EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022Y0224(01)

AnaEE-ERIC — Консорциум за Европейска Научноизследователска Инфраструктура Устав 2022/C 88/01

C/2022/933

OJ C 88, 24.2.2022, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 88/1


AnaEE-ERIC — Консорциум за Европейска Научноизследователска Инфраструктура

УСТАВ

(2022/C 88/01)

Съдържание

ПРЕАМБЮЛ 2

ГЛАВА 1

СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ 3

Член 1

Наименование 3

Член 2

Седалище по устав 3

Член 3

Задачи и дейности 3

Член 4

Срок на действие и процедура по ликвидация 4

Член 5

Режим на отговорност 4

Член 6

Политика на достъп за потребителите 4

Член 7

Политика на научно оценяване 5

Член 8

Политика относно разпространението на резултати 5

Член 9

Политика относно правата върху интелектуална собственост 5

Член 10

Политика относно заетостта 5

Член 11

Политика относно обществените поръчки 6

ГЛАВА 2

ЧЛЕНСТВО 6

Член 12

Членство и представителство 6

Член 13

Приемане на член или на наблюдател 6

Член 14

Напускане на член или наблюдател/прекратяване на членство или статут на наблюдател 7

ГЛАВА 3

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ 8

Член 15

Членове 8

Член 16

Наблюдатели 8

Член 17

Вноски 9

ГЛАВА 4

УПРАВЛЕНИЕ 9

Член 18

Общо събрание 9

Член 19

Генерален директор 10

Член 20

Основен център 11

Член 21

Центрове за услуги на AnaEE-ERIC 12

Член 22

Национални възлови точки и национални платформи 12

Член 23

Управителен съвет 12

Член 24

Независим научен консултативен комитет (ISAC) 13

Член 25

Независим консултативен комитет по етика (IEAC) 13

Член 26

Комитет на заинтересованите страни 14

Член 27

Спомагателни органи 14

ГЛАВА 5

ДОКЛАДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 14

Член 28

Докладване на Европейската комисия 14

ГЛАВА 6

ФИНАНСИ 15

Член 29

Финансова година 15

Член 30

Ресурси 15

Член 31

Принципи за вноските на членовете и наблюдателите 15

Член 32

Бюджет, бюджетни принципи, отчетност и одит 15

Член 33

Данъци 16

ГЛАВА 7

ДРУГИ 16

Член 34

Приложимо право 16

Член 35

Работен език 16

Член 36

Спорове 16

Член 37

Изменения на устава, актуализации и достъпност 17

Член 38

Разпоредби за създаване 17

Приложение I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 18

Приложение II

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ, НАБЛЮДАТЕЛИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ГИ СУБЕКТИ 19

Приложение III

БЮДЖЕТ — ВНОСКИ 20

ПРЕАМБЮЛ

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че устойчивостта на селскостопанските, горските, сладководните и други управлявани и естествени екосистеми е от решаващо значение за бъдещето на човечеството, и разбирайки, че екосистемните услуги, както са определени в Оценката на екосистемите за хилядолетието, са застрашени поради изменението на климата, прекъсването на биогеохимичните цикли, загубата на биологично разнообразие и промените в земеползването;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за да се предвидят и предскажат последствията от тези безпрецедентни промени в земната система, е необходимо не само по-добро разбиране на сложността на екосистемните процеси и факторите, които ги предизвикват, но и придобиване на необходимите знания за по-добро адаптиране към променящото се бъдеще;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че без достатъчно разбиране на взаимозависимостта между функционирането на екосистемата и околната среда Европа няма да може да оцени въздействието на изменението на климата, да смекчи рисковете и да разработи съответни планове;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че инфраструктурата за анализ и експериментиране във връзка с екосистемите (AnaEE-ERIC) ще бъде уникална, дългосрочна, интегрирана, експериментална изследователска инфраструктура в континентален мащаб, основана на разпределени (съществуващи и нови) усъвършенствани експериментални платформи, (платформи на екосистеми на открито и на затворени екосистеми), платформи за моделиране и аналитични платформи;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че координацията и интеграцията на тези национални платформи чрез наднационални субекти (основен център и центрове за услуги) ще осигурят голям международен достъп, изследователски проекти с участие на различни платформи, подобрени и хармонизирани измервания и данни, връзки между данни и модели, свободен достъп до данни и синтези;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че чрез AnaEE-ERIC ще се разработят технологии и ноу-хау за науката и управлението на екосистемите, което ще допринесе за прехода към устойчиви хранителни системи и за постигане на общите цели на европейската биоикономика и на стратегията „От фермата до трапезата“;

За целите на настоящия устав се прилагат определенията, които се съдържат в приложение I.

ПО ИЗБРОЕНИТЕ ПРИЧИНИ членовете искат от Европейската комисия да създаде AnaEE като консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) в съответствие с Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г.,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА 1

СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Член 1

Наименование

Създава се разпределен консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC), наречен „ERIC за анализ и експериментиране във връзка с екосистемите “ (AnaEE-ERIC). Този консорциум представлява консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC), създаден съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 723/2009.

Член 2

Седалище по устав

Седалището по устав на AnaEE-ERIC е в Gif-sur-Yvette, Франция.

Член 3

Задачи и дейности

1.   Основната задача на AnaEE-ERIC е да създаде и експлоатира разпределена изследователска инфраструктура, предназначена за анализи експериментиране във връзка с екосистемите. Нейната цел е да осигури инструментите, услугите и знанията, необходими за справяне със сложните глобални предизвикателства в областта на околната среда и климата, пред които са изправени човешките общества.

2.   AnaEE-ERIC осъществява дейност с основния център (CH), центъра за интерфейс и синтез (ISC), технологичния център (TC) и центъра за моделиране на данни (DMC).

3.   За целите на параграф 1 AnaEE-ERIC:

а.

координира достъпа до експерименталните, аналитичните и моделиращите национални платформи и организира сътрудничеството с европейски механизми;

б.

осигурява съдействие на европейски научноизследователски програми и проекти;

в.

разработва технологии, хармонизира методите, изгражда индустриални партньорства и улеснява трансфера на знания;

г.

подпомага обмена на знания и/или компетентности в рамките на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и повишава използването на интелектуалния потенциал в Европа;

д.

разработва достъпа до данни, тяхното споделяне и моделиране;

е.

организира обучения;

ж.

прилага стратегия за комуникация;

з.

осъществява всякакви други дейности, необходими, за да постигне своята цел.

4.   AnaEE-ERIC изпълнява основната си задача с нестопанска цел. AnaEE-ERIC може да извършва ограничени икономически дейности, при условие че те са тясно свързани с основните задачи, посочени в член 3, параграф 3 по-горе, и не застрашават изпълнението им.

