EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2334

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2334 на Комисията от 29 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 по отношение на прилагането на мониторинг на решенията, отнасящи се до обвързваща информация, и за въвеждане на гъвкавост в процедурите за издаване или съставяне на доказателства за произход

C/2022/8497

OJ L 309, 30.11.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2334/oj

30.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2334 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 по отношение на прилагането на мониторинг на решенията, отнасящи се до обвързваща информация, и за въвеждане на гъвкавост в процедурите за издаване или съставяне на доказателства за произход

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално членове 25 и 66 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 20 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (2) се посочва, че когато митническите формалности по отношение на стоки, обхванати от решение за обвързваща тарифна информация (ОТИ), се изпълняват от титуляря на решение ОТИ или за негова сметка, това се посочва в митническата декларация, като се вписва референтният номер на решението ОТИ. Задължението за посочване в митническата декларация на референтния номер на решението за обвързваща информация за произход е предвидено само в приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (3) като бележка към елемент от данни 12 12 001 000.

(2)

За да се даде възможност на митническите органи да извършват подходящ мониторинг на използването на решение, отнасящо се до обвързваща информация за произход, от страна на неговия титуляр и на спазването на задълженията, произтичащи от това решение, предвиденото в член 20 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 изискване референтният номер на решението да се посочва в митническата декларация следва да се прилага за всички решения, отнасящи се до обвързваща информация.

(3)

По време на първата среща на техническо равнище относно преходните правила за произход, проведена в Брюксел на 5 февруари 2020 г., Съюзът и 20 други договарящи страни по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (наричана по-нататък „Конвенцията ПЕС“) (4) се споразумяха да прилагат, считано от 1 септември 2021 г. и на преходна основа, преразгледаните правила по Конвенцията ПЕС (5) (наричани по-нататък „преходните правила за произход“) успоредно с правилата по Конвенцията ПЕС до приемането на преразгледаните правила по Конвенцията ПЕС.

(4)

От 1 септември 2021 г. вече са влезли в сила 13 двустранни протокола относно правилата за произход между Съюза и договарящите страни по Конвенцията ПЕС, с които преходните правила стават приложими (6). Процесът по привеждане в действие на преходните правила от страна на останалите договарящи страни напредва, при условие че страните приключат процедурите по приемането им.

(5)

Целта на преходните правила за произход е да се въведат по-облекчени правила, така че да се улесни определянето на статуса на стоките с преференциален произход. Тъй като преходните правила за произход като цяло са по-облекчени от тези по Конвенцията, стоките, които отговарят на правилата по Конвенцията ПЕС, биха могли също така да бъдат определени като стоки с произход съгласно преходните правила за произход, с изключение на някои селскостопански продукти, включени в глави 2, 4—15, 16 (с изключение на преработените рибни продукти) и 17—24, за които преходните правила за произход не са по-облекчени от правилата за произход по Конвенцията ПЕС. Затова членове 61 и 62 следва да бъдат изменени, така че да се предвиди възможността износителите от ЕС да подават заявления за издаване на сертификат за движение или да съставят декларация за произход въз основа на декларациите на доставчика, съставени в контекста на Конвенцията ПЕС.

(6)

Преходните правила за произход се прилагат успоредно с правилата за произход по Конвенцията ПЕС, като така създават две отделни зони на кумулация. Поради това в своята декларация доставчикът следва да посочва правната рамка, използвана за определяне на произхода на стоките, което да позволи на износителя да определи статуса на стоките по произход съгласно правилната рамка за тези материали, които отговарят и на двата набора от правила за произход.

(7)

Декларацията на доставчика в приложения 22-17 и 22-18 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се използва за продуктите без преференциален произход. Като се има предвид, че тези продукти могат да бъдат произведени само с материали без произход, попълването на втората точка от декларацията следва да бъде по избор. Поради това бележки под линия 4 и 5 към приложение 22-17 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и бележки под линия 5 и 6 към приложение 22-18 следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Съгласно член 61, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 доставчиците могат да представят декларациите на доставчика по всяко време, дори след като стоките са доставени, а съгласно член 62, параграф 2, буква б) от посочения регламент дългосрочните декларации на доставчика се съставят за пратките, изпращани през определен период, който не може да бъде по-дълъг от 12 месеца преди или по-дълъг от 6 месеца от датата на издаване на дългосрочната декларация на доставчика. С цел декларациите на доставчика, издадени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение, да се използват за складовите наличности от материали, образувани след 1 септември 2021 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 септември 2021 г. — датата на влизане в сила на преходните правила за произход между Съюза и няколко договарящи страни по Конвенцията ПЕС.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се изменя, както следва:

(1)

Член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Мониторинг на решенията, отнасящи се до обвързваща информация

(член 23, параграф 5 от Кодекса)

Когато митническите формалности по отношение на стоки, обхванати от решение, отнасящо се до обвързваща информация, се изпълняват от титуляря на това решение или за негова сметка, това се посочва в митническата декларация, като се вписва референтният номер на решението.“;

(2)

В член 61 се вмъкват следните параграфи 1а и 1б:

„1а.   Когато при търговията между договарящите страни по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (*1) (наричана по-нататък „Конвенцията ПЕС“) се прилагат два или повече набора от правила за произход, преференциалният произход на стоките може да бъде определен в съответствие с един или повече набори от правила за произход.

Доставчиците уточняват правната рамка, използвана за определяне на произхода на стоките. Когато правната рамка не е уточнена, по подразбиране се счита, че в декларацията на доставчика е посочено, че за определяне на произхода на стоките е била използвана Конвенцията ПЕС.

