EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1521

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1521 на Комисията от 19 юли 2023 година относно някои специални мерки за контрол на болестта инфекция с вируса на заразния нодуларен дерматит в определени държави членки за ограничен период от време (нотифицирано под номер С(2023) 4811) (текст от значение за ЕИП)

C/2023/4811

OJ L 184, 21.7.2023, p. 77–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1521/oj

21.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 184/77


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1521 НА КОМИСИЯТА

от 19 юли 2023 година

относно някои специални мерки за контрол на болестта инфекция с вируса на заразния нодуларен дерматит в определени държави членки за ограничен период от време

(нотифицирано под номер С(2023) 4811)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 71, параграф 3, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Инфекцията с вируса на заразния нодуларен дерматит, причинявана от вируса на заразния нодуларен дерматит (вируса на ЗНД), е векторно преносимо заболяване по говедата, което води до значителни икономически загуби, намалява млеконадоя, причинява сериозно измършавяване, трайно увреждане на кожата, няколко вторични усложнения и хронична немощ в продължение на месеци и става причина за налагането на забрани за движение или търговия. Болестта е ендемична в Африка и е включена в списъка на болестите, подлежащи на обявяване, поддържан от Световната организация по здравеопазване на животните.

(2)

На територията на Съюза ЗНД се наблюдава за първи път в Гърция през 2015 г. През 2016 г. болестта бързо се разпространи в много държави от Югоизточна Европа, включително Албания, България, Гърция, Косово (*1), Северна Македония, Черна гора и Сърбия. Във всички засегнати държави болестта бе поставена под ефективен контрол чрез масова ваксинация на говедата с живи хомоложни ваксини с ежегодно прилагане на последващи дози, в съответствие със спецификациите на ваксините. Освен това Хърватия и Босна и Херцеговина, които не бяха засегнати от ЗНД, извършиха ваксинация като превантивна мярка с оглед на появата на болестта в съседни държави.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070 на Комисията (2) беше приет въз основа на Регламент (ЕС) 2016/429 и в него се определят специални мерки за контрол по отношение на ЗНД за ограничен период от време. Посоченият Регламент за изпълнение се прилагаше до 21 април 2023 г.

(4)

По-специално в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070 се определят зоните от държавите членки, в които се извършва ваксинация срещу ЗНД, и специалните правила за контрол на болести в рамките на всяка зона. Тези зони се класифицират като ограничителна зона I, разположена извън област, в която е потвърдено огнище на инфекция с вируса на ЗНД, и ограничителна зона II, която включва област, в която е потвърдено огнище на инфекция с вируса на ЗНД.

(5)

Освен това в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070 се предвиждат ограничения по отношение на движението на говеда и продукти от тях, зародишни продукти и странични животински продукти от ограничителни зони I и II, както и дерогации във връзка с тези ограничения. Освен това в него се предвиждат правила относно задълженията на операторите по отношение на ветеринарните здравни сертификати за движение на говеда, зародишни продукти и непреработени странични животински продукти от тях от ограничителни зони I и II извън тези зони.

(6)

Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията (3) влезе в сила на 12 март 2023 г. В него се определят правила за употребата на определени ветеринарни лекарствени продукти за целите на профилактиката и контрола на определени болести от списъка, включително правила за ваксинирането срещу ЗНД. Освен това в член 9 от посочения делегиран регламент и в приложение IX към него се предвижда създаването на зони за ваксинация I и II, които съответстват на ограничителни зони I и II съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070.

(7)

Освен това с Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 се определят правила и ограничения по отношение на говедата, ваксинирани срещу ЗНД и по отношение на зародишните продукти и непреработените странични животински продукти от тях, съответстващи на правилата и ограниченията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070, с изключение на правилата и ограниченията, свързани със задълженията на операторите по отношение на ветеринарните здравни сертификати.

(8)

В Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 се предвиждат също така периоди на възстановяване от болестта заразен нодуларен дерматит след спешна защитна ваксинация, като продължителността на тези периоди варира от 8 до 26 месеца в зависимост от вида на надзора, от зоната на ваксинация и от момента на клане или умъртвяване на последния случай на ЗНД и/или момента на извършване на последната ваксинация.