Член 4

Срок на действие и процедура по ликвидация

1.   AnaEE-ERIC се създава за първоначален срок от десет години. Общото събрание може да вземе решение за удължаване на срока с последователни периоди от десет години.

2.   Ликвидация на AnaEE-ERIC се извършва по решение на общото събрание в съответствие с член 18, параграф 10 от устава.

3.   AnaEE-ERIC уведомява Европейската комисия за решението за ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от десет дни след приемане на решението.

4.   Салдото от активите след изплащане на задълженията на AnaEE-ERIC се разпределя между членовете пропорционално на натрупаните им годишни вноски в AnaEE-ERIC, както е посочено в член 17 от устава.

5.   AnaEE-ERIC уведомява Европейската комисия за приключването на процедурата по ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от десет дни след въпросното приключване.

6.   AnaEE-ERIC престава да съществува в деня, в който Европейската комисия публикува съответното известие в серия L на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Режим на отговорност

1.   AnaEE-ERIC носи отговорност за своите задължения.

2.   Финансовата отговорност на членовете за задълженията на AnaEE-ERIC независимо от вида им се ограничава до съответната вноска на члена към AnaEE-ERIC за последната пълна година на дейност.

3.   AnaEE-ERIC сключва подходяща застраховка за покриване на рисковете, специфични за дейността му.

Член 6

Политика на достъп за потребителите

1.   Достъпът до съоръженията и услугите на AnaEE-ERIC, предоставяни от основния център или центровете за услуги на AnaEE-ERIC, се осигурява въз основа на принципите на свободен достъп. AnaEE-ERIC въвежда правила за достъп до инфраструктурата с политика за такси, с които дава предимства на членовете си.

2.   AnaEE-ERIC предоставя информация чрез своя уебпортал за климата и биогеографските градиенти, както и допълнителните умения и техники на платформите на AnaEE-ERIC, за да помогне на учените на етапа на разработване на проектите и да улесни инкубацията на проекти, като използва няколко платформи на всички свои членове.

3.   Основният център на AnaEE-ERIC осигурява достъп до съоръженията и услугите на AnaEE-ERIC, предоставяни от центровете за услуги или националните платформи, като се базира на оценка на научното качество на предложената употреба, въз основа на независима научна оценка от експертна комисия, назначена от общото събрание, и на техническата осъществимост, оценена от AnaEE-ERIC. Евентуалните етични въпроси, включени в предложението, ще бъдат разгледани от Независимия консултативен комитет по етика (вж. член 25 от устава).

4.   В случай че изследователският достъп до съоръженията и услугите на AnaEE-ERIC трябва да бъде ограничен поради съображения, свързани с капацитета, се прави подбор в съответствие с процедурата, определена в правилника за дейността на устава, като се вземат предвид критериите за подбор, основани на научни постижения, техническа и финансова изпълнимост на предложенията.

5.   AnaEE-ERIC предоставя метаданни за всеки проект от самото начало — както за експерименталните настройки в национални платформи, така и за данните, генерирани от центровете за услуги.

6.   Данните се предоставят в съответствие с политиката за свободен достъп на AnaEE-ERIC. Достъпът ще бъде регулиран в съответствие с правилника за дейността на устава, като по принцип се прилага общ гратисен период, след който данните стават достъпни за обществеността. В политиката за достъп се взема предвид европейската правна рамка за защита на данните (1), свързана със споделянето между членовете на лични данни на потребителите.

Член 7

Политика на научно оценяване

Дейността на AnaEE-ERIC се оценява на всеки 5 години от ad hoc независим научен комитет. Общото събрание е инициатор на оценяването и ако е необходимо, дава конкретни насоки. В Правилника за дейността на устава ще бъдат определени принципите и процедурите за тази оценка.

Член 8

Политика относно разпространението на резултати

1.   AnaEE-ERIC подпомага научните изследвания и като правило насърчава максимално свободен достъп до данните от научните изследвания.

2.   AnaEE-ERIC изисква от потребителите да осигурят публичен достъп до своите резултати от научни изследвания и да предоставят резултатите си чрез AnaEE-ERIC.

3.   AnaEE-ERIC използва различни комуникационни канали, за да достигне до целевата си аудитория, включително уебпортал, бюлетин, семинари, присъствие на конференции, статии в списания и всекидневници, социални мрежи и др.

Член 9

Политика относно правата върху интелектуална собственост

1.   Всички права върху интелектуална собственост, учредени, възникнали, придобити или разработени от AnaEE-ERIC в хода на неговите дейности, са собственост на AnaEE-ERIC.

2.   При спазване на условията на договорите между AnaEE-ERIC и членовете или наблюдателите всички права върху интелектуална собственост, които са учредени, възникнали, придобити или разработени от даден член или наблюдател, са собственост на този член или наблюдател.

Член 10

Политика относно заетостта

1.   Условията за наемане на персонал на AnaEE-ERIC се уреждат от законодателството на държавата, в която е нает персоналът, или от законодателството на държавата, в която се извършват дейностите на AnaEE-ERIC.

2.   Процедурите за подбор на кандидати за длъжности в AnaEE-ERIC се извършват по прозрачен и недискриминационен начин, като се осигуряват равни възможности за кандидатите. При подбора и наемането на работа не се прилага дискриминация.

3.   Подборът на персонал ще се извършва с международно публикуване на покана за представяне на предложения.

Член 11

Политика относно обществените поръчки

1.   AnaEE-ERIC третира кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки равнопоставено и без дискриминация независимо дали те са установени в Европейския съюз или не. В политиката на AnaEE-ERIC за възлагане на обществени поръчки се спазват принципите на прозрачност, конкуренция и недискриминация. В Правилника за дейността на устава се определят подробни правила относно процедурите и критериите за възлагане на обществени поръчки с.

2.   Възлагането на обществени поръчки от членове и наблюдатели във връзка с дейностите на AnaEE-ERIC се извършва по такъв начин, че да бъдат взети надлежно предвид потребностите на AnaEE-ERIC, както и техническите изисквания и спецификациите, издадени от съответните органи.

ГЛАВА 2

ЧЛЕНСТВО

Член 12

Членство и представителство

1.   Членове на EPOS ERIC или наблюдатели на EPOS ERIC без право на глас могат да станат следните субекти:

а.

държави — членки на Европейския съюз;

б.

асоциирани държави;

в.

трети държави, различни от асоциираните държави;

г.

междуправителствени организации.

2   Условията за приемане на член или наблюдател са посочени в член 13.

