EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2118

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2118 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно индивидуалното управление на портфейл от заеми от страна на доставчици на услуги за колективно финансиране, с които се определят елементите на метода за оценка на кредитния риск, информацията за всеки отделен портфейл, която трябва да бъде оповестявана пред инвеститорите, както и политиките и процедурите, изисквани във връзка с фондовете за непредвидени обстоятелства (текст от значение за ЕИП)

C/2022/4841

OB L 287, 8.11.2022, p. 50–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2118/oj

8.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/50


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2118 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно индивидуалното управление на портфейл от заеми от страна на доставчици на услуги за колективно финансиране, с които се определят елементите на метода за оценка на кредитния риск, информацията за всеки отделен портфейл, която трябва да бъде оповестявана пред инвеститорите, както и политиките и процедурите, изисквани във връзка с фондовете за непредвидени обстоятелства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (1), и по-специално член 6, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Когато инвестират в портфейл от заеми, предлагани от доставчик на услуги за колективно финансиране, инвеститорите не избират проектите, в които ще инвестират средствата си, а избират по-скоро определени параметри и рискови показатели, като оставят на доставчика на услугата за колективно финансиране задачата да разпредели средствата по съответния начин. Поради това доставчикът на услуги за колективно финансиране следва да оповестява на потенциалните и настоящите инвеститори информация на подходящото ниво, което дава възможност на тези инвеститори да са достатъчно информирани за възвръщаемостта и рисковете от проектите и да вземат информирани решения.

(2)

За да се намали информационната асиметрия между доставчиците на услуги за колективно финансиране и инвеститорите, на инвеститорите следва да бъде предоставена цялата необходима информация за състава на портфейла, включително проектите, в които се инвестират техните средства, както и качеството на заемите, с които се финансират тези проекти. Това би следвало да даде възможност на инвеститорите да разбират по-добре и да сравняват ефективността и рисковете на различните портфейли, предлагани на една и съща платформа или на алтернативни платформи.

(3)

Инвеститорите са изложени не само на рискове, свързани с проектите или със заемите, в които са инвестирани средствата им, но и с начина, по който доставчикът на услуги за колективно финансиране оценява риска от тези заеми и проекти и управлява подбора на заеми за портфейла. Особено ефективно в това отношение може да бъде извършването на стрес тестове на портфейла и анализ на чувствителността на отделните заеми и на отделния създател на проекта при предоставянето на задълбочена и пълна оценка на инвестициите. Следователно е уместно, когато доставчикът на услуги за колективно финансиране провежда такива стрес тестове, резултатите от тези анализи да бъдат оповестявани на инвеститорите.

(4)

За да се гарантира ефективна прозрачност, информацията за елементите, които трябва да бъдат включени от доставчика на услуги за колективно финансиране в метода, използван за извършване на оценки на кредитния риск, следва да бъде оповестена по подходящ начин. Това ще даде възможност на инвеститорите да разберат дали доставчиците на услуги за колективно финансиране следват адекватен и пруденциален подход в процеса на оценка на устойчивостта на финансираните проекти, достъпността на заемите за създателите на проектите и състава на индивидуалните заеми в даден структуриран портфейл.

(5)

Доставчикът на услуги за колективно финансиране може да разчита на специален фонд за непредвидени обстоятелства, за да компенсира инвеститорите за загубите, които могат да понесат, в случай че създателите на проектите не погасят заемите си. Инвеститорите следва да бъдат информирани, че самото съществуване на такъв фонд за непредвидени обстоятелства не предоставя гаранция, че инвестицията може да се смята за безрискова и че ще им бъдат върнати средствата, в случай че заемът, който са финансирали, е в неизпълнение, тъй като доставчикът на услуги за колективно финансиране разполага с пълна свобода на преценка при вземането на решение относно всякакви плащания. За да се гарантира адекватна защита на инвеститорите, е важно доставчиците на услуги за колективно финансиране да разполагат с подходящи политики и управленски процедури, когато управляват фондове за непредвидени обстоятелства, пряко или чрез трета страна доставчик.

