EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1111

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1111 на Комисията от 6 юни 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза (текст от значение за ЕИП)

C/2023/3766

OJ L 147, 7.6.2023, p. 142–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1111/oj

7.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/142


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1111 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2023 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) бе установен списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза.

(2)

Някои държави членки и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) съобщиха на Комисията информация в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005, която е от значение за актуализирането на този списък. Такава информация беше предоставена и от трети държави и международни организации. Въз основа на постъпилата информация списъкът следва да бъде актуализиран.

(3)

Комисията информира всички засегнати въздушни превозвачи — пряко или чрез органите, отговарящи за регулаторния надзор над тях — за най-важните факти и съображения, на които се основава решението да им се наложи оперативна забрана в границите на Съюза или да се изменят условията на оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка в приложения А или Б към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(4)

Комисията предостави възможност на засегнатите въздушни превозвачи да прегледат всички значими документи, да представят писмени коментари и да направят устно изложение пред Комисията и комитета, създаден с член 15 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 („Комитет на ЕС за авиационна безопасност“).

(5)

Комисията информира Комитета на ЕС за авиационна безопасност за продължаващите консултации, които се провеждат съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 и Делегиран регламент (ЕС) 2023/660 на Комисията (3) с компетентните органи и въздушните превозвачи на Армения, Демократична република Конго, Ирак и Киргизстан. Комисията информира Комитета на ЕС за авиационна безопасност и за състоянието на авиационната безопасност в Аржентина, Конго (Бразавил), Египет, Казахстан, Кения, Мадагаскар, Молдова, Непал, Пакистан и Южен Судан.

(6)

Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност относно техническите оценки, извършени за целите на първоначалната оценка и непрекъснатото наблюдение на разрешенията на операторите от трети държави (ОТД), издадени по силата на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията (4).

(7)

Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност също така за резултатите от анализа на наземните инспекции, извършени в рамките на програмата за оценяване на безопасността на чуждестранните въздухоплавателни средства (SAFA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5).

(8)

Освен това Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност за проектите за техническа помощ, осъществявани в трети държави, на които е наложена оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 474/2006. Агенцията предостави също така информация за плановете и исканията за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, насочени към подобряване на административния и техническия капацитет на органите за гражданско въздухоплаване в трети държави, с цел да им бъде оказано съдействие за гарантиране на съответствието с приложимите международни стандарти за безопасност в гражданското въздухоплаване. Държавите членки бяха приканени да отговорят на тези искания на двустранен принцип, като координират действията си с Комисията и с Агенцията. Във връзка с това Комисията отново подчерта ползата от предоставянето на информация на международната въздухоплавателна общност, по-специално чрез инструмента за партньорство за съдействие при прилагането на безопасността на въздухоплаването, предоставен от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), относно оказваната от Съюза и неговите държави членки техническа помощ на трети държави за повишаване на авиационната безопасност в целия свят.

(9)

Евроконтрол представи на Комисията и на Комитета на ЕС за авиационна безопасност актуализирана информация за състоянието на функцията на SAFA и ОТД, чрез която се подават сигнали за предупреждение, включително статистически данни за съобщенията, предупреждаващи за въздушни превозвачи, на които е наложена забрана.

Въздушни превозвачи от Съюза

(10)

След като Агенцията анализира получената информация от проведените наземни инспекции на въздухоплавателните средства на превозвачи от Съюза и от стандартизационните инспекции, проведени от Агенцията, допълнена с информация от специалните инспекции и одити, проведени от националните въздухоплавателни органи, държавите членки и Агенцията, в качеството на компетентни органи, предприеха определени коригиращи мерки и мерки за правоприлагане, за които информираха Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност.

(11)

Държавите членки и Агенцията, в качеството на компетентни органи, отново потвърдиха готовността си да предприемат необходимите действия, когато важна за безопасността информация показва наличието на непосредствени рискове за безопасността вследствие на неспазване на съответните стандарти за безопасност от страна на въздушни превозвачи от Съюза.

Въздушни превозвачи от Армения

(12)

През юни 2020 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/736 на Комисията (6) в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 бяха включени въздушни превозвачи, сертифицирани в Армения.

