EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0010

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/10 на Комисията от 20 декември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 относно определени спешни мерки във връзка с шарката по овцете и шарката по козите в Испания (нотифицирано под номер C(2022) 9947) (само текстът на испански език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)

C/2022/9947

OJ L 2, 4.1.2023, p. 126–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/10/oj

4.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 2/126


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/10 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2022 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 относно определени спешни мерки във връзка с шарката по овцете и шарката по козите в Испания

(нотифицирано под номер C(2022) 9947)

(само текстът на испански език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Шарката по овцете и шарката по козите е инфекциозна вирусна болест по козите и овцете, която може да окаже сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на животновъдството и да причини смущения в движенията на пратки с тези животни и с продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към трети държави. При поява на огнище на болестта при кози и овце съществува сериозен риск тя да се разпространи в други животновъдни обекти, в които се отглеждат такива животни.

(2)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (2) шарката по овцете и шарката по козите се определя като болест от категория А. Освен това с Делегиран регламент 2020/687 на Комисията (3) се допълват правилата за контрол на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/429 и определени като болести от категории A, B и C в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882. По-специално в членове 21 и 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 се предвижда определяне на ограничителна зона при поява на огнище на болест от категория А, включително шарка по овцете и шарка по козите, както и прилагане на определени мерки за контрол на болестта в нея. Освен това в член 21, параграф 1 от посочения делегиран регламент се предвижда, че ограничителната зона включва защитна зона, надзорна зона и, ако е необходимо, допълнителни ограничителни зони около или в непосредствена близост до защитните и надзорните зони.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 на Комисията (4) беше прието в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и с него се определят спешни мерки за Испания във връзка с огнищата на шарка по овцете и козите, открити в регионите Андалусия и Кастилия-Ла Манча, където те образуват два отделни клъстера — по един във всеки регион.

(4)

По-конкретно в Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 се предвижда, че защитните, надзорните зони и допълнителните ограничителни зони, определени от Испания вследствие на огнища на шарката по овцете и козите в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, трябва да включват най-малко областите, изброени в приложението към същото решение за изпълнение.

(5)

Освен това в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 са групирани областите, посочени като защитни и надзорни зони, с една и съща дата, до която са приложими мерките, за всеки клъстер, като се вземе предвид датата, на която е приключило последното предварително почистване и дезинфекция, така че всички огнища в пределите на една и съща област да са били подложени на предварително почистване и дезинфекция както в Андалусия, така и в Кастилия-Ла Манча.

(6)

В допълнение към защитните и надзорните зони беше определена допълнителна ограничителна зона в съответствие с член 21, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 в региона Андалусия, където развитието на болестта беше по-малко благоприятно и в който Испания трябваше да приложи определени мерки по отношение на ограничението на движението на овце и кози извън тази зона, за да се предотврати разпространението на болестта и в останалата част от нейната територия.

(7)

В периода след датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 Испания уведоми Комисията за две нови огнища на шарката по овцете и шарката по козите в животновъдни обекти, в които се отглеждат овце и/или кози, разположени в региона Кастилия-Ла Манча. И двете огнища са разположени извън областите, които вече са посочени като предпазни и надзорни зони в посочения регион в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333, и те бяха потвърдени след датата, на която се прилагат мерките в защитната и надзорната зона в посочения регион.

(8)

Компетентният орган на Испания предприе необходимите мерки за контрол на болестта, изисквани съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включително определянето на защитни и надзорни зони около тези две нови огнища.

(9)

Испания също така предостави на Комисията актуална информация за епидемиологичната обстановка във връзка с шарката по овцете и шарката по козите на нейна територия. Тази информация включва предприетите от Испания мерки за контрол на болестта, на които Комисията прави преглед с цел оценка на тяхната ефективност, като отчита развитието на болестта.

(10)

Освен това, в отговор на последните огнища в Кастилия-Ла Манча, Испания уведоми Комисията, че е решила да удължи срока на прилагане на мерките в защитните и надзорните зони в този регион след датите, посочени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333.

(11)

Поради това областите, посочени като защитни, надзорни и допълнителни ограничителни зони за Испания в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333, следва да бъдат допълнително изменени в пространствен и/или времеви аспект и следва да се определи допълнителна ограничителна зона в регион Кастилия-Ла Манча.

(12)

Освен това, за да се намали допълнително рискът от разпространение на болестта от Андалусия и Кастилия-Ла Манча, член 3 от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 за определяне на мерките, които да се прилагат в допълнителните ограничителни зони, следва да бъде изменен, така че мерките, свързани с транспортните средства, използвани за движението на овце и кози извън допълнителните ограничителни зони, да се прилагат за всички такива движения.

(13)

Предвид неотложността на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с разпространението на шарката по овцете и шарката по козите е важно мерките, определени в настоящото решение за изпълнение, да започнат да се прилагат възможно най-скоро.

(14)

Освен това, като се вземе предвид сегашната епидемиологична обстановка в Съюза във връзка с шарката по овцете и шарката по козите, настоящото решение следва да се прилага до 30 април 2023 г.

