния суверенитет, той се консултира с ЕЦБ, и когато е приложимо, с централна банка, посочена в член 20, параграф 4. В подобни случаи компетентният орган може също така да се консултира с ЕБО и ЕОЦКП.

ЕЦБ или съответната централна банка, и когато е приложимо, ЕБО и ЕОЦКП предоставят становище в срок до 20 работни дни от получаването на консултацията, посочена в първа алинея.

4.   Когато компетентният орган одобрява изменената бяла книга за криптоактива, той може да поиска от издателя на токена, обезпечен с активи:

а)

да въведе механизми за гарантиране на защитата на държателите на токена, обезпечени с активи, когато евентуална промяна в дейността на издателя може да има съществено отражение върху стойността, стабилността или рисковете, свързани с токена, обезпечен с активи, или с резервните активи;

б)

да предприеме подходящи корективни мерки в отговор на опасенията, свързани с целостта на пазара, финансовата стабилност или гладкото функциониране на платежните системи.

Компетентният орган изисква от издателя на токен, обезпечен с активи, да предприеме подходящи корективни мерки в отговор на опасенията, свързани с гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, ако тези корективни мерки са предложени от ЕЦБ или, когато е приложимо, от централната банка, посочена в член 20, параграф 4, при провеждането на консултациите, предвидени в параграф 3 от настоящия член.

Когато ЕЦБ или централната банка, посочена в член 20, параграф 4, са предложили различни мерки от тези, които са поискани от компетентния орган, предложените мерки се съчетават или, ако това не е възможно, се изисква прилагането на по-строгата мярка.

5.   Компетентният орган съобщава за изменената бяла книга за криптоактива на ЕОЦКП, на единните звена за контакт на приемащите държави членки, на ЕБО, на ЕЦБ и, когато е приложимо, на централната банка на съответната държава членка в срок до два работни дни от предоставянето на одобрението.

ЕОЦКП предоставя изменената бяла книга за криптоактива в регистъра, посочен в член 109, без излишно забавяне.

Член 26

Отговорност на издателите на токени, обезпечени с активи, по отношение на информацията, представена в бялата книга за криптоактива

1.   Когато издател е нарушил член 19, като е предоставил в своята бяла книга за криптоактива или в изменената бяла книга за криптоактива информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, този издател и членовете на неговия административен, ръководен или надзорен орган носят отговорност пред държателя на такъв токен, обезпечен с активи, за всяка загуба, понесена вследствие на това нарушение.

2.   Всяко договорно изключване или ограничаване на гражданската отговорност съгласно посоченото в параграф 1 се лишава от правно действие.

3.   Държателят на токен, обезпечен с активи, носи отговорността да представи доказателства, че издателят на този токен, обезпечен с активи, е нарушил член 19, като е предоставил в своята бяла книга за криптоактива или в изменената бяла книга за криптоактива информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, и че използването на такава информация е оказало влияние върху решението на държателя да закупи, продаде или обмени този токени, обезпечен с активи.

4.   Издателят и членовете на неговия административен, ръководен или надзорен орган не носят отговорност за загубите, претърпени в резултат на осланянето на информацията, предоставена в резюмето съгласно член 19, включително нейния превод, освен когато резюмето:

а)

е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива; или

б)

не предоставя, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива, основната информация, която да помогне на потенциалните държатели да вземат решение дали да закупят токена, обезпечен с активи.

5.   Настоящият член не засяга която и да е друга гражданска отговорност съгласно националното право.

ГЛАВА 2

Задължения на издателите на токени, обезпечени с активи

Член 27

Задължение на издателите да действат почтено, безпристрастно и професионално в интерес на държателите на токени, обезпечени с активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, действат почтено, безпристрастно и професионално и комуникират с държателите и потенциалните държатели на токени, обезпечени с активи, по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин.

2.   Издателите на токени, обезпечени с активи, действат в интерес на държателите на тези токени и ги третират равноправно, освен в случаите, в които в бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, в маркетинговите съобщения, е оповестено преференциално третиране.

Член 28

Публикуване на бялата книга за криптоактива

Издателят на токен, обезпечен с активи, публикува на своя уебсайт одобрената бяла книга за криптоактива, посочена в член 17, параграф 1 или член 21, параграф 1, и когато е приложимо, изменената бяла книга за криптоактива, посочена в член 25. Одобрената бяла книга за криптоактиви остава публично достъпна до началната дата на публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, или на допускането до търговия с този токен. Бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, изменената бяла книга за криптоактива остават на разположение на уебсайта на издателя за целия период, през който токенът, обезпечен с активи, се държи публично.

Член 29

Маркетингови съобщения

1.   Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, или с допускането до търговия с такъв токен, обезпечен с активи, отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)

маркетинговите съобщения са ясно разпознаваеми като такива;

б)

информацията в маркетинговите съобщения е обективна, ясна и неподвеждаща;

в)

информацията в маркетинговите съобщения съответства на информацията в бялата книга за криптоактива;

г)

в маркетинговите съобщения се посочва ясно, че бялата книга за криптоактива е била публикувана, и се указва ясно адресът на уебсайта на издателя на токена, обезпечен с активи, както и телефонен номер и адрес на електронна поща за връзка с издателя.

2.   В маркетинговите съобщения ясно и недвусмислено се посочва, че държателите на токен, обезпечен с активи, имат право на обратно изкупуване от издателя по всяко време.

3.   Маркетинговите съобщения и всички техни изменения се публикуват на уебсайта на издателя.

4.   Компетентните органи не изискват предварително одобрение на маркетинговите съобщения преди публикуването им.

5.   Уведомления за маркетинговите съобщения се изпращат на компетентните органи при поискване.

6.   Преди публикуването на бялата книга за криптоактива не се разпространяват маркетингови съобщения. Това ограничение не засяга способността на издателя на токена, обезпечен с активи, да извършва пазарни проучвания.

Член 30

Текуща информация, предоставяна на държателите на токени, обезпечени с активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, оповестяват по ясен, точен и прозрачен начин на публично и лесно достъпно място на своя уебсайт размера на токените, обезпечени с активи, които са в обращение, и стойността и състава на резерва от активи, посочен в член 36. Тази информация се актуализира поне веднъж месечно.

2.   Във възможно най-кратък срок издателите на токени, обезпечени с активи, публикуват на публично и лесно достъпно място на своя уебсайт кратко, ясно, точно и прозрачно резюме на одитния доклад, както и пълния и нередактиран доклад от одита на резерва от активи, посочен в член 36.

3.   Без да се засяга член 88, издателите на токени, обезпечени с активи, във възможно най-кратък срок оповестяват, на публично и лесно достъпно място, на своя уебсайт по ясен, точен и прозрачен начин всяко събитие, което оказва или има вероятност да окаже значително въздействие върху стойността на токените, обезпечени с активи, или върху резерва от активи, посочен в член 36.

Член 31

Процедури за разглеждане на жалби

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, въвеждат и поддържат ефективни и прозрачни процедури за бързо, обективно и последователно разглеждане на жалби, подадени от държателите на токени, обезпечени с активи, и от други заинтересовани лица, включително сдружения на потребители, които представляват държатели на токени, обезпечени с активи, и публикуват описание на тези процедури. Когато токените, обезпечени с активи, се разпространяват изцяло или частично чрез субекти — трети лица, както е посочено в член 34, параграф 5, алинея 1, буква з), издателите на токените, обезпечени с активи, въвеждат процедури за улесняване също така на разглеждането на такива жалби между държателите на токените, обезпечени с активи, и субектите — трети лица.

2.   Държателите на токени, обезпечени с активи, могат да подават безплатно жалби до издателите на техните токени, обезпечени с активи, или, когато е приложимо, до субектите — трети лица, посочени в параграф 1.

3.   Издателите на токени, обезпечени с активи, и когато е приложимо, субектите — трети лица, посочени в параграф 1, изготвят и предоставят на разположение на държателите на токени, обезпечени с активи, образец за подаване на жалби и съхраняват информация за всички получени жалби и предприетите в отговор мерки.

4.   Издателите на токени, обезпечени с активи, разглеждат всички жалби своевременно и обективно и съобщават на държателите на техните токени, обезпечени с активи, резултатите от разглеждането в разумен срок.