3   Членството в AnaEE-ERIC трябва да включва най-малко една държава членка и две други държави, които са или държави членки, или асоциирани държави.

4   При всички обстоятелства държавите — членки на Европейския съюз, или асоциираните държави притежават заедно мнозинството от гласовете в общото събрание. Общото събрание взема решения относно всички изменения в правата на глас, които са необходими, за да се гарантира, че AnaEE-ERIC винаги изпълнява това изискване.

5   Субектите по член 12, параграф 1, които са готови да участват в дейностите на AnaEE-ERIC, но все още не са в състояние да станат негови членове, може да кандидатстват за статут на наблюдатели.

6   Всеки член или наблюдател, посочен в параграф 1, букви а)—в), може да бъде представляван от публичноправен субект или от частна структура със задължение за обществени услуги, избрани и определени от него в съответствие с неговите собствени правила и процедури. Всеки член или наблюдател информира общото събрание за всяка промяна в своя представляващ субект, за специфичните права и задължения, които са му делегирани, или за всяка друга съответна промяна.

7   Членовете и наблюдателите на AnaEE-ERIC и техните представляващи субекти са изброени в приложение II. Актуалността на приложение II се поддържа от председателя на общото събрание.

Член 13

Приемане на член или на наблюдател

1.   Условията за приемане на нови членове са следните:

а.

кандидатите подават писмено заявление до председателя на общото събрание и до генералния директор на AnaEE-ERIC;

б.

в заявлението се описва приносът на кандидата в постигането на целите и в дейностите на AnaEE-ERIC, описани в член 3, и как той ще изпълнява задълженията, посочени в член 15;

в.

приемането на нови членове изисква одобрението на общото събрание, както е посочено в член 18, параграф 10.

2.   По-конкретно кандидатът трябва да покаже в задоволителна степен пред общото събрание и да потвърди с подходящи средства за осигуряване на качество, че разполага с необходимите средства и поема траен ангажимент:

а.

да допринася към ресурсите и услугите на AnaEE-ERIC в областта на експериментирането върху екосистемите;

б.

да се придържа към научните стандарти за качество и стандартните оперативни процедури, определени от AnaEE-ERIC;

в.

да прави годишни финансови вноски към балансираните годишни бюджети на AnaEE-ERIC;

г.

да спазва настоящия устав;

д.

да се обвърже с членство в AnaEE-ERIC за срок от минимум пет години.

3.   Субектите по член 12, параграф 1, които са готови да участват в дейностите на AnaEE-ERIC, но все още не са в състояние да станат негови членове, може да кандидатстват за статут на наблюдатели. Условията за приемане на наблюдатели са следните:

а.

наблюдателите се приемат за срок от 2 години и най-много за два такива периода;

б.

кандидатите подават писмено заявление до председателя на общото събрание и до генералния директор;

в.

в заявлението се описва какъв ще бъде приносът на кандидата за AnaEE-ERIC;

г.

приемането или повторното приемане на наблюдатели подлежи на одобрение от общото събрание.

Член 14

Напускане на член или наблюдател/прекратяване на членство или статут на наблюдател

1.   В рамките на първите пет календарни години от създаването на AnaEE-ERIC нито един член не може да напусне.

2.   Първата година е съкратена година, започваща от датата, на която влиза в сила решението на Комисията за създаване на AnaEE-ERIC.

3.   След първите пет години членство даден член може да напусне в края на финансовата година след искане, подадено 12 месеца преди предвиденото напускане.

4.   Член, който е поискал да напусне, няма повече право на глас в общото събрание, доколкото предложените решения не засягат пряко съответния член.

5.   Наблюдателите може да напуснат в края на финансовата година след искане, подадено 6 месеца преди предвиденото напускане.

6.   Всички финансови и други задължения трябва да бъдат изпълнени преди края на годината на напускане. Съобразно конкретните обстоятелства трябва да бъдат изпълнени задълженията след датата на влизане в сила на напускането, за да се гарантира изпълнението на правно обвързващи ангажименти, поети от AnaEE-ERIC преди искането за напускане на съответния член.

7.   Общото събрание може да прекратява членство или статут на наблюдател, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а.

членът или наблюдателят е извършил сериозно нарушение на едно или повече от своите задължения съгласно настоящия устав;

б.

членът или наблюдателят не е успял да отстрани това нарушение в рамките на шест месеца, след като е получил писмено уведомление за нарушението от общото събрание.

8.   Членът или наблюдателят, посочен в член 14, параграф 7, трябва да обясни своята позиция пред общото събрание на AnaEE-ERIC, преди общото събрание да вземе каквото и да е решение по въпроса.

9.   Общото събрание може също така да реши при обстоятелствата, посочени в член 14, параграф 7, да не прекрати членството на член, а да суспендира правото му на глас за определен срок. Общото събрание може по всяко време с гласуване да възстанови правото на глас, ако по преценка на общото събрание членът отстрани в задоволителна степен всяко нарушение, посочено в член 14, параграф 7. Представителят на гореспоменатия член ще бъде изключен от посоченото гласуване.

10.   Правото на глас на даден член се суспендира от общото събрание, докато финансовите задължения, произтичащи от приложение III към настоящия устав, не бъдат изпълнени своевременно.

11.   Членовете или наблюдателите, които напускат или чието членство или статут на наблюдатели се прекратява, не могат да претендират за връщане или възстановяване на евентуално направени вноски, нито да предявяват каквито и да било претенции по отношение на активите на AnaEE-ERIC.

ГЛАВА 3

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

Член 15

Членове

1.   Правата на членовете включват:

а.

присъствие и гласуване на общото събрание;

б.

участие в разработването на стратегии и политики на AnaEE-ERIC;

в.

използване на марката на AnaEE-ERIC;

г.

участие в предложения за проекти, които се подават от консорциума AnaEE-ERIC;

д.

получаване на достъп до услугите и дейностите, координирани от AnaEE-ERIC за неговата изследователска общност.

2.   Всеки член:

а.

заплаща годишната финансова вноска, както е посочено в съответните годишни финансови бюджети, одобрени от общото събрание;

б.

оправомощава представител(и) с пълно право на глас по всички въпроси, поставени на общото събрание и публикувани в дневния ред;

в.

предоставя достъп, съгласно политиката за достъп на AnaEE-ERIC, до дейности на националната платформа, отговарящи на критериите на AnaEE-ERIC;

г.

насърчава приемането и поддържането на стандартите за качество и стандартните оперативни процедури на AnaEE-ERIC в своята допринасяща национална изследователска платформа;

д.

насърчава използването на ресурси и услуги на AnaEE-ERIC сред изследователите.

