EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0438

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/438 на Комисията от 24 февруари 2023 година за предоставяне на дерогация, поискана от някои държави членки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за използване на средства за обмен и съхранение на информация относно пусков етап 2 на системата за контрол на вноса 2 (нотифицирано под номер С(2023) 1174) (само текстовете на гръцки, датски, естонски, немски, нидерландски, полски, румънски, френски, хърватски и шведски език са автентични)

C/2023/1174

OB L 63, 28.2.2023, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj

28.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/438 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2023 година

за предоставяне на дерогация, поискана от някои държави членки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за използване на средства за обмен и съхранение на информация относно пусков етап 2 на системата за контрол на вноса 2

(нотифицирано под номер С(2023) 1174)

(само текстовете на гръцки, датски, естонски, немски, нидерландски, полски, румънски, френски, хърватски и шведски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 6, параграф 4 във връзка с член 8, параграф 2 от него,

след като се консултира с Комитета по Митническия кодекс,

като има предвид, че:

(1)

С член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 се изисква всеки обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, да се извършва със средства за електронна обработка на данни. За тази цел и в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 Комисията изготвя общи изисквания за данните.

(2)

В член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 се предвижда възможността Комисията да приема в изключителни случаи решения, с които на една или повече държави членки да се разрешава дерогация от задължението за използване на средства за електронна обработка на данни за обмена и съхранението на информация, ако тази дерогация се обосновава от специфичното положение на поискалата я държава членка и се предоставя за определен период от време.

(3)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията (2) се създава работната програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (наричана по-нататък „работната програма“). В работната програма са изброени електронните системи, които трябва да бъдат разработени, и датите, на които се предвижда тези системи да влязат в експлоатация. Наред с другото, в програмата се определят изпълнението и периода на въвеждане на системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) в съответствие с член 6, параграф 1 и членове 16, 46, 47 и 127—132 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

(4)

Освен това в член 278, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 се определя срокът, в който като преходна мярка могат да се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, за прилагането на разпоредбите относно обобщените декларации за въвеждане и анализа на риска във връзка с въвеждането на стоки на митническата територия на Съюза.

(5)

В съответствие с работната програма държавите членки трябва да бъдат готови от 1 март 2023 г. да внедрят националната система за въвеждане като национален компонент на системата за контрол на вноса 2, пусков етап 2, за да обменят и съхраняват обобщените декларации за въвеждане, събрани от икономическите оператори за превозваните с въздушен транспорт стоки, и да предоставят на икономическите оператори възможността да се свържат към системата в периода на въвеждане, който продължава до 2 октомври 2023 г., а от датата на свързването им — да подават обобщени декларации за въвеждане чрез тази система.

(6)

Възникнаха обаче три значими и отчасти непредвидени събития, всяко от които оказа осезаемо въздействие върху ресурсите на държавите членки и ги постави пред допълнителни предизвикателства: пандемията от COVID-19 доведе до значителни забавяния в разработките в областта на информационните технологии в Австрия, Франция, Гърция и Нидерландия. Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и последвалото го нарастване на броя на митническите декларации застави Франция и Нидерландия да преразпределят ресурсите и приоритетите си. Финансовите последици от руското нашествие в Украйна върху митническите дейности на съседните или географски близо разположените държави влошиха още повече положението и породиха нужда от допълнителни ресурси в Австрия. По-специално трудностите при възлагането на обществени поръчки и при тръжните процедури, както и проблемите с бюджета и персонала в резултат на горепосочените обстоятелства оказаха значително въздействие върху способността на държавите членки да спазят сроковете, както свидетелстват Австрия, Белгия, Гърция, Дания, Естония, Люксембург, Полша, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция.

