EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0448

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/448 на Комисията от 1 март 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия

C/2023/1310

OB L 65, 2.3.2023, p. 28–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/448/oj

2.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/448 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (1), и по-специално член 15, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията (2) се въвеждат правилата за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия. Целта на системата за проследяване е да се предостави на държавите членки и на Комисията ефективен инструмент, който позволява локализиране и проследяване на тютюневите изделия в целия Съюз, както и установяване на измамни дейности, които осигуряват достъп на потребителите до незаконни продукти.

(2)

В това отношение оперативните правила на системата за проследяване играят важна роля за осигуряване на необходимите данни на Комисията и държавите членки, така че да се гарантират правилното функциониране на системата за проследяване на тютюна и контролът върху изпълнението на законодателството относно проследимостта на тютюна, както и съответното правоприлагане.

(3)

Системата за проследяване, създадена в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574, започна събирането на данни за движението на тютюневите изделия и за сделките с тях на 20 май 2019 г. Опитът от нейното прилагане отново показа значението на високото качество, точността, пълнотата и съпоставимостта на данните, които трябва да бъдат своевременно записвани и предавани на системата.

(4)

В доклада си относно прилагането на Директива 2014/40/ЕС от 20 май 2021 г. (3) Комисията подчерта, че държавите членки и Комисията са имали значителни проблеми с качеството на данните от проследяването, например във връзка с идентификационните номера по ДДС, информацията за производствените машини или за последното движение на изделията към търговските обекти за продажба на дребно. По-специално, настоящото определение за машини следва да бъде изменено, за да се отразят приетите в сектора различни конфигурации на машините и да се подобри установеното лошо качество на информацията за машините. В доклада също така се стига до заключението, че качеството на данните продължава да бъде от решаващо значение за прилагането на законодателството за проследяване на тютюна и за пълното постигане на целите на системата за проследяване.

(5)

Обсъжданията между Комисията и държавите членки, които се провеждат редовно в експертната подгрупа по проследяване и защитни елементи, допълнително показаха, че само надеждни, пълни и качествени данни могат да осигурят напълно функционираща и успешна система за проследяване. За мониторинга и използването на тези данни държавите членки и Комисията трябва да разполагат с ефективни инструменти за анализ и технически решения, по-специално с необходимите интерфейси, които им позволяват достъп и търсене в данните, съхранявани в системата от хранилища на данни.

(6)

Въз основа на натрупания опит и знания беше сметнато за необходимо да се изменят някои технически правила, установени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574, за да се улесни докладването от страна на всички участници в търговията с тютюневи изделия, да се утвърдят добрите практики по отношение на управлението и анализа на данни и съответно да се подобри функционирането на системата за проследяване на тютюневите изделия. Тези технически правила се отнасят до функционирането на различните компоненти на системата от хранилища на данни, задачите и процедурите, които трябва да изпълняват издателите на идентификатори, както и дейностите по докладване на икономическите оператори и техническите инструменти, с които разполагат държавите членки в контекста на задълженията си за правоприлагане, по-специално всички интерфейси за достъп, включително за мобилни инспекции.

(7)

Измененията се отнасят до редица изключения и специални случаи, възникнали след въвеждането на системата за проследяване, включително присъствието на икономически оператори, участващи единствено в нелогистични търговски операции, участието на субекти извън ЕС във веригата на доставки на ЕС, наличието на обекти, съчетаващи функции на търговията на дребно с други функции, случаи на изгубени идентификатори, случаи на възстановяване на откраднати стоки, ИТ инциденти, изискващи повторна обработка на данни, и наличие на нетипични нетърговски дестинации, като например лаборатории или центрове за обезвреждане на отпадъци. Действителните операции на системата за проследяване също така спомогнаха за получаване на по-добра представа за размера на наборите от данни, съхранявани и обработвани в системата от хранилища на данни, което от своя страна налага някои промени в правилата относно възможностите и характеристиките на системата от хранилища на данни и задачите на доставчика на вторичното хранилище на данни.

(8)

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 се определят процедурите за избор на оператори на първични и вторични хранилища на данни. За да се осигури последователност в начина, по който уведомленията за самоличността на предложения доставчик се подават до Комисията от група предприятия, както и от вносителите и производителите извън Съюза, и по който се подписват съответните договори за съхранение на данни, е целесъобразно да се доизяснят някои правила относно подаването на уведомления и подписването на договори за съхранение на данни. Освен това, като се има предвид фактът, че разширяването на системата за проследяване върху всички тютюневи изделия, предвидено в член 15, параграф 13 от Директива 2014/40/ЕС, може да увеличи броя на тези уведомления и договори за съхранение на данни, е необходимо също така да се определят допълнителни подробности на процедурата за одобряване на изменения на основните елементи на договорите за съхранение на данни, включително изричната възможност Комисията мълчаливо да одобрява такива изменения.

(9)

Целесъобразно е също така да се измени срокът, в който договорите между всеки доставчик на първично хранилище на данни и доставчика на вторичното хранилище на данни се подписват и представят на Комисията, за да се гарантира, че тези субекти разполагат с достатъчно време, за да изпълнят задълженията си. По отношение на изискванията към процедурата за прекратяване на договорните отношения между Комисията и доставчика на вторичното хранилище на данни е необходимо да се определят допълнителни подробности за срока на предизвестие, който доставчикът на вторичното хранилище на данни трябва да спазва, така че да се гарантира изцяло непрекъснатостта на дейността и непрекъснатият поток от данни в системата.

(10)

Протоколът за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (4), в който се предвижда, че страните по нея трябва да предприемат пакет от мерки за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, влезе в сила на 25 септември 2018 г. Целесъобразно е системата за проследяване, установена в ЕС, да бъде актуална с оглед на техническото развитие във връзка със създаването на глобален режим за локализиране и проследяване.

(11)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Някои разпоредби на настоящия регламент следва да започнат да се прилагат на по-късна дата от влизането му в сила, за да се даде възможност на издателите на идентификатори, както и на доставчиците на услуги, свързани с хранилища на данни, и на доставчиците на средства срещу подправяне, както и на другите икономически оператори да се подготвят за изискванията, въведени с тези разпоредби.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по член 25 от Директива 2014/40/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 се изменя както следва:

1)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент, в допълнение към определенията, посочени в член 2 от Директива 2014/40/ЕС, се прилагат следните определения:

1)

„уникален идентификатор“ означава буквено-цифров код, позволяващ идентификацията на потребителска опаковка или на големи опаковки на тютюневи изделия;

2)

„икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което участва в търговията с тютюневи изделия, включително с цел износ, от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски обект за продажба на дребно;

3)

„първи търговски обект за продажба на дребно“ означава обект, където тютюневите изделия се пускат на пазара за първи път, включително автомати за продажба на тютюневи изделия;

4)

„износ“ означава транспортирането от Съюза до трета държава;

5)

„голяма опаковка“ означава опаковка, съдържаща повече от една потребителска опаковка на тютюневи изделия;

5a)

„разопаковане на големи опаковки“ означава всяко разделяне на големи опаковки на тютюневи изделия;

6)

„обект“ означава място, сграда, служебно помещение или автомат за продажба на тютюневи изделия, където тютюневите изделия се произвеждат, съхраняват, преминават логистична или финансова обработка или се пускат на пазара;

7)

„средство срещу подправяне“ означава устройство, позволяващо записване на процеса на проверка след прилагането на уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка, посредством видеоклип или файл дневник, които, след като бъдат записани, не могат повече да бъдат променяни от даден икономически оператор;

8)

„офлайн неструктурирани файлове“ означава електронни файлове, създавани и поддържани от всеки издател на идентификатори, които съдържат данни в обикновен текстови формат, който позволява извличане на информацията, записана в уникалните идентификатори (с изключение на електронния времеви печат), използвани на равнище потребителска опаковка и голяма опаковка, без да има достъп до системата от хранилища на данни;

9)

