EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1665

Решение (ЕС) 2023/1665 на Комисията от 28 август 2023 година за поправка на Решение (ЕС) 2023/1409 за даване на указания на централния администратор на Регистъра на ЕС да върне на държавите членки и на Обединеното кралство излишъка на Съюза в края на втория период на задължения по Протокола от Киото

C/2023/5804

OJ L 213, 30.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1665/oj

30.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/1665 НА КОМИСИЯТА

от 28 август 2023 година

за поправка на Решение (ЕС) 2023/1409 за даване на указания на централния администратор на Регистъра на ЕС да върне на държавите членки и на Обединеното кралство излишъка на Съюза в края на втория период на задължения по Протокола от Киото

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение (ЕС) 2015/1339 на Съвета от 13 юли 2015 г. за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

След приемането на Решение (ЕС) 2023/1409 (2) Комисията установи грешка в изчисляването на нетния излишък на Съюза.

(2)

С цел да се гарантира правна сигурност е необходимо горепосоченото решение на Комисията да бъде поправено и приложението към него да бъде заменено по отношение на общия размер на излишъка на Съюза и неговото разпределяне на държавите членки.

(3)

След прехвърлянето на дела от постъпленията към Фонда за адаптация в Регистъра на ЕС има нетен излишък на Съюза в размер на 2 156 103 762 предписани емисионни единици за разлика от посочените 2 215 147 885 емисионни единици в споменатото решение на Комисията от 4 юли 2023 г. Тези единици следва да бъдат върнати на държавите членки и на Обединеното кралство (3) в съответствие с правилата, определени в член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1339.

(4)

Настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му, така че излишъкът на Съюза да бъде върнат на държавите членки преди 9 септември 2023 г. — датата, на която изтича допълнителният период за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото,

РЕШИ:

Член 1

Приложението към Решение (ЕС) 2023/1409 се замества с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 август 2023 година.

За Комисията

Maroš ŠEFČOVIČ

Изпълнителен заместник-председател


(1)  ОВ L 207, 4.8.2015 г., стр. 1.

(2)  Решение (ЕС) 2023/1409 на Комисията от 4 юли 2023 г. за даване на указания на централния администратор на Регистъра на ЕС да върне на държавите членки и на Обединеното кралство излишъка на Съюза в края на втория период на задължения по Протокола от Киото (ОВ L 170, 5.7.2023 г., стр. 100).

(3)  ОВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 59.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение (ЕС) 2023/1409 се изменя, както следва:

Държави членки и Обединеното кралство

Разпределен излишък на Съюза от предписани емисионни единици

Белгия

20 450 588

България

126 141 099

Чехия

133 267 103

Дания

13 136 942

Германия

195 195 443

Естония

50 771 706

Ирландия

11 354 436

Гърция

15 894 130

Испания

58 409 926

Франция

99 661 294

Хърватия

7 182 633

Италия

79 680 094

Кипър

1 568 619

Латвия

40 100 861

Литва

70 430 898

Люксембург

2 406 891

Унгария

107 256 218

Малта

307 434

Нидерландия

30 412 409

Австрия

13 412 151

Полша

298 687 162

Португалия

13 296 395

Румъния

490 413 095

Словения

3 286 845

Словакия

75 013 997

Финландия

8 658 264

Швеция

13 218 840

Обединено кралство

176 488 289

Общо

2 156 103 762


Top