Член 16

Наблюдатели

1.   Правата на наблюдателите включват:

а.

присъствие на общото събрание без право на глас;

б.

участие в събития на AnaEE-ERIC, като семинари, конференции, курсове за обучение и във всякакви други дейности, определени от общото събрание;

в.

получаване на съдействие от AnaEE-ERIC при разработване на съответните системи, процеси и услуги.

2.   Всеки наблюдател:

а.

назначава представляващ субект в съответствие с член 18;

б.

предоставя годишната вноска, определена във връзка с общите годишни финансови вноски на членовете, без да оказва влияние върху последните. Размерът на тази вноска се определя от общото събрание;

в.

допринася за задачите и дейностите на AnaEE-ERIC, както е посочено в член 3;

г.

сключва споразумение за наблюдател с AnaEE-ERIC, с което се определят условията, при които задълженията трябва да бъдат изпълнявани, и правата, които могат да бъдат упражнявани.

Член 17

Вноски

1.   Членовете и наблюдателите плащат годишни вноски, както е посочено в Приложение III.

2.   Годишните вноски на членове и наблюдатели могат да бъдат предоставени като парични вноски и/или частично като непарични вноски. Принципите на заплащане на вноските са посочени в Приложение III и се конкретизират допълнително в Правилника за дейността.

ГЛАВА 4

УПРАВЛЕНИЕ

Член 18

Общо събрание

1.   Общото събрание е върховният управителен орган на AnaEE-ERIC с пълни правомощия за вземане на решения и отговаря за управлението и надзора на AnaEE-ERIC. То се състои от назначените представители на членовете и наблюдателите на AnaEE-ERIC. Членовете и наблюдателите се представляват от максимум две лица, едното от които има научна, а другото административна квалификация, членът и наблюдателят се считат за представени, ако на заседанието присъства поне един от назначените представители.

2.   Всеки член има един глас.

3.   Общото събрание избира председател и заместник-председател от упълномощените представители на членовете. Председателят и заместник-председателят се избират за срок от 3 (три) години, като по правило мандатът им може да бъде подновен еднократно. Председателят няма право на глас. Заместник-председателят осъществява функциите си, когато председателят не е в състояние да изпълнява задълженията си. Подробности за избора и провеждането на заседанията са посочени в Правилника за дейността, приет от общото събрание.

4.   Общото събрание се свиква от председателя с най-малко осемседмично предизвестие, а дневният ред, включително документите за събранието, се разпространяват най-малко две седмици преди събранието. Поканата и екземпляр от дневния ред обикновено се изпращат по електронен път. Подробности са посочени в правилника за дейността, приет от общото събрание.

5.   Общото събрание заседава редовно, най-малко веднъж годишно. Събранието се счита за законно, ако на него присъстват и са представени най-малко 2/3 (две трети) от членовете. Събрания с дистанционно участие, включително видеоконференции и всякакви други договорени електронни средства, са възможни, но техните решения и заключения трябва да бъдат потвърдени в писмена форма. Извънредно общо събрание се свиква по искане на най-малко 1/3 (една трета) от членовете.

6.   Генералният директор на AnaEE-ERIC обичайно присъства на общото събрание.

7.   Общото събрание може да кани експерти, които да участват в заседанията му в качеството на съветници. Ако се работи с поверителна информация в присъствието на външни лица, те трябва предварително да подпишат декларация за опазване на поверителността.

8.   Общото събрание решава всички въпроси, които са необходими за изпълнение на целите на AnaEE-ERIC и които не са изрично вменени на друг управителен орган или друг орган.

9.   Освен ако изрично не е посочено друго, всички решения на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от подадените гласове.

10.   Следните решения се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от подадените гласове:

а.

назначаване и освобождаване от длъжност на генералния директор;

б.

избор на председател и заместник-председател съгласно член 18, параграф 3 от настоящия устав;

в.

утвърждаване на правилника за прилагане на настоящия устав (правилник);

г.

утвърждаване на всички правилници за дейността на органите на AnaEE-ERIC;

д.

утвърждаване на правила за възлагане на обществени поръчки на AnaEE-ERIC;

е.

утвърждаване на годишната научна работна програма;

ж.

приемане на годишния финансов отчет;

з.

промени в годишния финансов бюджет в течение на съответната финансова година, които намаляват или увеличават бюджета с по-малко от 4 % (четири процента);

и.

решения относно съответното ниво на приходите, включително формиране на резерви;

й.

решения относно принципите на политиката за данни и принципите на политиката за достъп;

к.

решения относно въпроси, свързани с права върху интелектуална собственост;

л.

конституиране на управителен съвет;

м.

приемане на нови членове и прекратяване на членство;

н.

приемане на нов наблюдател и прекратяване на статута на наблюдател;

о.

ликвидация на AnaEE-ERIC.

11.   Посочените по-долу решения се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от подадените гласове, при условие че или вноските на тези членове съставляват не по-малко от три четвърти от общия размер на вноските в бюджета на AnaEE-ERIC, или че „за“ такова решение са гласували всички, освен един от присъстващите или представените членове с право на глас:

а.

утвърждаване на финансови правила на AnaEE-ERIC;

б.

утвърждаване на петгодишен финансов план;

в.

утвърждаване на годишния финансов бюджет, представен от генералния директор;

г.

промени в годишния финансов бюджет в течение на съответната финансова година, които намаляват или увеличават бюджета с повече от 4 % (четири процента);

д.

предложения за изменения на устава на AnaEE-ERIC и съответното уведомление до Европейската комисия за одобрение/възражение съгласно членове 9 и 11 от Регламент (ЕО) № 723/2009.

12.   Гласовете „въздържал се“ не се считат за гласове „за“ или „против“ въпросното решение.

Член 19

Генерален директор

1.   Генералният директор е главен изпълнителен директор и законен представител на AnaEE-ERIC.

2.   Генералният директор се назначава от общото събрание след международна покана. Редът и условията за назначаването се определят подробно в правилника за дейността.

3.   Генералният директор отговаря за:

а.

законното представителство на AnaEE-ERIC, включително сключване на договори и провеждане на други съдебни и административни производства, според случая, в съответствие с решенията на общото събрание;

б.

разработване на стратегията на AnaEE-ERIC и отправяне на предложения до общото събрание, въз основа на принос от прякото взаимодействие с членовете, управителния съвет, консултативните съвети, възловите точки и центровете за услуги на AnaEE-ERIC;

в.

ежедневното ръководство, администрация и управление на AnaEE-ERIC, включително изпълнение на решенията, приети от общото събрание, координиране на текущи проекти и инициативи, назначаване на всички служители на AnaEE-ERIC и ръководство на секретариата;

г.