„регистър“ означава записите, създадени и поддържани от всеки издател на идентификатори, на всички идентификаторни кодове на икономически оператори, оператори на първите търговски обекти за продажба на дребно, на обекти и машини, заедно със съответната информация;

10)

„носител на данни“ означава носител, представящ данните във формат, четим с помощта на устройство;

11)

„машина“ означава съвкупност от механизми, която се използва при производството на тютюневи изделия и е неразделна част от производствения процес;

11a)

„машинна част“ означава всяка разграничима фиксирана или подвижна част на машина, при условие че тази част представлява комплектуван модул. Подвижната част може да се използва за една или повече машини едновременно или взаимозаменяемо;

12)

„електронен времеви печат“ означава датата и времето на настъпване на дадено събитие, записани по UTC (координирано универсално време) в зададен формат;

13)

„първично хранилище на данни“ означава хранилище на данни, в което се съхраняват данни във връзка с проследяването, свързани изключително с продуктите на даден производител или вносител;

14)

„вторично хранилище на данни“ означава хранилище, съдържащо копие от всички данни във връзка с проследяването, съхранявани в първичните хранилища на данни;

15)

„маршрутизатор“ означава устройство, установено в рамките на вторичното хранилище на данни, което предава данни между различните компоненти на системата от хранилища на данни;

16)

„система от хранилища на данни“ означава система, която се състои от първични хранилища, вторично хранилище и маршрутизатор;

17)

„общ речник на данните“ означава набор с информация, която описва съдържанието, формата и структурата на дадена база данни и връзката между нейните елементи, използван, за да се контролира достъпът до и манипулирането на базите данни, общи за всички първични хранилища на данни и за вторичното хранилище на данни;

18)

„работен ден“ означава всеки работен ден в държавата членка, за която издателят на идентификатори е компетентен;

19)

„пренатоварване“ означава всяко прехвърляне на тютюневи изделия от едно превозно средство на друго, по време на което тютюневите изделия не влизат и не излизат от даден обект;

20)

„лекотоварно превозно средство за извършване на продажби“ означава превозно средство, използвано за доставката на тютюневи изделия на няколко обекта за търговия на дребно в количества, които преди доставката не са били предварително определени;

21)

„доставчик на ИТ услуги“ означава доставчик на услуги, на когото икономически оператор е възложил да предава информация за движението на продуктите и информация за сделките към системата от хранилища на данни.“

2)

В член 3 параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Издателят на идентификатори може да въведе и начислява такси за икономическите оператори за генериране и издаване на уникални идентификатори. Таксите трябва да бъдат недискриминационни, изчислени на база разходи и пропорционални на броя на уникалните идентификатори, генерирани и издадени на икономическите оператори, като се вземе предвид начинът на предоставяне. Таксите могат да отразяват всички постоянни и променливи разходи на издателя на идентификатори, направени от него при изпълнение на изискванията съгласно настоящия регламент.“

3)

В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Процесът, посочен в параграф 1, се защитава със средство срещу подправяне, доставено и инсталирано от независима трета страна, която представя декларация до съответните държави членки и до Комисията, че инсталираното средство отговаря на изискванията на настоящия регламент. Записът, генериран от средството, осигурява доказателство за правилното прилагане и четимост на всеки уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка. Средството гарантира, че всеки пропуск в процеса на маркиране, посочен в член 6, се записва.“

4)

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Издателите на идентификатори отговарят за генерирането на код, състоящ се от елементите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в).

Издателите на идентификатори изготвят и оповестяват указания за кодиране и декодиране на УИ на равнище потребителска опаковка в съответствие с приложение III.“

5)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Производителите и вносителите изпращат искане до компетентния издател на идентификатори за издаване на УИ на равнище потребителска опаковка, посочени в член 8, и съответните четими от човека кодове, посочени в член 23. Исканията се подават по електронен път в съответствие с член 36.“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификаторите:

а)

генерира кодовете, посочени в член 8, параграф 2, и съответните четими от човека кодове, посочени в член 23;

б)

предава двата набора кодове заедно с информацията, посочена в параграф 2, посредством маршрутизатора до първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител, както е установено в член 26; и

в)

предава по електронен път двата набора от кодове до подалия искането производител или вносител.“

;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите членки обаче могат да изискват от издателите на идентификатори да извършат физическа доставка на УИ на равнище потребителска опаковка като алтернатива на електронната доставка. Когато се предлага физическа доставка на УИ на равнище потребителска опаковка, производителите и вносителите посочват дали изискват физическа доставка. В този случай в срок от 10 работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификаторите:

а)

генерира кодовете, посочени в член 8, параграф 2, и съответните четими от човека кодове, посочени в член 23;

б)

предава двата набора кодове заедно с информацията, посочена в параграф 2, посредством маршрутизатора до първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител, както е установено в член 26;

в)

предава по електронен път двата набора от кодове до подалия искането производител или вносител;

г)

доставя двата набора от кодове на подалия искането производител или вносител под формата на оптични баркодове, отговарящи на изискванията на член 21, поставени върху физически носители, като например залепващи се етикети.“

6)

В член 11 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Издателите на идентификатори отговарят за генерирането на код, състоящ се от елементите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в).

Издателите на идентификатори изготвят и оповестяват указания за кодиране и декодиране на УИ на равнище голяма опаковка.“

7)

Член 14 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно подават искане за издаване на единствен код („идентификаторен код на икономически оператор“) от издателя на идентификатори, компетентен за всяка държава членка, в която те осъществяват дейност в най-малко един обект. Вносителите също подават искане за издаване на идентификаторен код от издателя на идентификатори, компетентен за всяка държава членка, на чийто пазар те пускат своите продукти.

Икономическите оператори, управляващи самостоятелни складове, които не са разположени в Съюза и които боравят с продукти, произведени в Съюза и предназначени за пазарите на Съюза при транзит през трети държави, могат да подадат заявление за идентификаторен код на икономически оператор до издателя на идентификатори, компетентен за държавата членка, на чийто пазар се пускат по-голямата част от продуктите, обработвани от тези икономически оператори.“

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Всяка промяна на информацията, подадена в първоначалния формуляр за искане, и всяко прекратяване на дейностите на оператора се съобщават незабавно от съответния оператор на издателя на идентификатори във форматите, определени в приложение II, глава II, раздел 1, съответно точки 1.2 и 1.3. В случай че операторът престане да съществува, издателят на идентификатори заличава регистрацията на идентификаторния код на икономическия оператор.

Заличаването на регистрацията на даден идентификаторен код на икономически оператор води до автоматичното заличаване на регистрацията на свързаните с него идентификаторни кодове на обекти и на машини от издателя на идентификатори.“

8)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В срок от два работни дни издателят на идентификатори предава кода на подалия искането оператор.

Ако подалият искането оператор е производител или вносител, в срок от два работни дни от получаването на кода той допълнително предава кода заедно с информацията за своето първично хранилище на данни, създадено в съответствие с член 26, на оператора на вторичното хранилище на данни.“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Цялата информация, подадена на издателя на идентификатори в съответствие с член 14, параграф 2, и съответните идентификаторни кодове съставляват част от регистър, който трябва да бъде създаден, управляван и актуализиран от компетентния издател на идентификатори. Компетентният издател на идентификатори поддържа документация за информацията, съхранявана в регистъра, докато системата за проследяване функционира.“

9)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всички обекти от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно се идентифицират чрез единствен код („идентификаторен код на обект“), генериран от издателя на идентификатори, компетентен за територията, на която е разположен този обект.

Чрез дерогация от първа алинея, ако първият търговски обект за продажба на дребно е интегриран в обект, различен от такъв за търговия на дребно, той се идентифицира с отделен идентификаторен код на обект, който отговаря на неговата функция.“

;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно подават искане за идентификаторен код на обект, като предоставят на издателя на идентификатори информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4, в определения там формат.

