EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0549

Решение (ЕС) 2023/549 на Европейската централна банка от 6 март 2023 година относно достъпа и използването на определени данни от TARGET и за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/9 (ЕЦБ/2023/3)

ECB/2023/3

OJ L 73, 10.3.2023, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/549/oj

10.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/19


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/549 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 6 март 2023 година

относно достъпа и използването на определени данни от TARGET и за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/9 (ЕЦБ/2023/3)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо и четвърто тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо и четвърто тире и член 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) понастоящем се урежда от Насоки ЕЦБ/2012/27 (1). От 20 март 2023 г. TARGET2 ще бъде заменена от TARGET — трето поколение платежни системи в евро със сетълмент в пари на централна банка. TARGET се урежда от Насоки (ЕС) 2022/912 на Европейската централна банка относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение (TARGET) (ЕЦБ/2022/8) (2), като Насоки ЕЦБ/2012/27 се отменят, считано от 20 март 2023 г. Системните компоненти на TARGET са правоприемниците на съответните системни компоненти на TARGET2.

(2)

Подобно на TARGET2 TARGET е изградена като множество системи за брутен сетълмент в реално време, всяка от които е компонент, поддържан от централна банка от Евросистемата (ЦБ от Евросистемата). С Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8) се хармонизират във възможно най-голяма степен правилата за компонентите на TARGET.

(3)

Системните компоненти на TARGET2, притежавани и оперирани от ЦБ от Евросистемата, заедно са идентифицирани като системно важни платежни системи (СВПС) съгласно Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/28) (3). Съответните системни компоненти на TARGET в качеството им на платежните системи, заменящи системните компоненти на TARGET2, също се очаква да попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 795/2014 (ЕЦБ/2014/28) и да са съобразени с определените в него надзорни изисквания.

(4)

Член 28, параграф 1 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8) налага определени задължения за поверителност на всяка централна банка (ЦБ) да съхранява поверителна платежна информация, принадлежаща на участници, които имат сметки в TARGET при тази ЦБ.

(5)

Член 28, параграф 3 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8) позволява на всяка ЦБ да разкрива за определени цели платежна информация по отношение на участника, получена при осъществяване на дейността на съответния компонент на TARGET.

(6)

Когато използването на агрегирани данни за плащанията в TARGET не е достатъчно, за да могат ЦБ да гарантират ефективното функциониране на TARGET, ЦБ следва да имат достъп до данни на ниво трансакция, извлечени от TARGET от участниците във всички компоненти на TARGET, включително адресатите с BIC. Достъпът на всички ЦБ до такива данни на ниво трансакция е необходим и за изпълнението на публичните задачи на Евросистемата при упражняването на надзор върху TARGET, когато използването на агрегирани данни за плащанията от TARGET не е достатъчно. Освен това достъпът на всички ЦБ до такива данни на ниво трансакция е необходим и за извършването на анализите в подкрепа на макропруденциалния надзор, финансовата стабилност, финансовата интеграция, пазарните операции, функциите във връзка с преструктурирането и паричната политика и единния надзорен механизъм в съответствие с принципа на разделение.

(7)

Достъпът на ЦБ до данни на ниво трансакция на всички участници следва да бъде ограничен до необходимото, за да могат ЦБ да извършват количествени анализи на потоците от трансакции между участниците или да правят цифрови симулации на процеса на сетълмент на TARGET в съответствие с член 28, параграф 3 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8) и разпоредбите за тяхното прилагане, като този достъп следва да изключва всякаква информация за клиентите на участниците, освен когато тези клиенти са адресати с BIC.

(8)

Когато се извършват от ЦБ в качеството им на оператори на TARGET, количествените анализи и цифровите симулации следва да обслужват по-специално целите, свързани с осигуряване на ефективност на устройството на TARGET, поддържане на съответствието с надзорните очаквания, анализиране на оперативните повреди в TARGET, анализиране на моделите на плащане и нивата на ликвидност, наблюдение на ефектите от нейните механизми на ценообразуване и извършване на анализи за разходите и ползите на допълнителните характеристики и услуги. Когато се извършват от ЦБ в качеството им на надзорници на TARGET, тези количествени анализи и цифрови симулации следва да обслужват по-специално целите, свързани с анализиране и наблюдение на рисковете в TARGET и поддържане на редовни и ad-hoc надзорни оценки спрямо приложимите стандарти. Когато се извършват от ЦБ в подкрепа на други основни функции на централната банка, тези количествени анализи и цифрови симулации следва да обслужват по-специално целите, свързани с анализиране на динамиката на паричния пазар, оценка на финансовата интеграция в еврозоната, наблюдение на салдата на централната банка и разпределянето на ликвидността.

(9)

От изключително значение е да се запази поверителността на данните на ниво трансакция. За тази цел достъпът и използването на данните на ниво трансакция следва да бъдат ограничени до малка група от определени членове на персонала на ЦБ. Наред с правилата за професионално поведение и поверителност, приложими по отношение на членовете на персонала на ЦБ, Съветът за пазарна инфраструктура (СПИ) следва да установи специални правила за достъп и използване на данни на ниво трансакция. ЦБ следва да осигурят спазване на тези правила от техните определени членове на персонала, а СПИ следва да наблюдава това спазване.

(10)

СПИ следва да има възможност да публикува информацията, получена от използването на данни на ниво трансакция, при условие че тази информация не прави възможно прякото или косвено идентифициране на участници или на техни клиенти.

