EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1071

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1071 на Комисията от 1 юни 2023 година за изменение на някои приложения към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 по отношение на одобряването или отнемането на статута „свободен от болест“ на някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на някои болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на някои болести от списъка (текст от значение за ЕИП)

C/2023/3446

OJ L 143, 2.6.2023, p. 105–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1071/oj

2.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/105


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1071 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2023 година

за изменение на някои приложения към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 по отношение на одобряването или отнемането на статута „свободен от болест“ на някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на някои болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на някои болести от списъка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 31, параграф 3, член 36, параграф 4 и член 42, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установяват конкретни за отделните болести правила за болестите от списъка в съответствие с член 5, параграф 1 от него, и се предвижда начинът на прилагане на тези правила за различните категории болести от списъка. В Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда държавите членки да въведат задължителни програми за ликвидиране на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, буква б) от него, и изборни програми за ликвидиране на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, буква в) от него, както и тези програми да бъдат одобрявани от Комисията. В посочения регламент се предвижда също така Комисията да одобрява или отнема статута „свободен от болест“ на държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на някои болести от списъка, посочени в член 9, параграф 1, букви б) и в) от него.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията (2) се допълва Регламент (ЕС) 2016/429 и се определят критериите за предоставяне, запазване, спиране и отнемане на статута „свободен от болест“ за държави членки или зони или компартменти от тях, както и изискванията за одобряване на задължителни или изборни програми за ликвидиране на болести в държави членки или зони или компартменти от тях.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията (3) се установяват правила за прилагане по отношение на посочените в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/429 болести от списъка по животните във връзка със статута „свободен от болест“ и статута „без ваксинация“ на някои държави членки или зони или компартменти от тях и одобряването на програми за ликвидиране на тези болести от списъка. По-специално в приложенията към него е съставен списък на държавите членки или зоните или компартментите от тях със статут „свободен от болест“ и се изброяват и съществуващите одобрени задължителни или изборни програми за ликвидиране. Поради променящата се епизоотична обстановка по отношение на някои болести е необходимо да се изменят някои приложения към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620, за да се включат в тях нови свободни от болест държави членки или зони от тях и да се заличат от списъците областите, в които са потвърдени огнища на дадена болест или където вече не са изпълнени условията за запазване на статута „свободни от болест“, както и да се одобрят някои задължителни или изборни програми за ликвидиране, представени на Комисията.

(4)

По отношение на инфекцията с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, инфекцията с комплекс Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae и M. tuberculosis) (MTBC), инфекцията с вируса на бяс (RABV), ензоотичната левкоза по говедата (ЕЛГ), инфекциозния ринотрахеит по говедата/инфекциозния пустулозен вулвовагинит (ИБР/ИПВ), инфекцията с вируса на болестта на Ауески (ADV), вирусната диария по говедата (ВДГ) и инфекцията с вируса на болестта син език (серотипове 1—24) (BTV) няколко държави членки наскоро подадоха заявления до Комисията за предоставяне на статут „свободен от болест“ или за одобряване на задължителни или изборни програми за ликвидиране за някои зони на тяхната територия. Няколко държави членки също така уведомиха за огнища на инфекцията с вируса на бяс и на инфекцията с вируса на болестта син език, които също трябва да бъдат отразени в някои приложения към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620.

(5)

По отношение на инфекцията с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при говедата Италия и Португалия подадоха до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статута „свободен от болест“, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в провинция Matera в област Basilicata и съответно в областите Santarem и Setubal. След извършената от Комисията оценка беше установено, че тези заявления отговарят на критериите за предоставяне на статут „свободен от болест“, определени в част II, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочените зони следва да бъдат включени като зони, свободни от Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при говедата, в част I, глава 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620.

(6)

По отношение на инфекцията с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при овцете и козите Франция и Италия подадоха до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статута „свободен от болест“, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в отвъдморските региони Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte и Réunion и съответно в провинциите Napoli и Salerno в регион Campania. След извършената от Комисията оценка беше установено, че тези заявления отговарят на критериите за предоставяне на статут „свободна от болест“, определени в част II, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочените зони следва да бъдат включени като зони, свободни от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis при овцете и козите, в част I, глава 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620.

(7)

По отношение на инфекцията с комплекс Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae и M. tuberculosis) Италия и Испания представиха на Комисията информация, доказваща, че условията за признаване на статут „свободен от болест“ по отношение на инфекцията с комплекс Mycobacterium tuberculosis, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в провинция Catanzaro в регион Calabria, в провинция Napoli в регион Campania, в провинциите Barletta-Andria-Trani, Brindisi и Lecce в регион Puglia, в провинция Nord Est Sardegna в регион Sardinia и съответно в провинциите Burgos, León и Valladolid в автономна област Castilla y León. След извършената от Комисията оценка беше установено, че тези заявления отговарят на критериите за предоставяне на статут „свободен от болест“ от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae и M. tuberculosis), определени в част II, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочените зони следва да бъдат включени в списъка в част I от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зони със статут „свободна от болест“ от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae и M. tuberculosis).