(6)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕБО в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и представени на Комисията.

(7)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите за регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(8)

С Европейския надзорен орган по защита на данните беше извършена консултация в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (3) и той прие своето становище на 1 юни 2022 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Точност и надеждност на информацията, която трябва да се предоставя на инвеститорите

1.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират, че информацията, предоставяна на инвеститорите съгласно член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 2020/1503, е точна, надеждна и се актуализира редовно.

2.   За целите на параграф 1 доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират, че:

а)

данните, използвани за извършване на оценките на кредитоспособността, посочени в глава II от настоящия регламент, са последователни, пълни и подходящи;

б)

техниките за измерване са съобразени със сложността и нивото на рисковете, свързани с отделните проекти за колективно финансиране и/или с портфейлите, основани са на надеждни данни и подлежат на периодично валидиране; както и че

в)

процедурите, свързани с управлението на данните, са стабилни, добре документирани, надеждни и се актуализират редовно.

Член 2

Формат на информацията, която трябва да се оповестява

1.   За целите на глава II информацията, която се предоставя на инвеститорите, трябва да бъде лесно достъпна в специален раздел на уебсайта на доставчика на услуги за колективно финансиране, който е ясно разграничим от маркетинговите съобщения.

2.   За целите на глава III информацията, предоставяна на отделните инвеститори относно техния портфейл от заеми, се предоставя на защитена страница на уебсайта на доставчика на услуги за колективно финансиране, достъпът до която се осъществява чрез лична идентификация.

3.   Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се представя по начин, който е лесен за четене, и се изразява по начин и на език, който улеснява нейното разбиране. Когато могат да се използват обикновени думи, техническите термини се избягват, а когато се използват технически термини, те се обясняват.

ГЛАВА II

Елементи, включително формат, които трябва да бъдат включени в описанието на метода за оценка на кредитния риск

Член 3

Кредитен риск на отделните проекти за колективно финансиране

Предоставеното на инвеститорите описание на метода за оценка на кредитния риск на отделните проекти за колективно финансиране в рамките на портфейл, както е посочено в член 6, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1503, съдържа всички изброени по-долу елементи:

а)

критериите и основните финансови показатели, използвани за установяване на осъществимостта и устойчивостта на бизнес плановете на отделните проекти за колективно финансиране;

б)

анализ на очакваните парични потоци от проектите за колективно финансиране и оценка на това доколко сигурни са тези очаквани парични потоци през различни времеви хоризонти;

в)

анализ на характеристиките, включително степента на конкуренция, на бизнес сектора, в който работят създателите на проектите;

г)

оценка на знанията, опита, репутацията и капацитета на създателите на проектите за управление на стопанските дейности в специфичния сектор на проекта;

д)

процедурите по отношение на приемането и признаването на обезпечение или гаранция и мерки за ограничаване на кредитния риск, когато е приложимо;

е)

вида на погасителния план на заема и честотата на вноските;

ж)

процедурите за отнасяне на всеки заем, свързан с проект, към подходяща рискова категория, както е определено в рамката за управление на риска;

з)

източника и вида на данните, използвани за целите на букви а)—ж).

Член 4

Кредитен риск на ниво портфейл на инвеститор

1.   В предоставеното на инвеститорите описание на метода за оценка на кредитния риск на ниво портфейл на инвеститора, посочено в член 6, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2020/1503, се съдържа обяснение за това по какъв начин, в рамките на процеса по съставяне на портфейла, следните елементи са взети предвид:

а)

разпределението на заемите в съответствие с падежа им в рамките на същия портфейл;

б)

лихвеният процент за всеки заем от същия портфейл;

в)

делът на заемите в един портфейл, отпуснати на един и същ създател на проект или на група свързани създатели на проекти;

г)

делът на заемите в един портфейл, отпуснати на създатели на проекти, установени или извършващи дейност в една и съща юрисдикция или географска област;

д)

делът на заемите в един портфейл, отпуснати на създатели на проекти, извършващи дейност в един и същ стопански сектор;

е)

делът на заемите, отнесени към една и съща категория риск;

ж)

използваният метод за оценка на корелацията на рисковете в рамките на един и същ портфейл.

