EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2447

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2447 на Комисията от 30 септември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила относно „Младите хора на пазара на труда“, „Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ и „Съвместяване на професионалния и семейния живот“ (текст от значение за ЕИП)

C/2022/6854

OJ L 320, 14.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2447/oj

14.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2447 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила относно „Младите хора на пазара на труда“, „Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ и „Съвместяване на професионалния и семейния живот“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (ЕО) № 808/2004, (ЕО) № 452/2008 и (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се посрещнат потребностите, установени по отношение на съответните подробни теми в областта на работната сила, Комисията следва да определи броя и наименованията на променливите с осемгодишна периодичност, данните за които трябва да бъдат събрани за първи път през 2024 г. и 2025 г.

(2)

Комисията следва да определи броя и наименованията на променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила относно подробните теми „Младите хора на пазара на труда“, „Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ и „Съвместяване на професионалния и семейния живот“,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Броят и наименованията на променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила относно подробните теми „Младите хора на пазара на труда“, „Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ и „Съвместяване на професионалния и семейния живот“ са определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 261 I, 14.10.2019 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Брой и наименования на променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила, за които трябва да се събират данни относно подробните теми „Младите хора на пазара на труда“, „Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ (първо събиране през 2024 г.) и „Съвместяване на професионалния и семейния живот“ (първо събиране през 2025 г.)

Тема

Подробна тема

Идентификатор на променливата

Наименование на променливата

03д. Участие на пазара на труда — 3 променливи, за които се събират данни (3 променливи с осемгодишна периодичност)

Младите хора на пазара на труда

LEVMATCH

Съответствие между образователната степен и текущата или последната основна работа

FIELDMATCH

Съответствие между областта на най-високата успешно завършена образователна степен и текущата или последната основна работа

SKILLMATCH

Съответствие между уменията и текущата или последната основна работа

04б. Образователна степен и квалификация — 4 променливи, за които се събират данни (4 променливи с осемгодишна периодичност)

Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование

DROPEDUC

Незавършено формално образование или обучение

DROPEDUCLEVEL

Степен на незавършеното формално образование или обучение

DROPEDUCREAS

Основна причина за незавършването на програмата за формално образование, посочена в DROPEDUCLEVEL

MEDLEVQUAL

Квалификации на средно образователно равнище

03е. Участие на пазара на труда — 11 променливи, за които се събират данни (11 променливи с осемгодишна периодичност)

Съвместяване на професионалния и семейния живот

CHCARRES

Задължения за редовно полагане на грижи за деца до 14 години

CHCARAGE

Възраст на най-малкото дете или внук, за които се полагат грижи

CHCARUSE

Ползване на услуги за грижи за деца

CHCAROBS

Основна причина да не се използват услуги за грижи за деца

ELCARRES

Задължения за редовно полагане на грижи за роднини на възраст 15 и повече години, които са болни, с крехко здраве или с увреждания

ELCARINT

Интензивност на грижите за роднини, които са болни, с крехко здраве или с увреждания роднини

CAREFFEM

Отражение на задълженията за полагане на грижи върху заетостта

WORKOBS

Основна пречка на работното място за съвместяване на професионалния и семейния живот

CHNUMBER

Брой отгледани собствени деца

PARLEAV

Ползване на отпуск по семейни причини

PARLENG

Продължителност на ползвания отпуск по семейни причини


Top