EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2115

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2115 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методологията за изчисляване на процентите на неизпълнение по заеми, предлагани на платформа за колективно финансиране (текст от значение за ЕИП)

C/2022/4830

OB L 287, 8.11.2022, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2115/oj

8.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/33


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2115 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методологията за изчисляване на процентите на неизпълнение по заеми, предлагани на платформа за колективно финансиране

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (1), и по-специално член 20, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

На инвеститорите трябва да се даде възможност да вземат информирани инвестиционни решения. Тъй като по един проект за колективно финансиране може да бъде предложен повече от един заем, при определяне на методологията за изчисляване на процентите на неизпълнение на проектите, предлагани на платформа за колективно финансиране, е необходимо да се установят правила за изчисляване на процентите на неизпълнение на равнището на всеки отделен заем по определен проект за колективно финансиране, предлаган на платформа за колективно финансиране. Използването на по-прецизно определение за неизпълнението, т.е. на равнището на заема, дава възможност да бъдат обхванати случаи, при които е малко вероятно даден създател на проект да изпълни кредитните си задължения, свързани с един заем, но не и с останалите. Ето защо за изчисляване на процентите на неизпълнение на проекти, предлагани на платформа за колективно финансиране, доставчиците на услуги за колективно финансиране не следва автоматично да разглеждат различните заеми по един и същ проект като заеми в неизпълнение едновременно. Доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да преценят дали определени признаци за неизпълнение са свързани с проекта за колективно финансиране като цяло, а не с конкретен заем. По-специално, когато е налице неизпълнение на значителна част от заемите, свързани с проект за колективно финансиране, доставчиците на услуги за колективно финансиране може да сметнат, че е малко вероятно другите заеми по този проект за колективно финансиране да бъдат изплатени изцяло, без да се предприемат действия, включително усвояване на обезпечение, и да третират и тези заеми като заеми в неизпълнение.

(2)

Необходимо е да се избегне регулаторният арбитраж и да се даде възможност на инвеститорите да сравняват резултатите на доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране, състоящи се в улесняване на отпускането на заеми, и по-специално качеството на проектите, предлагани на платформите за колективно финансиране. Поради това е целесъобразно да се определят елементите, въз основа на които такива доставчици на услуги за колективно финансиране следва да считат, че е настъпило неизпълнение по отношение на заем, предлаган на тяхната платформа за колективно финансиране. Тези доставчици на услуги за колективно финансиране следва да разполагат с ефективни процеси, които им дават възможност да получат необходимата информация, за да установят, без неоправдано забавяне, настъпването на неизпълнението на заеми, предлагани на тяхната платформа за колективно финансиране.

(3)

Съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503 доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране, състоящи се в улесняване на отпускането на заеми, трябва да оповестяват ежегодно процента на неизпълнение на проектите за колективно финансиране, предлагани на техните платформи за колективно финансиране, най-малко за последните 36 месеца и да публикуват декларация за резултатите до четири месеца след края на всяка финансова година, като посочват очаквания и действителния процент на неизпълнение на всички заеми, които са улеснили. С цел да се гарантира, че инвеститорите и потенциалните инвеститори имат достъп до информация със сходни времеви хоризонти за показателите за риск и възвръщаемост във връзка със заемите, предлагани на платформа за колективно финансиране, е необходимо да се осигури съгласуваност с член 180, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и да се използват годишни проценти на неизпълнение като референтна стойност при изчисляването на процентите на неизпълнение. Годишните проценти на неизпълнение представляват делът на заемите, които преминават от редовен статус към статус на неизпълнение най-малко веднъж в рамките на едногодишен период на наблюдение. Ето защо въз основа на очаквания процент на неизпълнение следва да може да се оцени делът на редовните заеми, по които се очаква да настъпи неизпълнение в рамките на едногодишен период на наблюдение. Следователно, за да може прогнозната оценка на такъв очакван процент на неизпълнение да се основава на действителния процент на неизпълнение, изчисляването на действителния процент на неизпълнение следва да се ограничи до заеми, които са с редовен статус в началото на едногодишния период на наблюдение. За да се гарантира сравнимо и достоверно представяне на процентите на неизпълнение, при изчисляването на годишните проценти на неизпълнение не следва да се прилага схема за претегляне (изчисляване на базата на заеми). Поради това паричният размер на заемите не следва да се използва за изчисляване на процентите на неизпълнение, за да се избегне вероятността при такова изчисляване някои заеми да получат по-голяма тежест. В случай на изкривяване поради наличието на краткосрочни заеми доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране, състоящи се в улесняване на отпускането на заеми, следва да коригират изчисляването на процента на неизпълнение. За да се гарантира достоверно представяне на процентите на неизпълнение пред инвеститорите, доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране, състоящи се в улесняване на отпускането на заеми, не следва да манипулират или да представят погрешно процентите на неизпълнение, публикувани в съответствие с член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