2.   За целите на параграф 1, буква в) група свързани създатели на проекти означава всяко от изброените по-долу:

а)

две или повече физически или юридически лица, които носят общ риск, защото едно от тях, пряко или непряко, има контрол върху другото или другите;

б)

две или повече физически или юридически лица, които се разглеждат като носещи общ риск, тъй като са взаимосвързани до степен, в която ако едно от тях има финансови проблеми, другото или всички останали вероятно също ще имат затруднения при намирането на финансиране или при погасяването на задълженията си.

3.   Доставчик на услуги за колективно финансиране, който рекламира конкретна целева норма на възвръщаемост на инвестицията за даден портфейл, оповестява процедурата, използвана за подбор на отделните заеми, които се включват в портфейла.

Член 5

Кредитен риск на създателите на проекти

Предоставеното на инвеститорите описание на метода, използван за оценка на кредитния риск на създателите на проекти, както е посочено в член 6, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/1503, съдържа следните елементи:

а)

процедурите за одобряване на кредита и процесите за мониторинг;

б)

процедурите за определяне на кредитния рейтинг на създателя на проекта, когато е приложимо;

в)

процедурите за използване на външни рейтинги за оценка на кредитоспособността на създателя на проекта;

г)

процедурите по отношение на приемането и признаването на обезпечение или гаранция и мерки за ограничаване на кредитния риск, когато е приложимо;

д)

процедурите и данните, използвани за оценка на финансовата история на създателя на проекта, и процедурите, които трябва да се следват, в случай че създателят на проекта не успее или откаже да предостави необходимата информация.

Член 6

Използване на модели

1.   За целите на член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) 2020/1503 доставчиците на услуги за колективно финансиране предоставят подходяща информация за моделите, включени в метода, използван за оценка на кредитния риск на проекти за колективно финансиране, за оценка на кредитоспособността на създателите на проекти, за процесите на одобрение и мониторинг на кредитите и за състава на портфейлите, включително всички изброени по-долу аспекти:

а)

източника на използваните входни данни за моделите;

б)

използваната рамка за осигуряване на качеството на входните данни;

в)

наличието на подходящи управленски процедури за проектирането и използването на такива модели;

г)

рамката, с която се гарантира, че качеството на крайния продукт на модела се оценява редовно и се валидира, и когато е уместно, се преразглежда.

2.   Когато се използват автоматизирани модели като част от метода за оценка на кредитния риск на проекти за колективно финансиране, за оценка на кредитоспособността на създателите на проекти, за процесите на одобрение и мониторинг на кредитите или за състава на портфейлите, доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват всички изброени по-долу аспекти:

а)

по какъв начин използването на автоматизирани модели е подходящо за размера, естеството и сложността на видовете проекти за колективно финансиране, подбрани за портфейла на инвеститора;

б)

условията за прилагане на автоматизирано вземане на решения при процесите на одобрение и мониторинг на кредити, включително установяване на заеми, сегменти и лимити, за които е разрешено автоматизирано вземане на решения.

Член 7

Информация за стрес тестове и анализ на чувствителността

Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които провеждат стрес тестове и извършват анализ на чувствителността, предоставят на инвеститорите информация за всички изброени по-долу аспекти:

а)

на ниво притежател на отделен заем и създател на отделен проект — всички анализи на чувствителността, извършени с цел отразяване на потенциално отрицателни бъдещи пазарни и специфични събития, които са от значение за вида и целта на заема;

б)

на ниво портфейл — процедурите и информационните системи за стрес тестове, които се провеждат за оценка на устойчивостта на портфейла през икономическия цикъл и при различни сценарии.