5.   ЕВО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват допълнително изискванията, образците и процедурите за разглеждане на жалби.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 32

Установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, прилагат и поддържат ефективни политики и процедури за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси между тях и:

а)

техните акционери или членове;

б)

всеки акционер или член, който има, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в издателя;

в)

членовете на техния ръководен орган;

г)

техните служители;

д)

държателите на токените, обезпечени с активи; или

е)

трети лица, изпълняващи една от функциите, посочени в член 34, параграф 5, алинея 1, буква з).

2.   Издателите на токени, обезпечени с активи, по-специално вземат всички подходящи мерки за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси, свързани с управлението и инвестирането на резерва от активи, посочен в член 36.

3.   Издателите на токени, обезпечени с активи, оповестяват на видно място на своя уебсайт пред държателите на техните токени, обезпечени с активи, общия характер и източниците на конфликти на интереси, посочени в параграф 1, както и предприетите мерки за смекчаването им.

4.   Информацията, оповестена съгласно параграф 3, е достатъчно точна, за да даде възможност на потенциалните държатели на техните токени, обезпечени с активи, да вземат информирано решение за закупуването на токените, обезпечени с активи.

5.   ЕБО разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват допълнително:

а)

изискванията за политиките и процедурите, посочени в параграф 1;

б)

подробностите и методиката във връзка със съдържанието на оповестяването, посочено в параграф 3.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 33

Уведомяване за промени в ръководния орган

Издателите на токени, обезпечени с активи, уведомяват незабавно компетентния за тях орган за всяка промяна в техния ръководен орган и предоставят на компетентния за тях орган цялата информация, необходима за оценяване на спазването на член 34, параграф 2.

Член 34

Правила за управление

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, разполагат с надеждни правила за управление, включително ясна организационна структура с добре определена, прозрачна и последователна йерархия на отговорностите, ефективни процеси за определяне, управление, мониторинг и докладване на рисковете, на които те са изложени или могат да бъдат изложени, както и с адекватни механизми за вътрешен контрол, в т.ч. надеждни административни и счетоводни процедури.

2.   Членовете на ръководния орган на издателите на токени, обезпечени с активи, притежават достатъчно добра репутация и подходящите знания, умения и опит, поотделно или заедно, за изпълнението на своите задължения. По-специално те не трябва да са осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за каквито и да е други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Те също така удостоверяват, че са в състояние да посветят достатъчно време, за да изпълняват ефективно своите задължения.

3.   Ръководният орган на издателите на токени, обезпечени с активи, оценява и прави периодичен преглед на ефективността на въведените правила и процедури на политиката за спазване на глави 2, 3, 5 и 6 от настоящия дял, и предприема подходящи мерки за отстраняване на евентуални недостатъци в това отношение.

4.   Акционерите или членовете, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в издателите на токени, обезпечени с активи, трябва да имат достатъчно добра репутация, и по-специално трябва да не са били осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация.

5.   Издателите на токени, обезпечени с активи, приемат политики и процедури, които са достатъчно ефективни, за да осигурят спазването на настоящия регламент. Издателите на токени, обезпечени с активи, установяват, поддържат и прилагат по-специално политики и процедури относно:

а)

резерва от активи, посочен в член 36;

б)

попечителството на резервните активи, включително отделянето на активите, посочено в член 37;

в)

правата, които са предоставени на държателите на токените, обезпечени с активи, както е посочено в член 39;

г)

механизма за издаване и обратно изкупване на токените, обезпечени с активи;

д)

протоколите за валидиране на трансакциите с токени, обезпечени с активи;

е)

функционирането на собствената проектирана технология на децентрализирания регистър на издателите, когато токените, обезпечени с активи, се издават, прехвърлят и съхраняват посредством такава технология на децентрализирания регистър или сходна технология, която се управлява от издателите или от действащо от тяхно име трето лице;

ж)

механизмите за гарантиране на ликвидността на токените, обезпечени с активи, включително политиката и процедурите за управление на ликвидността за издателите на значими токени, обезпечени с активи, посочени в член 45;

з)

договореностите със субекти — трети лица относно управлението на резерва от активи и инвестирането на резервните активи, попечителството на резервните активи, и когато е приложимо, публичното разпространение на токените, обезпечени с активи;

и)

писменото съгласие на издателите на токени, обезпечени с активи, предоставено на други лица, които биха могли да предлагат или да кандидатстват за допускане до търговия с токените, обезпечени с активи;

й)

разглеждането на жалби, както е посочено в член 31;

к)

конфликтите на интереси, както е посочено в член 32.

Когато издателите на токени, обезпечени с активи, сключват споразуменията, както е посочено в алинея 1, буква з), тези споразумения се определят в договор със субектите — трети лица. В тези договорни споразумения се определят ролите, отговорностите, правата и задълженията както на издателите на токени, обезпечени с активи, така и на субектите — трети лица. В договорните споразумения, които пораждат последствия в повече от една юрисдикция, се посочва недвусмислено приложимото право.

6.   Освен ако не са инициирали план за обратно изкупуване, както е посочено в член 47, издателите на токени, обезпечени с активи, използват подходящи и пропорционални системи, ресурси и процедури, за да гарантират непрекъснатото и редовно изпълнение на своите услуги и дейности. За целта издателите на токени, обезпечени с активи, поддържат всички свои системи и протоколи за сигурен достъп в съответствие с подходящите стандарти на Съюза.

7.   Ако издателят на токен, обезпечен с активи, реши да преустанови предоставянето на свързани услуги и дейности, включително като преустанови издаването на този токен, обезпечен с активи, той представя на компетентния орган план за одобрение на това преустановяване.

8.   Издателите на токени, обезпечени с активи, установяват източниците на оперативен риск и свеждат тези рискове до минимум чрез разработването на подходящи системи, мерки за контрол и процедури.

9.   Издателите на токени, обезпечени с активи, разработват политика и планове за непрекъснатост на дейността, които в случай на прекъсване на работата на техните системи и процедури на ИКТ гарантират запазването на най-важните данни и функции и поддържането на техните дейности, или, когато това не е възможно, своевременното възстановяване на тези данни и функции и бързото възобновяване на техните дейности.

10.   Издателите на токени, обезпечени с активи, въвеждат механизми за вътрешен контрол и ефективни процедури за управление на риска, включително ефективни контролни и защитни механизми за управление на системите на ИКТ съгласно изискванията в Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета (37). Тези процедури предвиждат цялостна оценка във връзка с надеждността на субектите — трети лица, посочени в параграф 5, алинея 1, буква з) от настоящия член. Издателите на токени, обезпечени с активи, редовно наблюдават и оценяват адекватността и ефективността на механизмите за вътрешен контрол и на процедурите за оценка на риска и предприемат подходящи мерки за отстраняване на евентуални недостатъци в това отношение.

11.   Издателите на токени, обезпечени с активи, разполагат със системи и процедури, които са подходящи за обезпечаване на наличността, автентичността, цялостността и поверителността на данните, както се изисква съгласно Регламент (ЕС) 2022/2554 и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. В тези системи се записват и съхраняват съответните данни и информацията, събрана и изготвена в хода на дейностите на издателите.

12.   Издателите на токени, обезпечени с активи, гарантират, че редовно преминават независим одит. Резултатите от тези одити се съобщават на ръководния орган на съответния издател и се предоставят на разположение на компетентния орган.

13.   До 30 юни 2024 г. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, приема насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за определяне на минималното съдържание на правилата за управление относно:

а)

инструментите за наблюдение на рисковете, посочени в параграф 8;

б)

плана за непрекъснатост на дейността, посочен в параграф 9;

в)

механизма за вътрешен контрол, посочен в параграф 10;

г)

одитите, посочени в параграф 12, включително минималната документация, която трябва да се използва при одита.

При приемането на посочените в първа алинея насоки ЕБО взема предвид разпоредбите относно изискванията за управлението в други законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги, включително Директива 2014/65/ЕС.

Член 35

Изисквания за собствения капитал

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, разполагат във всеки един момент със собствен капитал, чиято равностойност е най-малко по-високата от следните стойности:

а)

350 000 EUR;

б)

2 % от средния размер на резерва от активи, посочен в член 36;

в)

една четвърт от постоянните общи разходи за предходната година.