Икономическите оператори, управляващи самостоятелни складове, които не са установени в Съюза и боравят с продукти, произведени в Съюза и предназначени за пазарите на Съюза при транзит през трети държави, могат да подадат заявление за идентификаторен код на обект за самостоятелен склад, разположен в трета държава, от издателя на идентификатори, компетентен за държавата членка, на чийто пазар се пускат по-голямата част от продуктите, обработвани от тези икономически оператори. За целта те предоставят на издателя на идентификатори информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4, в определения там формат.“

;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Всяка промяна на информацията, подадена в първоначалния формуляр за искане, и всяко прекратяване на дейностите на обекта се съобщават незабавно от икономическия оператор на издателя на идентификатори във форматите, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точки 1.5. и 1.6.

Заличаването на регистрацията на даден идентификаторен код на обект води до автоматичното заличаване на регистрацията на свързаните с него идентификаторни кодове на машини от издателя на идентификатори.“

10)

В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Цялата информация, подадена на издателя на идентификатори в съответствие с член 16, параграф 2, и съответните идентификаторни кодове съставляват част от регистър, който трябва да бъде създаден, управляван и актуализиран от компетентния издател на идентификатори. Компетентният издател на идентификатори поддържа документация за информацията, съхранявана в регистъра, докато системата за проследяване функционира.“

11)

Член 18 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяка машина и машинна част се идентифицират чрез единствен код („идентификаторен код на машина“), генериран от издателя на идентификатори, компетентен за територията, на която е разположена тази машина.“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Задължението да подаде искане за идентификаторен код на машина, който се отнася за машини и машинни части, разположени в производствени обекти извън Съюза, е на вносителя, установен в Съюза. Вносителят подава искане до който и да било издател на идентификатори, определен от държава членка, на чийто пазар той пуска своите продукти. Регистрацията от страна на вносителя е обвързана със задължението за получаване на съгласието на субекта, отговорен за производствения обект в третата държава. Вносителят информира икономическия оператор, отговорен за производствения обект в третата държава, като му предоставя изчерпателни подробни данни за регистрацията, включително за определения идентификаторен код на машина.“

;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Всяка промяна на информацията, подадена в първоначалния формуляр за искане, и всяко извеждане от експлоатация на регистрираните машини и машинни части се съобщават незабавно от производителя или вносителя на издателя на идентификатори във форматите, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точки 1.8 и 1.9.

Производителите и вносителите нанасят всички необходими промени в информацията, подадена в първоначалните формуляри за искане, за да предоставят необходимата информация за машинните части, за които се изисква идентификаторен код на машина, до 20 май 2024 г. Измененията се извършват във формата, посочен в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.8. Това изискване се прилага и за информацията за машини, които не съдържат отделно разграничими машинни части.“

12)

В член 19 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Цялата информация, подадена на издателя на идентификатори в съответствие с член 18, параграф 2, и съответните идентификаторни кодове съставляват част от регистър, който трябва да бъде създаден, управляван и актуализиран от компетентния издател на идентификатори. Компетентният издател на идентификатори поддържа документация за информацията, съхранявана в регистъра, докато системата за проследяване функционира.“

13)

В член 20 се добавя следният параграф 5:

„5.   Издателите на идентификатори предоставят сигурна онлайн услуга за икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно, която им позволява да правят справки в посочените в параграф 1 регистри, във връзка с техните собствени идентификаторни кодове на икономически оператори, обекти и машини. Тази услуга включва сигурна процедура за икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно за повторно изискване на собствените им идентификаторни кодове на икономически оператори.“

14)

Член 21 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За УИ на равнище потребителска опаковка, доставени по електронен път, производителите и вносителите отговарят за закодирането на УИ на равнище потребителска опаковка в съответствие с параграф 1 и с приложение III.“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За УИ на равнище потребителска опаковка, доставени физически, издателите на идентификаторите отговарят за закодирането на кодовете, генерирани съгласно член 8, параграф 2, в съответствие с параграф 1 и с приложение III.“

;

в)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   За да се направи разграничение между носителите на данни, посочени в параграф 1, и всички други носители на данни, поставяни върху потребителски опаковки, икономическите оператори могат да добавят маркировката „TTT“ или „EU TTT“ до тези носители на данни.

За да се направи разграничение между носителите на данни, посочени в параграф 5, и всички други носители на данни, поставяни върху големи опаковки, икономическите оператори могат да добавят маркировката „EU TTT“ до тези носители на данни.“

15)

В член 25, параграф 1 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

позволява автоматично валидиране на съобщенията, получени от икономически оператори на всяка входна точка на системата, включително отказ на неправилни или непълни съобщения, по-специално що се отнася до дейностите по докладване, свързани с нерегистрирани или дублирани уникални идентификатори, като в тези случаи системата от хранилища на данни съхранява информацията относно всички отказани съобщения. Съобщенията, изпращани от издателите на идентификатори и първичните хранилища на данни до маршрутизатора и до вторичното хранилище на данни се валидират повторно от получателя;“.

16)

Член 27 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Вторичното хранилище на данни осигурява графични и неграфични интерфейси, включително приложно-програмен интерфейс, стационарни и мобилни потребителски интерфейси, съдържащи приложение за проверка на водещите мобилни операционни системи, които дават на държавите членки и на Комисията достъп до съхраняваните в системата от хранилища данни и възможност за търсене в тях, като използват всички общодостъпни функции за търсене в бази данни, включително език за структурирани запитвания (SQL) или еквивалентен синтаксис за изготвяне на индивидуализирани запитвания, по-специално чрез дистанционно извършване на следните операции:

а)

извличане на информация, която се отнася до един или повече уникални идентификатори, включително сравнение и кръстосана проверка на няколко уникални идентификатора и на свързаната с тях информация, по-специално местонахождението им във веригата на доставки;

б)

създаване на списъци и статистически данни, като например стокови наличности и входящи и изходящи номера, свързани с един или повече елементи на докладваната информация, посочена в полетата с данни в приложение II;

в)

идентификация на всички тютюневи изделия, за които икономическите оператори са докладвали в системата, включително на продуктите, докладвани като иззети, изтеглени, откраднати, изчезнали или предвидени за унищожаване.“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Потребителските интерфейси, посочени в параграф 2, позволяват на всяка държава членка и на Комисията да конфигурират свои собствени правила за:

а)

автоматично известяване, основано на изключения и конкретни събития, за които се докладва, като например резки колебания или нередности в търговията, опити за въвеждане в системата на дублиращи се уникални идентификатори, дезактивиране на идентификаторите, посочени в член 15, параграф 4, член 17, параграф 4 и член 19, параграф 4, или когато даден продукт е обозначен от икономическите оператори като откраднат или изчезнал;

б)

получаване на периодични доклади въз основа на комбинация от елементи на докладваната информация, посочена в поле с данни в приложение II;

в)

специално разработени информационни табла за стационарни интерфейси.“

;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Потребителските интерфейси, посочени в параграф 2, позволяват на държавите членки и на Комисията:

а)

да се свързват дистанционно с данните, съхранявани в системата от хранилища на данни, чрез аналитичен софтуер по техен избор;

б)

да обозначават отделни точки с данни за аналитични цели, като обозначенията и техните стойности се съхраняват във вторичното хранилище на данни и са видими за всички или само за избрани потребители;

в)

да качват външни елементи от данни, като например модели за нормализиране на марката, които може да са необходими за подобряване на функциите за анализ на данни.“

;

г)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Потребителските интерфейси, посочени в параграф 2, се предлагат на всички официални езици на Съюза.“

;

д)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Общото време за реакция на хранилището на данни по което и да е вече въведено търсене или известие, без да се отчита скоростта на интернет връзката на крайния потребител, не може да бъде повече от 10 секунди за данните, съхранявани от по-малко от 2 години, и не повече от 15 секунди за данните, съхранявани от 2 или повече години, за най-малко 99 % от всички вече въведени търсения и автоматични известия, предвидени в параграфи 2 и 3. Доставчикът на вторичното хранилище на данни изготвя набори от данни, необходими за реакция в съответствие с предписаните срокове на всяко ново търсене или известие, в срок от 4 седмици от получаването на искане от държавите членки или от Комисията. След изтичането на този срок новопоисканите видове търсения или известия се считат за вече въведени за целите на времето за реакция, посочено в настоящия параграф.“

;

е)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Що се отнася до отделните точки с данни и съобщенията, общото време от пристигането на данните за дейността по докладване до възможността за достъп до тях посредством графичните и неграфичните интерфейси в първичните хранилища на данни и във вторичното хранилище на данни е не повече от 60 секунди в най-малко 99 % от всички дейности по предаване на данни. Що се отнася до предварително структурираните аналитични набори от данни, общото време от пристигането на данните за дейността по докладване до възможността за достъп до тях посредством графичните интерфейси във вторичното хранилище на данни е не повече от 24 часа в най-малко 99 % от всички дейности по предаване на данни.“

;

ж)

параграф 10 се заменя със следното:

„10.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни създава и поддържа регистър на информацията, предадена му в съответствие с член 20, параграф 3. Доставчикът на вторичното хранилище на данни поддържа документация за информацията, съхранявана в регистъра, докато системата за проследяване функционира.

