EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1393

Регламент (ЕС) 2022/1393 на Комисията от 11 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на делта-9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC) в конопено семе и в продукти, получени от него (текст от значение за ЕИП)

C/2022/5699

OJ L 211, 12.8.2022, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1393/oj

12.8.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/83


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1393 НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2022 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на делта-9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC) в конопено семе и в продукти, получени от него

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

(2)

През 2015 г. Експертната група по замърсителите в хранителната верига към Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) прие научно становище относно рисковете за здравето на човека във връзка с наличието на тетрахидроканабинол (THC) в млякото и в други храни от животински произход (3). Тетрахидроканабинолът, и по-точно делта9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC), е най-важната съставка на конопеното растение Cannabis sativa. Органът определи остра референтна доза (ARfD) от 1 μg Δ9-THC/kg телесно тегло.

(3)

С цел да бъдат получени повече данни за наличието на Δ9-THC и други значими непсихоактивни прекурсори в храни, получени от коноп, и храни, които съдържат коноп или съставки, получени от коноп, беше приета Препоръка (ЕС) 2016/2115 на Комисията (4).

(4)

На 7 януари 2020 г. Органът публикува научен доклад, в който се прави оценка на острата експозиция на човека на Δ9-THC (5), като се вземат предвид данните за наличието, събрани въз основа на Препоръка (ЕС) 2016/2115. Съгласно някои оценки на острата експозиция прагът от 1 μg/kg телесно тегло е превишен. Въпреки че резултатите от изчисленията на предполагаемата остра експозиция на Δ9-THC в Съюза вероятно надвишават реалните стойности, експозицията на Δ9-THC понастоящем поражда опасения за здравето.

(5)

Поради това следва да се определят максимално допустими количества в конопеното семе и в продуктите, получени от конопено семе с цел да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве. Тъй като делта-9-тетрахидроканабиноловата киселина (Δ9-THCA) може чрез преработка да бъде превръщана в Δ9-THC, следва да се определят максимални количества за сумата на Δ9-THC и Δ9-THCA, изразена в еквиваленти на Δ9-THC.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

За да се даде възможност на икономическите оператори да се подготвят за новите правила, въведени с настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди разумен срок до началото на прилагането на максимално допустимите количества. Целесъобразно е също така да се предвиди преходен период за храните, законно пуснати на пазара преди датата на прилагане на настоящия регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Посочените в приложението храни, законно пуснати на пазара преди 1 януари 2023 г., могат да останат на пазара до изтичане на техния срок на минимална трайност или срок на годност.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2023 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(6):4141.

(4)  Препоръка (ЕС) 2016/2115 на Комисията от 1 декември 2016 г. относно наблюдението за наличието на Δ9-тетрахидроканабинол, на неговите прекурсори и на други канабиноиди в храните (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 103).

(5)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), Arcella D, Cascio C и Mackay K, 2020 г. Оценка на острата експозиция на тетрахидроканабинол (Δ9-THC) при човека. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020;18(1):5953, стр. 41 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В раздел 8 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се добавя следното вписване 8.6:

Храни

Максимално допустими количества (mg/kg)

„8.6.

Еквиваленти на делта-9-тетрахидроканабинола (Δ9-THC)  (*1)

 

8.6.1.

Конопено семе

3,0

8.6.2.

Раздробено, (частично) обезмаслено конопено семе и други продукти, получени/преработени от конопено семе  (*2), с изключение на продуктите, посочени в 8.6.3.

3,0

8.6.3.

Масло от конопено семе

7,5


(*1)  максимално допустимото количество отразява сумата на делта-9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC) и делта-9-тетрахидроканабинолова киселина (Δ9-THCA), изразена като Δ9-THC. Към количеството на Δ9-THCA се прилага коефициент 0,877 и максимално допустимото количество отразява сумата на Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (когато наличието на Δ9-THC и Δ9-THCA и техните количества се определят поотделно).

(*2)  продуктите, получени/преработени от конопено семе, са продукти, получени/преработени изключително от конопено семе.“


Top