За целите на първа алинея, буква б) „средният размер на резерва от активи“ означава средния размер на резервните активи в края на всеки календарен ден, изчислен за предходните шест месеца.

Когато даден издател предлага повече от един токен, обезпечен с активи, посоченият в първа алинея, буква б) размер представлява сборът от средния размер на резервните активи, обезпечаващи всеки токен, обезпечени с активи.

Посочената в първа алинея, буква в) сума се преразглежда ежегодно и се изчислява в съответствие с член 67, параграф 3.

2.   Собственият капитал, посочен в параграф 1 от настоящия член, се състои от елементите и инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, посочени в членове 26 — 30 от Регламент (ЕС) № 575/2013, след пълните приспадания съгласно член 36 от посочения регламент, без да се прилагат праговете на освобождаване, посочени в член 46, параграф 4 и член 48 от същия регламент.

3.   Компетентният орган на държавата членка по произход може да изисква от издател на токен, обезпечен с активи, да притежава собствен капитал, чийто размер да е до 20 % по-висок от сумата, получена в резултат на прилагането на параграф 1, първа алинея, буква б), когато оценката на някой от следните аспекти показва по-висока степен на риск:

а)

оценката на процесите за управление на риска и механизмите за вътрешен контрол на издателя на токена, обезпечен с активи, както е посочено в член 34, параграфи 1, 8 и 10;

б)

качеството и променливостта на резерва от активи, посочен в член 36;

в)

видовете права, предоставени от издателя на токена, обезпечен с активи, на държателите на токена, обезпечен с активи, в съответствие с член 39;

г)

когато резервът от активи включва инвестиции — произтичащите от инвестиционната политика рискове по отношение на резерва от активи;

д)

общата стойност и броят на трансакциите, преминали сетълмент с токена, обезпечен с активи;

е)

значението на пазарите, на които токена, обезпечен с активи, се предлага и търгува;

ж)

когато е приложимо, пазарната капитализация на токена, обезпечен с активи.

4.   Компетентният орган на държавата членка по произход може да изисква от издателя на токен, обезпечен с активи, който не е значим, да спазват изискванията, посочени в член 45, когато това е необходимо с оглед на по-високата степен на риск, установена съгласно параграф 3 от настоящия член, или други рискове, чието преодоляване се цели с член 45, например ликвидните рискове.

5.   Без да се засяга параграф 3, издателите на токени, обезпечени с активи, провеждат редовно стрес тестове, при които се вземат предвид сценарии за тежки, но реалистични финансови сътресения, например лихвени шокове, и за нефинансови сътресения, например оперативен риск. Въз основа на резултатите от тези стрес тестове компетентният орган на държавата членка по произход изисква от издателите на токен, обезпечен с активи, да притежава при някои обстоятелства собствени средства, чийто размер да е с 20 до 40 % по-висок от сумата, получена в резултат от прилагането на параграф 1, първа алинея, буква б), предвид потенциалните рискове и резултатите от стрес тестовете.

6.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват допълнително:

а)

процедурата и сроковете, необходими на издателя на токен, обезпечен с активи, за да се адаптира към по-високите капиталови изисквания, както е посочено в параграф 3;

б)

критериите, въз основа на които се изисква по-голям размер на собствения капитал, както е посочено в параграф 3;

в)

минималните изисквания за разработването на програми за стрес тестове, като се вземат предвид размерът, сложността и естеството на токена, обезпечен с активи, включително, но не само:

i)

видовете стрес тестове и техните основни цели и приложение;

ii)

честотата на различните стрес тестове;

iii)

вътрешните правила за управление;

iv)

съответната инфраструктура за данни;

v)

методологията и правдоподобността на допусканията;

vi)

прилагането на принципа на пропорционалност към всички минимални изисквания, независимо дали те са количествени или качествени; и

vii)

минималната периодичност на стрес тестовете и общите референтни параметри на сценариите за стрес тестовете.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ГЛАВА 3

Резерв от активи

Член 36

Задължение за притежаване на резерв от активи и състав и управление на този резерв

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, установяват и поддържат резерв от активи във всеки един момент.

Резервът от активи се съставя и управлява по такъв начин, че:

а)

да се покриват рисковете във връзка с активите, чрез които са обезпечени токените, обезпечени с активи; и

б)

да се отстраняват рисковете за ликвидността, свързани с постоянните права на държателите на обратно изкупуване.

2.   Резервът от активи е правно отделен от имуществото на издателите, както и от резерва от активи на други токени, обезпечени с активи, в интерес на държателите на токени, обезпечени с активи, в съответствие с приложимото право, така че кредиторите на издателите да нямат достъп до резерва от активи, по-специално в случай на несъстоятелност.

3.   Издателите на токени, обезпечени с активи, гарантират, че резервът от активи е оперативно отделен от тяхното имущество, както и от резерва от активи на други токени.

4.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват допълнително изискванията за ликвидност, като се вземат предвид размерът, сложността и естеството на резерва от активи и на самия токен, обезпечен с активи.

Регулаторните технически стандарти определят по-специално:

а)

съответния дял от резерва от активи според дневния матуритет, включително дела на споразуменията за обратно изкупуване на резерва, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от един работен ден, или дела на паричните средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от един работен ден;

б)

съответния дял от резерва от активи според седмичния матуритет, включително дела на споразуменията за обратно изкупуване на резерва, които могат да бъдат прекратени с предизвестие от пет работни дни, или дела на паричните средства, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие от пет работни дни;

в)

други съответни матуритети и общи техники за управление на ликвидността;

г)

минималните суми във всяка официална валута, които трябва да бъдат държани като депозити в кредитни институции и които не могат да бъдат по-ниски от 30 % от сумата, обвързана с всяка официална валута.

За целите на втора алинея, букви а), б) и в), ЕБО взема предвид, наред с другото, съответните прагове, предвидени в член 52 от Директива 2009/65/ЕО.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

5.   Издателите, които предлагат публично два или повече токена, обезпечени с активи, управляват и поддържат обособени резерви от активи за всеки токен, обезпечен с активи. Всеки от тези резерви от активи се управлява отделно.

Когато различните издатели на токени, обезпечени с активи, предлагат публично едни и същи токен, обезпечен с активи, тези издатели управляват и поддържат само един резерв от активи за този токен, обезпечен с активи.

6.   Ръководните органи на издателите на токени, обезпечени с активи, гарантират ефективното и разумно управление на резерва от активи. Издателите гарантират, че издаването и обратното изкупуване на токени, обезпечени с активи, винаги се съпътства от съответно увеличаване или намаляване на резерва от активи.

7.   Издателят на токен, обезпечен с активи, определя общата стойност на резерва от активи въз основа на пазарните цени. Неговата обща стойност се равнява най-малко на общата стойност на правата на вземане към издателя на държателите на токенa, обезпечен с активи, който е в обращение.

8.   Издателите на токени, обезпечени с активи, прилагат ясна и подробна политика по отношение на механизма за стабилизиране на тези токени. По-специално, тази политика:

а)

посочва активите, с които са обезпечени токените, и състава на тези активи;

б)

описва вида на активите и точното разпределение на активите, включени в резерва от активи;

в)

съдържа подробна оценка на рисковете, включително кредитния риск, пазарния риск, риска от концентрация и ликвидния риск, произтичащи от резерва от активи;

г)

описва процедурата, чрез която се издават и изкупуват обратно токените, обезпечени с активи, както и процедурата, чрез която това издаване и обратно изкупуване ще доведе до съответното увеличаване или намаляване на резерва от активи;

д)

посочва дали част от резерва от активи се инвестира, както е предвидено в член 38;

е)

когато издателите на токени, обезпечени с активи, инвестират част от резерва от активи, както е посочено в член 38, се описва подробно инвестиционната политика и се включва оценка на начина, по който инвестиционната политика може да повлияе на стойността на резерва от активи;

ж)

описва процедурата за закупуване на токени, обезпечени с активи, и за обратно изкупуване на такива токени в замяна на резерва от активи, и изброява лицата или категориите лица, които имат право на това.

9.   Без да се засяга член 34, параграф 12, издателите на токени, обезпечени с активи, възлагат независим одит на резерва от активи веднъж на всеки шест месеца, като правят оценка за спазването на правилата по настоящата глава, считано от датата на издаване на техния лиценз съгласно член 21 или от датата на одобрение на бялата книга за криптоактива съгласно член 17.