Издателите на идентификатори и доставчиците на първични хранилища на данни могат да имат достъп до регистъра, посочен в първа алинея, за да валидират съобщенията, изпратени им от производителите и вносителите.“

;

з)

добавя се следният параграф 13:

„13.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни организира най-малко едно целодневно техническо обучение годишно за потребителите от всяка държава членка и от Комисията относно използването на потребителските интерфейси, посочени в параграф 2. Доставчикът на вторичното хранилище на данни също така разработва и актуализира пълен набор от техническа и потребителска документация за компетентните органи, достъпна на всички официални езици на Съюза.“

;

и)

добавя се следният параграф 14:

„14.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни предоставя приложение за проверка за водещите мобилни операционни системи, което дава възможност на държавите членки и на Комисията да се свързват с вторичното хранилище на данни чрез мобилните потребителски интерфейси, посочени в параграф 2.“

17)

Член 28 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Доставчикът, който работи с вторичното хранилище на данни, предоставя на доставчиците, работещи с първичните хранилища на данни, на издателите на идентификатори и на икономическите оператори списъка със спецификации, включително общи правила за валидиране, необходими за обмена на данни с вторичното хранилище на данни и с маршрутизатора. Всички спецификации са основани на свободни от интелектуална собственост отворени стандарти.

Всеки новоизбран заместващ доставчик, който работи с вторичното хранилище на данни, разчита на последната версия на списъка със спецификации, съобщена от неговия предшественик. Всички актуализации на списъка със спецификации, които надхвърлят промяната на самоличността на доставчика, се извършват в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 3.

Списъкът, посочен в първа алинея, се предоставя не по-късно от 2 месеца след датата, на която доставчикът, работещ с вторичното хранилище на данни, е бил избран.“

;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Въз основа на информацията, включена в приложение II, доставчикът, работещ с вторичното хранилище на данни, съставя общ речник на данните. В общия речник на данните се съдържа препратка към етикетите на полетата с данни във формат, който е четим от човека.

Всеки новоизбран заместващ доставчик, който работи с вторичното хранилище на данни, разчита на последната версия на речника на данните, съобщен от неговия предшественик. Всички актуализации на речника на данните, които надхвърлят промяната на самоличността на доставчика, се извършват в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 3.

Общият речник на данните се предоставя на доставчиците, работещи с първичните хранилища на данни, не по-късно от 2 месеца след датата, на която доставчикът, работещ с вторичното хранилище на данни, е бил избран.“

;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато е необходимо за осигуряването на ефективната работа на системата от хранилища на данни в съответствие с изискванията на настоящия регламент, доставчикът, работещ с вторичното хранилище на данни, редовно актуализира списъка, посочен в параграф 1, и речника на общите данни, посочен в параграф 2. Всяка такава актуализация се провежда в консултация с доставчиците, управляващи първични хранилища на данни и с издателите на идентификатори, и впоследствие се съобщава на доставчиците, управляващи първични хранилища на данни, на издателите на идентификатори и на икономическите оператори най-малко 2 месеца преди датата на въвеждане на актуализацията в системата.“

;

г)

добавят се следните параграфи 4, 5 и 6:

„4.   При искане от доставчика на първично хранилище на данни доставчикът на вторичното хранилище на данни може да извършва операции по повторно обработване на данни, доколкото те са необходими за премахване на последиците от минали ИТ инциденти и пропуски. Тези операции са възможни само за допълване или коригиране на информацията, съхранявана във вторичното хранилище на данни, и са ограничени до повторното задействане на обичайните операции на вторичното хранилище на данни. Те изключват във възможно най-голяма степен отрицателни последици за икономическите оператори, които не са свързани с отправилото такова искане първично хранилище на данни.

5.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни въвежда услуга за техническа помощ за компетентните органи на държавите членки, Комисията, издателите на идентификатори, доставчиците на услуги, свързани с хранилищата на данни, икономическите оператори и доставчиците на ИТ услуги. Услугата за техническа помощ се отнася само до дейностите и функциите на маршрутизатора и на вторичното хранилище на данни и е достъпна във всички държави членки в продължение на най-малко 8 часа в работни дни, с изключение на 1 януари, 25 декември и 26 декември, и поне на английски, френски и немски език. Времето за реакция е не повече от 2 работни дни за поне 75 % от всички искания. Средното месечно време за реакция на искане е не повече от 4 работни дни. Доставчикът на вторичното хранилище на данни може да регулира достъпа на икономическите оператори до услугата за техническа помощ като част от своята политика за справедливо ползване, определена съгласно реда и условията, посочени в член 29, параграф 6, и договорите, посочени в приложение I, част Б, параграф 4.

6.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни създава тестова среда, която позволява на издателите на идентификатори, на доставчиците, работещи с първични хранилища на данни и на икономическите оператори да извършват осигуряване на качеството на своите технически решения и практики, преди да се свържат към системата от хранилища на данни. Тестовата среда симулира възможно най-точно системата от хранилища на данни.

Доставчикът на вторичното хранилище на данни създава тестова среда за приемане от потребителите, която позволява на издателите на идентификатори, на доставчиците, работещи с първични хранилища на данни и на икономическите оператори да извършват осигуряване на качеството на своите технически решения и практики, преди да се свържат към системата от хранилища на данни. Тестовата среда за приемане от потребителите отразява всички планирани промени в системата от хранилища на данни при съобщаването им в съответствие с параграф 3.“

18)

В член 29 се добавят следните параграфи 5 и 6:

„5.   Производителите и вносителите, които се съмняват в правилното функциониране на своите първични хранилища на данни, имат възможност да направят проверки с маршрутизатора, като направят справка с оператора му дали са били предадени правилно подадените към първичните хранилища на данни съобщения за окончателното изпращане на продукти извън тяхното физическо владение. Операторът на маршрутизатора може да определи дневен лимит за използването на тази функционалност.

6.   Доставчикът на вторичното хранилище на данни въвежда и съобщава на икономическите оператори и на доставчиците на ИТ услуги реда и условията, включително политиката за справедливо ползване, приложими към използването на вторичното хранилище на данни и на маршрутизатора. Редът и условията гарантират правото на икономическите оператори да използват вторичното хранилище на данни и маршрутизатора в съответствие със своите стопански нужди и предотвратяват повтарящи се случаи на небрежно използване.“

19)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Разходи за системата от хранилища на данни

1.   Всички обичайни разходи, свързани със системата от хранилища на данни, посочена в член 24, параграф 1, в това число и разходите, свързани с нейното създаване, работа и поддръжка, се поемат от производителите и вносителите на тютюневи изделия. Тези разходи са справедливи, разумни и пропорционални:

а)

на предоставените услуги; както и

б)

на броя на УИ на равнище потребителска опаковка за определен период от време.

2.   Обичайните разходи, според случая, за създаването, работата и поддръжката на вторичното хранилище на данни и на маршрутизатора, се прехвърлят на производителите и вносителите на тютюневи изделия посредством разходите, начислявани им от доставчиците на първичните хранилища на данни.