(13)

Като част от дейностите по непрекъснато наблюдение Комисията установи, че новият въздушен превозвач Armenian Airlines е сертифициран от Комитета за гражданско въздухоплаване на Армения (CAC) през декември 2022 г. Тъй като CAС не е представил доказателства пред Комисията, за да докаже достатъчна способност да изпълнява съответните международни стандарти за безопасност и да осигурява тяхното правоприлагане, издаването на свидетелство за авиационен оператор (САО) на посочения нов въздушен превозвач не гарантира в достатъчна степен спазването на съответните международни стандарти за безопасност.

(14)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че на този етап във връзка с въздушните превозвачи от Армения списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да бъде изменен, за да се включи Armenian Airlines в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(15)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Армения, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на тези въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи от Демократична република Конго

(16)

През март 2006 г. въздушни превозвачи, сертифицирани в Демократична република Конго, бяха включени в Регламент (ЕО) № 474/2006.

(17)

По искане на органа за гражданско въздухоплаване (Autorité de l’Aviation Civile) на Демократична република Конго (AAC/RDC) на 19 април 2023 г. се проведе техническа среща. По време на техническата среща AAC/RDC представи подробно структурата и функциите си, както и предприетите мерки за подобряване на надзора над безопасността в Демократична република Конго. AAC/RDC също така информира Комисията за предварителните резултати от посещението по линия на Всеобщата програма на ИКАО за одит на надзора над безопасността (USOAP), проведено през септември 2022 г. и февруари 2023 г.

(18)

На срещата стана ясно, че AAC/RDC все още не е предоставил на Комисията допълнителни разяснения и доказателства относно някои предприети действия и мерки, по-специално по отношение на сертифицирането на въздушни превозвачи, извършващи търговски въздушен транспорт, и подновяването на валидността на САО.

(19)

По време на техническата среща AAC/RDC информира Комисията, че след последната актуализация, предоставена на Комисията на 6 и 13 май 2020 г., са били сертифицирани въздушните превозвачи AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS и TRACEP CONGO AVIATION.

(20)

Със своя електронен бюлетин 2023/18 от 1 май 2023 г. ИКАО уведоми договарящите държави, че по време на одита си от февруари 2023 г. е формулирала две сериозни опасения във връзка с безопасността, отнасящи се до аеронавигационното обслужване по отношение на процедурите за полети по прибори и полетните инспекции на аеронавигационните средства.

(21)

Въз основа на информацията, предоставена от AAC/RDC, и уведомлението от ИКАО за две сериозни опасения във връзка с безопасността, Комисията има обосновани резерви относно способността на AAC/RDC да гарантира, че операциите на въздушни превозвачи, сертифицирани в Демократична република Конго, се извършват в съответствие с приложимите международни стандарти за безопасност. В резултат на това ще се проведат допълнителни технически срещи за наблюдение на напредъка на AAC/RDC по отношение на осигуряването на спазване на съответните международни стандарти за безопасност от страна на неговата система за надзор над авиационната безопасност.

(22)

Тъй като AAC/RDC не е показал достатъчна способност за прилагане и изпълнение на съответните международни стандарти за безопасност, издаването на САО на въздушните превозвачи AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS и TRACEP CONGO AVIATION не гарантира достатъчно съответствие с тези стандарти и поради това посочените въздушни превозвачи следва да бъдат добавени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(23)

На 8 май 2023 г. AAC/RDC предостави на Комисията доказателства, че въздушният превозвач MWANT JET вече не притежава валидно САО. Поради това този въздушен превозвач следва да бъде заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(24)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач MWANT JET да бъде заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006, а въздушните превозвачи AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS, и TRACEP CONGO AVIATION да бъдат добавени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(25)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Демократична република Конго, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на тези въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи от Ирак

(26)

През декември 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2322 на Комисията (7) в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 беше включен въздушният превозвач Iraqi Airways.