(9)

От 2017 г. насам в Европа не са докладвани огнища на ЗНД, въпреки че до 2021 г. са регистрирани случаи на ЗНД в части от Анадола, Турция и болестта продължава да се среща в Русия, като същевременно продължава да се разпространява в Азия, засягайки държави от Индийския субконтинент, Източна Азия и Югоизточна Азия. С оглед на благоприятната епизоотична обстановка в Европа, всички държави в Югоизточна Европа, извършвали ваксинация срещу ЗНД, вече са преустановили извършването ѝ, с изключение на България, Гърция и Турция.

(10)

България и Гърция вече представиха на Комисията своите програми за ваксинация срещу ЗНД за 2023 г. и тези програми бяха оценени и одобрени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/690 на Европейския парламент и на Съвета (4). Естеството и съдържанието на техническата оценка и одобрението на тези програми за ваксинация отговарят и на изискванията на официалния план за ваксинация с цел профилактика и контрол на болестите от категория А при сухоземни животни, предвиден в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361.

(11)

С оглед на изтичането на срока на действие на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070 е от съществено значение да бъде изготвен списък на областите в България и Гърция, определени като зони за ваксинация I и II във връзка със ЗНД, които съответстват на ограничителни зони I и II съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070, и да се установят допълнителни правила относно задълженията на операторите по отношение на ветеринарните здравни сертификати за движение на говеда, както и по отношение на сертификатите за движение на зародишни продукти и на непреработени странични животински продукти от тях, от зони за ваксинация I и II, извън тези зони, за да се гарантира, че тези ветеринарни здравни сертификати предоставят адекватна и точна здравна информация и е налице приемственост с мерките, които са били в сила преди това.

(12)

Като се имат предвид плановете на България и Гърция за ваксинация срещу ЗНД за 2023 г., епизоотичната обстановка по отношение на тази болест в Съюза и периодът на възстановяване от ЗНД, предвиден в Делегиран регламент (ЕС) 2023/361, настоящото решение следва да се прилага до 31 август 2024 г.,

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящото решение на равнището на Съюза се установяват:

а)

зони за ваксинация I и II, във връзка със спешната защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит по отглежданите земни животни, чието установяване се изисква съгласно член 9, параграф 1, буква б), подточка i), от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 и част 1 от приложение IX към него;

б)

задълженията на операторите по отношение на ветеринарните здравни сертификати за движение на следните пратки от зони за ваксинация I и II извън тези зони, в съответствие с дерогациите във връзка с това движение, предвидени в член 13, параграфи 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361, и специалните условия, установени в приложение IX, част 3 към него:

i)

говеда;

ii)

зародишни продукти от говеда;

iii)

непреработени странични животински продукти.

Член 2

Определяне на зони за ваксинация I и II

Държавите членки, които извършват спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, гарантират, че:

а)

техните компетентни органи незабавно определят зони за ваксинация I и II в съответствие с:

i)

правилата за извършване на спешна защитна ваксинация, установени в член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361;

ii)

специалните условия за прилагането на спешна защитна ваксинация с цел профилактика и контрол на болестта заразен нодуларен дерматит, установени в приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) 2023/361;

б)

зоните за ваксинация I и II включват най-малко областите, изброени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Задължения на операторите по отношение на ветеринарните здравни сертификати за движение на пратки с говеда от зони за ваксинация I и II извън тези зони

Операторите придвижват пратки с говеда от зони за ваксинация I и II извън тези зони в рамките на същата държава членка или към друга държава членка само ако животните, които предстои да бъдат придвижвани, в съответствие с дерогацията за такова движение, предвидена в член 13, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361, и специалните условия, определени в част 3 от приложение IX към него, са придружени от ветеринарен здравен сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка на произход в съответствие с член 149, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, който съдържа поне едно от следните удостоверения:

а)

„Говеда от зона на ваксинация I във връзка със спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит в съответствие с член 13, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията и част 3, точка 3.1 от приложение IX към него.“;

б)

„Говеда от зона на ваксинация II във връзка със спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит в съответствие с член 13, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията и част 3, точка 3.2 от приложение IX към него.“;

в)

„Говеда от зона на ваксинация... (I или II, да се посочи по целесъобразност) във връзка със спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит в съответствие с член 13, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията и част 3, точка 3.3 от приложение IX към него.“

В случай на движения в рамките на същата държава членка обаче компетентният орган може да реши, че не е необходимо да се издава ветеринарен здравен сертификат, както е посочено в член 143, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2016/429.