3.   Всички извънредни разходи, свързани с операциите по повторно обработване, посочени в член 28, параграф 4, начислявани от доставчика на вторичното хранилище на данни на доставчика на първичното хранилище на данни, отправил искането, са справедливи, разумни и пропорционални на предоставените услуги. Доставчикът на вторичното хранилище на данни обаче поема всички извънредни разходи за операциите по повторно обработване, посочени в член 28, параграф 4, доколкото той е отговорен за причините, довели до операциите по повторно обработване.“

20)

Член 32 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Производителите и вносителите предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точки 3.1—3.5, в определения там формат до първичното хранилище на данни, с което са сключили договор. Всички останали икономически оператори предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точки 3.1—3.5, в определения там формат посредством маршрутизатора.

За изпращането на тютюневи изделия до лаборатории, центрове за обезвреждане на отпадъци, национални органи, международни правителствени организации, посолства и военни бази производителите и вносителите предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точка 3.8, в определения там формат до първичното хранилище на данни, с което са сключили договор. Всички останали икономически оператори предават информацията, посочена в приложение II, глава II, раздел 3, точка 3.8, в определения там формат посредством маршрутизатора.“

;

б)

параграфи 6 и 7 се заменят със следното:

„6.   Ако след прилагането на уникалния идентификатор тютюневите изделия бъдат унищожени или откраднати, икономическите оператори незабавно изпращат искане за дезактивиране в съответствие с обхвата и формата, посочени в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.3.

Ако докладвани като откраднати тютюневи изделия бъдат възстановени, икономическите оператори могат да подадат искане за повторно активиране в съответствие с обхвата и формата, посочени в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.4.

7.   Информацията, отнасяща се до съответното събитие, се счита за предадена правилно при потвърждение за получено съобщение от първичното хранилище на данни или от маршрутизатора. Потвърждението за получено съобщение включва обратната информация, която дава възможност на получателя да установи дали е докладвал правилно, по-специално броя на уникалните идентификатори на равнище потребителска опаковка, за които се отнася събитието, а в случай на разопаковане, както е посочено в параграф 3 — подчинените уникални идентификатори. Съобщението за потвърждение включва код на съобщението за анулиране, който се прилага от икономическия оператор, ако е необходимо да се анулира първоначалното съобщение.“

;

в)

добавя се следният параграф 8:

„8.   Икономическият оператор, който притежава тютюневите изделия, носи отговорността за записването и предаването на информацията относно събитията, посочени в параграф 1. За тази цел при всички дейности по докладване се използва идентификаторният код на този икономически оператор. Доставчиците на ИТ услуги също могат да предават тази информация от името на икономическия оператор, който притежава тютюневите изделия.“

21)

В член 33 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Икономическият оператор, който е продавач, носи отговорността за записването и предаването на информацията, посочена в параграф 2. За тази цел при всички дейности по докладване се използва идентификаторният код на този икономически оператор. Доставчиците на информационни услуги също могат да предават тази информация от името на икономическия оператор, който е продавач на тютюневите изделия.“

22)

Член 34 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Икономическите оператори предават информацията, посочена в член 32, параграф 1, букви а), б) и г), член 32, параграфи 3 и 4 и член 33, параграф 1, в рамките на 3 часа от настъпването на събитието.

Информацията, посочена в член 32, се предава по реда на настъпването на събитията.“

;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Параграф 1, първа алинея се прилага от 20 май 2028 г. До тази дата всички икономически оператори могат да предават информацията, посочена в параграф 1, в рамките на 24 часа от настъпването на събитието.“

23)

Член 36, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„а)

издателя на идентификатори — за съобщения между издателя на идентификатори, икономическите оператори на първите търговски обекти за продажба на дребно и икономическите оператори, регистриращи се към издателя на идентификатори или подаващи искане за уникални идентификатори;“.

24)

Вмъква се следният член 36а:

„Член 36а

Качество на данните

1.   Държавите членки могат да изготвят доклади за неприемливо качество на данните, докладвани от икономическите оператори в системата от хранилища на данни. Тези доклади се отправят до съответните икономически оператори и включват примери за неправилно докладване.

2.   Държавите членки изискват от издателите на идентификатори да извършват проверки на адресите и други електронно проверими данни, които се предоставят на системата от икономическите оператори и операторите на първите търговски обекти за продажба на дребно чрез издателите на идентификатори.“

25)

Приложения I и II се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

26)

Добавя се приложение III в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 се прилага от 21 декември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия (ОВ L 96, 16.4.2018 г., стр. 7).

(3)  Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за прилагането на Директива 2014/40/ЕС относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, COM(2021) 249 final.

(4)  Протокол за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

1.1.

Част А се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф 1a:

„1а.

Когато няколко юридически лица съставляват един и същ производител или вносител, уведомлението се подава съвместно от всички юридически лица.“;

б)

вмъква се следният параграф 1б:

„1б.

Когато съответният вносител сътрудничи само с един производител извън ЕС или принадлежи към същата група дружества като последния, договорът за съхранение на данни може да бъде едновременно подписан от вносителя и от производителя извън ЕС. Когато съответният вносител си сътрудничи с няколко производители извън ЕС или е също така производител от Съюза, договорът за съхранение на данни се подписва единствено от вносителя.“;

в)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.

Всяко изменение на основните елементи на договора, както са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/573, е обвързано с условието за получаване на одобрение от страна на Комисията. Ако в тримесечен срок от датата на уведомление за изменението не бъде получен отговор от Комисията, изменението се счита за одобрено. Комисията може да удължи този срок еднократно с не повече от три месеца чрез писмо до отправилия уведомлението оператор. За всяко друго изменение на договора, освен изменение на основните му елементи, се изисква само Комисията да бъде предварително уведомена.“

1.2.

Част Б се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „в срок от шест месеца след влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/573“ се заличават;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Операторът на вторичното хранилище на данни се определя въз основа на оценка на обективни критерии и посредством договор за концесия, сключен в писмена форма между Комисията и всеки следващ оператор на вторичното хранилище на данни.“;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.

Договорите между всеки доставчик на първично хранилище на данни и оператора на вторичното хранилище на данни се подписват и представят на Комисията в срок от три месеца от датата на определяне на всеки следващ оператор на вторичното хранилище на данни.“

1.3.

Част В се заменя със следния текст:

„ЧАСТ В

Освен процедурите за подбор, изложени в части А и Б, се прилагат следните изисквания:

1.

Когато договорните отношения между производител или вносител и доставчика на първично хранилище на данни са прекратени или се очаква да бъдат прекратени от която и да било от страните по договора поради каквото и да било съображение, включително неизпълнение на критериите за независимост, определени в член 35, производителят или вносителят незабавно уведомява Комисията за това настъпило или очаквано прекратяване, за датата, на която на доставчика е връчено предизвестието за прекратяване, както и за датата, на която прекратяването е поражда или се очаква да породи действие. Производителят или вносителят предлага и уведомява Комисията за заместник на доставчика най-късно три месеца преди датата на прекратяване на съществуващия договор. Заместникът на доставчика се определя в съответствие с част А.

2.

Когато операторът на вторичното хранилище на данни даде предизвестие за намерението си да прекрати работата си с хранилището на данни в съответствие с договора за концесия, посочен в част Б, параграф 2, той незабавно уведомява Комисията за това и за датата, на която прекратяването поражда действие. Срокът на предизвестие е не по-кратък от девет месеца. Договорът предвижда Комисията да може едностранно да го удължи с до шест месеца, ако това е необходимо за определянето и започването на дейност на заместващ оператор на вторичното хранилище на данни. Комисията информира компетентните органи на държавите членки за срока на предизвестието и евентуалното му удължаване.

3.

Когато се прилага параграф 1, договорът, посочен в част Б, параграф 4, на свой ред се прекратява от страните незабавно след затварянето на съответното първично хранилище на данни.“

2)

Приложение II се изменя, както следва:

2.1.