(27)

Като част от текущите си консултации относно списъка на ЕС за авиационна безопасност Комисията, в сътрудничество с Агенцията и държавите членки, организира редица технически срещи с органа за гражданско въздухоплаване на Ирак (ICAA) и Iraqi Airways. Обсъжданията се съсредоточиха върху усилията на ICAA за преодоляване на опасенията във връзка с безопасността, повдигнати преди това от Комисията и експертите на Агенцията, както и по отношение на надзора над въздушните превозвачи, сертифицирани в Ирак.

(28)

На 20 април 2023 г., като част от дейностите на Комисията по непрекъснато наблюдение, беше проведена техническа среща между Комисията, Агенцията, държавите членки и ICAA. По време на тази среща ICAA предостави информация относно няколко ключови елемента, свързани с неговите дейности по надзор над безопасността, като подчерта решението на иракското правителство да отпусне значителни ресурси в подкрепа на усилията на ICAA за осигуряване на ефективен надзор над безопасността в страната, по-специално за обучение на инспектори и за подходящи съоръжения.

(29)

Във връзка с надзора над безопасността ICAA оповести, че има шест притежатели на САО, четири одобрени организации за техническо обслужване и една организация за въздушното движение, установени в Ирак, за които ICAA отговаря.

(30)

ICAA докладва, че е бил изготвен нов закон за въздухоплаването, по който се провеждат консултации, а неговото приемане би довело до значителни промени във вътрешните правила и процедури на ICAA. Освен това понастоящем ICAA работи по актуализиране на онлайн рамката на ИКАО в очакване на прегледа от страна на ИКАО на предложения от ICAA план за коригиращи действия.

(31)

По време на тази техническа среща ICAA също така информира Комисията, че ситуацията с инспекторите в областта на летателната експлоатация се управлява частично чрез назначаване на пилоти от въздушните оператори на непълно работно време. Освен това ICAA представи плановете си да наеме специално за целта инспектори в областта на летателната експлоатация на пълен работен ден. Неотдавнашно решение на Генералния секретариат на Съвета на министрите позволи на ICAA да сключва договори и да наема експерти в областта на експлоатацията на въздухоплавателни средства, лицензирането, медицинската оценка, летателната годност, аеронавигационното обслужване и сертифицирането на летищата.

(32)

Освен това техническата среща включваше кратък обмен на мнения относно неотдавнашното отрицателно решение за ОТД по отношение на Fly Baghdad, взето от съображения за безопасност.

(33)

Комисията признава усилията, положени от ICAA, и факта, че ICAA е поел ангажимент да изпълнява международните си задължения във връзка с авиационната безопасност. Независимо от тези развития, предоставената досега информация изисква последваща проверка чрез допълнителни технически срещи.

(34)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че засега няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи, сертифицирани в Ирак.

(35)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Ирак, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на тези въздушни превозвачи.

(36)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове за безопасността вследствие на неспазване на съответните международни стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Киргизстан

(37)

През октомври 2006 г. с Регламент за изпълнение (ЕО) № 1543/2006 на Комисията (8) в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 бяха включени въздушни превозвачи, сертифицирани в Киргизстан.

(38)

На 12 май 2023 г., като част от дейностите на Комисията по непрекъснато наблюдение, беше проведена техническа среща между Комисията и представители на Държавната агенция за гражданско въздухоплаване към Кабинета на министрите на Киргизката република (CAA/KG).

(39)

По време на тази среща CAA KG заяви ангажимента си да започне диалог по въпросите на безопасността с Комисията с цел евентуално заличаване от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 и изтъкна готовността си да проведе допълнителни срещи, ако Комисията счете това за необходимо. Освен това CAA KG пое ангажимент да споделя с Комисията всяка важна за безопасността информация като част от официалните консултации с регулаторните органи, отговарящи за надзора над безопасността на въздушните превозвачи, сертифицирани в Киргизстан, включително резултатите от посещението по линия на USOAP, планирано за септември 2023 г.

(40)

Освен това CAA KG представи цялостен преглед на организационната си структура и очерта плановете си за създаване на нов орган, който ще отговаря за процеса на надзор над безопасността, като докладва пряко на CAA KG.

(41)

CAA KG спомена степента на изпълнение на държавната програма за безопасност и подчерта измененията, направени в киргизкия закон за въздухоплаването. Освен това CAA KG обясни, че активно се стреми да се превърне в самофинансираща се институция, което би им позволило да увеличат ресурсите си и да заделят допълнителни средства за обучение на своите инспектори.