10.   Издателят без забавяне съобщава резултатите от одита, посочен в параграф 9, на компетентния орган, най-късно в срок до шест седмици от референтната дата на оценката. Издателят публикува резултата от одита в срок до две седмици от датата на уведомяване на компетентния орган. Компетентният орган може да даде указания на даден издател да забави публикуването на резултатите от одита, в случай че:

а)

от издателя се изисква да приложи споразумение или мерки за възстановяване в съответствие с член 46, параграф 3;

б)

от издателя се изисква да приложи план за обратно изкупуване в съответствие с член 47;

в)

се счита за необходимо да се защитят икономическите интереси на държателите на токена, обезпечен с активи;

г)

се счита за необходимо да се избегне значително неблагоприятно въздействие върху финансовата система на държавата членка по произход или на друга държава членка.

11.   Оценката по пазарни цени, посочена в параграф 7 от настоящия член, се извършва чрез използване на оценка по пазарни цени, както е определено в член 2, точка 8 от Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета (38), когато това е възможно.

Когато се използва оценка по пазарни цени, резервният актив се оценява на по-ниската от двете цени „купува“ и „продава“, освен ако позицията на резервния актив може да се закрие по средната пазарна цена. Използват се само пазарни данни с добро качество и тези данни се оценяват въз основа на всеки от следните фактори:

а)

броя и качеството на контрагентите;

б)

обема и оборота на пазара на резервния актив;

в)

размера на резерва от активи.

12.   Когато не е възможно да се използва оценка по пазарни цени, както е посочено в параграф 11 от настоящия член, или когато пазарните данни не са с достатъчно добро качество, резервният актив се оценява консервативно, като се използва оценка по модел, както е определено в член 2, точка 9 от Регламент (ЕС) 2017/1131.

Моделът оценява точно присъщата стойност на резервния актив въз основа на всеки от следните актуализирани ключови фактори:

а)

обема и оборота на пазара на този резервен актив;

б)

размера на резерва от активи;

в)

пазарния риск, лихвения риск и кредитния риск, свързани с резервния актив.

Когато се използва оценка по модел, не се използва методът на амортизираната стойност, определен в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) 2017/1131.

Член 37

Попечителство на резервните активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, установяват, поддържат и прилагат политики, процедури и договорни споразумения за попечителство, чрез които във всеки един момент се гарантира, че:

а)

резервните активи не са обременени с тежести, нито са заложени по споразумение за финансово обезпечение съгласно определението в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (39);

б)

резервните активи се държат под попечителство в съответствие с параграф 6 от настоящия член;

в)

издателите на токените, обезпечени с активи, разполагат с бърз достъп до резервните активи, за да покрият евентуални искания за обратно изкупуване от страна на държателите на токените, обезпечени с активи;

г)

концентрацията при попечителите на резервни активи се избягва;

д)

рискът от концентрация на резервните активи се избягва.

2.   Издателите на токени, обезпечени с активи, които издават в Съюза един или повече токени, обезпечени с активи, прилагат отделна политика относно попечителството за всяка група от резерви от активи. Различните издатели на токени, обезпечени с активи, които са издавали един и същ токен, обезпечен с активи, прилагат и поддържат единна политика относно попечителството.

3.   Резервните активи се държат под попечителство за срок от неповече от пет работни дни след датата на издаване на токена, обезпечен с активи, от един или няколко от следните субекти:

а)

доставчик на услуги за криптоактиви, предоставящ попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, когато резервните активи са под формата на криптоактиви;

б)

кредитна институция, за всички видове резервни активи;

в)

инвестиционен посредник, който предоставя допълнителна услуга по съхранение и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, както е посочено в раздел Б, точка 1 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато резервните активи са под формата на финансови инструменти.

4.   Издателите на токени, обезпечени с активи, си служат с необходимите умения, грижа и старание при подбора, определянето и прегледа на доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции и инвестиционните посредници, определени за попечители на резервните активи, посочени в параграф 3. Попечителят е юридическо лице, различно от издателя.

Издателите на токени, обезпечени с активи, гарантират, че доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции и инвестиционните посредници, определени за попечители на резервните активи, посочени в параграф 3, разполагат с необходимия експертен опит и репутация на пазара, за да действат като попечители на тези резервни активи, като се имат предвид счетоводните практики, процедурите за съхранение и механизмите за вътрешен контрол на тези доставчици на услуги за криптоактиви, кредитни институции и инвестиционни посредници. Договорните споразумения между издателите на токени, обезпечени с активи, и попечителите гарантират, че резервните активи, държани под попечителство, са защитени срещу претенции от страна на кредиторите на попечителите.

5.   В политиките и процедурите за попечителство, посочени в параграф 1, се определят критериите за подбор на определените за попечители на резервните активи доставчици на услуги за криптоактиви, кредитни институции или инвестиционни посредници, както и процедурата за преглед на така определените попечители.

Издателите на токени, обезпечени с активи, правят редовен преглед на определените за попечители на резервните активи доставчици на услуги за криптоактиви, кредитни институции или инвестиционни посредници. За целите на този преглед, издателите на токени, обезпечени с активи, оценяват своите експозиции към тези попечители, като вземат под внимание пълния обхват на своите отношения с тях, и осъществяват текущ мониторинг на финансовото състояние на тези попечители.

6.   Попечителите на резервните активи, посочени в параграф 4, гарантират, че попечителството на тези резервни активи се извършва по следния начин:

а)

кредитните институции държат под попечителство средства по сметка, открита при кредитната институция;

б)

за финансовите инструменти, които могат да бъдат държани под попечителство, кредитните институции или инвестиционните посредници държат под попечителство всички финансови инструменти, които могат да бъдат регистрирани по сметка за финансови инструменти, открита при кредитната институция или инвестиционния посредник, и всички финансови инструменти, които физически могат да бъдат предадени на тези кредитни институции или инвестиционни посредници;

в)

за криптоактивите, които могат да бъдат държани под попечителство, доставчиците на услуги за криптоактиви държат под попечителство криптоактивите, включени в резервните активи, или средствата за достъп до тези криптоактиви, когато е приложимо, под формата на частни криптографски ключове;

г)

за други активи кредитните институции проверяват собствеността на издателите на токените, обезпечени с активи, и съхраняват информация за резервните активи, за които са се уверили, че представляват собственост на издателите на токените, обезпечени с активи;

За целите на първа алинея, буква а) кредитните институции гарантират, че средствата са регистрирани в счетоводните книги на кредитните институции по отделена сметка в съответствие с разпоредбите на националното право за транспониране на член 16 от Директива 2006/73/ЕО на Комисията (40). Тази сметка се открива на името на издателя на токени, обезпечени с активи, за целите на управлението на резервните активи за всеки токен, обезпечен с активи, така че средствата, държани под попечителство, да могат да бъдат ясно разграничени като част от всеки резерв от активи.

За целите на първа алинея, буква б) кредитните институции и инвестиционните посредници гарантират, че всички финансови инструменти, които могат да бъдат регистрирани по сметка за финансови инструменти, открита при кредитните институции и инвестиционните посредници, са регистрирани в счетоводните книги на кредитните институции и инвестиционните посредници по отделени сметки в съответствие с разпоредбите на националното право за транспониране на член 16 от Директива 2006/73/ЕО. Сметката за финансови инструменти се открива на името на издателите на токени, обезпечени с активи, за целите на управлението на резервните активи за всеки токен, обезпечен с активи, така че финансовите инструменти, държани под попечителство, да могат да бъдат ясно разграничени като част от всеки резерв от активи.

За целите на алинея 1, буква в) доставчиците на услуги за криптоактиви откриват регистър на позициите, които се водят на името на издателите на токените, обезпечени с активи, за целите на управлението на резервните активи за всеки токен, обезпечен с активи, така че криптоактивите, държани под попечителство, да могат да бъдат ясно разграничени като част от всеки резерв от активи.

За целите на първа алинея, буква г) оценката на това дали издателите на токени, обезпечени с активи, притежават резервните активи, се извършва въз основа на информация или на документи, предоставени от издателите на токени, обезпечени с активи, и на външни доказателства, ако има такива.