(4)

Непоследователните, неточни, непълни или остарели данни могат да доведат до грешки при изчисляването на процентите на неизпълнение на проектите за колективно финансиране. Следователно, за да се гарантира надеждност и високо качество на данните, процедурите, свързани със събирането и съхраняването на данни, следва да бъдат стабилни и добре документирани.

(5)

Вътрешният метод на доставчиците на услуги за колективно финансиране за изчисляване на действителните и очакваните проценти на неизпълнение следва да се основава на информация за изпълнението на заемите, улеснени от тези доставчици на услуги за колективно финансиране, и рисковите категории, определени в рамката за управление на риска, посочена в член 19, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕС) 2020/1503.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторните технически стандарти, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в тясно сътрудничество с Европейския банков орган.

(7)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации относно проекта на регулаторните технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(8)

С Европейския надзорен орган по защита на данните беше извършена консултация в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (4) и той прие своето становище на 1 юни 2022 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неизпълнение на заеми, предлагани на платформа за колективно финансиране

1.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране, състоящи се в улесняване на отпускането на заеми, считат, че е настъпило неизпълнение по отношение на определен заем, предлаган на тяхната платформа за колективно финансиране, когато са настъпили едно от посочените по-долу събития или и двете посочени по-долу събития:

а)

доставчикът на услуги за колективно финансиране счита, че е малко вероятно създателят на проекта да изплати изцяло или по друг начин да изпълни кредитните си задължения, свързани със съответния заем, без да се предприемат действия, като например усвояване на обезпечение;

б)

създателят на проекта е в просрочие от повече от 90 дни по съществено кредитно задължение, свързано със съответния заем.

2.   За целите на параграф 1, буква а) следните елементи се считат за показатели за вероятност от неизпълнение:

а)

извършено е принудително преструктуриране на кредитното задължение, свързано със съответния заем, което е вероятно да доведе до намаляване на размера на финансовото задължение поради съществено опрощаване или отлагане на плащането на главница, лихви или, когато е приложимо, на такси.

б)

създателят на проекта е обявил или е обявен в несъстоятелност, или се намира в сходна процедура, когато това би довело до избягване или забавяне на погасяването на кредитно задължение към инвеститорите, свързано със съответния заем.

За целите на буква а) се счита, че е извършено принудително преструктуриране, когато са направени отстъпки по отношение на създател на проект, който среща или в скоро време ще започне да среща затруднения при изпълнението на своите финансови ангажименти.

3.   За целите на параграф 1, буква б), когато договорът за кредит изрично дава възможност на създателя на проекта да промени погасителния план или да спре или отложи плащанията при определени условия, и когато създателят на проекта действа в рамките на правата, предоставени в този договор за кредит, променените, спрените или отложените плащания не се считат за просрочени, но дните на забавата се броят въз основа на новия погасителен план, след като той бъде уточнен. Въпреки това, доставчиците на услуги за колективно финансиране анализират причините за такива промени в погасителния план или за спирането или отлагането на плащанията и оценяват вероятността от неизпълнение, както е посочено в параграф 1, буква а).

4.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват прага на същественост, използван за целите на параграф 1, буква б).

5.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране незабавно информират инвеститорите в случай на неизпълнение на заем.

Член 2

Методология за изчисляване на процента на неизпълнение на заеми, предлагани на платформа за колективно финансиране

1.   За целите на оповестяването, посочено в член 20, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1503, доставчиците на услуги за колективно финансиране изчисляват средната аритметична стойност на наблюдавания едногодишен процент на неизпълнение през целия минал период на наблюдение, като използват 12-месечни периоди на наблюдение, които не се припокриват.

2.   За изчисляването на едногодишния процент на неизпълнение, посочен в параграф 1, доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират, че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)

знаменателят се състои от броя на редовните заеми, наблюдавани в началото на 12-месечния период на наблюдение;

б)

числителят включва всички заеми, разглеждани в знаменателя, по които е имало поне едно неизпълнение по време на 12-месечния период на наблюдение.