ГЛАВА III

Информация, която трябва да бъде предоставяна за всеки отделен портфейл

Член 8

Изчисляване на среднопретегления годишен лихвен процент

1.   За изчисляването на среднопретегления годишен лихвен процент по заеми в даден портфейл, както е посочено в член 6, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2020/1503, доставчиците на услуги за колективно финансиране изчисляват средната стойност на годишния лихвен процент по всеки заем, от който се състои портфейлът, претеглена спрямо непогасената сума на заемите в портфейла.

2.   За да се изчисли среднопретегленият годишен лихвен процент по параграф 1, доставчиците на услуги за колективно финансиране осигуряват всички изброени по-долу условия:

а)

знаменателят да се състои от сбора на условната сума на всеки заем, включен в портфейла;

б)

числителят да се състои от сбора от произведенията на:

i)

условната сума на всеки заем;

ii)

годишния лихвен процент на всеки заем, включен в портфейла;

3.   За целите на параграф 2, буква б), подточка ii) годишният лихвен процент съответства на някое от изброените по-долу:

а)

при фиксиран лихвен процент — годишния лихвен процент, посочен в договора за заем;

б)

при променлив лихвен процент — лихвения процент, който е в сила към момента на публикуване на среднопретегления годишен лихвен процент, като се вземе предвид горната граница, ако е посочена в договора за заем;

в)

в случаите, в които заемът е разделен на траншове с различни лихвени проценти — среднопретеглените лихвени проценти, посочени в договора за заем.

Член 9

Разпределение на заемите по рискови категории

1.   За изчисляването на разпределението на заемите по рискови категории в абсолютна стойност и като процент, както е посочено в член 6, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/1503, доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират отнасянето на всеки отделен заем към съответната рискова категория, определена в рамката за управление на риска въз основа на стабилни и добре дефинирани критерии, както е посочено в член 4, параграф 4, буква е) от Регламент (ЕС) 2020/1503, и член 19, параграф 7, буква г) от посочения регламент.

2.   За целите на параграф 1 и за всяка рискова категория се прилагат следните определения:

а)

разпределението на заемите по рискови категории в абсолютни стойности се отнася до сбора от условната сума на всеки заем от същата рискова категория.

б)

разпределението на заемите по рискови категории в проценти се отнася до съотношението между:

i)

сбора на условната сума на всеки заем от същата рискова категория;

ii)

общата условна сума на всички заеми в рамките на портфейла.

3.   За оповестяването на информация пред инвеститорите доставчиците на услуги за колективно финансиране установяват и поддържат ясни и ефективни политики и процедури за определяне на рисковите категории.

Член 10

Основна информация за всеки заем, включен в портфейла

1.   Основната информация за всеки заем, от който се състои даден портфейл, посочена в член 6, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) 2020/1503, съдържа всички изброени по-долу аспекти:

а)

сумата на заема, включително последното неизплатено салдо;

б)

валутата, в която се отпуска заемът;

в)

субекта, отговорен за обслужването на заема, включително неговото юридическо наименование, регистрационен номер и място на регистрация, седалище и данни за контакт, както и неговата политика за обслужване;

г)

самоличността на създателя на проекта, включително неговото юридическо наименование, държавата на учредяване и регистрационния номер, адреса на неговото седалище и неговия корпоративен уебсайт;

д)

структурата на собствеността на създателя на проекта;

е)

целта на заема, чрез добавяне на кратко описание на проекта за колективно финансиране;

ж)

лихвения процент или друго обезщетение, предвидено в заема, за всяка година до падежа, а когато лихвеният процент или другото обезщетение не са пряко достъпни — методът на изчисление;

з)

падежа на заема;

и)

съответната рискова категория, към която е отнесен заемът в съответствие с рамката за управление на риска, посочена в член 4, параграф 4, буква е) от Регламент (ЕС) 2020/1503;

й)

погасителния план на главницата и лихвите по заема;

к)

спазването от страна на създателя на проекта на погасителния план за плащане на вноските по заема, като се посочва всяко просрочено плащане или неизпълнение на задълженията, както е посочено в член 1, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2115 на Комисията (4);

л)

процента от сумата на проекта за колективно финансиране, който се финансира от инвеститора чрез заема, изразен като съотношението между:

i)

условната сума на заема;

ii)

общата сума на проекта за колективно финансиране.