(42)

Независимо от тези положителни развития, понастоящем няма достатъчно обосновани доказателства, че CAA KG ефективно е отговорила на всички опасения във връзка с безопасността, довели до налагането на оперативна забрана с Регламент (ЕО) № 1543/2006 на Комисията.

(43)

Освен това на 16 май 2023 г. CAA KG уведоми Комисията, че са били отнети САО на въздушните превозвачи Air Manas и Valor Air. Поради това тези въздушни превозвачи следва да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(44)

В същото време CAA KG информира Комисията, че са били сертифицирани новите въздушни превозвачи Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet и TRANS CARAVAN KG. Тъй като CAA/KG не е показала достатъчна способност за прилагане и изпълнение на съответните международни стандарти за безопасност, издаването на САО на тези нови въздушни превозвачи не гарантира достатъчно съответствие с такива стандарти и поради това посочените въздушни превозвачи следва да бъдат добавени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(45)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че по отношение на въздушните превозвачи от Киргизстан списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да бъде изменен, за да се включат Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet и TRANS CARAVAN KG в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006, а Air Manas и Valor Air да бъдат заличени от това приложение.

(46)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Киргизстан, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на тези въздушни превозвачи.

(47)

Поради това Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(48)

В членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 се признава необходимостта от бързо, а при нужда дори от спешно, вземане на решения предвид последствията за безопасността. Поради това, с цел защита на чувствителната информация и на пътуващите, е необходимо решенията в контекста на актуализирането на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или на ограничение в границите на Съюза, да се публикуват и да влязат в сила непосредствено след тяхното приемане.

(49)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност, създаден съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 2111/2005,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1)

приложение А се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент;

2)

приложение Б се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Adina VĂLEAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2023/660 на Комисията от 2 декември 2022 г. за определяне на подробни правила за списъка на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 473/2006 за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83 22.3.2023 г., стр. 47).

(4)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/736 на Комисията от 2 юни 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или операционни ограничения в границите на Съюза (ОВ L 172, 3.6.2020 г., стр. 7).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2322 на Комисията от 10 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 67).

(8)  Регламент (ЕО) № 1543/2006 на Комисията от 12 октомври 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕО) № 910/2006 (ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 27).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Трибуквен код по ИКАО

Държава на оператора

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Венесуела

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Иран

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Ирак

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Зимбабве

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Афганистан, включително

 

 

Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

САО 009

AFG

Афганистан

KAM AIR

САО 001

KMF

Афганистан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines и Heli Malongo, включително

 

 

Ангола

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Ангола

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Неизвестен

Ангола

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Ангола

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Неизвестен

Ангола

HELIANG

AO 007/11—08/18 YYY

Неизвестен

Ангола

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Неизвестен

Ангола

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Армения, включително

 

 

Армения

AIRCOMPANY ARMENIA

AM САО 065

NGT

Армения

ARMENIAN AIRLINES

AM САО 076

AAG

Армения

ARMENIA AIRWAYS

AM САО 063

AMW

Армения

ARMENIAN HELICOPTERS

AM САО 067

KAV

Армения

FLY ARNA

AM САО 075

ACY

Армения

FLYONE ARMENIA

AM САО 074

FIE

Армения

NOVAIR

AM САО 071

NAI

Армения

SHIRAK AVIA

AM САО 072

SHS

Армения

SKYBALL

AM САО 073

N/A

Армения

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Конго (Бразавил), включително

 

 

Конго (Бразавил)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Конго (Бразавил)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Конго (Бразавил)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Конго (Бразавил)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Конго (Бразавил)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Неизвестен

Конго (Бразавил)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за законов надзор на Демократична република Конго (ДРК), включително

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AB BUSINESS

AAC/DG/OPS-09/14

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

AAC/DG/OPS-09/11

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

DBP

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

COG

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

AAC/DG/OPS-09/13

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO AVIATION

AAC/DG/OPS-09/15

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Джибути, включително

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

Неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, включително

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Еритрея, включително

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

САО № 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

САО № 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Киргизстан, включително