1б.   За целите на търговията между договарящите страни по Конвенцията ПЕС износителят може да използва декларациите на доставчика като придружаващи документи, за да подаде заявление за издаване на сертификат за движение или да състави декларация за произход в съответствие с преходните правила за произход (*2), приложими успоредно с правилата за произход по Конвенцията ПЕС, когато:

а)

в декларациите на доставчика е посочен статусът по произход в съответствие с правилата за произход по Конвенцията ПЕС за продуктите, класирани в глави 1, 3 и 16 (за преработените рибни продукти) и 25—97 от Хармонизираната система; и

б)

не се прилага кумулация с договарящите страни по Конвенцията ПЕС, които прилагат само Конвенцията ПЕС.

Износителят предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че са изпълнени условията за издаване или съставяне на доказателство за произход в съответствие с конкретен набор от правила за произход.

(*1)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 1."

(*2)  Преходните правила за произход са преразгледаните правила по Конвенцията ПЕС (ОВ L 339, 30.12.2019 г., стр. 1.), приложими на преходна основа успоредно с действащите правила по Конвенцията ПЕС до приемането на преразгледаните правила по Конвенцията ПЕС.“;"

(3)

В член 62 се вмъкват следните параграфи 1а и 1б:

„1а.   Когато при търговията между договарящите страни по Конвенцията ПЕС се прилагат два или повече набора от правила за произход, преференциалният произход на стоките може да бъде определен в съответствие с един или повече набори от правила за произход.

Доставчиците уточняват правната рамка, използвана за определяне на произхода на стоките. Когато правната рамка не е уточнена, по подразбиране се счита, че в декларацията на доставчика е посочено, че за определяне на произхода на стоките е била използвана Конвенцията ПЕС.

1б.   За целите на търговията между договарящите страни по Конвенцията ПЕС износителят може да използва декларациите на доставчика като придружаващи документи, за да подаде заявление за издаване на сертификат за движение или да състави декларация за произход в съответствие с преходните правила за произход, приложими успоредно с Конвенцията ПЕС, когато:

а)

в декларациите на доставчика е посочен статусът по произход в съответствие с правилата за произход по Конвенцията ПЕС за продуктите, класирани в глави 1, 3 и 16 (за преработените рибни продукти) и 25—97 от Хармонизираната система; и

б)

не се прилага кумулация с договарящите страни по Конвенцията ПЕС, които прилагат само Конвенцията ПЕС.

Износителят предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че са изпълнени условията за издаване или съставяне на доказателство за произход в съответствие с конкретен набор от правила за произход.“;

(4)

В приложение 22-15 бележка под линия 3 се заменя със следното:

„(3)

Съответната държава, група държави или територия. Когато преференциалният произход на продукт от държава, група държави или територия може да бъде придобит в съответствие с повече от едно правило за произход, доставчиците уточняват правната рамка, използвана за определяне на произхода на стоките (а именно Конвенцията ПЕС) и/или преходните правила за произход).

Когато държава, група държави или територия е договаряща страна по Конвенцията ПЕС и когато правната рамка не е уточнена, по подразбиране се счита, че в декларацията на доставчика е посочено, че за определяне на произхода на стоките е била използвана Конвенцията ПЕС.“;

(5)

В приложение 22-16 бележка под линия 5 се заменя със следното:

„(5)

Съответната държава, група държави или територия. Когато преференциалният произход на продукт от държава, група държави или територия може да бъде придобит в съответствие с повече от едно правило за произход, доставчиците уточняват правната рамка, използвана за определяне на произхода на стоките (а именно Конвенцията ПЕС) и/или преходните правила за произход).

Когато държава, група държави или територия е договаряща страна по Конвенцията ПЕС и когато правната рамка не е уточнена, по подразбиране се счита, че в декларацията на доставчика е посочено, че за определяне на произхода на стоките е била използвана Конвенцията ПЕС.“;

(6)

В приложение 22-17 бележка под линия 4 се заменя със следното:

„(4)

Попълва се само когато е от значение за декларацията. Съюзът, държавата, групата държави или територията, от която произхождат материалите.“;

(7)

В приложение 22-17 бележка под линия 5 се заменя със следното:

„(5)

Попълва се само когато е от значение за декларацията. Съответната държава, група държави или територия. Когато преференциалният произход на продукт от държава, група държави или територия може да бъде придобит в съответствие с повече от едно правило за произход, доставчиците уточняват правната рамка, използвана за определяне на произхода на стоките (а именно Конвенцията ПЕС) и/или преходните правила за произход).

Когато държава, група държави или територия е договаряща страна по Конвенцията ПЕС и когато правната рамка не е уточнена, по подразбиране се счита, че в декларацията на доставчика е посочено, че за определяне на произхода на стоките е била използвана Конвенцията ПЕС.“;

(8)

В приложение 22-18 бележка под линия 5 се заменя със следното:

„(5)

Попълва се само когато е от значение за декларацията. Съюзът, държавата, групата държави или територията, от която произхождат материалите.“;

(9)

В приложение 22-18 бележка под линия 6 се заменя със следното:

„(6)

Попълва се само когато е от значение за декларацията. Съответната държава, група държави или територия. Когато преференциалният произход на продукт от държава, група държави или територия може да бъде придобит в съответствие с повече от едно правило за произход, доставчиците уточняват правната рамка, използвана за определяне на произхода на стоките (а именно Конвенцията ПЕС) и/или преходните правила за произход).

Когато държава, група държави или територия е договаряща страна по Конвенцията ПЕС и когато правната рамка не е уточнена, по подразбиране се счита, че в декларацията на доставчика е посочено, че за определяне на произхода на стоките е била използвана Конвенцията ПЕС.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точки 2—9 се прилагат от 1 септември 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 339, 30.12.2019 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 202, 19.5.2022 г., стр. 1.


Top