7.   Определянето на доставчиците на услуги за криптоактиви, на кредитните институции или на инвестиционните посредници за попечители на резервните активи съгласно параграф 4 от настоящия член се доказва чрез договорно споразумение, както е посочено в член 34, параграф 5, втора алинея. В тези договорни споразумения, наред с другото, се регламентира потокът от необходимата информация, за да могат издателите на токени, обезпечени с активи, доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции и инвестиционните посредници да изпълняват функциите си на попечители.

8.   Доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции и инвестиционните посредници, които са определени за попечители в съответствие с параграф 4, действат почтено, безпристрастно, професионално, независимо и в интерес на издателите на токени, обезпечени с активи, и на държателите на такива токени.

9.   Доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции и инвестиционните посредници, които са определени за попечители в съответствие с параграф 4, не извършват дейности по отношение на издателите на токени, обезпечени с активи, които биха могли да породят конфликти на интереси между тези издатели, държателите на токени, обезпечени с активи, и между тях самите, освен ако не са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)

доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции или инвестиционните посредници са отделили функционално и йерархично изпълнението на своите задачи по попечителство от задачите, които могат да бъдат източник на конфликт;

б)

потенциалните конфликти на интереси са надлежно установени, наблюдавани, управлявани и оповестени от издателите на токени, обезпечени с активи, пред държателите на токени, обезпечени с активи, в съответствие с член 32.

10.   В случай на загуба на финансов инструмент или на криптоактив, държани под попечителство, както е посочено в параграф 6, доставчикът на услуги за криптоактиви, кредитната институция или инвестиционният посредник, които са загубили този финансов инструмент или криптоактив, без излишно забавяне обезщетяват или възстановяват на издателя на токен, обезпечен с активи, същия вид финансов инструмент или криптоактив или съответната му равностойност. Съответният доставчик на услуги за криптоактиви, кредитна институция или инвестиционен посредник не носят отговорност за обезщетяване или възстановяване в случаите, в които могат да докажат, че загубата е възникнала в резултат на външно събитие извън техния разумен контрол, чиито последици са били неизбежни въпреки всички разумни усилия за недопускането им.

Член 38

Инвестиране на резерва от активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, които инвестират част от резерва от активи, инвестират тези активи само във високоликвидни финансови инструменти с минимален пазарен риск, кредитен риск и риск от концентрация. Инвестициите трябва да могат да бъдат ликвидирани бързо, с минимален неблагоприятен ефект върху цената.

2.   За целите на параграф 1 дяловете в предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) се считат за активи с минимален пазарен риск, кредитен риск и риск от концентрация, когато това ПКИПЦК инвестира единствено в активи, допълнително определени от ЕБО в съответствие с параграф 5, и когато издателят на токена, обезпечен с активи, гарантира, че резервът от активи се инвестира по такъв начин, че рискът от концентрация да бъде сведен до минимум.

3.   Финансовите инструменти, в които e инвестиран резервът от активи, се държат под попечителство в съответствие с член 37.

4.   Всички печалби или загуби, включително колебанията в стойността на финансовите инструменти, посочени в параграф 1, както и всички рискове от контрагента или оперативни рискове, произтичащи от инвестирането на резерва от активи, се поемат от издателя на токен, обезпечен с активи.

5.   ЕБО, в сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на финансовите инструменти, които могат да се считат за високоликвидни и които се характеризират с минимален пазарен риск, кредитен риск и риск от концентрация, както е посочено в параграф 1. Когато определя тези финансови инструменти, ЕБО взема предвид следното:

а)

различните видове активи, с които може да бъде обезпечен токенът;

б)

корелацията между активите, с които е обезпечен токенът, и високоликвидните финансови инструменти, в които би могъл да инвестира издателят;

в)

изискването за ликвидно покритие, посочено в член 412 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълнително уточнено в Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (41);

г)

ограниченията по отношение на концентрацията, които не позволяват на издателя:

i)

да инвестира повече от определен процент от резервните активи във високоликвидните финансови инструменти с минимален пазарен риск, кредитен риск и риск от концентрация, издадени от един-единствен субект;

ii)

да държи под попечителство повече от определен процент криптоактиви или активи при доставчици на услуги за криптоактиви или кредитни институции, които принадлежат към една и съща група, както е определено в член 2, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (42), или при инвестиционни посредници.

За целите на първа алинея, буква г), подточка i) ЕБО посочва подходящи ограничения за определяне на изискванията за концентрация. При тези ограничения се вземат предвид, наред с другото, съответните прагове, предвидени в член 52 от Директива 2009/65/ЕО.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 39

Право на обратно изкупуване

1.   Държателите на токени, обезпечени с активи, могат да упражнят по всяко време своето право на обратно изкупуване от издателите на токени, обезпечени с активи, включително по отношение на резервните активи, когато издателите не могат да изпълнят задълженията си, посочени в глава 6 от настоящия дял. Издателите изготвят, поддържат и прилагат ясни и подробни политики и процедури по отношение на тези постоянни права на обратно изкупуване.

2.   По искане на държател на токен, обезпечен с активи, издателят на този токен изкупва обратно чрез плащане на определена сума, различна от електронни пари и равняваща се на пазарната стойност на активите, чрез които е обезпечен държания токен, или чрез предоставяне на активите, чрез които е обезпечен токенът. Издателите въвеждат политика относно това постоянно право на обратно изкупуване, в която описват:

а)

условията, включително праговете, периодите и сроковете, за упражняването на това право на обратно изкупуване от държателите на токени, обезпечени с активи;

б)

механизмите и процедурите за гарантиране на обратното изкупуване на токените, обезпечени с активи, включително при неблагоприятни пазарни условия, както и в контекста на изпълнението на плана за възстановяване, посочен в член 46, или в случай на организирано обратно изкупуване на токени, обезпечени с активи, съгласно член 47;

в)

оценката на стойността или принципите за оценка на стойността на токените, обезпечени с активи, както и на резервните активи, при упражняването от страна държателя на токени, обезпечени с активи, на правото на обратно изкупуване, включително чрез използване на методиката за оценка, посочена в член 36, параграф 11;

г)

условията за уреждане на обратното изкупуване; и

д)

мерките, които издателите предприемат за целесъобразното управление на увеличаването или намаляването на резерва от активи, с цел да се избегнат неблагоприятни въздействия върху пазара на активите, включени в резервните активи.

Когато при продажбата на токен, обезпечен с активи, издателите приемат плащане с парични средства, различни от електронни пари и деноминирани в официална валута, те винаги осигуряват възможност за обратно изкупуване на токена с парични средства, различни от електронни пари и деноминирани в същата официална валута.

3.   Без да се засяга член 46, за обратното изкупуване на токени, обезпечени с активи, не се изисква плащането на такса.

Член 40

Забрана за начисляването на лихви

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, не начисляват лихви във връзка с токените, обезпечени с активи.

2.   Доставчиците на услуги за криптоактиви не начисляват лихви, когато предоставят услуги за криптоактиви, свързани с токени, обезпечени с активи.

3.   За целите на параграфи 1 и 2 всяко възнаграждение или друга полза, свързана с продължителността на периода, през който държателят на токените, обезпечени с активи, държи тези токени, обезпечени с активи, се третира като лихва. Това включва нетна компенсация или отстъпки с ефект, равностоен на лихва, получена от държателя на токените, обезпечени с активи, пряко от издателя или от трети лица и свързана пряко с токените, обезпечени с активи, или от възнаграждението или ценообразуването на други продукти.

ГЛАВА 4

Придобиване на издатели на токени, обезпечени с активи

Член 41

Извършване на оценка във връзка с предложения за придобиване на издател на токени, обезпечени с активи

1.   Всички физически или юридически лице или такива лица, действащи съгласувано, които възнамеряват да придобият, пряко или непряко („кандидат-приобретател“), квалифицирано дялово участие в издател на токен, обезпечен с активи, или да увеличат, пряко или непряко, такова квалифицирано участие, в резултат на което делът на правата на глас или на притежавания капитал би достигнал или би надвишил 20, 30 или 50 %, или издателят на токена, обезпечен с активи, би станал тяхно дъщерно предприятие, уведомяват писмено за това компетентния за този издател орган, като посочват размера на планираното дялово участие и информацията, изисквана съгласно регулаторните технически стандарти, приети от Комисията в съответствие с член 42, параграф 4.