(8)

По отношение на ензоотичната левкоза по говедата Португалия подаде до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статут „свободен от болест“ за ензоотична левкоза по говедата, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в област Porto. След извършената от Комисията оценка беше установено, че това заявление отговаря на критериите за предоставяне на статут „свободна от болест“ по отношение на вируса на болестта син език, определени в част II, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочената зона следва да бъде включена в списъка в част I от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зони със статут „свободна от болест“ по отношение на ензоотична левкоза по говедата.

(9)

По отношение на инфекциозния ринотрахеит по говедата/инфекциозния пустулозен вулвовагинит Словакия подаде до Комисията заявление за одобряване на изборна програма за ликвидиране за зона, обхващаща регионите Bratislava, Košice, Prešov, Trnava и Žilina. След извършената от Комисията оценка беше установено, че това заявление отговаря на критериите за одобряване на програми за ликвидиране за инфекциозен ринотрахеит по говедата/инфекциозен пустулозен вулвовагинит, определени в част II, глава 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочената зона следва да бъде включена в списъка в част II от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зона с одобрена програма за ликвидиране на инфекциозния ринотрахеит по говедата/инфекциозния пустулозен вулвовагинит.

(10)

По отношение на инфекцията с вируса на болестта на Ауески Полша представи на Комисията информация, доказваща, че определените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 условия за признаване на статут „свободен от болест“ по отношение на инфекция с вируса на болестта на Ауески са изпълнени за всички региони, понастоящем включени в списъка в част II от приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като имащи одобрена програма за ликвидиране. След извършената от Комисията оценка беше установено, че това заявление отговаря на критериите за предоставяне на статут „свободна от болест“ от инфекция с ADV, определени в част II, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочените зони следва да бъдат включени в списъка в част I от приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зони със статут „свободна от болест“ от инфекция с ADV.

(11)

По отношение на вирусната диария по говедата Германия подаде до Комисията информация, от която е видно, че условията за признаване на статут „свободен от болест“ по отношение на вирусната диария по говедата, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, са изпълнени в регионите Augsburg и Ostallgäu в Regierungsbezirk Schwaben, в провинция Бавария. След извършената от Комисията оценка беше установено, че това заявление отговаря на критериите за предоставяне на статут „свободна от болест“ по отношение на вирусната диария по говедата, определени в част II, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочените зони следва да бъдат включени в списъка в част I от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зони със статут „свободна от болест“ по отношение на вирусната диария по говедата.

(12)

По отношение на вирусната диария по говедата Германия също така информира Комисията, че зоните на Regierungbezirk Oberfranken, Regierungsbezirk Oberpfalz, Regierungsbezirk Mittelfranken и Regierungsbezirk Unterfranken в провинция Бавария, както са изброени в част I от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като свободни от болест по отношение на вирусната диария по говедата, следва да бъдат актуализирани. Цялата територия на тези зони е свободна от вирусна диария по говедата, за разлика от Regierungsbezirk Niederbayern, където в някои части от тези територии все още е налице вирусна диария по говедата. Поради това не е необходимо да се споменават по-малките субекти като градовете и Landkreis, изброени в Regierungsbezirk Oberfranken, Regierungsbezirk Oberpfalz, Regierungsbezirk Mittelfranken и Regierungsbezirk Unterfranken, които следва да бъдат заличени. Част I от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 следва да бъде съответно изменена.

(13)

Словакия уведоми Комисията за няколко огнища на инфекция с вируса на бяс, засягащи регионите Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik и Vranov nad Topl’ou в kraj Prešovský и регионите Michalovce, Sobrance и Trebišov в kraj Košický. Тъй като цялата територия на Словакия има статут „свободна от болест“ по отношение на инфекцията с вируса на бяс и е включена в списъка в част I от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620, статутът „свободен от болест“ за посочените региони следва да бъде оттеглен, а вписването за Словакия в посочения списък следва да бъде съответно изменено.

(14)

По отношение на инфекцията с вируса на бяс Словакия също така подаде до Комисията заявление за одобряване на задължителна програма за ликвидиране за зона, състояща се от регионите Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik и Vranov nad Topl’ou в kraj Prešovský и регионите Michalovce, Sobrance и Trebišov в kraj Košický. След извършената от Комисията оценка беше установено, че това заявление отговаря на критериите за одобряване на програми за ликвидиране на инфекция с вируса на бяс, определени в част II, глава 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това посочената зона следва да бъде включена в списъка в част II от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зона с одобрена програма за ликвидиране на инфекцията с вируса на болестта бяс.