2.   В информацията, която се предоставя за всеки включен в даден портфейл заем, се посочва дали даден създател на проект има повече от един проект за колективно финансиране чрез доставчик на услуги за колективно финансиране, и включва цялата посочена по-долу информация:

а)

вида на предложението и използвания инструмент за финансиране на проекта;

б)

датата на завършване (минала или очаквана);

в)

условната стойност, заемана от създателя на проекта;

г)

друга относима информация, включително всички други финансови задължения и условни задължения.

3.   Доставчикът на услуги за колективно финансиране изисква от създателя на проекта да предостави информацията, посочена в параграф 2.

4.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране предприемат подходящи стъпки, за да гарантират, че информацията, предоставена от създателите на проекти в съответствие с параграф 3, е точна, надеждна и актуална.

Член 11

Информация относно мерки за ограничаване на риска

1.   За целите на член 6, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2020/1503 „мярка за ограничаване на риска“ означава техника, използвана от създателя на проекта за намаляване на кредитния риск, свързан с даден заем, която може да бъде под някоя от следните форми:

а)

„обезпечена кредитна защита“, което означава техника за ограничаване на риска, при която намаляването на кредитния риск, свързан с даден заем, произтича от правото на инвеститора, в случай на неизпълнение на заема или при настъпване на други определени кредитни събития, свързани с проекта или със създателя на проекта, да ликвидира или да получи прехвърляне или присвояване, или да задържи определени активи или суми, или да намали сумата на заема;

б)

„необезпечена кредитна защита“, което означава техника за ограничаване на риска, при която намаляването на кредитния риск, свързан с даден заем, произтича от задължението на трета страна да плати сума в случай на неизпълнение на заема или при настъпване на други определени кредитни събития, свързани с проекта или със създателя на проекта.

2.   В случай че заемът е гарантиран чрез обезпечена кредитна защита, както е посочено в параграф 1, доставчикът на услуги за колективно финансиране предоставя цялата посочена по-долу информация:

а)

вида на актива(ите);

б)

най-актуалната оценка на такъв актив/такива активи и сумите, които могат да бъдат ликвидирани, прехвърлени, задържани или присвоени;

в)

метода на оценка;

г)

съотношението между сумата, посочена в буква б), и общата условна сума на заема, изразена като процент.

3.   В случай че заемът е гарантиран чрез необезпечена кредитна защита, както е посочено в параграф 2, доставчикът на услуги за колективно финансиране предоставя най-малко следната информация:

а)

името, адреса и правния характер на третата страна, която действа като доставчик на защита или като гарант;

б)

съотношението между:

i)

условната сума на заема, обезпечен от третата страна;

ii)

общата условна сума на заема, изразена като процент.

4.   За целите на параграфи 2 и 3 доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират следното:

а)

че допустимостта и оценката на всяка мярка за ограничаване на риска се оценяват в съответствие с подходящи политики и процедури, предвидени в рамката за управление на риска, както е посочено в член 4, параграф 4, буква е) от Регламент (ЕС) 2020/1503 и както е посочено в съответствие с член 19, параграф 7, буква г) от посочения регламент;

б)

че в оценката на всяка мярка за ограничаване на риска се вземат предвид всички разходи по продажба, произтичащи от получаването и продажбата на обезпечение.

Член 12

Информация относно неизпълненията по кредитни споразумения от страна на създателя на проекта

1.   За да спазят разпоредбата по член 6, параграф 4, буква е) от Регламент (ЕС) 2020/1503, доставчиците на услуги за колективно финансиране изискват от създателите на проекти да предоставят информация относно неизпълненията по кредитни споразумения за последните пет години.