 

 

Киргизстан

AERO NOMAD AIRLINES

57

ANK

Киргизстан

AEROSTAN

08

BSC

Киргизстан

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Киргизстан

AIRCOMPANY MOALEM AVIATION

56

AMA

Киргизстан

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизстан

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES

58

KAS

Киргизстан

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Киргизстан

GLOBAL 8 AIRLINES

59

Неизвестен

Киргизстан

HELI SKY

47

HAC

Киргизстан

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Киргизстан

MAC.KG AIRLINES

61

MSK

Киргизстан

SAPSAN AIRLINE

54

KGB

Киргизстан

SKY JET

60

SJL

Киргизстан

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизстан

TRANS CARAVAN KG

55

TCK

Киргизстан

TEZ JET

46

TEZ

Киргизстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либерия

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либия, включително

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

AL MAHA AVIATION

030/18

Неизвестен

Либия

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Либия

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Непал, включително

 

 

Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Неизвестен

Непал

ALTITUDE AIR

085/2016

Неизвестен

Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

Неизвестен

Непал

SUMMIT AIR

064/2010

Неизвестен

Непал

HELI EVEREST

086/2016

Неизвестен

Непал

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Непал

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Неизвестен

Непал

MAKALU AIR

057A/2009

Неизвестен

Непал

MANANG AIR PVT

082/2014

Неизвестен

Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Неизвестен

Непал

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Неизвестен

Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Непал

SAURYA AIRLINES

083/2014

Неизвестен

Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Непал

SIMRIK AIR

034/2000

Неизвестен

Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Непал

SITA AIR

033/2000

Неизвестен

Непал

TARA AIR

053/2009

Неизвестен

Непал

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Непал

Следните въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Русия

 

 

Русия

AURORA AIRLINES

486

SHU

Русия

AVIACOMPANY „AVIASTAR-TU“ CO. LTD

458

TUP

Русия

IZHAVIA

479

IZA

Русия

JOINT STOCK COMPANY „AIR COMPANY „YAKUTIA“

464

SYL

Русия

JOINT STOCK COMPANY „RUSJET“

498

RSJ

Русия

JOINT STOCK COMPANY „UVT AERO“

567

UVT

Русия

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Русия

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Русия

JOINT-STOCK COMPANY „IRAERO“ AIRLINES

480

IAE

Русия

JOINT-STOCK COMPANY „URAL AIRLINES“

18

SVR

Русия

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Русия

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Русия

JS AVIATION COMPANY „RUSLINE“

225

RLU

Русия

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Русия

LLC „NORD WIND“

516

NWS

Русия

LLC „AIRCOMPANY IKAR“

36

KAR

Русия

LTD. I FLY

533

RSY

Русия

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Русия

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „AEROFLOT — RUSSIAN AIRLINES“

1

AFL

Русия

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Русия

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Русия

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Русия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, включително

 

 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA'S CONNECTION

10/САО/2008

ACH

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/САО/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сиера Леоне

 

 

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Судан, включително

 

 

Судан

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Судан

BADR AIRLINES

35

BDR

Судан

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Судан

ELDINDER AVIATION

8

DND

Судан

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Судан

HELEJETIC AIR

57

HJT

Судан

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Судан

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Судан

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Судан

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Судан

SUN AIR

51

SNR

Судан

TARCO AIR

56

TRQ

Судан


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за извършване на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, на който не е наложена оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Трибуквен код по ИКАО

Държава на оператора

Тип на въздухоплавателните средства с ограничение

Регистрационни знаци и (ако има такива) производствени серийни номера на въздухоплавателните средства с ограничение

Държава на регистрация

IRAN AIR

IR.AOC.100

IRA

Иран

Всички въздухоплавателни средства тип Fokker F100 и тип Boeing B747

Въздухоплавателни средства тип Fokker F100, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства тип Boeing B747, както е посочено в САО.

Иран

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Северна Корея

Целият флот с изключение на: 2 ВС тип TU 204.

Целият флот с изключение на: P-632, P-633.

Северна Корея


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за извършване на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, на който не е наложена оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


Top