EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2122

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2122 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията (текст от значение за ЕИП)

C/2022/4839

OB L 287, 8.11.2022, p. 101–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2122/oj

8.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/101


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2122 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2022 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (1), и по-специално член 31, параграф 9, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се улеснят комуникацията и сътрудничеството между компетентните органи за целите на Регламент (ЕС) 2020/1503, всеки компетентен орган следва да определи звено за контакт и да съобщи за него на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(2)

От съображения за прозрачност и за да се гарантира добро сътрудничество между различните компетентни органи, е важно да се определи, че компетентните органи, които откажат да предприемат действия във връзка с искане за информация или с искане за сътрудничество по разследване, както е посочено в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503, следва да уведомят запитващия компетентен орган за този отказ и да информират този компетентен орган за причините за отказа.

(3)

Компетентните органи следва да бъдат в състояние да осъществяват ефикасно сътрудничество при извършване на дейностите по надзор, разследване и принудително изпълнение за целите на Регламент (ЕС) 2020/1503. За тази цел е необходимо да се определят общи и единни процедури по отношение на случаите, в които исканото сътрудничество включва вземане на показания. В тези процедури следва да бъдат определени елементите, които компетентните органи трябва да разглеждат, в съответствие с приложимото национално право и с правото на Съюза, когато си сътрудничат при вземането на показания от дадено лице. Тези елементи следва да включват правата на лицето, от което ще се вземат показанията, както и механизмите, даващи възможност на служителите на компетентните органи да работят ефикасно по сътрудничеството. По-специално компетентните органи следва да гарантират защитата на правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, правото на презумпция за невиновност и правото на защита, залегнали в членове 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(4)

Важно е да се гарантира, че компетентните органи реагират ангажирано и ефикасно на исканията за сътрудничество по проверка или разследване на място, включително що се отнася до целесъобразността от съвместно извършване на проверка или разследване на място. Поради това е необходимо да се установят общи и единни процедури за улесняване на комуникацията, консултациите и взаимодействията между запитващия компетентен орган и запитания компетентен орган, както и да се гарантира ефективната защита на правата на лицата, обект на проверка или разследване на място.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на техническите стандарти за изпълнение, представен на Комисията от ЕОЦКП.

(6)

ЕОЦКП не проведе обществени консултации относно проекта на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, тъй като това би било крайно непропорционално на обхвата и въздействието на тези стандарти, като се има предвид, че те се отнасят главно за компетентните органи.

(7)

ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(8)

С Европейския надзорен орган по защита на данните беше извършена консултация в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (3) и той прие своето становище на 1 юни 2022 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Звена за контакт

1.   Компетентните органи определят звена за контакт за целите на сътрудничеството и обмена на информация съгласно член 31 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

2.   Компетентните органи изпращат на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) данните на звената за контакт и уведомяват ЕОЦКП за всякакви промени в тези данни.

3.   ЕОЦКП поддържа актуален списък на всички звена за контакт, определени в съответствие с параграф 1, и актуализира този списък, доколкото е необходимо за нуждите на компетентните органи.

Член 2

Искане за сътрудничество или за обмен на информация

1.   Компетентните органи отправят искане за сътрудничество или за обмен на информация в писмен вид, като използват формуляра, установен в приложение I.

2.   При отправяне на искане за сътрудничество или за обмен на информация запитващите компетентните органи:

а)

посочват подробности относно информацията, която запитващият компетентен орган иска от запитания компетентен орган;

б)

отбелязват, когато е целесъобразно, съображения, свързани с поверителността на исканата информация.

3.   В спешни случаи запитващите компетентни органи могат да отправят искането за сътрудничество или за обмен на информация устно, при условие че впоследствие искането бъде потвърдено в писмен вид и в разумен срок, като се използва формулярът, установен в приложение I, освен ако със запитания компетентен орган е договорено друго.

Член 3

Формуляр за искане за сътрудничество или за обмен на информация

1.   В срок от 10 работни дни от получаването на искане, отправено съгласно член 2, запитаният компетентен орган изпраща потвърждение за получаване на запитващия компетентен орган, като използва формуляра, съдържащ се в приложение II, и, когато е възможно, посочва очаквана дата на отговор.