2.   Когато „кредитно споразумение“ се отнася до споразумение, при което даден инвеститор предоставя на създателя на проекта кредит под формата на заем за конкретен проект за колективно финансиране, се прилагат следните определения:

а)

„неизпълнение“ означава „неизпълнение“ съгласно определението в член 1, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2115;

б)

„кредитно споразумение“ означава споразумение, при което инвеститор предоставя на създателя на проекта кредит под формата на заем за конкретен проект за колективно финансиране.

3.   Информацията за неизпълнението на задълженията, посочена в параграф 1, се предоставя от създателя на проекта на доставчика на услуги за колективно финансиране във всеки от следните случаи:

а)

в момента на отпускане на заема;

б)

веднага след настъпване на събитие на неизпълнение;

в)

до датата на падежа на споразумението за отпускане на кредит, включен в портфейла.

4.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране предприемат подходящи стъпки, за да гарантират, че информацията, предоставена от създателите на проекти в съответствие с параграфи 2 и 3, е точна, надеждна и актуална.

5.   Когато „кредитно споразумение“ означава финансов инструмент, определен в член 4, параграф 1, точка 50) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), и не е налична информация за минали неизпълнения, доставчиците на услуги за колективно финансиране изискват от създателите на проекти да предоставят цялата посочена по-долу информация за последните пет години:

а)

дни в просрочие;

б)

сумата на просрочията

6.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват пред инвеститорите дали източникът на информация, посочен в параграфи 2 и 5, е включен в един или повече от следните елементи, и посочва в кои:

а)

в клетвена декларация от създателя на проекта;

б)

в налична информация в кредитните регистри;

в)

в публично достъпна информация, включително от дружества за събиране на дългове или от агенции за кредитен рейтинг;

г)

друг вид информация.

7.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране предприемат подходящи стъпки, за да гарантират следното:

а)

че информацията, предоставена от създателите на проекти в съответствие с параграф 5, е точна, надеждна и актуална;

б)

че оповестяването пред инвеститорите на информацията, посочена в параграф 5, е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 13

Информация за таксите, платени по отношение на заема от инвеститора, от доставчика на услуги за колективно финансиране или от създателя на проекта

Информацията относно таксите, платени по отношение на заемите, посочени в член 6, параграф 4, буква ж) от Регламент (ЕС) 2020/1503, съдържа всички изброени по-долу елементи:

а)

физическото или юридическото лице, което плаща таксите, включително дали това лице е инвеститорът, доставчикът на услуги за колективно финансиране, създателят на проекта или трета страна;

б)

паричната стойност на таксите;

в)

физическото или юридическото лице, което получава таксите, включително дали това лице е доставчикът на услуги за колективно финансиране или трета страна, в случай че оперативните функции са възложени на външен изпълнител;

г)

всички услуги, заплащани чрез такси, включително абонаментни такси, такси за управление, такси за процеси по събиране на дългове и такси за оттегляне;

д)

метода за изчисляване на таксите, включително дали размерът на таксите представлява процент от условната сума на заема или друга променлива, или фиксирана сума;

е)

график на плащане на таксите.

Член 14

Информация относно оценката на заема

1.   Оценката на заема, посочена в член 6, параграф 4, буква з), за всеки отделен заем отразява вероятната действителна възвръщаемост, определена като дисконтираната годишна възвръщаемост на инвестицията, очаквана от инвеститора към дадена дата на оценка, въз основа на най-новата налична информация.

2.   За целите на параграф 1 изчисляването на вероятната действителна възвръщаемост се основава на следна информация:

а)

лихвения процент или друго обезщетение, предвидено в заема;

б)

доходността до падежа;

в)

прилагането на такси, както е посочено в член 6, параграф 4, буква ж) от Регламент (ЕС) 2020/1503;

г)

очакваните проценти на неизпълнение, определени в съответствие с член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2115;

д)

всички други разходи, платени от създателя на проекта или от инвеститора, или от доставчика на услуги за колективно финансиране във връзка със заема.

