EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1059

Решение (ЕС) 2023/1059 на Съвета от 25 май 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Специализирания комитет по координация в областта на социалната сигурност, създаден със Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, във връзка с определянето на референтната финансова институция за целите на определянето на лихвения процент за просрочени плащания и на обменния курс за конвертиране на валути, както и на датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на курсовете за конвертиране на валути

ST/9013/2023/INIT

OJ L 142, 1.6.2023, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1059/oj

1.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/29


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/1059 НА СЪВЕТА

от 25 май 2023 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Специализирания комитет по координация в областта на социалната сигурност, създаден със Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, във връзка с определянето на референтната финансова институция за целите на определянето на лихвения процент за просрочени плащания и на обменния курс за конвертиране на валути, както и на датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на курсовете за конвертиране на валути

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 48 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (наричано по-нататък „Споразумението за търговия и сътрудничество“), бе сключено от Съюза с Решение (ЕС) 2021/689 на Съвета (1) и влезе в сила на 1 май 2021 г., като започва да се прилага временно от 1 януари 2021 г.

(2)

Съгласно член 778, параграф 1 от Споразумението за търговия и сътрудничество протоколите и приложенията към това споразумение представляват неразделна част от него. В съответствие с член 783, параграф 3 от Споразумението за търговия и сътрудничество от началната дата на временното му прилагане позоваванията на датата на влизането му в сила се разбират като позовавания на датата, от която то се прилага временно.

(3)

С член 8, параграф 4, буква в) от Споразумението за търговия и сътрудничество Специализираният комитет по координация в областта на социалната сигурност (наричан по-нататък „Специализираният комитет“) се оправомощава да приема решения, включително изменения, и препоръки по всички въпроси, когато това е предвидено в споразумението. В съответствие с член 10, параграф 1 от Споразумението за търговия и сътрудничество решенията, приети от комитет, са обвързващи за страните.

(4)

Съгласно член SSCI.53, параграф 2 от Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност към Споразумението за търговия и сътрудничество (наричан по-нататък „протоколът“) лихвата за просрочени плащания се изчислява въз основа на референтния лихвен процент, прилаган от финансовата институция, определена за тази цел от Специализирания комитет, за основните ѝ операции по рефинансиране.

(5)

Много разпоредби, например член SSC.6, буква а), член SSC.19, параграф 1, членове SSC.26, SSC.47 и SSC.64, член SSCI.22, параграфи 4 и 5, член SSCI.23, параграф 7, членове SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 и SSCI.64 от протокола, обхващат случаи, в които за целите на плащането, изчисляването или преизчисляването на обезщетение, вноска или подлежаща на възстановяване сума или за целите на процедурите по прихващане и събиране е необходимо да се определи обменният курс.

(6)

Съгласно член SSCI.73 от протокола, за целите на протокола и на приложение SSC-7 към него, обменният курс между две валути е референтният курс, публикуван от финансовата институция, определена за тази цел от Специализирания комитет. Датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на обменния курс, се определя от Специализирания комитет.

(7)

Специализираният комитет отбелязва, че макар правилата относно координацията на социалната сигурност, предвидени в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (2), сключено от Съюза с Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета (3), да са правно отделени от правилата, установени в Споразумението за търговия и сътрудничество, е за предпочитане и за двете споразумения да се използва една и съща финансова институция, както и да се определи една и съща дата, която трябва да се вземе предвид при определяне на обменния курс, тъй като така ще се избегнат усложнения за институциите за социална сигурност, прилагащи тези споразумения, и ще се намали рискът от грешки.

(8)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Специализирания комитет, във връзка с определянето на референтната финансова институция за целите на определянето на лихвения процент за просрочени плащания и на обменния курс за конвертиране на валути, както и на датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на курсовете за конвертиране на валути, тъй като предвиденото решение ще бъде обвързващо за Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Специализирания комитет по координация в областта на социалната сигурност, създаден с член 8, параграф 1, буква п) от Споразумението за търговия и сътрудничество, във връзка с определянето на референтната финансова институция за целите на определянето на лихвения процент за просрочени плащания и на обменния курс за конвертиране на валути, както и на датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на курсовете за конвертиране на валути, е изложена в проекта на решение на Специализирания комитет, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2023 година.

За Съвета

Председател

J. FORSSELL


(1)  Решение (ЕС) 2021/689 на Съвета от 29 април 2021 г. за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (ОВ L 149, 30.4.2021 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.