2.   Когато запитаният компетентен орган има съмнения относно точното естество на исканото сътрудничество или на искания обмен на информация, той изисква допълнителни разяснения във възможно най-кратък срок, като използва всички подходящи средства, устни или писмени.

Член 4

Отговор на искане за сътрудничество или за обмен на информация

1.   Когато отговаря на искане, отправено съгласно член 2, запитаният компетентен орган:

а)

отговаря писмено, като използва формуляра, установен в приложение III;

б)

предприема всички разумни мерки в рамките на своите правомощия, за да предостави исканото съдействие или информация;

в)

действа незабавно и по начин, който гарантира, че всички необходими регулаторни действия могат да бъдат изпълнени своевременно, като отчита сложността на искането и необходимостта от включването на трети лица или на друг компетентен орган.

2.   В спешни случаи запитаният компетентен орган може да отговори на искането за сътрудничество или за обмен на информация устно, при условие че впоследствие отговорът бъде изпратен писмено в разумен срок, като се използва формулярът, установен в приложение III, освен ако със запитващия компетентен орган е договорено друго.

Член 5

Средства за комуникация

1.   Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, всички формуляри, които се използват съгласно настоящия регламент, се предават в писмена форма по пощата или по електронен път.

2.   При определянето на най-подходящите средства за комуникация във всеки конкретен случай, запитващият компетентен орган надлежно взема предвид съображенията за поверителност, времето, необходимо за размяна на кореспонденция, обемът на предаваните материали, както и достъпността на информацията.

3.   Компетентните органи гарантират запазването на пълнотата, целостта и поверителността на информацията, предмет на обмена, по време на предаването.

Член 6

Процедури за обработване и изпълнение на искане за сътрудничество или за обмен на информация

1.   Запитващият компетентен орган отговаря своевременно на всяко искане за разяснения на запитания компетентен орган, както е посочено в член 3, параграф 2.

2.   Запитаният компетентен орган уведомява запитващия компетентен орган, ако смята, че отговорът ще се забави с повече от 5 работни дни след очакваната дата на отговор, посочена в потвърждението за получаване на искането съгласно член 3, параграф 1.

3.   Ако запитващият компетентен орган е определил искането като спешно, запитаният компетентен орган и запитващият компетентен орган се споразумяват за честотата, с която запитаният компетентен орган ще предоставя на запитващия компетентен орган актуална информация за хода на обработването на искането и за очакваната дата на отговор.

4.   Запитаният компетентен орган и запитващият компетентен орган си сътрудничат за преодоляването на всички трудности, които възникват при изпълнението на искането.

5.   Когато е целесъобразно, компетентните органи предоставят обратна връзка помежду си относно полезността на получената помощ, резултата по случая, във връзка с който е поискана помощта, както и относно възникнали проблеми при предоставянето ѝ.

Член 7

Уведомление за отказ за действие по искането за сътрудничество или обмен на информация

Когато в съответствие с член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503 запитаният компетентен орган откаже да предприеме действия, изцяло или частично, по дадено искане, както е посочено в член 2 от настоящия регламент, в срок от 15 работни дни от получаването на искането той уведомява писмено запитващия компетентен орган за отказа си за действие, като използва формуляра, установен в приложение IV.

Член 8

Процедури за искане за сътрудничество, засягащо вземането на показания

1.   Когато искането за сътрудничество, както е посочено в член 2, включва вземане на показания от дадено лице, запитващият компетентен орган и запитаният компетентен орган, в съответствие с приложимото национално право, оценяват и вземат предвид всички изброени по-долу елементи:

а)

правата на лицето, от което ще се вземат показанията, в съответствие с приложимото национално право и правото на Съюза, включително Хартата на основните права на Европейския съюз;

б)

правата на лицето, свързани с езика на показанията, и възможните езикови комбинации за осигуряване на превод;

в)

ролята на служителите на запитания орган и на запитващия орган при вземането на показания;

г)