3.   Оценката на заема, както е посочено в член 6, параграф 4, буква з) от Регламент (ЕС) 2020/1503, включва оценката на портфейла, в който е включен заемът, изразена като съотношение между следното:

а)

числител, получен от сбора от произведенията на:

i)

условната сума на всеки заем от портфейла;

ii)

съответната вероятна действителна възвръщаемост на всеки заем, от който се състои портфейлът

б)

знаменател, получен от сбора на условната сума на всеки заем, от който се състои портфейлът

ГЛАВА IV

Политики, процедури и организационни договорености, необходими във връзка с фондовете за непредвидени обстоятелства

Член 15

Общи изисквания

1.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които са създали и управляват фонд за непредвидени обстоятелства по отношение на своите дейности, свързани с индивидуалното управление на портфейл от заеми, разполагат с подходящи политики и процедури и организационни договорености, за да гарантират, че фондът за непредвидени обстоятелства се управлява разумно и може да изпълни своите цели.

2.   За целите на параграф 1 политиките, процедурите и организационните договорености, свързани с фонда за непредвидени обстоятелства, се одобряват от управителния орган на доставчика на услуги за колективно финансиране и са в писмена форма, актуализирани и добре документирани.

Член 16

Организационни договорености

1.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране осигуряват стабилна и прозрачна организационна и оперативна структура за всеки фонд за непредвидени обстоятелства, създаден от тях, и разполагат с писменото му описание.

2.   Управителният орган на доставчиците на услуги за колективно финансиране контролира прилагането на управленските и организационните процедури на фонда за непредвидени обстоятелства.

3.   За целите на параграф 2 всички членове на управителния орган на доставчиците на услуги за колективно финансиране:

а)

познават напълно правната, организационната и оперативната структура на фонда за непредвидени обстоятелства и гарантират, че тази структура е в съответствие с одобрените му цели;

б)

са напълно запознати със структурата, отговорностите и разпределението на задачите в рамките на фонда за непредвидени обстоятелства.

4.   Организационната структура на фонда не възпрепятства способността на управителния орган да установява, да контролира и да управлява ефективно рисковете, пред които ще бъде изправен фондът в резултат на дейността си.

Член 17

Политика за управление

1.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране прилагат политика за управление на фонда за непредвидени обстоятелства. С тази политика се гарантира, че договореностите, процесите и механизмите за вътрешно управление са последователни, добре интегрирани и адекватни, за да гарантират доброто функциониране на фонда за непредвидени обстоятелства.

2.   Политиката за управление по параграф 1 съдържа всички изброени по-долу елементи и информация:

а)

целта на фонда за непредвидени обстоятелства;

б)

правната и оперативната структура на фонда за непредвидени обстоятелства, включително дали той се управлява от самия доставчик на услуги за колективно финансиране или от трета страна;

в)

срока на действие на фонда за непредвидени обстоятелства, включително случаите, в които фондът е с неограничен срок.

3.   В случай че фондът за непредвидени обстоятелства се управлява от трета страна, политиката за управление, посочена в параграф 1, съдържа също така всичко изброено по-долу:

а)

състава на управителния орган на фонда за непредвидени обстоятелства;

б)

отговорностите и задълженията на управителния орган на фонда за непредвидени обстоятелства;

в)

описание на компетенциите и уменията на всеки член на управителния орган на фонда за непредвидени обстоятелства;

г)

честотата на заседанията на управителния орган на фонда за непредвидени обстоятелства;

д)

изискванията за докладване между управителния орган на фонда за непредвидени обстоятелства и управителния орган на доставчика на услуги за колективно финансиране;

е)

отговорностите за документирането, управлението и контрола на договореностите за възлагане на външен изпълнител;

ж)

посочването на един или повече висши служители, които са на пряко подчинение на управителния орган на доставчика на услуги за колективно финансиране и които отговарят за управлението и надзора на рисковете, свързани с договореностите за възлагане на външен изпълнител, включително съответната документация.

