EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0250

Регламент (ЕС) 2023/250 на Съвета от 4 февруари 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

ST/5271/2023/INIT

OB L 32I, 4.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/250/oj

4.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 32/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/250 НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2023/252 на Съвета от 4 февруари 2023 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2).

(2)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (3).

(3)

На 6 октомври 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/1909 (4), с което се въвежда освобождаване от забраната за предоставяне на морски транспорт и забраната за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или финансова помощ, свързани с морския транспорт до трети държави на суров нефт или нефтопродукти, които са с произход от Русия или се изнасят от нея, закупени на цени, по-ниски или равни на предварително определен таван на цените, договорен от Коалицията за таван на цените. Това освобождаване е предназначено да смекчи неблагоприятните последици за енергийните доставки в трети държави и да намали скоковете на цените, предизвикани от извънредните пазарни условия, като същевременно ограничи руските приходи от нефт.

(4)

На 3 декември 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/2369 (5), с което се установява таванът на цените за суров нефт, т.е. цената за барел, при или под която суровият нефт от Русия е освободен от забраната за предоставяне на морски транспорт на суров нефт до трети държави и забраната за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или финансова помощ, свързани с морския транспорт на суров нефт до трети държави.

(5)

На 4 февруари 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/252. С това решение се установяват два допълнителни тавана на цените на нефтопродуктите, т.е. цената за барел, при или под която нефтопродуктите от Русия са освободени от забраната за предоставяне на морски транспортна такива продукти до трети държави и забраната за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или финансиране или финансова помощ, свързани с морския транспорт на такива продукти до трети държави - единият за нефтопродукти, търгувани на цена, по-ниска от цената на суровия нефт („цена, по-ниска от цената на суровия нефт“), а вторият за нефтопродукти, търгувани на цена, по-висока от цената на суровия нефт („цена, по-висока от цената на суровия нефт“).

(6)

С Решение (ОВППС) 2023/252 се въвежда преходен период от 55 дни за кораби, превозващи нефтопродукти с произход от Русия, които са закупени и натоварени на плавателния съд преди 5 февруари 2023 г. и разтоварени преди 1 април 2023 г.

(7)

С Решение (ОВППС) 2022/2369 беше въведен редовен преглед на механизма за таван на цените. От средата на март 2023 г. прегледът следва да се основава на обективни данни, предоставяни от Комисията на Съвета на всеки два месеца. Данните следва да включват информация за нивата на цените на суровия нефт и рафинираните нефтопродукти, за колебанията през разглеждания период и разумни прогнози за цените през следващия период. Комисията ще добавя и релевантни данни за очакваното въздействие върху бюджета на Русия, върху енергийния сектор и върху държавите членки.

(8)

Посочените мерки попадат в приложното поле на Договора, вследствие на което е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(9)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 3н от Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В параграф 6 се добавя следната точка:

„д)

считано от 5 февруари 2023 г., за нефтопродукти, попадащи в обхвата на код по КН 2710, които са с произход от Русия или са били изнесени от Русия, закупени над съответната цена, определена в приложение XXVIII, които са натоварени на плавателен съд в пристанището на товарене преди 5 февруари 2023 г. и разтоварени на крайното пристанище по местоназначение преди 1 април 2023 г.“

2)

Параграф 11 се заменя със следното:

„11.   До средата на март 2023 г. и на всеки 2 месеца след това се прави преглед на функционирането на механизма за таван на цените, включително приложение XXVIII, както и на забраните в параграфи 1 и 4 от настоящия член.

При прегледа се вземат предвид ефективността на мярката по отношение на очакваните резултати от нея, нейното прилагане, присъединяването и неформалното придържане към механизма за таван на цените в международен план и потенциалното въздействие на мярката върху Съюза и неговите държави членки. Прегледът отчита промените на пазара, включително евентуалните сътресения.

За да се постигнат целите на тавана на цените, включително способността му да намали приходите на Русия от нефт, таванът на цените е най-малко с 5% под средната пазарна цена за руските нефт и нефтопродукти, изчислена въз основа на данни, предоставени от Международната агенция по енергетика.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  ОВ L 32I, 4.2.2023 г.

(2)  Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(4)  Решение (ОВППС) 2022/1909 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OВ L 259I, 6.10.2022 г., стр. 122).

(5)  Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета от 3 декември 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OВ L 311I, 3.12.2022 г., стр. 8).


Top