дали лицето, от което ще се вземат показанията, има право на помощ от процесуален представител, и ако да — обхвата на помощта от страна на процесуалния представител в хода на вземането на показанията, включително по отношение на евентуални записи или протоколи на показанията;

д)

дали показанията ще бъдат взети на доброволна или на задължителна основа;

е)

дали въз основа на наличната информация към момента на искането лицето, от което ще се вземат показанията, е свидетел по административно или съдебно разследване или е обект на такова разследване;

ж)

дали въз основа на наличната информация към момента на искането показанията биха могли да се използват или са предназначени да бъдат използвани при съдебно производство;

з)

записването на показанията и приложимите процедури, включително дали записът ще се извършва в реално време, или показанията ще бъдат обобщени в писмени протоколи или документирани чрез аудио или аудио-визуален запис;

и)

процедурите за удостоверяване или потвърждаване на показанията от страна на лицето, което ги предоставя, включително дали това се извършва след вземането на показанията;

й)

процедурите за предоставяне на показанията на запитващия компетентен орган, включително искания формат и срокове.

2.   Запитаният компетентен орган и запитващият компетентен орган гарантират наличието на механизми за ефективна работа на своите служители, които им позволяват да се споразумяват относно предоставянето на допълнителна информация, която може да се окаже необходима, включително по отношение на следното:

а)

планирането на сроковете;

б)

списъка от въпроси, които ще бъдат зададени на лицето, от което ще се вземат показанията, и неговия преглед;

в)

организирането на пътуване или видеоконференция, включително гарантиране, че когато е необходимо, съответните компетентни органи ще могат да се срещнат, за да обсъдят въпроса преди вземането на показанията;

г)

осигуряването на превод.

Член 9

Процедури за искане за сътрудничество относно проверка или разследване на място

1.   Когато искането за сътрудничество, посочено в член 2, се отнася до извършването на проверка или разследване на място, запитващият компетентен орган и запитаният компетентен орган се консултират помежду си относно най-добрия начин за удовлетворяване на това искане, включително относно основателността на провеждането на съвместна проверка или на съвместно разследване на място.

2.   За целите на консултацията, посочена в параграф 1, компетентните органи вземат предвид всички изброени по-долу елементи:

а)

съдържанието на искането, включително целесъобразността от съвместно извършване на разследването или проверката на място;

б)

дали компетентните органи провеждат самостоятелно свои собствени проучвания по въпроси с трансгранично въздействие и дали е по-уместно осъществяването на съвместно сътрудничество по отношение на тези въпроси;

в)

правната и регулаторната рамка, приложима във всяка от юрисдикциите на компетентните органи, като се гарантира, че и двата компетентни органи разбират добре потенциалните правни и други ограничения върху тяхното поведение и върху евентуално последващо производство, включително въпроси, свързани с принципа ne bis in idem и със защитата на правата на лицата, обект на проверката или разследването на място;

г)

управлението и ръководството, необходими за извършването на разследването или на проверката на място;

д)

разпределянето на ресурси и назначаването на служители, отговарящи за извършване на разследванията или проверките на място;

е)

възможността за изготвяне на съвместен план за действие и времеви график на задачите на всеки орган;

ж)

действията, които се предприемат, съвместно или поотделно, от компетентните органи;

з)

взаимното споделяне на събраната информация и докладване на резултатите от отделните предприети действия.

3.   Когато запитаният компетентен орган извършва проверката или разследването на място самостоятелно, както е посочено в член 31, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1503, той своевременно информира запитващия компетентен орган за напредъка на проверката или разследването и своевременно представя своите констатации.