Член 18

Политика за финансиране

1.   Доставчикът на услуги за колективно финансиране прилага политика за финансиране, за да определи начина на финансиране на фонда за непредвидени обстоятелства и начина на управление на събраните постъпления.

2.   За целите на параграф 1 политиката за финансиране, посочена в параграф 1, съдържа всеки от следните елементи и информация:

а)

всяка първоначална вноска, направена от доставчика на услуги за колективно финансиране към фонда за непредвидени обстоятелства;

б)

вида на таксите, които се събират с цел натрупване във фонда за непредвидени обстоятелства;

в)

критериите, които ръководството на фонда за непредвидени обстоятелства взема предвид при вземането на решение за вида на таксите, които да бъдат наложени;

г)

критериите, които ръководството на фонда за непредвидени обстоятелства взема предвид при вземането на решение за размера на таксите, които да бъдат наложени за всеки заем;

д)

процесът на вземане на решение за определяне на размера и естеството на таксите, които да бъдат наложени;

е)

инвестиционната стратегия, приета от фонда за непредвидени обстоятелства, за инвестиране на средствата под управление;

ж)

законната собственост върху средствата;

з)

как ще бъдат разпределени средствата при падежа на фонда за непредвидени обстоятелства;

и)

как средствата се отделят от други активи, притежавани от доставчика на услуги за колективно финансиране;

й)

как ще бъдат третирани парите, внесени във фонда за непредвидени обстоятелства, в случай на неплатежоспособност на лицето, управляващо фонда за непредвидени обстоятелства.

Член 19

Политика за изплащане на средства

Доставчикът на услуги за колективно финансиране прилага политика за определяне на начина, по който всички изброени по-долу елементи се вземат предвид в решението за пристъпване към изплащане на средства на инвеститорите от фонда за непредвидени обстоятелства:

а)

актуализирано налично салдо на фонда;

б)

делът на заемите, които са в неизпълнение в даден портфейл;

в)

лихвените проценти и падежа на заемите, които са в неизпълнение в даден портфейл;

г)

процедурата, която трябва да се следва, когато се определя дали да се извърши плащане по преценка от фонда за непредвидени обстоятелства;

д)

обстоятелствата, при които фондът за непредвидени обстоятелства може да бъде активиран за изплащането;

е)

критериите, които трябва да се вземат предвид в случай на конкуриращи се или едновременни вземания на инвеститори по едни и същи заеми в неизпълнение.

Член 20

Политика за непрекъснатост на дейността

Доставчиците на услуги за колективно финансиране разработват ясна политика за непрекъснатост на дейността на фонда за непредвидени обстоятелства, за да се гарантира неговата способност за непрекъснато функциониране и да се ограничат възможните загуби в случай на временна или окончателна неизправност.

Член 21

Прозрачност и оповестяване на информация на инвеститорите

1.   Управителният орган на доставчика на услуги за колективно финансиране информира и предоставя на своя персонал актуална информация относно политиките и процедурите на фонда за непредвидени обстоятелства по ясен и последователен начин, поне на нивото, необходимо за изпълнение на задълженията на фонда за непредвидени обстоятелства.

2.   Политиките, процедурите и организационните договорености, които доставчиците на услуги за колективно финансиране трябва да въведат в съответствие с член 6, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/1503, се отразяват последователно в политиката на фонда за непредвидени обстоятелства, посочена в член 6, параграф 5, буква б) от посочения регламент.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/2115 на Комисията от 13 юли 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методологията за изчисляване на процентите на неизпълнение по заеми, предлагани на платформа за колективно финансиране (ОВ L XXХ, дд.мм.гггг, стр. 33).

(5)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).


Top