Уводният раздел „Основни съобщения, които се изпращат от икономическите оператори“ се заменя със следното:

Основни съобщения, които се изпращат от икономическите оператори

Съобщенията, изисквани за регулаторни цели, съдържат най-малко полетата с данни, посочени в настоящото приложение.

Държавите членки и Комисията могат да изискат разширяване на адресните данни, за да се включат точни географски координати (географска ширина и дължина). Както издателите на идентификатори, така и доставчиците на хранилищата на данни (включително на маршрутизатора) могат да решат да разширят съдържанието на съобщенията по изцяло технически причини, за да се осигури гладкото функциониране на системата за проследяване. Издателите на идентификатори могат също така да решат да разширят съдържанието на съобщенията по нетехнически причини, за да се осигури гладкото функциониране на системата за проследяване на тютюневите изделия с други системи, използвани за регулаторни цели. Преди да влязат в сила, тези разширения се отразяват в техническите спецификации, актуализирани в съответствие с член 28.

Съобщенията, посочени в настоящото приложение, не включват съобщенията, които трябва да се изпращат обратно от издателите на идентификатори и доставчиците на хранилищата на данни (включително на маршрутизатора) до икономическите оператори, като например потвържденията за получаване.

Всички съобщения, генерирани в рамките на системата за проследяване, съдържат идентификация на подателя на съобщението и електронен времеви печат с точност до милисекунда (вж. вид данни: Time(L)). Този електронен времеви печат не заменя времето на настъпване на докладваното събитие, което се докладва отделно в съответствие с полетата с данни, предписани в настоящото приложение. Идентификацията на подателя на съобщението, която може да се отнася до трета страна доставчик на ИТ услуги, не замества идентификацията на икономическия оператор, отговорен за дейността по докладване (чрез EOID, който се посочва в полето EO_ID). Средствата за идентифициране на подателя на съобщението се посочват в техническите спецификации, установени и актуализирани в съответствие с член 28.

Издателите на идентификатори и доставчиците на хранилищата на данни (включително на маршрутизатора) поставят електронен времеви печат на всяко получено съобщение с точност до милисекунда.

Ако настоящото приложение бъде изменено, всички промени в основните съобщения, изброени в него, стават приложими за икономическите оператори от момента, в който тези промени бъдат надлежно отразени в техническите спецификации и в общия речник на данните, създаден и актуализиран в съответствие с член 28.“

2.2.

Раздел 1 от глава I се изменя, както следва:

а)

табличният ред за вида данни „Country“ се заменя със следното:

„Country

Наименование на държавата според ISO-3166-1:2013 alpha-2 (или последния му еквивалент). За отвъдморските и автономните региони се прилага кодът на съответната държава членка.

За Северна Ирландия се прилага кодът „XI“.

За международни води се прилага кодът „XZ“.

„DE““;

б)

табличният ред за вида данни „Text“ се заменя със следното:

„Text

Набор от знаци, кодирани с ISO8859-15:1999

„Abcde: 12345““;

в)

табличният ред за вида данни „Time(L)“ се заменя със следното:

„Time(L)

UTC (координирано универсално време) в следния формат:

ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:ссZ

„2019-07-16T19:20:30.205Z““;

г)

табличният ред за вида данни „upUI(L)“ се заменя със следното:

„upUI(L)

Уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991 и състоящ се от три блока: i) префикс на издателя на идентификатори в съответствие със стандарт ISO15459-2:2015; ii) среден блок във формат, определен от издателя на идентификатори; и iii) електронен времеви печат според вида данни: Time(s)“

 

д)

след табличния ред за вида данни „upUI(L)“ се вмъква следният табличен ред:

„upUI(i)

Уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991 и състоящ се от два блока: i) префикс на издателя на идентификатори в съответствие със стандарт ISO15459-2:2015, и ii) среден блок във формат, определен от издателя на идентификатори (т.е. upUI(i) е upUI(L) без електронния времеви печат, код, който се генерира от издателите на идентификатори в съответствие с член 8, параграф 2 от настоящия регламент)“

 

е)

табличният ред за вида данни „upUI(s)“ се заменя със следното:

„upUI(s)

Уникален идентификатор на равнище потребителска опаковка, закодиран с непроменливия набор според ISO646:1991 и състоящ се от два блока: i) префикс на издателя на идентификатори в съответствие със стандарт ISO15459-2:2015, и ii) елемент за сериализиране във формат, определен от издателя на идентификатори (т.е. УИ, видими в четим от човека формат, върху потребителските опаковки съгласно член 23 от настоящия регламент).

Издателите на идентификатори се приканват при възможност да не използват главна буква „O“ (Oscar) и малка буква „l“ (lima), нито главна буква „I“ (India), за да избегнат объркването с цифри съответно „0“ (нула) и „1“ (едно).“

 

2.3.

Раздел 1 от глава II се изменя, както следва:

а)

в точка 1.1 табличният ред за поле „EO_Address“ се заменя със следното:

 

„EO_street

Улица и номер на адреса на икономическия оператор (или номер на пътя и километър)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Община на икономическия оператор (град или село)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Пощенски код на икономическия оператор

Text

S

M

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

 

EO_A_info

Допълнителна информация за адреса на икономическия оператор (напр. местоположение в търговския център или промишлената зона)

Text

S

O

 

б)

в точка 1.2 табличният ред за поле „EO_Address“ се заменя със следното:

 

„EO_street

Улица и номер на адреса на икономическия оператор (или номер на пътя и километър)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Община на икономическия оператор (град или село)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Пощенски код на икономическия оператор

Text

S

M

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

 

EO_A_info

Допълнителна информация за адреса на икономическия оператор (напр. местоположение в търговския център или промишлената зона)

Text

S

O

 

в)

в точка 1.4 табличният ред за поле „F_Address“ се заменя със следното:

 

„F_street

Улица и номер на адреса на обекта (или номер на пътя и километър)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Община на обекта (град или село)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Пощенски код на обекта

Text

S

M

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

 

F_A_info

Допълнителна информация за адреса на обекта (напр. местоположение в търговския център или промишлената зона)

Text

S

O

 

г)

в точка 1.4 след табличния ред за поле „OtherFID_N“ се вмъкват следните таблични редове:

 

„PrevFID_B

Посочва се дали обектът е придобит от друг оператор и вече е имал идентификаторен код на обект

Вoolean

S

M

0 — Не (първа регистрация)

1 — Да“

 

PrevFID_ID

Предходен идентификатор на обект, използван от бившия оператор на обекта

FID

S

M, ако PrevFID_B = 1

 

д)

в точка 1.5 табличният ред за поле „F_Address“ се заменя със следното:

 

„F_street

Улица и номер на адреса на обекта (или номер на пътя и километър)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Община на обекта (град или село)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Пощенски код на обекта

Text

S

M

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

 

F_A_info

Допълнителна информация за адреса на обекта (напр. местоположение в търговския център или промишлената зона)

Text

S

O

 

е)

в точка 1.5 след табличния ред за поле „OtherFID_N“ се вмъкват следните таблични редове:

 

„PrevFID_B

Посочва се дали обектът е придобит от друг оператор и вече е имал идентификаторен код на обект

Вoolean

S

M

0 — Не (първа регистрация)

1 — Да“

 

PrevFID_ID

Предходен идентификатор на обект, използван от бившия оператор на обекта

FID

S

M, ако PrevFID_B = 1

 

ж)

точка 1.7 се заменя със следното:

„1.7.   Искане за идентификаторен код на машина

Поле

#

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1—7

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обект

FID

S

M

 

 

PrevMID_B

Посочва се дали предметът на настоящото искане вече е бил регистриран, например във връзка с друг идентификаторен код на обект

Вoolean

S

M

0 — Не (първа регистрация)

1 — Да

 

PrevMID_ID

Предишен идентификатор на машина, използван за предмета на настоящото искане

MID

S

M, ако PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Посочва се дали това искане се отнася за машината (или само за част от нея)