3.   За целите на параграф 2 заемите, по които не е било предвидено плащане съгласно погасителния план през 12-месечния период на наблюдение, се изключват от набора от данни, използван за изчисляване на процента на неизпълнение за този период.

4.   За целите на параграф 1, независимо дали даден доставчик на услуги за колективно финансиране използва външни, вътрешни или сборни източници на данни, или комбинация от трите, продължителността на периода, използван в базовото наблюдение за минали периоди, е най-малко 36 месеца за поне един източник. Когато по отношение на някой от източниците наличният период на наблюдение обхваща по-дълъг период, се използва този по-дълъг период. Доставчик на колективно финансиране, който е осъществявал дейност в продължение на по-малко от 36 месеца, използва периода, през който е осъществявал дейност.

5.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват знаменателя и числителя, използвани за изчисляване на едногодишния процент на неизпълнение в съответствие с параграф 2 за периода, определен в съответствие с параграф 4.

Член 3

Методология за изчисляване на действителния процент на неизпълнение на заеми по рискови категории

1.   За публикуването на действителните проценти на неизпълнение на всички заеми в съответствие с член 20, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2020/1503 доставчиците на услуги за колективно финансиране изчисляват средната аритметична стойност на наблюдавания едногодишен процент на неизпълнение по рискови категории през целия минал период на наблюдение, като използват 12-месечни периоди на наблюдение, които не се припокриват.

2.   За изчисляването на едногодишния процент на неизпълнение по рискови категории доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират, че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)

знаменателят се състои от броя на редовните заеми, наблюдавани в началото на 12-месечния период на наблюдение в рамките на рисковата категория, за която се изчислява процентът на неизпълнение;

б)

числителят включва всички заеми, разглеждани в знаменателя, по които е имало поне едно неизпълнение по време на 12-месечния период на наблюдение.

3.   За целите на параграф 2 заемите, по които не е било предвидено плащане съгласно погасителния план през 12-месечния период на наблюдение, се изключват от набора от данни, използван за изчисляване на процента на неизпълнение за този период.

4.   За целите на параграф 1, независимо дали даден доставчик на услуги за колективно финансиране използва външни, вътрешни или сборни източници на данни, или комбинация от трите, продължителността на периода, използван в базовото наблюдение за минали периоди, е най-малко 36 месеца за поне един източник. Когато по отношение на някой от източниците наличният период на наблюдение обхваща по-дълъг период, се използва този по-дълъг период. Доставчик на колективно финансиране, който е осъществявал дейност в продължение на по-малко от 36 месеца, използва периода, през който е осъществявал дейност.

5.   Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват знаменателя и числителя, използвани за изчисляване на действителния процент на неизпълнение за всички заеми по рискови категории в съответствие с параграф 2 за периода, определен в съответствие с параграф 4.

Член 4

Методология за изчисляване на очаквания процент на неизпълнение на заеми по рискови категории

1.   За публикуването на очакваните проценти на неизпълнение на всички заеми в съответствие с член 20, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2020/1503 доставчиците на услуги за колективно финансиране основават своите оценки за очакваните проценти на неизпълнение по рискови категории на действителните проценти на неизпълнение на заемите по рискови категории, изчислени в съответствие с член 3.

2.   За целите на параграф 1, независимо дали даден доставчик на услуги за колективно финансиране използва външни, вътрешни или сборни източници на данни, или комбинация от трите, за своята оценка на очаквания процент на неизпълнение, продължителността на периода, използван в базовото наблюдение за минали периоди, е най-малко 36 месеца за поне един източник. Когато по отношение на някой от източниците наличният период на наблюдение обхваща по-дълъг период, се използва този по-дълъг период. Доставчик на колективно финансиране, който е осъществявал дейност в продължение на по-малко от 36 месеца, използва периода, през който е осъществявал дейност.

Член 5

Причисляване към рискови категории

За целите на членове 3 и 4 доставчиците на услуги за колективно финансиране причисляват отделните заеми към съответната рискова категория, определена в рамката за управление на риска, въз основа на солидни и добре определени критерии и като вземат предвид всички съответни фактори, които могат да имат неблагоприятни последици върху изпълнението на заемите.

Член 6

Точност на данните

Доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират съгласуваността и целесъобразността на данните, използвани за изчисляване на процентите на неизпълнение в съответствие с настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(4)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


Top