председателство на управителния съвет и делегиране на действия за осигуряване на изпълнение на решенията на AnaEE-ERIC във всеки център за услуги или национална възлова точка;

д.

гарантиране, че управителният съвет и възловите точки работят в съответствие с условията, посочени в правилника за дейността и в настоящия документ;

е.

организация на провеждането на общите събрания на членовете, включително предлагане на точки от дневния ред на събранията и изготвяне и представяне на годишен отчет за дейността за утвърждаване от общото събрание, както е посочено в член 28;

ж.

организиране на срещите на консултативните комитети на AnaEE-ERIC за оценка на научната програма и етичната политика, съгласно членове 24 и 25;

з.

оценка и провеждане на интервюта с кандидати за нови членове или наблюдатели, за да предложи приемането им в AnaEE-ERIC.

4.   В рамките на шест месеца след края на финансовата година генералният директор представя пред общото събрание отчет за предходната финансова година, одитиран в съответствие с член 32. Подробностите във връзка с представянето на отчета се предвиждат в правилника за дейността.

5.   В съответствие с процедурата, предвидена в правилника за дейността, до края на месец ноември генералният директор представя пред общото събрание:

а.

доклад за дейността през годината с финансов отчет;

б.

проект на работна програма за следващата година;

в.

прогнозен бюджет за следващата финансова година.

6.   Генералният директор има право по всяко време да създава работни групи в подкрепа на дейностите на AnaEE-ERIC в съответствие с правилника за дейността.

Член 20

Основен център

1.   Основният център включва следните услуги за подпомагане:

а.

подпомагане на генералния директор при изпълнението на работната програма на AnaEE-ERIC;

б.

централна точка за комуникация със заинтересованите страни и взаимодействие с националните възлови точки;

в.

координиране на дейностите на центровете, включително съвместни развойни дейности и обмен на персонал;

г.

организиране и програми за обучение на персонала на платформите на AnaEE-ERIC;

д.

организиране на всички заседания във връзка с ръководството и управлението;

е.

администриране и управление на уебпортал;

ж.

управление на дейностите на AnaEE-ERIC;

з.

популяризиране на AnaEE-ERIC, както и комуникация и маркетинг в негова полза.

2.   Служителите на основния център подпомагат генералния директор по всички въпроси и са му пряко подчинени.

3.   Съставът на служителите на основния център и неговият начин на работа са описани подробно в правилника за дейността.

Член 21

Центрове за услуги на AnaEE-ERIC

1.   Центровете за услуги на AnaEE-ERIC предоставят експертен опит, услуги и инструменти, подходящи за изпълнението на задачите и дейностите на AnaEE-ERIC, както е посочено в работните програми на AnaEE-ERIC.

2.   В рамките на AnaEE-ERIC се създават три центъра за услуги, отговорност за които носи генералният директор: Технологичен център, Център за данни и моделиране и Център за интерфейс и синтез.

3.   Центровете за услуги са разположени в държави, които членуват в AnaEE-ERIC.

4.   Всеки от центровете за услуги се управлява от ръководител на център за услуги, който е подчинен на генералния директор и се наема в съответствие с политиката по заетостта.

Член 22

Национални възлови точки и национални платформи

1.   Националната възлова точка ще бъде юридическо лице или ще упълномощи юридическо лице, което да я представлява и да подпише споразумението за нивото на услугите от нейно име.

2.   Всяка национална възлова точка се представлява от лице за контакт. Членовете на AnaEE-ERIC ще информират генералния директор за името на своето лице за контакт. Лицето за контакт ще се среща при необходимост и „най-малко“ два пъти годишно с генералния директор и „най-малко“ веднъж годишно с управителния съвет.

3.   Всяка национална възлова точка се обвързва със споразумение с AnaEE-ERIC за нивото на услугите, с което се уреждат минимумът от услуги, които да бъдат предоставяни за организиране и координиране на услугите на националните платформи на даден член и за организиране на комуникация между AnaEE-ERIC и националните платформи.

4.   Всяка национална платформа на даден член ще бъде обвързана със споразумение с AnaEE-ERIC за нивото на услугите, с което се урежда предоставянето на услуги, свързани с функционирането на научноизследователската инфраструктура. Това споразумение за нивото на услугите ще включва критериите за националните платформи, които трябва да бъдат определени като платформи на AnaEE-ERIC.

5.   Като изключение от член 22, параграф 4 даден член може също така да избере да обвърже законово своите национални платформи чрез националната възлова точка. Ако не бъде сключено отделно споразумение за нивото на услугите с националните платформи съгласно член 22, параграф 4, националната възлова точка ще сключи правно обвързващи споразумения с националните платформи, за да гарантира услугите, които ще бъдат предоставяни на AnaEE-ERIC. В този случай споразумението за нивото на услугите с националната възлова точка, в допълнение към член 22, параграф 3, ще включва и критериите за националните платформи, които трябва да бъдат определени като платформи на AnaEE-ERIC.

6.   Лицето за контакт редовно предоставя доклад на генералния директор на AnaEE-ERIC за дейностите на националната възлова точка за AnaEE-ERIC, както е посочено в правилника за дейността и в споразумението за нивото на услугите.

Член 23

Управителен съвет

1.   Управителният съвет се състои от генералния директор и ръководителите на центровете за услуги на AnaEE-ERIC. Генералният директор може да кани експерти, представители на националните възлови точки и платформи на заседанията на управителния съвет. Управителният съвет ще заседава най-малко веднъж годишно с представители на националните възлови точки и платформи.

2.   Управителният съвет се председателства от генералния директор.

3.   Управителният съвет има отговорността:

а.

да дава своя дял и да подпомага генералния директор при разработването на проект за годишна работна програма и проектобюджет (година N), както и на проект за работна програма и проектобюджет за следващите две години (година N+1 и година N+2);

б.

да подпомага генералния директор в изпълнението на работната програма и за осигуряване на ефективно взаимодействие между AnaEE-ERIC и членовете и наблюдателите и заинтересованите страни и потребителите на AnaEE-ERIC.

Член 24

Независим научен консултативен комитет (ISAC)

1.   Ролята на ISAC е да предоставя съвети на общото събрание по следните въпроси:

а.

преглед на критериите за приемане на платформа в AnaEE-ERIC;

б.

съвети относно стратегията на AnaEE-ERIC за нейния експериментален капацитет и услуги на платформите;

в.

сътрудничество с други европейски или международни инфраструктури;

г.

анализ на отчетите за дейността на основния център и на центровете за услуги и препоръки за тяхната работна програма и дългосрочната им стратегия;

д.