(3)  Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета от 30 януари 2020 г. относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2023 НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ КОМИТЕТ ПО КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ, СЪЗДАДЕН С ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1, БУКВА П) ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА,

от …

за определянето на референтната финансова институция за целите на определянето на лихвения процент за просрочени плащания и на обменния курс за конвертиране на валути, както и на датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на курсовете за конвертиране на валути

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ КОМИТЕТ ПО КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ,

като взе предвид Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (1), и по-специално член SSCI.53, параграф 2 и член SSCI.73 от Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност към него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член SSCI.53, параграф 2 от Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност (наричан по-нататък „протоколът“) към Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (наричано по-нататък „Споразумението за търговия и сътрудничество“), лихвата за просрочени плащания се изчислява въз основа на референтния лихвен процент, прилаган от финансовата институция, определена за тази цел от Специализирания комитет по координация в областта на социалната сигурност (наричан по-нататък „Специализираният комитет“), за основните ѝ операции по рефинансиране.

(2)

Много разпоредби, например член SSC.6, буква a), член SSC.19, параграф 1, членове SSC.26, SSC.47 и SSC.64, член SSCI.22, параграфи 4 и 5, член SSCI.23, параграф 7, членове SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 и SSCI.64 от протокола, обхващат случаи, в които за целите на плащането, изчисляването или преизчисляването на обезщетение, вноска или подлежаща на възстановяване сума или за целите на процедурите по прихващане и събиране е необходимо да се определи обменният курс.

(3)

Съгласно член SSCI.73 от протокола за целите на протокола и на приложение SSC-7 към него, обменният курс между две валути е референтният курс, публикуван от финансовата институция, определена за тази цел от Специализирания комитет. Датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на обменния курс, се определя от Специализирания комитет.

(4)

Специализираният комитет отбелязва, че макар правилата относно координацията на социалната сигурност, предвидени в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (2), да са правно отделени от правилата, установени в Споразумението за търговия и сътрудничество, е за предпочитане и за двете споразумения да се използва една и съща финансова институция, както и да се определи една и съща дата, която трябва да се вземе предвид при определяне на обменния курс, тъй като така ще се избегнат усложнения за институциите за социална сигурност, прилагащи тези споразумения, и ще се намали рискът от грешки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовата институция, определена за целите на член SSCI.53, параграф 2 и член SSCI.73, е Европейската централна банка.

Член 2

За целите на настоящото решение под обменен курс се разбира обменният курс за деня, публикуван от Европейската централна банка.

Член 3

Обменният курс е курсът, публикуван в деня на извършване на операцията, освен когато в настоящото решение е посочено друго.

Член 4

Държавна институция, която за целите на установяването на право на обезщетение и на първото изчисляване на обезщетението трябва да конвертира дадена сума, използва:

а)

когато съгласно националното законодателство или протокола институцията взема предвид суми, например приходи или обезщетения, през определен период от време преди датата, за която се изчислява обезщетението — обменния курс, публикуван в последния ден от този период;

б)

когато съгласно националното законодателство или протокола за целите на изчисляването на обезщетението институцията взема предвид една сума — обменния курс, публикуван в първия ден от месеца, предхождащ непосредствено месеца, през който трябва да се приложи разпоредбата.

Член 5

Член 4 се прилага mutatis mutandis, когато държавна институция трябва да конвертира дадена сума, за да преизчисли обезщетението вследствие на промени във фактическото или правното положение на съответното лице.

Член 6

Когато държавна институция плаща обезщетение, което се индексира редовно в съответствие с националното законодателство, и когато сумите в друга валута се отразяват върху това обезщетение, институцията използва при преизчисляването му обменния курс, публикуван в първия ден от месеца, предхождащ месеца, през който трябва да се извърши индексирането, освен когато в националното законодателство е предвидено друго.

Член 7

За целите на член SSCI.73 от протокола датата, която се взема предвид при определяне на приложимия обменен курс между две валути, е:

а)

в случай на искане за прихващане от просрочени или текущи плащания — работният ден, предхождащ непосредствено деня, в който страната заявител е изпратила окончателното искане за прихващане от просрочени или текущи плащания;

б)

в случай на искане за събиране на вземане — работният ден, предхождащ непосредствено деня, в който страната заявител е изпратила първото искане за събиране.

За целите на настоящия член „работен ден“ означава работен ден на Европейската централна банка, в който тя публикува референтен курс за деня за обмяна на валута.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Специализирания комитет по координация в областта на социалната сигурност

Съпредседатели


(1)  ОВ ЕС L 149, 30.4.2021 г., стр. 10.

(2)  ОВ ЕС L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.


Top