(15)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 следва да бъде съответно изменено.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Мерки, които се прилагат в допълнителната ограничителна зона

1.   Движението на овце и кози от допълнителната ограничителна зона към местоназначение извън тази допълнителна ограничителна зона е разрешено само ако е разрешено от компетентния орган и ако отговаря на условията, посочени в параграфи 2 и 3.

2.   Следното движение на овце и кози, отглеждани в допълнителната ограничителна зона, извън тази зона в рамките на територията на Испания може да бъде разрешено от компетентния орган, при спазване на следните условия:

а)

движението на овце и кози директно до кланица за незабавно клане;

б)

движението на овце и кози директно до животновъден обект, разположен извън допълнителната ограничителна зона, при следните условия:

i)

животните, предназначени за движение, са отглеждани в животновъдния обект на произход в продължение на най-малко 30 дни преди датата на движението, или от деня на раждането си, ако са на възраст под 30 дни;

ii)

овцете и козите трябва да останат в животновъдния обект по местоназначение в продължение на най-малко 30 дни след тяхното пристигане, освен ако не бъдат преместени от този обект в кланица за незабавно клане;

iii)

овцете и козите, предназначени за движение, трябва да отговарят на едно от следните изисквания:

в рамките на 48 часа преди натоварването овцете и козите в животновъдния обект на произход са били подложени на клиничен преглед и не са показали клинични признаци или лезии от шарката по овцете и шарката по козите;

или

овцете и козите, предназначени за движение, отговарят на всякакви други подобни ветеринарно-санитарни гаранции, основани на благоприятния резултат от оценка на риска от мерките срещу разпространението на шарката по овцете и шарката по козите и изисквани от компетентния орган на мястото на произход.

3.   транспортните средства, използвани за движението на овцете и козите:

а)

отговарят на изискванията, установени в член 24, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687;

б)

са почистени и дезинфекцирани в съответствие с член 24, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 под контрола или надзора на компетентния орган;

в)

включват само овце и кози с един и същ здравен статус.“

2.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Прилагане

Настоящото решение се прилага до 30 април 2023 г.“

3.

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2022 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2333 на Комисията от 23 ноември 2022 г. относно определени спешни мерки във връзка с шарката по овцете и шарката по козите в Испания и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1913 (ОВ L 308, 29.11.2022 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   Защитни и надзорни зони, определени около потвърдени огнища

Регион и референтен номер по ADIS на огнището

Области, определени като защитни и надзорни зони, част от ограничителните зони в Испания съгласно член 1

Дата, до която се прилагат мерките

Регион Кастилия-Ла Манча

ES-CAPRIPOX-2022-00003

ES-CAPRIPOX-2022-00004

ES-CAPRIPOX-2022-00006

ES-CAPRIPOX-2022-00007

ES-CAPRIPOX-2022-00008

ES-CAPRIPOX-2022-00009

ES-CAPRIPOX-2022-00015

ES-CAPRIPOX-2022-00016

ES-CAPRIPOX-2022-00022

ES-CAPRIPOX-2022-00023

Защитна зона:

Частите от провинция Куенка, които се намират в окръжност с радиус 3 km около център с координати UTM 30, ETRS89, шир. 39.5900156, дълж. -2,6593263 (2022/3); шир. 39.5928739, дълж. -2,6693747 (2022/4); шир. 39.6168798, дълж. -2,6208532 (2022/6); шир. 39.5855338, дълж. -2,6638083 (2022/7); шир. 39.5852137, дълж. -2,6648247 (2022/8); шир. 39.5941535, дълж. -2,6691450 (2022/9); шир. 39.5929735, дълж. -2,6707458 (2022/15); шир. 39.5947196, дълж. -2,6688651 (2022/16); ETRS89 координати шир. 39.5179330, дълж. -2,4959464 (2022/22); шир. 39.5005592, дълж. -2,1285776 (2022/23)

30.12.2022 г.

Надзорна зона:

Частите от провинция Куенка, които се намират извън зоната, описана в защитната зона, и се намират в окръжност с радиус 10 km около център с координати UTM 30, ETRS89, шир. 39.5900156, дълж. -2,6593263 (2022/3); шир. 39.5928739, дълж. -2,6693747 (2022/4); шир. 39.6168798, дълж. -2,6208532 (2022/6); шир. 39.5855338, дълж. -2,6638083 (2022/7); шир. 39.5852137, дълж. -2,6648247 (2022/8); шир. 39.5941535, дълж. -2,6691450 (2022/9); шир. 39.5929735, дълж. -2,6707458 (2022/15); шир. 39.5947196, дълж. -2,6688651 (2022/16); ETRS89 координати шир. 39.5179330, дълж. -2,4959464 (2022/22); шир. 39.5005592, дълж. -2,1285776 (2022/23)

8.1.2023 г.