периодичен преглед на научноизследователски проекти, ако се изисква от генералния директор, с евентуално участие на външни експерти;

е.

прогноза за науката за екосистемите и нейната връзка с устойчивостта на хранителната система, устойчивата биоикономика и биоразнообразието.

2.   Членовете на независимия научен консултативен комитет се назначават от общото събрание. Научният консултативен комитет се състои от независими експерти от публичния или частния сектор, с високо ниво на квалификация в областта на агрономията, здравето на растенията, екологията, биоразнообразието, науката за околната среда, глобалната промяна, обработката на данни, моделирането, както и с опит в управлението на широкомащабни научноизследователски инфраструктури или програми, и други независими лица. Броят на членовете трябва да бъде минимум 5 и максимум 10.

3.   Членовете на независимия научен консултативен комитет се назначават от общото събрание за срок от 5 години, с възможност за еднократно подновяване на мандата. Те избират председател и заседават поне веднъж годишно. Председателят може да провежда консултации с генералния директор по всеки повод.

4.   Подробният правилник за дейността на независимия научен консултативен комитет се утвърждава от общото събрание.

Член 25

Независим консултативен комитет по етика (IEAC)

1.   Ролята на IEAC е да предоставя на общото събрание съвети по въпроси на етиката, които центровете за услуги и националните платформи трябва да разгледат в своята дейност.

2.   Членовете на независимия консултативен комитет по етика се назначават от общото събрание. Независимият консултативен комитет по етика се състои от независими експерти от публичния или частния сектор, с високо ниво на квалификация в областта на етиката на околната среда и науките за живота. Броят на членовете трябва да бъде минимум 3 и максимум 10.

3.   Членовете на независимия консултативен комитет по етика се назначават от общото събрание за срок от 5 години, с възможност за еднократно подновяване на мандата. Те избират председател и заседават поне веднъж годишно. Председателят може да провежда консултации с генералния директор по всеки повод.

4.   Подробният правилник за дейността на независимия консултативен комитет по етика се утвърждава от общото събрание.

Член 26

Комитет на заинтересованите страни

1.   Комитетът на заинтересованите страни се състои от представители на органите и институциите, които имат интерес към услугите и резултатите, предоставяни от AnaEE-ERIC, като потребители на съоръжения или данни на AnaEE-ERIC, лица, определящи политики, промишлени отрасли, неправителствени организации и медии. Броят на членовете трябва да бъде минимум 10 и максимум 20.

2.   Ролята на комитета на заинтересованите страни е да предоставя съвети на общото събрание по следните въпроси:

а.

анализ на отчети за дейността на центровете за услуги и препоръки за тяхната работна програма и дългосрочната им стратегия;

б.

комуникационен план;

в.

разработване на инструменти за подкрепа на вземане на решения за управление на екосистемите;

г.

сътрудничество с други европейски или международни инфраструктури.

3.   Членовете на комитета на заинтересованите страни по етика се назначават от общото събрание за срок от 5 години, с възможност за еднократно подновяване на мандата. Те избират председател и заседават поне веднъж годишно. Председателят може да провежда консултации с генералния директор по всеки повод.

4.   Подробният правилник за дейността на комитета на заинтересованите страни по етика се утвърждава от общото събрание.

Член 27

Спомагателни органи

1.   Общото събрание може да реши да създаде спомагателен орган, според изискванията на обстоятелствата, например за предоставяне на препоръки по конкретни теми.

2.   Съставът и правилата за работа на спомагателните органи се одобряват от общото събрание, в съответствие с член 18, параграф 10.

3.   Всеки спомагателен орган заседава поне веднъж годишно. Общото събрание може да поиска от председателя на спомагателния орган да свика заседания за разглеждане и предоставяне на препоръки по конкретни теми.

ГЛАВА 5

ДОКЛАДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Член 28

Докладване на Европейската комисия

1.   AnaEE-ERIC изготвя годишен доклад за дейностите, в който се отчитат по-специално научните, оперативните и финансовите аспекти на дейностите му. Докладът се изпраща за одобрение на общото събрание в рамките на четири месеца след края на съответната финансова година и след това се предава на Комисията и съответните публични органи в рамките на шест месеца след края на съответната финансова година. Този доклад се прави обществено достъпен.

2.   Генералният директор на AnaEE-ERIC уведомява Комисията за всички обстоятелства, които сериозно застрашават изпълнението на задачите на AnaEE-ERIC или възпрепятстват AnaEE-ERIC да изпълни условията, определени в Регламент (ЕО) № 723/2009.

ГЛАВА 6

ФИНАНСИ

Член 29

Финансова година

Финансовата година на AnaEE-ERIC започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на AnaEE-ERIC е съкратена финансова година, започваща от датата, на която влиза в сила решението на Комисията за създаване на AnaEE-ERIC.

Член 30

Ресурси

Ресурсите на AnaEE-ERIC се състоят от:

1.

Вноски на членове и наблюдатели съгласно член 17 и член 31.

2.

Премийна вноска за приемаща държава, предоставена от членове, в които са разположени център за услуги или основният център, както е посочено в Приложение III.

3.

Всякакви други вноски, като безвъзмездни средства или приходи, произтичащи от услуги или права на интелектуална собственост, притежавани от AnaEE-ERIC, в рамките и при условия, одобрени от общото събрание.

Член 31

Принципи за вноските на членовете и наблюдателите

1.   Членовете и наблюдателите правят годишни вноски в AnaEE-ERIC.

2.   Размерът на вноските на членовете се определя за бюджетен цикъл и се одобрява от общото събрание в съответствие с процедурите, посочени в член 18 и Приложение III.

3.   Непаричните вноски се отчитат само когато са под формата на ефективен и количествено измерим принос в полза на AnaEE-ERIC, включително командирован персонал в AnaEE-ERIC, и се одобряват от общото събрание. Общото събрание приема счетоводна система, правила за приемане на непарични вноски и оценка на тяхната стойност.

4.   Всички финансови вноски се правят в евро.

5.   Стойността на всички непарични вноски се взема предвид при изчисляване на финансовите вноски, предоставени през същия период от време, за да се изчисли (i) общата сума на вноските, предоставени през въпросната година и (ii) конкретната пропорция на вноските, платени от всеки член към общия размер на вноските.

Член 32

Бюджет, бюджетни принципи, отчетност и одит

1.   Всички приходни и разходни пера на AnaEE-ERIC се включват в предварителните оценки, които се изготвят за всяка финансова година и се посочват в бюджета.

2.   Приходите и разходите на AnaEE-ERIC трябва да бъдат балансирани.