2.   Всяко физическо или юридическо лице, което е взело решение да се освободи, пряко или непряко, от квалифицирано дялово участие в издател на токен, обезпечен с активи, уведомява писмено, преди да се освободи от това дялово участие, компетентния орган за своето решение и посочва размера на това дялово участие. Това лице уведомява също така компетентния орган, ако е взело решение да намали квалифицираното си дялово участие, така че делът на правата на глас или на притежавания капитал би спаднал под 10, 20, 30 или 50 % или издателят на токена, обезпечен с активи, би престанал да бъде негово дъщерно предприятие.

3.   Своевременно и във всички случаи в срок до два работни дни след получаване на уведомление по параграф 1 компетентният орган изпраща писмено потвърждение за получаването му.

4.   Компетентният органи оценява предложението за придобиване, посочено в параграф 1 от настоящия член, и информацията, изисквана съгласно регулаторните технически стандарти, приети от Комисията в съответствие с член 42, параграф 4, в срок до 60 работни дни от датата на писменото потвърждение за получаването, посочено в параграф 3 от настоящия член. Когато потвърждава получаването на уведомлението, компетентният орган информира кандидат-приобретателя за датата, на която изтича срокът за оценката.

5.   При извършване на оценката, посочена в параграф 4, компетентният орган може да поиска от кандидат-приобретателя всякаква допълнителна информация, която е необходима за завършването на тази оценка. Искането се прави преди приключването на оценката и във всеки случай не по-късно от петдесетия работен ден от датата на писменото потвърждение за получаване на уведомлението, посочено в параграф 3. Тези искания се отправят в писмена форма и в тях се уточнява необходимата допълнителна информация.

Докато компетентният орган не получи допълнителната информация, посочена в първа алинея от настоящия параграф, срокът за оценка, посочен в параграф 4, спира да тече. Това спиране не надвишава 20 работни дни. По-нататъшни искания от страна на компетентния орган за допълнителна информация или за изясняване на получената информация не водят до допълнително спиране на срока за оценката.

Компетентният орган може да удължи спирането, посочено във втора алинея от настоящия параграф, с до 30 работни дни, когато кандидат-приобретателят се намира извън Съюза или подлежи на регулиране съгласно правото на трета държава.

6.   Компетентният орган, който след приключване на оценката, посочена в параграф 4, вземе решение да възрази срещу посоченото в параграф 1 предложение за придобиване, уведомява за това кандидат-приобретателя в срок до два работни дни и във всички случаи преди посочената в параграф 4 дата, удължена според случая в съответствие с параграф 5, втора и трета алинея. В уведомлението се посочват мотивите за това решение.

7.   Когато компетентният орган няма възражения срещу посоченото в параграф 1 предложение за придобиване преди посочената в параграф 4 дата, удължена според случая в съответствие с параграф 5, втора и трета алинея, предложение за придобиване се счита за одобрено.

8.   Компетентният орган може да определи максимален срок за приключване на посоченото в параграф 1 предложение за придобиване, и по целесъобразност, да удължи този максимален срок.

Член 42

Съдържание на оценката на предложенията за придобиване на издатели на токени, обезпечени с активи

1.   При извършване на оценката, посочена в член 41, параграф 4, компетентният орган оценява пригодността на кандидат-приобретателя и финансовата стабилност на предложението за придобиване, посочено в член 41, параграф 1, въз основа на всеки един от следните критерии:

а)

репутацията на кандидат-приобретателя;

б)

репутацията, знанията, уменията и опита на всяко лице, което ще ръководи дейността на издателя на токен, обезпечен с активи, в резултат на предложението за придобиване;

в)

финансовата стабилност на кандидат-приобретателя, по-специално във връзка с вида дейност, която се предвижда да се извършва или се извършва по отношение на издателя на токен, обезпечен с активи — обект на предложението за придобиване;

г)

дали издателят на токен, обезпечен с активи, ще може да спазва и да продължава да спазва разпоредбите на настоящия дял;

д)

дали съществуват основателни съображения за съмнение, че във връзка с предложението за придобиване се извършва, било е извършено или е имало опит за изпиране на пари или финансиране на тероризма по смисъла на член 1, параграфи 3 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 или че осъществяването на предложението за придобиване би увеличило риска от това.

2.   Компетентният орган може да възрази срещу предложението за придобиване само ако са налице основателни съображения за това въз основа на критериите, установени в параграф 1 от настоящия член, или ако предоставената в съответствие с член 41, параграф 4 информация е непълна или невярна.

3.   Държавите членки не налагат предварителни условия във връзка с размера на квалифицираното дялово участие, което се изисква да бъде придобито съгласно настоящия регламент, нито разрешават на компетентните си органи да разглеждат предложението за придобиване във връзка с икономическите нужди на пазара.

4.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се определя подробното съдържание на информацията, която е необходима за извършване на оценката, посочена в член 41, параграф 4, първа алинея. Изискваната информация е подходяща за извършването на пруденциална оценка, пропорционална е и е адаптирана към спецификата на кандидат-приобретателя и предложението за придобиване, посочено в член 41, параграф 1.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ГЛАВА 5

Значими токени, обезпечени с активи

Член 43

Класифициране на токените, обезпечени с активи, като значими

1.   Критериите за класифициране на токените, обезпечени с активи, като значими токени, обезпечени с активи, са следните, както е допълнително уточнено в делегираните актове, приети съгласно параграф 11:

а)

броят на държателите на токен, обезпечен с активи, е по-голям от 10 милиона души;

б)

стойността на издадения токен, обезпечен с активи, неговата пазарна капитализация или размерът на резерва от активи на издателя на токена, обезпечен с активи, надхвърля 5 000 000 000 EUR;

в)

среднодневния брой и общата дневна стойност на трансакциите с този токен, обезпечен с активи, през съответния период надхвърлят съответно 2,5 милиона трансакциите и 500 000 000 EUR;

г)

издателят на токен, обезпечен с активи, е доставчик на основни платформени услуги, който е определен като пазач на информационния вход в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/1925 на Европейския парламент и на Съвета (43);

д)

значимостта на дейностите на издателя на токена, обезпечен с активи, в международен мащаб, включително използването на токена, обезпечен с активи, за извършване на плащания и парични преводи;

е)

взаимосвързаността на токена, обезпечен с активи, или неговите издатели с финансовата система;

ж)

факта, че същият издател издава поне един допълнителен токен, обезпечен с активи, или токен за електронни пари, и предоставя поне една услуга за криптоактиви.

2.   ЕБО класифицира като значими токените, обезпечени с активи, когато са изпълнени поне три от критериите, посочени в параграф 1 от настоящия член:

а)

по време на периода, обхванат от първото отчитане на информацията, посочена в параграф 4 от настоящия член, след получаването на лиценз съгласно член 21 или след одобрение на бялата книга за криптоактива съгласно член 17; или

б)

по време на периода, обхванат от поне две последователни отчитания на информацията, посочена в параграф 4 от настоящия член.

3.   Когато няколко издателя издават един и същ токен, обезпечен с активи, изпълнението на посочените в параграф 1 критерии се оценяват след събиране на данните от тези издатели.

4.   Най-малко веднъж на всеки две години компетентните органи на държавата членка по произход на издателя предоставят на ЕБО и на ЕЦБ информация от значение за оценката на изпълнението на критериите, посочени в параграф 1 от настоящия член, включително, ако е приложимо, информацията, получена съгласно член 22.

Когато издателят е установен в държава членка, чиято официална валута не е еврото, или когато токен, обезпечен с активи, е обвързан с официална валута на държава членка, различна от еврото, компетентните органи предават посочената в първа алинея информация и на централната банка на тази държава членка.

5.   Когато заключи, че даден токен, обезпечен с активи, отговаря на посочените в параграф 1 в съответствие с параграф 2 критерии, ЕБО изготвя проект на решение за класифициране на токена, обезпечен с активи, като значим и уведомява за този проект на решение издателя на този токен, обезпечен с активи, компетентния орган на държавата членка по произход на издателя, ЕЦБ и в случаите, посочени в параграф 4, втора алинея – централната банка на съответната държава членка.

Издателите на такива токени, обезпечени с активи, компетентните за тях органи. ЕЦБ и, когато е приложимо, централната банка на съответната държава членка разполагат с 20 работни дни от датата на уведомлението за проекта на решение на ЕБО, за да представят своите забележки и коментари в писмен вид. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари преди да приеме окончателно решение.