а)

Компетентните органи, които решат да извършат съвместно разследване или съвместна проверка на място, както е посочено в член 31, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2020/1503:

б)

водят непрекъснат диалог с цел координиране на процеса на събиране на информация и установяването на фактите;

в)

работят в тясно сътрудничество и си оказват съдействие при провеждането на разследването или на проверката на място;

г)

определят конкретните законови изисквания, обуславящи предмета на разследването или проверката на място;

д)

съдействат си взаимно във връзка с последващите изпълнителни производства, доколкото законът позволява това, включително като координират евентуални производства или други действия по принудително изпълнение, свързани с резултатите от разследването или проверката на място или, когато е целесъобразно, с перспективите за постигане на споразумение;

е)

когато е уместно, се споразумяват за всички изброени по-долу елементи:

ж)

съставянето на съвместен план за действие, в който се определят същността, естеството и времевият график на дейностите, които се предприемат, включително разпределението на отговорностите за постигането на резултатите от дейностите, като се отчитат съответните приоритети на всеки орган;

з)

установяването и оценката на всякакви приложими законови ограничения или пречки, както и на всякакви различия в процедурите по отношение на действията по разследване или принудително изпълнение или на всяко друго производство, включително правата на лицата — обект на разследване;

и)

установяването и оценката на специфични задължения за опазване на адвокатската тайна, които може да имат въздействие върху процедурата по разследване, както и върху изпълнителното производство, включително самоуличаването;

й)

стратегията относно информацията за обществеността и пресата;

к)

предназначението на информацията, обменена по време на съвместното разследване или на съвместната проверка на място.

Член 10

Непоискан обмен на информация

1.   Компетентен орган, който разполага с информация, която смята, че би била от полза за друг компетентен орган при изпълнението на задълженията му съгласно Регламент (ЕС) 2020/1503, предава тази информация писмено, като използва формуляра, установен в приложение III.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, ако компетентният орган, изпращащ информацията, смята, че информацията трябва да бъде изпратена спешно, той може първоначално да я съобщи устно, при условие че впоследствие тя бъде предадена в разумен срок, като се използва формулярът, установен в приложение III, освен ако с компетентния орган, получаващ информацията, е договорено друго.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр на искания за сътрудничество или за обмен на информация

Искане за сътрудничество или за обмен на информация

Референтен номер: …

Дата: …

Обща информация

ОТ:

Държава членка:

Запитващ компетентен орган:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка:

Получател:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

Уважаеми [въведете съответното име],

В съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета (1) е необходимо Вашето съдействие във връзка с въпроса/въпросите, изложен/и подробно по-долу.

Ще Ви бъда благодарен/благодарна, ако получа отговор на горното искане до [въведете ориентировъчна дата на отговора, а в случай на спешно искане — крайния срок за предоставяне на информацията] или, ако това не е възможно, информация кога смятате, че ще бъдете в състояние да предоставите исканото съдействие.

Вид на искането

Поставете отметка в съответните полета:

Дейности по надзор (предоставяне на информация, вземане на показания и др.)

Разследване или проверки на място

Принудително изпълнение

Процедура по лицензиране

Основания за искането

[Въведете разпоредбите на секторното законодателство, съгласно които запитващият орган е компетентен по отношение на предмета на искането]

Искането се отнася [за сътрудничество] или [за обмен на информация] относно

[Въведете описание на предмета на искането, целта, за която се иска сътрудничеството или обмена на информация, фактите, на които се основава разследването и които са в основата на искането, и обяснение за ползите от тях]

В допълнение към …

[Ако е приложимо, моля, въведете данните на предходното искане, за да може то да бъде открито]

Дейности по надзор (предоставяне на информация, вземане на показания)

Предоставяне на информация

а)

Моля, представете подробно описание на конкретната информация, която се иска, и причините, обуславящи нейната полезност, както и списък на лицата, ако са известни, за които се счита, че притежават исканата информация, и/или на местата, откъдето тази информация може да бъде получена.

б)

Ако искането се отнася за сътрудничество или обмен на информация, свързано/а с конкретна прехвърлима ценна книга, допуснат инструмент за целите на колективното финансиране или заем по предложение за колективно финансиране, моля, предоставете следната информация:

Идентификационен код на предложението за колективно финансиране: …

[Въведете точно описание на предложението за колективно финансиране, включително идентификационния код, посочен в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2119 на Комисията (2) ]

Личен идентификационен код: …

[Въведете самоличността на всяко лице, свързано с предложението за колективно финансиране и/или със съответния доставчик на услуги за колективно финансиране]

Дата: …

[Въведете датата, на която предложението за колективно финансиране е предоставено на платформата за колективно финансиране]

в)

Ако искането се отнася за информация, свързана със стопанската дейност или с дейността на дадено лице, моля, посочете възможно най-точната информация с оглед идентифицирането на това лице.