(15)

По отношение на инфекцията с вируса на болестта син език Белгия и Германия представиха на Комисията информация, доказваща, че условията за признаване на статут „свободен от болест“ за инфекцията с вируса на болестта син език са изпълнени съответно за цялата територия на Белгия и за областите Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier, Trier-Saarburg и Vulkaneifel в провинция Райнланд-Пфалц в рамките на тази федерална провинция. След извършената от Комисията оценка беше установено, че тези заявления отговарят на критериите за предоставяне на статут „свободен от болест“ по отношение на инфекцията с вируса на болестта син език, определени в част II, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689. Поради това Белгия следва да бъде включена в списъка, а посочената зона в провинция Райнланд-Пфалц следва да бъде добавена към територията на Германия, която вече е включена като свободна от инфекция с вируса на болестта син език в част I от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като свободна от болест по отношение на инфекцията с вируса на болестта син език.

(16)

Испания уведоми Комисията за огнища на инфекция със серотип 4 на вируса на болестта син език в провинциите Ourense и Pontevedra в автономна област Galicia, които засягат също така околните области Sarria, Chantada и Terra de Lemos-Quiroga в провинция Lugo, както и областите Alcañices и Puebla de Sanabria в провинция Zamora в автономна област Castilla y León. Тъй като посочените области са със статут „свободна от болест“ и са включени в списъка в част I от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620, техният статут „свободна от болест“ от инфекция с вируса на болестта син език следва да бъде отнет, а вписването за Испания в посочения списък следва да бъде съответно изменено.

(17)

По отношение на инфекцията с вируса на болестта син език Испания също така уведоми Комисията, че е разширила териториалния обхват на изборната програма за ликвидиране, която вече е одобрена за зоната, посочена в част II от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620, като е добавила зона, включваща провинциите Ourense и Pontevedra, няколко окръга в провинция Lugo в автономна област Galicia, няколко окръга в провинция Toledo в автономна област Castilla-La Mancha, провинция Salamanca, няколко окръга в провинциите Avila и Zamora в автономна област Castilla y Leon и няколко окръга в автономна област Madrid. Поради това посочената зона следва да бъде добавена към вписването за Испания в част II от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зона с одобрена програма за ликвидиране на инфекцията с вируса на болестта син език.

(18)

Поради това приложения I—VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 следва да бъдат съответно изменени.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I—VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията от 15 април 2021 г. за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с одобряването на статута „свободен от болест“ и на статута „без ваксинация“ на някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на определени болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на тези болести от списъка (ОВ L 131, 16.4.2021 г., стр. 78).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I—VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в част I, глава 1 се изменя, както следва:

i)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Abruzzo: провинции Pescara, Teramo

Област Basilicata: провинция Matera

Област Calabria: провинция Vibo Valentia

Област Campania: провинции Avellino, Benevento, Napoli

Област Emilia-Romagna

Област Friuli Venezia Giulia

Област Lazio

Област Liguria

Област Lombardia

Област Marche

Област Molise: провинция Campobasso

Област Piemonte

Област Puglia: провинции Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Област Sardegna

Област Toscana

Област Trentino — Alto Adige

Област Umbria

Област Valle d’Aosta

Област Veneto“

ii)

вписването за Португалия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Португалия

Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setubal, Viseu

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira“

б)

в част I, глава 2 се изменя, както следва:

i)

вписването за Франция се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Франция

Цялата територия“

ii)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Abruzzo

Област Calabria: провинции Catanzaro, Cosenza

Област Campania: провинции Benevento, Napoli, Salerno

Област Emilia-Romagna

Област Friuli Venezia Giulia

Област Lazio

Област Liguria

Област Lombardia

Област Marche

Област Molise

Област Piemonte

Област Puglia: провинции Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Област Sardegna

Област Toscana

Област Trentino — Alto Adige

Област Umbria

Област Valle d’Aosta

Област Veneto“

в)

в част II, глава 1 се изменя, както следва:

i)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Abruzzo: провинции Aquila, Chieti

Област Basilicata: провинция Potenza

Област Calabria: провинции Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Област Campania: провинции Caserta, Salerno

Област Molise: провинция Isernia

Област Puglia: провинция Foggia, Taranto

Област Sicilia“

ii)

вписването за Португалия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Португалия

Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma da Madeirа

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel“

г)

В част II, глава 2 вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Basilicata