6.   В рамките на 60 работни дни от датата на уведомлението, посочено в параграф 5, ЕБО взема окончателното си решение дали даден токен, обезпечен с активи, следва да бъде класифициран като значим и незабавно уведомява за това решение издателя на този токен, обезпечени с активи, и компетентния за него орган.

7.   Когато даден токен, обезпечен с активи, бъде класифициран като значим с решение на ЕБО, взето в съответствие с параграф 6, надзорните отговорности по отношение на издателя на този значим токен, обезпечен с активи, се прехвърлят от компетентния орган на държавата членка по произход на издателя на ЕБО в срок до 20 работни дни от датата на уведомлението за това решение.

ЕБО и компетентният орган си сътрудничат с цел осигуряване на плавен преход при прехвърлянето на надзорните правомощия.

8.   Всяка година ЕБО прави оценка на класифицирането на токените, обезпечени с активи, като значими въз основа на наличната информация, включително от доклади, посочени в параграф 4, или информацията, получена съгласно член 22издателите.

Когато счита, че някои токени, обезпечени с активи, вече не отговарят на критериите по параграф 1 в съответствие с параграф 2, ЕБО изготвя проект на решение относно това токените, обезпечени с активи, да не се класифицират като значими и уведомява за това решение издателите на тези токени, обезпечени с активи, компетентния орган на тяхната държава членка по произход, ЕЦБ и в случаите, посочени в параграф 4, втора алинея – централната банка на съответната държава членка.

Издателите на такива токени, обезпечени с активи, компетентните за тях органи, ЕЦБ и централната банка, посочена в параграф 4, разполагат с 20 работни дни от датата на уведомлението за този проект на решение, за да представят своите забележки и коментари в писмен вид. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари преди да приеме окончателно решение.

9.   В срок до 60 работни дни от датата на уведомлението, посочено в параграф 8, ЕБО взема окончателното си решение дали даден токен, обезпечен с активи, вече да не се класифицира като значим и незабавно уведомява за това решение издателя на този токен обезпечен с активи, и компетентния за него орган.

10.   Когато даден токен, обезпечен с активи, вече не е класифициран като значим съгласно решение на ЕБО, взето в съответствие с параграф 9, надзорните отговорности по отношение на издателя на този токен, обезпечен с активи, се прехвърлят от ЕБО на компетентния орган на държавата членка по произход на издателя в срок до 20 работни дни от датата на уведомлението за това решение.

ЕБО и компетентният орган си сътрудничат с цел осигуряване на плавен преход при прехвърлянето на надзорните правомощия.

11.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 139 за допълване на настоящия регламент чрез по-конкретно определяне на установените в параграф 1 критерии за класифициране на даден токен, обезпечен с активи, като значим и за определяне на:

а)

обстоятелствата, при които дейностите на издателя на токен, обезпечен с активи, се считат за значими в международен мащаб извън Съюза;

б)

обстоятелствата, при които токените, обезпечени с активи, и техните издатели се считат за свързани с финансовата система;

в)

съдържанието и формата на информацията, предоставяна от компетентните органи на ЕБО и ЕЦБ съгласно параграф 4 от настоящия член и член 56, параграф 3.

Член 44

Доброволно класифициране на токените, обезпечени с активи, като значими

1.   Кандидат-издателите на токени, обезпечени с активи, могат да посочат в заявлението си за издаване на лиценз по член 18 или в уведомлението по член 17, че желаят техните токени, обезпечени с активи, да бъдат класифицирани като значими. В този случай компетентният орган незабавно уведомява ЕБО, ЕЦБ и в случаите, посочени в член 43, параграф 4 – централната банка на съответната държава членка за заявлението на кандидат-издателя.

За да бъде токен, обезпечен с активи, класифициран като значими съгласно настоящия член, потенциалният издател на токена, обезпечен с активи, удостоверява чрез подробна програма за дейността, посочена в член 17, параграф 1, буква б), точка i) и член 18, параграф 2, буква г), че е вероятно да бъдат изпълнени поне три от определените в член 43, параграф 1 критерии.

2.   В срок до 20 работни дни от уведомлението, посочено в параграф 1 от настоящия член, ЕБО изготвя проект на решение, съдържащо становището му въз основа на програмата за дейността на издателя, дали токенът, обезпечен с активи, изпълнява или е вероятно да изпълни поне три от критериите, определени в член 43, параграф 1 и уведомява за този проект на решение компетентния орган на държавата членка по произход на кандидат-издателя, ЕЦБ и в случаите, посочени в член 43, параграф 4, втора алинея – централната банка на съответната държава членка.

Компетентните за издателите на такива токени, обезпечени с активи, органи, ЕЦБ и, когато е приложимо, централната банка на съответната държава членка разполагат с 20 работни дни от датата на уведомлението за този проект на решение, за да представят в писмен вид своите забележки и коментари,. ЕБО надлежно взема под внимание тези забележки и коментари преди да приеме окончателно решение.

3.   В срок от 60 работни дни от уведомлението, посочено в параграф 1, ЕБО взема окончателното си решение дали да класифицира даден токен, обезпечен с активи, като значим и незабавно уведомява за това решение кандидат-издателя на този токен, обезпечен с активи, и компетентния за него орган.

4.   Когато дадени токени, обезпечени с активи, бъдат класифицирани като значими с решение на ЕБО, взето в съответствие с параграф 3 от настоящия член, надзорните отговорности по отношение на издателите на тези токени, обезпечени с активи, се прехвърлят от компетентния орган на ЕБО на датата, на която е взето решението на компетентния орган за издаване на лиценза, посочен в член 21, параграф 1, или на датата на одобрение на бялата книга за криптоактива съгласно член 17.

Член 45

Специфични допълнителни задължения на издателите на значими токени, обезпечени с активи

1.   Издателите на значими токени, обезпечени с активи, приемат, прилагат и поддържат политика за възнагражденията, която насърчава разумното и ефективно управление на техния риск и която не създава стимули за облекчаване на стандартите за управление на риска.

2.   Издателите на значими токени, обезпечени с активи, гарантират, че тези токени могат да бъдат под попечителството на различни доставчици на услуги за криптоактиви, лицензирани за предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, включително от доставчици на услуги за криптоактиви, които не принадлежат към същата група, както е определено в член 2, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС, при справедливи, разумни и недискриминационни условия.

3.   Издателите на значими токени, обезпечени с активи, оценяват и следят необходимите им ликвидни средства с оглед на исканията на държателите им, за обратно изкупуване. За тази цел издателите на значими токени, обезпечени с активи, установяват, поддържат и прилагат политика и процедури за управление на ликвидността. С тази политика и тези процедури се гарантира устойчивостта на профила на ликвидност на резервните активи, позволяваща на издателите на значими токени, обезпечени с активи, да поддържат своята обичайна дейност, включително в случай на затруднения с ликвидността.

4.   Издателите на значими токени, обезпечени с активи, редовно провеждат стрес тестове за ликвидност. В зависимост от резултата от тези тестове, ЕБО може да реши да подсили изискванията за ликвидност, посочени в параграф 7, първа алинея, буква б) от настоящия член и в член 36, параграф 6.

Когато издатели на значими токени, обезпечени с активи, предлагат два или повече токена, обезпечени с активи, или предоставят услуги за криптоактиви, стрес тестовете включват всички тези дейности по всеобхватен и цялостен начин.

5.   За издателите на значими токени, обезпечени с активи, процентът, посочен в член 35, параграф 1, първа алинея, буква б), се определя на 3 % от средния размер на резервните активи.

6.   Когато няколко издателя предлагат един и същ значим токен, обезпечен с активи, параграфи 1 — 5 се прилагат за всички издатели.

Когато издател предлага в рамките на Съюза два или повече токена, обезпечени с активи, и поне един от тези токени, обезпечени с активи, е класифициран като значим, за този издател се прилагат параграфи 1—5.