г)

Ако съществуват специални съображения във връзка с чувствителността на исканата информация (включително поради съображения, свързани с разследването), моля да укажете, че информацията, съдържаща се в искането, е чувствителна, както и всякакви специални предпазни мерки, които трябва да се предприемат при нейното събиране.

д)

Моля, предоставете допълнителна информация, ако има такава.

[Посочете дали запитващият компетентен орган е осъществил или ще осъществи контакт с друга институция или правоприлагащ орган в неговата държавата членка във връзка с предмета на искането или дали съществува друг орган, който по информация на запитващия орган проявява активен интерес към предмета на искането]

е)

В случай на спешно искане и когато се налага да бъдат определени крайни срокове, моля, представете пълна обосновка на спешността на искането и разяснение на всички крайни срокове, в рамките на които запитващият компетентен орган е поискал да получи информацията.

Вземане на показания

Моля, посочете:

а)

Показания: под клетва ☐/чрез официална декларация ☐, когато е допустимо, нито едно от двете ☐

б)

Необходимост от вземането на показания и с каква цел се вземат:

в)

Име на лицето (лицата), от което (които) ще се вземат показания:

[Въведете данните на лицата, от които ще се вземат показания, за да може, когато е приложимо, запитаният орган да започне процедура по призоваване]

г)

Подробно описание на исканата информация, включително предварителен списък с въпроси (ако е наличен към момента на подаване на искането).

д)

Всякаква допълнителна информация, която би била от полза:

[Дали запитващият компетентен орган иска неговият персонал да участва във вземането на показания; въведете подробности за участващите длъжностни лица на запитващия компетентен орган и, когато е уместно, описание на всички законови и процедурни изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да се гарантира допустимостта на показанията в юрисдикцията на запитващия компетентен орган]

Проверка или разследване на място

Ако искането се отнася за проверка или разследване на място, моля, предоставете информация, която да даде възможност на получателя да прецени кои от действията, посочени в член 31, параграф 4, втора алинея, букви а)—д) от Регламент (ЕС) 2020/1503, може да предприеме и дали може да има интерес да участва в съвместна проверка или разследване на място. Моля, предоставете също информация относно предложението на запитващия компетентен орган за проверката или за разследването, неговите мотиви и ползите за получателя.

[Включете цялата необходима информация, за да дадете възможност на получателя на искането да предостави необходимата помощ, според случая]

Принудително изпълнение

а)

Моля, представете подробно описание на конкретната информация, която се иска, и причините, обуславящи нейната полезност.

б)

Ако искането се отнася за сътрудничество или обмен на информация, свързано/а с конкретна прехвърлима ценна книга, допуснат инструмент за целите на колективното финансиране или заем по предложение за колективно финансиране, моля, предоставете следната информация:

Идентификационен код на предложението за колективно финансиране: …

[Въведете точно описание на предложението за колективно финансиране, включително идентификационния код, посочен в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2119 на Комисията]

Личен идентификационен код: …

[Въведете самоличността на всяко лице, свързано с предложението за колективно финансиране и/или със съответния доставчик на услуги за колективно финансиране]

Дата: …

[Въведете датата, на която предложението за колективно финансиране е предоставено на платформата за колективно финансиране]

Процедура по лицензиране

а)     Предмет:

б)     Информация относно процедурата по лицензиране:

в)     Информация относно други участващи компетентни органи:

[Моля, изложете информацията тук или посочете приложените документи, в които може да бъде открита]

г)     Искана информация:

[Моля, опишете конкретната поискана информация, включително съответните поискани документи, посочвайки причините, поради които тази информация е необходима за разглеждането на заявлението за лицензиране]

д)     Всякаква допълнителна информация, която би била от полза:

[Въведете всякаква друга относима информация. Ако съществуват специални съображения във връзка с чувствителността на исканата информация, моля да укажете, че информацията, съдържаща се в искането, е чувствителна, както и всякакви специални предпазни мерки, които трябва да се предприемат при нейното събиране.]