3.   Общото събрание гарантира, че ресурсите на AnaEE-ERIC се използват в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

4.   Бюджетът се съставя и изпълнява, и отчетите се представят при спазване на принципа на прозрачността.

5.   Отчетите на AnaEE-ERIC се одитират ежегодно и се придружават от доклад за бюджетното и финансовото управление за предходната финансова година. Общото събрание одобрява назначаването на външен одитор и срока на действие на това назначение, както и одитираните отчети и доклада за бюджетното и финансовото управление за предходната финансова година до шест месеца след края на финансовата година.

6.   AnaEE-ERIC се подчинява на изискванията на приложимото законодателство по отношение на подготовката, съставянето, одита и публикуването на отчетите.

Член 33

Данъци

1.   Прилага се освобождаване от ДДС на основание член 143, параграф 1, буква ж) и член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета и в съответствие с членове 50 и 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за покупки на стоки и услуги от AnaEE-ERIC и от член на AnaEE-ERIC по смисъла на глави 2 и 3 от устава, които са за официална и изключителна употреба от AnaEE-ERIC, при условие че такива покупки се извършват единствено за нестопански дейности на AnaEE-ERIC в съответствие с неговата основна дейност. Освобождаването от ДДС е ограничено до покупки на стойност над 300 EUR.

2.   Освобождаването от акциз на основание на член 12 от Директива 2020/262 на Съвета се ограничава до покупки на AnaEE-ERIC, които са за официална и изключителна употреба от AnaEE-ERIC, при условие че такива покупки се извършват единствено за целите на неикономически дейности на AnaEE-ERIC в съответствие с неговата дейност и стойността им надвишава 300 EUR.

3.   Покупките на членове на персонала не се покриват от освобождаването.

ГЛАВА 7

ДРУГИ

Член 34

Приложимо право

Вътрешното функциониране на AnaEE-ERIC се урежда от:

1.

правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 723/2009, изменен с Регламент (ЕО) № 1261/2013;

2.

правото на държавата, в която се намира седалището по устав на AnaEE-ERIC, в случаите, когато въпросите не се уреждат или се уреждат само частично от правото на Съюза;

3.

настоящия устав и правилника за дейността.

Член 35

Работен език

Работният език на AnaEE-ERIC е английският.

Член 36

Спорове

1.   В случай на спор или различие между членовете, произтичащи от или във връзка с устава, общото събрание се свиква възможно най-скоро, за да проведе консултации добросъвестно и да се опита да разреши спора по взаимно съгласие.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен по съдебни спорове между членовете по отношение на AnaEE-ERIC, между членовете и AnaEE-ERIC, както и по всички съдебни спорове, по които Европейският съюз е страна.

3.   При споровете между AnaEE-ERIC и трети страни се прилага законодателството на Европейския съюз за компетентната юрисдикция. В случаи, които не са предвидени в законодателството на Европейския съюз, компетентната юрисдикция за разрешаване на такива спорове се определя от законодателството на държавата, в която се намира седалището по устав на AnaEE-ERIC.

Член 37

Изменения на устава, актуализации и достъпност

1.   Всички изменения на устава се извършват при спазване на разпоредбите на член 11 от Регламент (ЕО) № 723/2009, изменен с Регламент (ЕО) 1261/2013.

2.   Настоящият устав се поддържа в актуално състояние и е публично достъпен на уебсайта на AnaEE-ERIC, както и в неговото седалище по устав.

Член 38

Разпоредби за създаване

1.   Първо заседание на общото събрание се свиква от държавата, в която е седалището по устав на AnaEE-ERIC, във възможно най-кратък срок след влизане в сила на решението на Комисията за създаване на AnaEE-ERIC.

2.   Преди да се проведе първото заседание, но не по-късно от четиридесет и пет календарни дни от влизането в сила на решението на Европейската комисия за създаване на AnaEE-ERIC, съответната държава уведомява членовете учредители и наблюдателите за всички конкретни спешни правни действия, които трябва да се предприемат от името на AnaEE-ERIC. Ако в срок от пет работни дни след получаване на уведомлението никой от членовете учредители не представи възражения, правното действие се извършва от лице, упълномощено от съответната държава.


(1)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящия устав се използват следните определения:

1.

AnaEE“ означава: Общоевропейската изследователска инфраструктура за управлявани и неуправлявани сухоземни и водни екосистеми, която ще осигури достъп до разпределен и координиран голям набор от експериментални платформи, покриващи широк спектър от европейски екосистеми и климатични зони, както и до най-съвременни аналитични платформи и платформи за моделиране, които да ги поддържат. Чрез експериментално симулиране на бъдещи сценарии, AnaEE ще измерва и прогнозира реакцията на екосистемите към промените в околната среда и земеползването и ще тества инженерни опции за смекчаване и адаптация, насочени към поддържане на екосистемните услуги.

2.

AnaEE-ERIC“ означава: Юридическо лице, състоящо се от основен център и три центъра за услуги: Център за интерфейс и синтез (ISC), Технологичен център (TC), Център за моделиране на данни (DMC).

3.

Национална възлова точка“ означава: Оперативен орган, който организира приноса на експериментални, аналитични и моделиращи платформи на дадена държава към AnaEE.

4.

Лице за контакт“ означава: Лицето, назначено от национална възлова точка да взаимодейства директно с генералния директор по всеки въпрос от или към националната възлова точка.

5.

„Национална платформа“ означава: експериментално съоръжение, което отговаря на критериите на AnaEE и се поддържа от институция от държава — членка на AnaEE-ERIC.

6.

Вид платформа“ означава: Основният подход, предложен от национална платформа. Съществуват четири възможни подхода: експериментиране на открито, експериментиране в затворено пространство, аналитични мерки и моделиране.

7.

Данни на AnaEE“ означава:

а.

данни, софтуер, документи, протоколи, създадени от AnaEE-ERIC;

б.

основни данни на платформите: параметрите на околната среда, които редовно се измерват в дългосрочен план от платформите, някои от тях може да попаднат в обхвата на регламента INSPIRE;

в.

данни на проекти, съхранявани на платформи на AnaEE.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ, НАБЛЮДАТЕЛИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ГИ СУБЕКТИ

Член

Представляващ субект

Френска република

Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Кралство Дания

Копенхагенски университет

Чешка република

Министерство на образованието, младежта и спорта

Италианска република

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Република Финландия

Институт по природни ресурси Финландия (LUKE)

Република България

Министерство на образованието и науката

CIHEAM

Неприложимо


Наблюдател

Представляващ субект

Кралство Белгия

Белгийска служба за научна политика (BELSPO)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

БЮДЖЕТ — ВНОСКИ

МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ANAEE-ERIC

Бюджетите на центровете за услуги са част от бюджета на ERIC и са в обхвата на компетентността за вземане на решения на общото събрание. Оперативните разходи на AnaEE-ERIC се покриват до голяма степен от публичното финансиране на членовете.