7.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват:

а)

минималното съдържание на правилата за управление по отношение на посочената в параграф 1 политика за възнагражденията;

б)

минималното съдържание на политиката и процедурите за управление на ликвидността съгласно посоченото в параграф 3, и изискванията за ликвидност, включително уточняване на минималния размер на депозитите във всяка официална валута, използвана като обезпечение, като този размер не може да бъде по-малко от 60 % от сумата, обезпечена с всяка официална валута;

в)

процедурата и сроковете, необходими на издателя на значим токен, обезпечен с активи, за да адаптира размера на собствените си средства, както се изисква в параграф 5;

По отношение на кредитните институции ЕБО уточнява техническите стандарти, като взема предвид всички възможни взаимодействия между регулаторните изисквания, установени с настоящия регламент, и регулаторните изисквания, установени в други законодателни актове на Съюза.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

8.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, приема насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 с оглед на установяването на общи референтни параметри за сценариите за провеждане на стрес тестовете, които да бъдат включени в стрес тестовете, посочени в параграф 4 от настоящия член. Тези насоки се актуализират периодично, като се вземат предвид най-актуалните пазарни тенденции.

ГЛАВА 6

Планове за възстановяване и за обратно изкупуване

Член 46

План за възстановяване

1.   Всеки издател на токен, обезпечен с активи, изготвя и поддържа план за възстановяване, в който предвижда мерките, които трябва да предприеме за възстановяване на съответствието с изискванията, приложими към резерва от активи в случаите, когато вече не отговаря на тези изисквания.

Планът за възстановяване включва също така запазване на услугите на издателя във връзка с издадения токен, обезпечен с активи, своевременното възобновяване на дейността и изпълнението на задълженията на издателя в случай на събития, които пораждат значителен риск от прекъсване на дейността.

Планът за възстановяване включва подходящи условия и процедури за гарантиране на своевременното изпълнение на действията за възстановяване, както и широка гама от варианти за възстановяване, включително:

а)

такси ликвидност върху обратните изкупувания;

б)

ограничения на количеството токен, обезпечен с активи, което може да бъде обратно изкупено за работен ден;

в)

спиране на обратното изкупуване.

2.   Издателят на токен, обезпечен с активи, уведомява компетентния орган за плана за възстановяване в срок до шест месеца от получаването на лиценз съгласно член 21 или в срок до шест месеца от датата на одобряване на бялата книга за криптоактива съгласно член 17. Компетентният орган изисква планът за възстановяване да бъде изменен, когато това е необходимо, за да се осигури правилното му изпълнение, и в срок до 40 работни дни от датата на уведомяването за плана уведомява издателя за своето решение с искане за извършване на съответните промени. Решението се изпълнява от издателя в срок до 40 работни дни от датата на уведомяването за това решение. Издателят редовно преразглежда и актуализира плана за възстановяване.

Когато е приложимо, издателят уведомява за плана за възстановяване също така съответните органи за преструктуриране и за пруденциален надзор, едновременно с изпращането на уведомление до компетентния орган.

3.   В случай че издателят не спазва изискванията по отношение на резерва от активи, както е посочено в глава 3 от настоящия дял, или поради бързо влошаващо се финансово състояние има вероятност в близко бъдеще да спре да спазва тези изисквания, компетентният орган има правомощието, с цел да осигури спазването на приложимите изисквания, да изиска от издателя да изпълни една или повече от договореностите или мерките от плана за възстановяване, или да актуализира този план, когато обстоятелствата се различават от допусканията в първоначалния план за възстановяване, както и да изпълни една или повече от договореностите или мерките от актуализирания план, в определен срок.

4.   При обстоятелствата, посочени в параграф 3, компетентният орган има правомощието да спре обратното изкупуване на токени, обезпечени с активи, при условие че спирането е обосновано, като се вземат предвид интересите на държателите на токени, обезпечени с активи, и финансовата стабилност.

5.   Когато е приложимо, компетентният орган уведомява органите за преструктуриране и за пруденциален надзор на издателя относно мерките, предприети съгласно параграфи 3 и 4.

6.   След консултация с ЕОЦКП ЕБО приема насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, в които уточнява формàта на плана за възстановяване и информацията, която да се съдържа в него.

Член 47

План за обратно изкупуване

1.   Издателят на токен, обезпечен с активи, изготвя и поддържа оперативен план за осигуряване на организираното обратно изкупуване на всеки токен, обезпечен с активи, който план да бъде изпълнен след решение на компетентния орган, че издателят не е в състояние или е вероятно да не бъде в състояние да изпълни задълженията си, включително в случай на несъстоятелност, или, по целесъобразност, преструктуриране, или в случай на отнемане на лиценза на издателя, без да се засяга започването на мярка за предотвратяване на кризи или на мярка за управление на кризи, както е определено в член 2, параграф 1, съответно точки 101 и 102 от Директива 2014/59/ЕС или действие по преструктуриране, както е определено в член 2, точка 11 от Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета (44).

2.   Планът за обратно изкупуване доказва способността на издателя на токена, обезпечен с активи, да извърши обратно изкупуване на издадения токен, обезпечен с активи, който е в обращение, без да причини ненужна икономическа вреда на неговите държатели или на стабилността на пазарите на резервните активи.

Планът за обратно изкупуване включва договорни споразумения, процедури и системи, включително определяне на временен администратор в съответствие с приложимото право, за да се гарантира равното третиране на всички държатели на токени, обезпечени с активи, както и че на държателите на такива токени ще бъде платено своевременно от приходите от продажбата на останалите резервни активи.

Планът за обратно изкупуване гарантира непрекъснатост на всички критични дейности, които са необходими за организираното обратно изкупуване и които се извършват от издателите или от всички субекти — трети лица.

3.   Издателят на токен обезпечен с активи, уведомява компетентния орган за плана за обратно изкупуване в срок до шест месеца от получаването на лиценз съгласно член 21 или в срок до шест месеца от датата на одобряване на бялата книга за криптоактива съгласно член 17. Компетентният орган изиска планът за обратно изкупуване да бъде изменен, когато това е необходимо, за да се осигури правилното му изпълнение и уведомява издателя за решението си с искането за изменение в срок до 40 работни дни от датата на уведомяването за плана. Решението се изпълнява от издателя в срок до 40 работни дни от датата на уведомяването за това решение. Издателят редовно преразглежда и актуализира плана за обратно изкупуване.

4.   Когато е приложимо, компетентният орган уведомява органа за преструктуриране и органа за пруденциален надзор на издателя за плана за обратно изкупуване.

Органът за преструктуриране може да разгледа плана за обратно изкупуване, за да набележи евентуални действия в него, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху възможността за преструктуриране на издателя, и може да отправи препоръки към компетентния орган във връзка с тях.

5.   ЕБО приема насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, с които определя:

а)

съдържанието на плана за обратно изкупуване и периодичността за преразглеждане в зависимост от размера, сложността и естеството на токена, обезпечен с активи и бизнес модела на издателя; и

б)

обстоятелствата, които обуславят привеждането в действие на плана за обратно изкупуване.

ДЯЛ IV

ТОКЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

ГЛАВА 1

Изисквания, приложими за всички издатели на токени за електронни пари

Член 48

Изисквания за публично предлагане или допускане до търговия с токени за електронни пари

1.   Никое лице не предлага публично, нито кандидатства за допускане до търговия с токен за електронни пари, в рамките на Съюза, освен ако това лице е издателя на този токен за електронни пари и:

а)

е лицензирано като кредитна институция или институция за електронни пари; и

б)

е уведомило компетентния орган за бяла книга за криптоактива и е публикувало тази бяла книга за криптоактива в съответствие с член 51.

Без да се засяга първа алинея, при писмено съгласие от страна на издателя други лица може да предлагат публично или да кандидатстват за допускане до търговия с токена за електронни пари. Тези лица спазват изискванията на член 50 и член 53.

2.   Токените за електронни пари се считат за електронни пари.

Токените за електронни пари, които са обвързани с официална валута на държава членка, се считат за публично предлагани в Съюза.

3.   Дялове II и III от Директива 2009/110/ЕО се прилагат по отношение на токените за електронни пари, освен ако не е посочено друго в настоящия дял.

4.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага по отношение на издателите на токени за електронни пари, които са освободени в съответствие с член 9, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО.

5.   Настоящият дял, с изключение на параграф 7 от настоящия член и член 51, не се прилага по отношение на токени за електронни пари, които са освободени по силата на член 1, параграфи 4 и 5 от Директива 2009/110/ЕО.

6.   Най-малко