Всички предоставени лични данни се обработват от ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и от съответните компетентни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. По-специално, както ЕОЦКП, така и съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от ГЛАВА III „Права на субекта на данни“ от тези регламенти.

С уважение,

[подпис]


(1)  Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/2119 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за основния информационен документ за инвестицията (Вж. стр. 63 от настоящия брой на Официален вестник.).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за потвърждаване на получаването на искането

Потвърждение за получаване

Референтен номер:

Дата:

ОТ:

Държава членка:

Получател:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка:

Запитващ компетентен орган:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

Уважаеми [въведете съответното име]

С настоящото потвърждаваме, че получихме Вашето искане [въведете референтния номер на искането] на [въведете дата на получаване на искането за сътрудничество или на искането за информация].

Очаквана дата на отговор: …

Всички предоставени лични данни се обработват от ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и от съответните компетентни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. По-специално, както ЕОЦКП, така и съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от ГЛАВА III „Права на субекта на данни“ от тези регламенти.

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр за отговор на искане за сътрудничество или за обмен на информация и на непоискан обмен на информация

[Отговор на искане за сътрудничество или за обмен на информация] [Непоискан обмен на информация]

Референтен номер:

Дата:

Обща информация

ОТ:

Държава членка:

Запитващ компетентен орган:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка:

Получател:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

Уважаеми [въведете съответното име]

Потвърждаваме, че Вашето искане от [дд.мм.гггг] с референтен номер [въведете референтния номер на искането] е обработено от нас [не е приложимо в случай на непоискан обмен на информация].

Събрана информация

[Ако информацията е събрана, моля, посочете я тук или разяснете как тя ще бъде предоставена.]

[В случай на непоискан обмен на информация, моля, посочете информацията, която се предоставя, без да е поискана].

[Предоставената информация е поверителна и се оповестява пред [въведете наименованието на запитващия компетентен орган] в съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета (1) , при условие че ще остане поверителна в съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.] [или] [Предоставената информация може да бъде оповестена съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.]

[Въведете наименованието на запитващия или на получаващия компетентен орган] спазва изискванията, определени в член 35 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

Когато е уместно, моля, обяснете какви разяснения са Ви необходими във връзка с конкретната искана информация:

Моля, посочете, по собствена инициатива, всяка съществена информация, която би могла да подпомогне допълнително сътрудничеството или обмена на информация за целите на искането:

Всички предоставени лични данни се обработват от ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и от съответните компетентни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. По-специално, както ЕОЦКП, така и съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от ГЛАВА III „Права на субекта на данни“ от тези регламенти.

С уважение,

[подпис]


(1)  Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Формуляр за уведомление за отказ

Уведомление за отказ

Референтен номер:

Дата:

ОТ:

Държава членка:

Запитващ компетентен орган:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

ДО:

Държава членка:

Получател:

Адрес:

(Данни на звеното за контакт)

Наименование:

Телефонен номер:

Електронна поща:

Уважаеми [въведете съответното име]

С настоящото Ви уведомяваме, че отказваме да предприемем действия по Вашето искане [въведете референтния номер на искането] поради изключителни обстоятелства в съответствие с член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Позоваваме се на следното изключително обстоятелство за този отказ да предприемем действия по Вашето искане

[Въведете описание на съответното обстоятелство в съответствие с член 31, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2020/1503].

Решението ни да откажем да предприемем действия по Вашето искане се основава на следната(ите) причина(и)

[Въведете всички причини за отказа на получателя да предприеме действия по искането на запитващия компетентен орган за сътрудничество или по искането за информация, като се има предвид изключителното обстоятелство, на което се основава отказът]

Всички предоставени лични данни се обработват от ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и от съответните компетентни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. По-специално, както ЕОЦКП, така и съответните компетентни органи гарантират, че цялата съответна информация относно обработването на лични данни е предоставена на субектите на данни в съответствие с раздел 2 „Информация и достъп до лични данни“ от ГЛАВА III „Права на субекта на данни“ от тези регламенти.

С уважение,

[подпис]


(1)  Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 1).


Top