Очаква се минимум 50 % от премийната вноска за приемаща държава по време на оперативната фаза, когато AnaEE-ERIC бъде одобрен. Останалите разходи на центровете за услуги се покриват от годишни вноски за членски внос (наричани по-долу „Членски внос“) към AnaEE-ERIC, който е очакваният правен субект. Премийните вноски за приемащи държави могат да се предоставят в брой и/или частично в натура, докато членският внос се предоставя в брой за покриване на разходи в центровете за услуги, свързани например с консумативи, командировки, срещи, контакти, услуги (включително например правни консултации, счетоводство, одит, маркетинг, набиране на персонал и подизпълнение), оборудване (софтуер, лицензи и др.) и заплата на генералния директор. Непаричните вноски в човешки ресурси от държави, които не са приемащи държави, се разглеждат и решават за всеки отделен случай от общото събрание на AnaEE-ERIC. Членският внос на AnaEE-ERIC се разпределя на всички центрове за услуги по решение на общото събрание.

Предложеният модел за споделяне на разходите за основния център и центровете за услуги, покрити от членския внос, е 50 % Равен дял + 25 % БВП + 25 % броя на платформите (вж. подробна информация по-долу).

Членският внос и премийните вноски за приемащи държави ще останат постоянни за първия петгодишен период (включително първата съкратена година). След изтичането на този срок общото събрание ще преразгледа членския внос. Членският внос на новите членове ще бъде изчислен съгласно правилото, предложено в настоящото приложение, но до края на първия петгодишен цикъл няма да се отрази на членския внос на други членове. В края на петгодишния цикъл членският внос на членовете (т.е. тези, които стават членове след създаването на ERIC) ще бъде преразгледан в съответствие с правилата, определени от общото събрание.

Приветстват се извънредни вноски от членове и наблюдатели за специфични дейности на AnaEE-ERIC.

Моделът за членски внос се състои от следните компоненти:

1.

Равен дял = разделяне на 50 % от разходите за центровете за услуги, които не са покрити от премийната вноска за приемаща държава, поравно между членовете;

2.

Брутен вътрешен продукт [БВП] = разделяне на 25 % от разходите, които не са покрити от премийната вноска за приемаща държава, между членовете, като се използва специфичен за члена процентен дял от общия БВП на всички членове. Референтен ще бъде средният БВП за последния известен период от 5 години преди конституирането на ERIC (2014—2018 г. през януари 2020 г.). Данните за оценките на БВП ще идват от Евростат, а за други страни — от Световната банка;

3.

Вноска въз основа на броя на платформите = разделяне на 25 % от разходите, които не са покрити от премийната вноска за приемаща държава, между членовете, които използват специфични вноски за дадени платформи. Различните видове платформи се таксуват по следния начин:

Екосистемните платформи на открито без манипулации с изменението на климата и всички затворени екосистемни платформи ще бъдат таксувани на пълна цена;

Екосистемните платформи на открито с манипулации на изменението на климата ще бъдат таксувани с 20 %, аналитичните платформи — с 25 %, и платформите за моделиране — с 50 % отстъпка от пълната цена.

Съответната математическа формула, използвана за извличане на пълната цена на платформата и членския внос за член на AnaEE-ERIC (означена с „i“), е дадена по-долу.

Image 1
, (уравнение 1)

където HC е премийна вноска за приемаща държава (%), бюджет е общият бюджет на центровете за услуги, N означава броя на разпределените национални платформи в инфраструктурата на AnaEE-ERIC и нейните индексите описват вида на платформата; Openair,0 (платформа на екосистемата на открито, без манипулации на изменението на климата), Openair,1 (платформа на екосистемата на открито, извършени манипулации срещу изменението на климата), Enclosed (платформа за затворена екосистема), аналитична платформа и платформа за моделиране.

Тогава общият членски внос за член i е:

Image 2
, (уравнение 2)

където NЧленове е броят на пълноправните членове на AnaEE-ERIC, БВПi е специфичен за съответния член процентен дял от общия БВП на всички членове, и Ni е броят на определен вид платформи на конкретния член (подобно на описаното по-горе).

Членският внос на междуправителствени организации ще бъде изчислен като еднократна сума, която трябва да бъде договорена въз основа на петгодишното правило (включително възможна ревизия в края на петгодишния цикъл), плюс такса въз основа на броя и вида на платформите, които стопанисва, получена от уравнение 2 по-горе.

Image 3
(уравнение 3)

Където L е договорената еднократна сума

Вноската на наблюдателите ще бъде фиксирана вноска, равна на половината от средния размер на членския внос (само за държави). Тази вноска ще бъде добавена в края на изчисляването на бюджета.

За прогнозиран общ бюджет от 900 000 EUR и настоящите ангажирани членове във фазата на изпълнение (6 държави членки, 1 междуправителствена организация и 1 наблюдател) прогнозният бюджет е подробно описан по-долу, като се има предвид среден размер на членския внос от 60 000 EUR.

Таблиците по-долу обобщават бюджета на AnaEE-ERIC при хипотезата на общ размер на членския внос от държавите от 400 000 EUR, еднократна вноска за междуправителствена организация от 30 000 EUR, наблюдател и известните платформи.

Таблица 1

Годишен членски внос

Членове

Членски внос (хил. евро)

България

39

Чешка република

47

Дания

58

Финландия

61

Франция

103

Италия

92

Членски внос по държави / година

400

Международни организации [CIHEAM]

35

Обща сума на членския внос

435

Белгия — наблюдател

30

Общо членски внос/година (Членове + Наблюдател)

465


Таблица 2

Годишен бюджет на центровете за услуги и премийна вноска за приемаща държава.

Бюджет на центровете за услуги

(хил. евро)

Премийна вноска за приемаща държава

(хил. евро)

Център

360

40  %

174

TC

207

23  %

100

ISC

117

13  %

57

DMC

216

24  %

104

Общо

900

 

435


Таблица 3

Бюджет на AnaEE-ERIC

Член

Членски внос (хил. евро)

Премийна вноска за приемаща държава (хил. евро)

Общ размер на вноската (хил. евро)

България

39

0

39

Чешка република

47

57

104

Дания

58

100

158

Финландия

61

0

61

Франция

103

174

277

Италия

92

104

196

CIHEAM

35

0

35

Белгия

30

0

30

ОБЩО

900


Top