Вoolean

S

M

0 — Не (машинна част)

1 — Да (машина)

 

P_Producer

Производител на частта

Text

S

M, ако M_entirety = 0

 

 

P_Model

Модел на частта

Text

S

M, ако M_entirety = 0

 

 

P_Number

Сериен номер на частта

Text

S

M, ако M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Посочва се дали тази част е предназначена за използване с няколко машини (дали частта е фиксирана, или е подвижна)

Вoolean

S

M, ако M_entirety = 0

0 — Не (фиксирана част)

1 — Да (подвижна част)

 

P_ATD1

Посочва се дали дадено средство срещу подправяне по смисъла на член 2, точка 7 записва функционирането на тази част

Вoolean

S

M, ако M_entirety = 0

0 — Не

1 — Да

 

P_ATD2

Сериен номер на средството срещу подправяне

Text

S

M, ако M_entirety = 0 и P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Описание на частта, обясняващо нейната техническа функция

Text

S

O

 

 

M_Producer

Производител на машината

Text

S

M, ако M_entirety = 1

 

 

M_Model

Модел на машината

Text

S

M, ако M_entirety = 1

 

 

M_Number

Сериен номер на машината

Text

S

M, ако M_entirety = 1

 

 

M_parts

Посочва се дали машината се състои от няколко отделно разграничими части

Вoolean

S

M, ако M_entirety = 1

0 — Не

1 — Да“

 

M_plist

Списък на разграничимите части

MID

M

M, ако M_entirety = 1 и M_parts = 1

 

 

M_ATD

Сериен номер на средството срещу подправяне по смисъла на член 2, точка 7

Text

S

M, ако M_entirety = 1 и M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Максимален капацитет за производствен цикъл от 24 часа, изразен като потребителски опаковки

Integer

S

M, ако M_entirety = 1

 

з)

точка 1.8 се заменя със следното:

„1.8.   Корекция на информацията относно идентификаторния код на машината

Поле

#

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

1—8

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Код за потвърждение на икономическия оператор, предоставен в резултат на регистрацията на икономически оператор

Text

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обект

FID

S

M

 

 

M_ID

Идентификаторен код на машина (подлежи на корекция на информацията)

MID

S

M

 

 

PrevMID_B

Посочва се дали предметът на това искане вече е бил регистриран, например във връзка с друг идентификаторен код на обект

Вoolean

S

M

0 — Не (първа регистрация)

1 — Да

 

PrevMID_ID

Предишен идентификаторен код на машина, използван за предмета на настоящото искане

MID

S

M, ако PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Посочва се дали това искане се отнася за машината (или само за част от нея)

Вoolean

S

M

0 — Не (машинна част)

1 — Да (машина)

 

P_Producer

Производител на частта

Text

S

M, ако M_entirety = 0

 

 

P_Model

Модел на частта

Text

S

M, ако M_entirety = 0

 

 

P_Number

Сериен номер на частта

Text

S

M, ако M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Посочва се дали тази част е предназначена за използване с няколко машини (дали частта е фиксирана, или е подвижна)

Вoolean

S

M, ако M_entirety = 0

0 — Не (фиксирана част)

1 — Да (подвижна част)

 

P_ATD1

Посочва се дали дадено средство срещу подправяне по смисъла на член 2, точка 7 записва функционирането на тази част

Вoolean

S

M, ако M_entirety = 0

0 — Не

1 — Да

 

P_ATD2

Сериен номер на средството срещу подправяне

Text

S

M, ако M_entirety = 0 и P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Описание на частта, обясняващо нейната техническа функция

Text

S

O

 

 

M_Producer

Производител на машината

Text

S

M, ако M_entirety = 1

 

 

M_Model

Модел на машината

Text

S

M, ако M_entirety = 1

 

 

M_Number

Сериен номер на машината

Text

S

M, ако M_entirety = 1

 

 

M_parts

Посочва се дали машината се състои от няколко отделно разграничими части

Вoolean

S

M, ако M_entirety = 1

0 — Не

1 — Да“

 

M_plist

Списък на разграничимите части

MID

M

M, ако M_entirety = 1 и M_parts = 1

 

 

M_ATD

Сериен номер на средството срещу подправяне по смисъла на член 2, точка 7

Text

S

M, ако M_entirety = 1 и M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Максимален капацитет за производствен цикъл от 24 часа, изразен като потребителски опаковки

Integer

S

M, ако M_entirety = 1

 

2.4.

Раздел 2 от глава II се изменя, както следва:

а)

в точка 2.1. табличният ред за поле „P_Type“ се заменя със следното:

 

„P_Type

Вид на тютюневото изделие

Integer

S

M

1 — цигара

2 — пура

3 — пурета

4 — тютюн за ръчно свиване на цигари

5 — тютюн за лула

6 — тютюн за водна лула

7 — тютюн за орална употреба

8 — тютюн за смъркане

9 — тютюн за дъвчене

11 — нова категория тютюнево изделие

12 — друго (изделие, пуснато на пазара преди 19 май 2014 г., необхванато от категории 1 — 9)“

б)

в точка 2.1. табличният ред за поле „P_Brand“ се заменя със следното:

 

„P_Brand

Марка на тютюневото изделие, под която то ще се предлага на пазара, за който е предназначено

Text

S

M

 

 

P_SubType_Exist

Посочва се дали съществува „наименование на подтипа“ на изделието.

Наименованието на подтипа осигурява допълнителна идентификация на изделието извън търговската му марка.

Вoolean

S

M

0 — Не

1 — Да“

 

P_SubType_Name

„Наименование на подтипа“ (ако има такова) на изделието, под което то се предлага на пазара, за който е предназначено

Text

S

M, ако P_SubType_Exist = 1

 

 

P_units

Брой на отделните единици в потребителската опаковка (брой късове в опаковката).

Integer

S

M, ако P_Type = 1 или 2 или 3

 

в)

в точка 2.1. табличният ред за поле „TP_PN“ се заменя със следното:

 

„TP_PN

Номер на тютюневото изделие, използван в системата EU-CEG (EAN или GTIN, SKU или UPC)

PN

S

M, ако Intended_ Market е държава членка

O, ако Intended_ Market е трета държава“

 

г)

в точка 2.3. табличният ред за поле „Deact_upUI“ се заменя със следното:

 

„Deact_upUI

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които трябва за бъдат дезактивирани

upUI(L)

или

upUI(i)

или

upUI(s)

M

M, ако Deact_Type = 1“

 

д)

добавя се следната точка 2.4.:

„2.4.   Искане за реактивиране на УИ за продукти, докладвани като откраднати и впоследствие възстановени (разрешено само ако в предходното съобщение от тип 2-3 поле Deact_Reason1 = 2)

Поле

#

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

2-4

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на обект (обекта, в който се извършва възстановяването)

FID

S

M

 

 

React_Type

Реактивиране на УИ на равнище потребителска опаковка или голяма опаковка

Integer

S

M

1 — УИ на равнище потребителска опаковка

2 — УИ на равнище голяма опаковка“

 

React_Reason

Описание на контекста на реактивиране

Text

S

O

 

 

React_upUI

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които трябва за бъдат реактивирани

upUI(L)

или

upUI(i)

или

upUI(s)

M

M, ако React_Type = 1

 

 

React_aUI

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, които трябва за бъдат реактивирани

aUI

M

M, ако React_Type = 2

 

2.5.