Член 4

Задължения на операторите по отношение на ветеринарните здравни сертификати за движение на пратки със зародишни продукти, получени от говеда от животновъдни обекти, разположени в зони за ваксинация I и II, извън тези зони

Операторите придвижват пратки със зародишни продукти, получени от говеда от зони за ваксинация I и II, извън тези зони в рамките на същата държава членка или към друга държава членка, в съответствие с дерогацията за такова движение, предвидена в член 13, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361, и специалните условия, определени в част 3 от приложение IX към него, само ако тези пратки са придружени от ветеринарен здравен сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка на произход в съответствие с член 161, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/429, който съдържа поне едно от следните удостоверения:

а)

„Зародишни продукти… (сперма, яйцеклетки и/или ембриони – да се посочи по целесъобразност), получени от говеда, отглеждани в зона на ваксинация I във връзка със спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, в съответствие с член 13, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията и част 3, точка 3.4.1 от приложение IX към него.“

б)

„Зародишни продукти … (сперма, яйцеклетки и/или ембриони – да се посочи по целесъобразност), получени от говеда, отглеждани в зона на ваксинация II във връзка със спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, в съответствие с член 13, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията и част 3, точка 3.4.2 от приложение IX към него.“

В случай на движения в рамките на същата държава членка обаче компетентният орган може да реши, че не е необходимо да се издава ветеринарен здравен сертификат, както е посочено в член 161, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2016/429.

Член 5

Задължения на операторите по отношение на ветеринарните здравни сертификати за движение на пратки с непреработени странични животински продукти от говеда от зони за ваксинация I и II извън тези зони

Операторите придвижват пратки с непреработени странични животински продукти от говеда от зони за ваксинация I и II извън тези зони в рамките на същата държава членка или към друга държава членка, в съответствие с дерогацията за такова движение, предвидена в член 13, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361, и специалните условия, определени в част 3 от приложение IX към него, само ако тези пратки са придружени от ветеринарен здравен сертификат съгласно член 22, параграфи 5 и 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (5), въз основа на образеца на ветеринарен сертификат за движение на странични животински продукти от ограничителни зони, установен в глава ΙΙΙ, точка 7 от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (6), който съдържа поне едно от следните удостоверения:

а)

„Непреработени странични животински продукти… (непреработени странични животински продукти, различни от кожи; кожи, коластра, мляко и млечни продукти – да се посочи по целесъобразност), получени от говеда, отглеждани в зона за ваксинация I във връзка със спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, в съответствие с член 13, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията и част 3, точки 3.5 и 3.7 от приложение IX към него.“;

б)

„Непреработени странични животински продукти… (непреработени странични животински продукти, различни от кожи; кожи, коластра, мляко и млечни продукти – да се посочи по целесъобразност), получени от говеда, отглеждани в зона за ваксинация II във връзка със спешна защитна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, в съответствие с член 13, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията и част 3, точки 3.6 и 3.7 от приложение IX към него.“

В случай на движения в рамките на същата държава членка обаче компетентният орган може да реши да не се издава ветеринарният здравен сертификат, посочен в член 22, параграф 6 от делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

Член 6

Прилагане

Настоящото решение се прилага до 31 август 2024 г.

Член 7

Адресат

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2023 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1070 на Комисията от 28 юни 2021 г. за определяне на специални мерки за контрол за ограничен период от време, свързани с инфекцията с вируса на заразния нодуларен дерматит (ОВ L 230, 30.6.2021 г., стр. 10).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията от 28 ноември 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за употребата на определени ветеринарни лекарствени продукти за целите на профилактиката и контрола на определени болести от списъка (ОВ L 52, 20.2.2023 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/690 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма „Единен пазар“), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и (ЕС) № 652/2014 (ОВ L 153, 3.5.2021 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(6)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗОНИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ I и II

Зона за ваксинация I

1.

България:

Цялата територия на България

2.

Гърция:

Цялата територия на Гърция

Зона за ваксинация II

Няма такава


Top