Област Calabria: провинции Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Област Campania: провинции Caserta, Avellino

Област Puglia: провинция Foggia

Област Sicilia“

2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

Част I се изменя, както следва:

i)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Abruzzo

Област Basilicata: провинция Matera

Област Calabria: провинция Catanzaro

Област Campania: провинция Napoli

Област Emilia-Romagna

Област Friuli Venezia Giulia

Област Lazio: провинции Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Област Liguria

Област Lombardia

Област Marche: провинции Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Област Molise

Област Piemonte

Област Puglia: провинции Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Област Sardegna: Città metropolitana di Cagliari, провинции Medio Campidano, Nord Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

Област Toscana

Област Trentino — Alto Adige

Област Umbria

Област Valle d’Aosta

Област Veneto“

ii)

вписването за Испания се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Испания

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla y León: провинция Бургос, Леон, Валядолид

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias“

б)

Част II се изменя, както следва:

i)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Италия

Област Basilicata: провинция Potenza

Област Calabria: провинции Cosenza, Crotone, Област Calabria, Vibo Valentia

Област Campania: провинции Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

Област Lazio: провинция Roma

Област Marche: провинция Macerata

Област Puglia: провинция Foggia

Област Sardegna: Città Metpolitana di Sassari

Област Sicilia“

ii)

вписването за Испания се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Испания

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León: провинции Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia“

3)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в част I вписването за Словакия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Словакия

Цялата територия, с изключение на следните региони:

Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou в kraj Prešovský

Michalovce, Sobrance, Trebišov в kraj Košický“

б)

в част II след вписването за Румъния се вмъква следното вписване за Словакия:

Държава членка

Територия

„Словакия

Регион Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou в kraj Prešovský

Регион Michalovce, Sobrance, Trebišov в kraj Košický“

4)

в приложение IV, част I вписването за Португалия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Португалия

Цялата територия, с изключение на Região Autónoma da Madeira“

5)

в приложение V, в част II след вписването за Люксембург се вмъква следното вписване за Словакия:

Държава членка

Територия

Дата на първоначално одобрение в съответствие с посоченото в член 15, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689

„Словакия

Kraj Bratislava

Kraj Košice

Kraj Prešov

Kraj Trnava

Kraj Žilina

5 юни 2023 г.“

6)

Приложение VI се изменя, както следва:

а)

в част I вписването за Полша се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Полша

Цялата територия“

б)

в част II вписването за Полша се заличава;

7)

Приложение VII се изменя, както следва:

а)

в част I вписването за Германия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Германия

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Следните градове и области в Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen,

Regierungsbezirk Mittelfranken

Regierungsbezirk Oberfranken

Regierungsbezirk Oberpfalz

Regierungsbezirk Unterfranken

Regierungsbezirk Schwaben

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen“

б)

в част II вписването за Германия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

Дата на първоначално одобрение в съответствие с посоченото в член 15, точка 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689

„Германия

Bundesland Bayern:

Следните градове и области в Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 февруари 2022 г.“

8)

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

Част I се изменя, както следва:

i)

Преди вписването за Чехия се вмъква следното вписване за Белгия:

Държава членка

Територия

„Белгия

Цялата територия“

ii)

вписването за Германия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Германия

Цялата територия“

iii)

вписването за Испания се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Испания

Comunidad Autónoma de Andalucía: Провинция Almería

Следните области в провинция Granada: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, с изключение на следните области:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena в провинция Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos в провинция Toledo

Comunidad Autónoma de Castilla y León, с изключение на следните области:

провинция Саламанка:

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada в провинция Ávila

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria в провинция Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Madrid, с изключение на следните области:

провинция Оренсе

провинция Pontevedra

Sarria, Chantada и Terra de Lemos-Quiroga в провинция Lugo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid, с изключение на следните области:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia“

;

б)

Част II се заменя със следното:

„ЧАСТ II

Държави членки или зони от тях с одобрена програма за ликвидиране на инфекция с вируса на болестта син език

Държава членка

Територия

Дата на първоначално одобрение в съответствие с посоченото в член 15, точка 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689

Испания

Comunidad Autónoma de Andalucía:

провинции Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Провинция Granada: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Следните области в провинция Ciudad Real: Almadén, Almodóvar del Campo и Piedrabuena

Следните области в провинция Toledo: Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

провинция Саламанка

Следните области в провинция Ávila: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

Следните области в провинция Zamora: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria

Comunidad Autónoma de Extremadura:

Communidad Autónoma de Galicia:

провинция Оренсе

провинция Pontevedra

Sarria, Chantada и Terra de Lemos-Quiroga в провинция Lugo

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Madrid, с изключение на следните области:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

21 февруари 2022 г.“


Top