Надзорна зона:

Частите от провинция Куенка, които се намират в окръжност с радиус 3 km около център с координати UTM 30, ETRS89, шир. 39.5900156, дълж. -2,6593263 (2022/3); шир. 39.5928739, дълж. -2,6693747 (2022/4); шир. 39.6168798, дълж. -2,6208532 (2022/6); шир. 39.5855338, дълж. -2,6638083 (2022/7); шир. 39.5852137, дълж. -2,6648247 (2022/8); шир. 39.5941535, дълж. -2,6691450 (2022/9); шир. 39.5929735, дълж. -2,6707458 (2022/15); шир. 39.5947196, дълж. -2,6688651 (2022/16); ETRS89 координати шир. 39.5179330, дълж. -2,4959464 (2022/22); шир. 39.5005592, дълж. -2,1285776 (2022/23)

31.12.2022 г. — 8.1.2023 г.

Б.   Допълнителни ограничителни зони

Регион

Области, определени като допълнителни ограничителни зони, част от ограничителните зони в Испания съгласно член 1

Дата, до която се прилагат мерките

Регион Андалусия

Допълнителна ограничителна зона, която обхваща посочените по-долу области.

В провинция Гранада — общините:

Castilléjar

Castril

Galera

Huéscar

Orce

Puebla de Don Fadrique

Baza

Benamaurel

Caniles

Cortes de Baza

Cuevas del Campo

Cúllar

Freila

Zújar

В провинция Алмерия — общините:

Chirivel

Maria

Velez-Blanco

Velez-Rubio

Albanchez

Albox

Alcóntar

Arboleas

Armuña de Almanzora

Bacares

Bayarque

Cantoria

Chercos

Cóbdar

Fines

Laroya

Líjar

Lúcar

Macael

Olula del Río

Oria

Partaloa

Purchena

Serón

Sierro

Somontín

Suflí

Taberno

Tíjola

Urrácal

16.1.2023 г.

Регион Кастилия-Ла Манча

Допълнителна ограничителна зона, която обхваща посочените по-долу области.

В провинция Куенка — общините:

Belmonte

Carrascosa de Haro

Fuentelespino de Haro

Los Hinojosos

Hontanaya

Las Mesas

Monreal del Llano

Mota del Cuervo

Osa de la Vega

El Pedernoso

Las Pedroñeras

Pozorrubio de Santiago

Puebla de Almenara

Rada de Haro

Santa María de los Llanos

Tres Juncos

Villaescusa de Haro

Villalgordo del Marquesado

Villar de la Encina

Villamayor de Santiago

Alarcón

Almodóvar del Pinar

Barchín del Hoyo

Buenache de Alarcón

Campillo de Altobuey

Casasimarro

Castillejo de Iniesta

Chumillas

Enguídanos

Gabaldón

Graja de Iniesta

El Herrumblar

Hontecillas

Iniesta

Ledaña

Minglanilla

Motilla del Palancar

Olmeda del Rey

Olmedilla de Alarcón

Paracuellos

El Peral

La Pesquera

El Picazo

Piqueras del Castillo

Pozorrubielos de la Mancha

Puebla del Salvador

Quintanar del Rey

Solera de Gabaldón

Tébar

Valhermoso de la Fuente

Valverdejo

Villagarcía del Llano

Villalpardo

Villanueva de la Jara

Villarta

La Alberca de Záncara

Atalaya del Cañavate

Cañada Juncosa

El Cañavate

Casas de Benítez

Casas de Fernando Alonso

Casas de Guijarro

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Pozoamargo

El Provencio

San Clemente

Santa María del Campo Rus

Sisante

Vara de Rey

El Acebrón

Alcázar del Rey

Alcohujate

Almendros

Barajas de Melo

Belinchón

Buendía

Campos del Paraíso

Cañaveruelas

Fuente de Pedro Naharro

Gascueña

Horcajo de Santiago

Huelves

Huete

Leganiel

Paredes

La Peraleja

Pineda de Gigüela

Portalrubio de Guadamejud

Rozalén del Monte

Saceda-Trasierra

Saelices

Tarancón

Tinajas

Torrubia del Campo

Tribaldos

Uclés

Los Valdecolmenas

El Valle de Altomir

Vellisca

Villalba del Rey

Villanueva de Guadamejud

Villar y Velasco

Villarrubio

Zarza de Tajo

Albaladejo del Cuende

Alconchel de la Estrella

La Almarcha

Almonacid del Marquesado

Altarejos

Belmontejo

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

La Hinojosa

El Hito

Honrubia

Montalbanejo

Montalbo

Mota de Altarejos

Olivares de Júcar

Palomares del Campo

La Parra de las Vegas

Pinarejo

San Lorenzo de la Parrilla

Torrubia del Castillo

Las Valeras

Valverde de Júcar

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villarejo-Periesteban

Villares del Saz

Villaverde y Pasaconsol

Zafra de Záncara

В провинция Албасете — общините:

El Bonillo

Munera

Ossa de Montiel

Villarrobledo

Fuensanta

La Gineta

Madrigueras

Mahora

Minaya

Montalvos

Motilleja

Navas de Jorquera

La Roda

Tarazona de la Mancha

Villalgordo del Júcar

В провинция Сиудад Реал — общините:

Alcázar de San Juan

Arenales de San Gregorio

Argamasilla de Alba

Campo de Criptana

Pedro Muñoz

Ruidera

Socuéllamos

Tomelloso

16.2.2023 г.“


Top