Раздел 3 от глава II се изменя, както следва:

а)

в точка 3.3. табличният ред за поле „Destination_ID5“ се заменя със следното:

 

„Destination_ID5

Улица и номер на обекта на местоназначение (или номер на пътя и километър)

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID6

Община на обекта на местоназначение (град или село)

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID7

Пощенски код на обекта на местоназначение

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 1

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

 

Destination_ID8

Държава на обекта на местоназначение

Държава

S

M, ако Destination_ID1 = 1

 

б)

в точка 3.5. табличният ред за поле „Destination_ID3“ се заменя със следното:

 

„Destination_ID3

Улица и номер на обекта на местоназначение (или номер на пътя и километър)

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID4

Община на обекта на местоназначение (град или село)

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID5

Пощенски код на обекта на местоназначение

Text

S

M, ако Destination_ID1 = 0

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

 

Destination_ID6

Държава на обекта на местоназначение

Държава

S

M, ако Destination_ID1 = 0

 

в)

добавя се следната точка 3.8.:

„3.8.   Изпращане на тютюневи изделия от обект до лаборатории, центрове за обезвреждане на отпадъци, национални органи, международни правителствени организации, посолства и военни бази

Поле

#

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

3—8

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Предвидено време на възникване на събитието

Продължителност(s)

S

M

 

 

F_ID

Идентификаторен код на изпращащия обект

FID

S

M

 

 

Destination_1

Посочва се вида на местоназначение

Integer

S

M

1 — Лаборатория

2 — Център за обезвреждане на отпадъци

3 — Национален орган

4 — Международна правителствена организация

5 — Посолство

6 — Военна база

 

Destination_2

Улица и номер на местоназначението (или номер на пътя и километър)

Text

S

M

 

 

Destination_3

Община на местоназначението (град или село)

Text

S

M

 

 

Destination_4

Пощенски код на местоназначението

Text

S

M

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код

 

Destination_5

Държава на местоназначението

Държава

S

M

 

 

Transport_mode

Вид транспорт, с който изделието напуска обекта, вж. списък на кодовете № 7 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

Integer

S

M

0 — други

1 — морски транспорт

2 — железопътен транспорт

3 — шосеен транспорт

4 — въздушен транспорт

5 — пощенски пратки

6 — фиксирани транспортни съоръжения

7 — вътрешен воден транспорт

 

Transport_vehicle

Идентификация на превозното средство (напр. регистрационен номер, номер на влак, номер на самолет/полет, наименование на кораб или друга идентификация)

Text

S

M

„n/a“ е позволена стойност, ако Transport_mode = 0 и движението на изделието се извършва между съседни обекти и се доставя ръчно

 

Transport_cont1

Посочва се дали транспортирането се извършва с контейнери и дали се използва индивидуален код на транспортната единица (напр. SSCC)

Вoolean

S

M

0 — Не

1 — Да

 

Transport_cont2

Индивидуален транспортен единичен код на контейнера

МСД

S

M, ако Transport_cont1 = 1

 

 

UI_Type

Посочват се видовете УИ в пратката (записани на най-високото равнище на сформирана опаковка)

Integer

S

M

1 — УИ само на равнище потребителска опаковка

2 — УИ само на равнище голяма опаковка

3 — както УИ на равнище потребителска опаковка, така и на равнище голяма опаковка“

 

upUIs

Списък на УИ на равнище потребителска опаковка, които подлежат на изпращане

upUI(L)

M

M, ако UI_Type = 1 или 3

 

 

aUIs

Списък на УИ на равнище голяма опаковка, които подлежат на изпращане

aUI

M

M, ако UI_Type = 2 или 3

 

 

S_Dispatch_comment

Бележки от докладващия субект

Text

S

O

 

2.6.

Раздел 4 от глава II се изменя, както следва:

а)

в точка 4.1. табличният ред за поле „Buyer_Address“ се заменя със следното:

 

„Buyer_Address_1

Улица и номер на купувача (или номер на пътя и километър)

Text

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_2

Община на купувача (град или село)

Text

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_3

Пощенски код на купувача

Text

S

M, ако Invoice_Buyer1 = 0

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

б)

в точка 4.3. табличният ред за поле „Payer_Address“ се заменя със следното:

 

„Payer_Address_1

Улица и номер на платеца (или номер на пътя и километър)

Text

S

M, ако Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_2

Община на платеца (град или село)

Text

S

M, ако Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_3

Пощенски код на платеца

Text

S

M, ако Payment_Payer1 = 0

„n/a“ е допустима стойност, ако не е определен пощенски код“

2.7.

Раздел 5 от глава II се заменя, както следва:

Анулиране

5.   Анулиране на искания и на съобщения, свързани с функционирането и сделките (възможно за видове съобщения 2-1, 2-2, 2-3 (само в рамките на 24 часа от първоначалното докладване на съобщение 2-3 за Deact_Reason1, различно от „2 — изделието е откраднато“), от 3-1 до 3-8, 4-1, 4-2 и 4-3)

Поле #

Поле

Бележки

Вид данни

Брой на елементите

Приоритет

Стойности

 

Message_Type

Идентификация на вида съобщение

Text

S

M

5

 

EO_ID

Идентификаторен код на икономически оператор на подаващия субект

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Код на съобщението за анулиране, предоставен на изпращача на съобщението в потвърждението на първоначалното съобщение, което трябва да се анулира

Text

S

M

Recall_CODE

 

Recall_

Reason1

Основание за анулиране на първоначалното съобщение

Integer

S

M

1 — докладваното събитие не се е състояло (само за видове съобщения 3-3, 3-5 и 3-8)

2 — в съобщението се е съдържала погрешна информация

3 — друго

 

Recall_

Reason2

Описание на основанието за анулиране на първоначалното съобщение

Text

S

M, ако Recall_

Reason1 = 3

 

 

Recall_

Reason3

Допълнителни обяснения за основанието за анулиране на първоначалното съобщение

Text

S

O

 

Бележка:

Анулиране по отношение на оперативни и логистични събития води до обозначаване на анулираното съобщение като отменено, но не води до изтриване на съществуващите записи в базата данни.“

3)

Добавя следното приложение III:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Структура на уникалния идентификатор на ниво потребителска опаковка

 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Елемент:

Идентификатор на символите

Задължителен квалификатор на данни

Идентификаторен код на издателя на идентификатори

Незадължителен квалификатор на данни

Сериен номер

Незадължителен квалификатор на данни

Код на изделието

Незадължителен квалификатор на данни

Електронен времеви печат

Тип:

Квалификатор

Квалификатор

Низ (елемент от данни)

Квалификатор

Низ (елемент от данни)

Квалификатор

Низ (елемент от данни)

Квалификатор

Низ (елемент от данни)

Позиция в уникалния идентификатор:

Фиксирана

Фиксирана

Фиксирана

Нефиксирана

Нефиксирана

Нефиксирана

Нефиксирана

Фиксирана

Фиксирана

Регламентиран от:

Чл. 21, пар. 1 и структурата на кодиране на издателя на идентификатори

Чл. 3, пар. 4, чл. 8, пар. 1, буква а), чл. 21, пар. 1 и структурата на кодиране на издателя на идентификатори

Чл. 3, пар. 4 и чл. 8, пар. 1, буква а)

Чл. 21, пар. 1 и структурата на кодиране на издателя на идентификатори

Чл. 8, пар. 1, буква б)

Чл. 21, пар. 1 и структурата на кодиране на издателя на идентификатори

Чл. 8, пар. 1, буква в)

Чл. 21, пар. 1 и 4 и структурата на кодиране на издателя на идентификатори

Чл. 8, пар. 1, буква г) и чл. 21, пар. 4

Приложими международни стандарти:

ISO/IEC 16022:2006 или ISO/IEC 18004:2015, или ISS DotCode Symbology Spec.

ISO 15459-2:2015 и ISO 15459-3:2014

ISO 15459-2:2015 и ISO 15459-3:2014

 

 

 

 

 

 

Процес:

Прилаган от икономическите оператори

Прилаган от икономическите оператори

Генериран от издателите на идентификатори

Прилаган от икономическите оператори

Генериран от издателите на идентификатори

Прилаган от икономическите оператори

Генериран от издателите на идентификатори

Прилаган от икономическите оператори

Прилаган от икономическите оператори

Предаване към системата от хранилища на данни:

Не

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Забележка:

За целите на горепосочената схема груповите разделители (/FNC1) се разглеждат по същия начин като незадължителните квалификатори на данни, т.е. използването им зависи от структурата на кодиране на издателя на идентификатори.


Top