(11)

Проектът TARGET Analytical Environment позволява на Евросистемата да извършва количествени анализи и цифрови симулации, като използва данни на ниво трансакция.

(12)

В допълнение към член 28, параграф 3 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8), който обхваща данните на ниво трансакция, член 28, параграф 5 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8) гласи, че ЦБ могат да използват, разкриват или публикуват платежна информация за участника или клиентите му за статистически, исторически, научни или други цели при упражняването на публичните си функции или на функциите на други субекти на публичното право, на които се разкрива информацията, при условие че участникът или клиентите му не могат да бъдат идентифицирани пряко или косвено. Без да се засяга възможността на ЦБ да използва, разкрива или публикува такава информация съгласно този член, СПИ следва да координира действията на ЦБ.

(13)

Приложението на разпоредбите на настоящото решение следва да се разпростира и по отношение на свързани национални централни банки (НЦБ) чрез споразумение между свързаните НЦБ и ЦБ от Евросистемата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложно поле

Настоящото решение урежда достъпа и използването на определени данни от TARGET, както е посочено в член 3, и за целите, посочени в член 3.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията в член 2 от Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8).

Член 3

Достъп и използване на определени данни от TARGET

1.   В съответствие с, член 28, параграф 3 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8) ЦБ могат да имат достъп и да използват за количествени анализи и цифрови симулации, доколкото е необходимо, данни на ниво трансакция, извлечени от TARGET от всички участници на всички компоненти на TARGET, за следните цели:

а)

осигуряване на ефективното функциониране на TARGET и надзора върху нея;

б)

извършване на анализите, необходими за макропруденциалния надзор, финансовата стабилност, финансовата интеграция, пазарните операции, преструктурирането и функциите, свързани с паричната политика;

в)

извършване на анализите, необходими за единния надзорен механизъм, в съответствие с принципа на разделение.

2.   Достъпът и използването на данните, посочени в параграф 1, се ограничава до следното:

а)

за осигуряване на ефективно функциониране и надзор на TARGET, петима членове на персонала, които се занимават с дейността на TARGET, и петима членове на персонала, които се занимават с надзора на TARGET, като всяка група е с отделен достъп до данните;

б)

за анализите, посочени в параграф 1, букви б) и в), група от най-много 15 членове на персонала, които провеждат научни изследвания, под координацията на ръководителите на отделите за научни изследвания в Европейската система на централните банки.

3.   ЦБ назначават членовете на персонала, посочени в параграф 2. Когато член на персонала от отделите за операции или научни изследвания е назначен за целите на параграф 2, това назначаване трябва да бъде одобрено от Съвета за пазарна инфраструктура (СПИ). Назначаването на членове на персонала от отделите за надзора за целите на параграф 2, буква а) трябва да бъде одобрено от Комитета за пазарна инфраструктура и плащания (КПИП). Процедурите, посочени в настоящия член, се прилагат и за тяхната замяна, когато е приложимо.

4.   СПИ установява специални правила за гарантиране на поверителността на данните на ниво трансакция. ЦБ осигуряват спазването на тези правила от членовете на техния персонал, назначени в съответствие с параграфи 2 и 3. В случай на неспазване на тези специфични правила, установени от СПИ, ЦБ гарантират, че членовете на персонала, назначени в съответствие с параграф 3, вече нямат достъп и не използват данните, посочени в параграф 1. СПИ наблюдава изпълнението на разпоредбите на настоящия параграф.

5.   Управителният съвет може да предостави достъп на други потребители и определя точните правила за такъв достъп. В такъв случай СПИ наблюдава използването на данните от тях, и по-специално спазването на правилата за поверителност — както установените от СПИ, така и посочените в член 28 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8).

Член 4

Проект TARGET Analytical Environment

1.   Проектът TARGET Analytical Environment се установява за извършване на количествените анализи и цифровите симулации, посочени в член 3, параграф 1. Той включва компонентите Analytical Environment и Simulation Tool.

2.   Компонентът Analytical Environment се разработва и поддържа от ЕЦБ. Suomen Pankki разработва и поддържа Simulation Tool. Компонентите Analytical Environment и Simulation Tool включват необходимата техническа инфраструктура, инструменти за извличане на данни, инструмент за симулации и аналитичен софтуер.

3.   ЕЦБ и Suomen Pankki сключват с ЦБ от Евросистемата споразумение, уреждащо услугите и техническите спецификации на проекта TARGET Analytical Environment. Това споразумение включва свързаните НЦБ.

Член 5

Публикуване и оповестяване

1.   СПИ може да публикува информация, получена от използването на данни на ниво трансакции, при условие че участниците и техните клиенти не могат да бъдат идентифицирани пряко или косвено.

2.   СПИ координира оповестяването и публикуването от ЦБ на платежна информация в съответствие с член 28, параграф 5 от част I от приложение I към Насоки (ЕС) 2022/912 (ЕЦБ/2022/8).

Член 6

Отмяна

Решение ЕЦБ/2010/9 се отменя, считано от 20 март 2023 г.

Член 7

Влизане в сила

1.   Настоящото решение влиза в сила на петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящото решение се прилага от 20 март 2023 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 6 март 2023 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Насоки на Европейската централна банка от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2012/27) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).

(2)  Насоки (ЕС) 2022/912 на Европейската централна банка от 24 февруари 2022 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение (TARGET) и за отмяна на Насоки 2013/47/ЕС (ЕЦБ/2012/27) (ЕЦБ/2022/8) (ОВ L 163, 17.6.2022 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка от 3 юли 2014 г. относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16).


Top