(7)

Тези специфични обстоятелства доведоха до значителни забавяния в текущите разработки в областта на информационните технологии и попречиха на някои държави членки да завършат въвеждането на информационните средства за националната система за въвеждане като национален компонент на СКВ2, пусков етап 2, в срок до 1 март 2023 г. Поради това, в съответствие с член 6, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 952/2013, Естония — на 16 май 2022 г., Нидерландия — на 19 май 2022 г., Румъния — на 25 май 2022 г., Гърция — на 3 юни 2022 г., Франция — на 7 юни 2022 г., Дания — на 23 септември 2022 г., Австрия — на 28 октомври 2022 г., Швеция — на 15 декември 2022 г., Белгия — 19 декември 2022 г., Люксембург — на 22 декември 2022 г., Хърватия — на 23 декември 2022 г., и Полша — на 23 януари 2023 г., поискаха да използват средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни.

(8)

В съответствие с член 6, параграф 4, трета алинея от горепосочения регламент такива дерогации не следва да засегнат обмена на информация между държавата членка, която е адресат на дерогацията, и другите държави членки, нито обмена и съхранението на информация в другите държави членки за целите на прилагането на митническото законодателство. Австрия, Белгия, Гърция, Дания, Естония, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция трябва да уведомят Комисията за напредъка, постигнат при въвеждането на националната система за въвеждане на СКВ2, пусков етап 2 във връзка с превозваните по въздух стоки, като част от процеса на докладване на напредъка, предвиден в член 278а от Регламент (ЕС) № 952/2013. Трябва да се гарантират разпространението и обменът на информация за националното планиране, както е посочено в член 4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151.

(9)

Поради значимостта на системата СКВ2 за установяването на интегриран подход на ЕС за укрепване на управлението на риска в областта на митниците и за гарантиране на сигурността и безопасността преди пристигането на стоките, като същевременно се улеснява свободният поток на законната търговия, и поради естеството и сложността на системата СКВ2, промените, необходими за привеждане в съответствие с изискванията на Митническия кодекс на Съюза, имат отражение и върху други свързани или зависими информационни системи. Следователно продължителността на дерогацията следва да бъде сведена до строго необходимия минимум. С оглед на това и като се има предвид въздействието на извънредните обстоятелства, породили забавяне на текущите разработки в областта на информационните технологии по отношение на СВК 2, пусков етап 2 в държавите членки, както и актуалното състояние на тези разработки, дерогацията следва да се прилага най-късно до 30 юни 2023 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите членки могат да използват средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, в рамките на общия компонент за пусков етап 2 на електронната система, предвидена в член 182 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (3) („СКВ2“), до 30 юни 2023 г., при условие че използването на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, не засяга обмена на информация между държавата членка и други държави членки или обмена и съхранението на информация в други държави членки за целите на прилагането на митническото законодателство.

2.   За целите на спазването на условието, предвидено в параграф 1, държавите членки използват електронната система, посочена в член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2015/2447 („митническа система за управление на риска“), за обмен на информация, както следва:

а)

митническите органи на държавите членки, на които данните от обобщената декларация за въвеждане са съобщени чрез СКВ2, както е посочено в член 186, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2015/2447, съобщават резултатите от своя анализ на риска на митническото учреждение на първо въвеждане в държавата членка, на която е предоставена дерогацията, предвидена в параграф 1;

б)

митническото учреждение на първо въвеждане, посочено в член 186, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕС) 2015/2447, съобщава препоръката за проверка на стоките на митническо учреждение, посочено в член 186, параграф 7, втора алинея от Регламент (ЕС) 2015/2447, на държава членка, на която е предоставена дерогацията, предвидена в параграф 1;

в)

митническото учреждение, посочено в член 186, параграф 7, втора алинея от Регламент (ЕС) 2015/2447, на държава членка, на която е предоставена дерогацията, предвидена в параграф 1, съобщава решението относно проверката на стоките, посочени в буква б), на всички митнически учреждения, потенциално засегнати от движението на стоките;

г)

митническото учреждение на държава членка, на която е предоставена дерогацията, предвидена в параграф 1, съобщава резултатите от извършената от него проверка на други митнически органи на държавите членки в съответствие с член 186, параграф 7а от Регламент (ЕС) 2015/2447.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 март 2023 г. до 30 юни 2023 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Естония, Република Гърция, Френската република, Република Хърватия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Румъния и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2023 година.

За Комисията

Paolo GENTILONI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията от 13 декември 2019 г. за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 325, 16.12.2019 г., стр. 168).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


Top