EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1280

Регламент (ЕС) 2022/1280 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2022 година за определяне на особени и временни мерки с оглед на руското нашествие в Украйна по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство (текст от значение за ЕИП)

PE/45/2022/REV/1

OB L 195, 22.7.2022, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1280/oj

22.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1280 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юли 2022 година

за определяне на особени и временни мерки с оглед на руското нашествие в Украйна по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

На 24 февруари 2022 г. руските въоръжени сили започнаха мащабно нашествие в Украйна на множество места от Руската федерация, от Беларус и от територии на Украйна, неконтролирани от правителството. Вследствие на това значителни части от украинската територия понастоящем са зони на въоръжен конфликт, от които милиони хора са избягали или бягат.

(2)

В резултат на тази непредизвикана и необоснована военна агресия срещу Украйна, милиони хора са разселени. В отговор на това Съветът за първи път установи съществуването на масово навлизане в Съюза на разселени лица, на които се е наложило да напуснат Украйна вследствие на въоръжен конфликт, в съответствие с Директива 2001/55/ЕО на Съвета (2), като прие Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета (3), в което се определят категориите разселени лица, които имат право в Съюза на временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право.

(3)

Свидетелствата за управление на МПС повишават мобилността на лицата, които ги притежават, и улесняват ежедневието им, тъй като им позволяват да управляват моторни превозни средства. За работа като професионален водач, превозващ товари и пътници за предприятие, установено в Съюза, се изисква удостоверение за професионална компетентност. В настоящия контекст и двата вида документи спомагат за участието на лицата, ползващи се с временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право, в икономическите и социалните дейности в тяхната нова среда.

(4)

В съответствие с приложение XXXII към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (4), Украйна сближи своето законодателство с разпоредбите на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), по-специално за да направи възможно издаването на съответните удостоверения за професионална компетентност на водачи на автобуси и камиони, извършващи международни превози.

(5)

Конвенцията за пътното движение, сключена на 8 ноември 1968 г. във Виена (наричана по-нататък „Виенската конвенция за пътното движение“), по която Украйна е страна, предвижда някои правила, които позволяват признаването на свидетелствата за управление при определени условия. Не всички държави членки обаче са страни по тази конвенция. Освен това понастоящем не съществува хармонизирана уредба на Съюза за замяна на свидетелствата за управление на МПС или удостоверенията за професионална компетентност, издадени от трети държави като Украйна. Изискванията, свързани с евентуална замяна на свидетелствата за управление на МПС, са предвидени предимно в националното законодателство на държавите членки или в съществуващите двустранни споразумения между държавите членки и Украйна. Различаващите се изисквания между отделните държави членки, особено по отношение на признаването на свидетелствата за управление на МПС и удостоверенията за професионална компетентност, може да окажат неблагоприятно въздействие върху живота и свободите на разселените лица, бягащи от военната агресия на Русия срещу Украйна, в момент, в който тези лица са особено уязвими.

(6)

Ето защо, в този контекст е целесъобразно да има обща уредба на Съюза, приложима за признаването на свидетелствата за управление на МПС, издадени от Украйна и притежавани от лица, ползващи се с временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право. За да се намали тежестта за тези лица и за органите на държавите членки, свидетелствата за управление на МПС, надлежно издадени на тези лица от Украйна, следва да се признават за срока на временната закрила на тези лица, без да е необходимо техните притежатели да ги заменят.

(7)

Съгласно Виенската конвенция за пътното движение се изисква притежателите на свидетелства за управление да представят международни свидетелства за управление, за да бъдат признати техните права за управление на МПС в определени случаи. От тях може също така да се изисква да представят заверен превод на свидетелството си за управление на МПС. Тези изисквания обаче представляват непропорционална тежест за разселените лица от Украйна и в много случаи е малко вероятно да бъдат спазени. Поради това от тези лица, ползващи се с временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право, не следва да се изисква да представят такива документи на територията на Съюза. Това признаване следва да не засяга прилагането на наказателното законодателство и законодателството за полицията, при спазване на принципа на териториалното действие.

(8)

Въпреки факта, че Украйна вече е сближила националното си право с Директива 2003/59/ЕО по отношение на водачите, извършващи международни превози, украинските професионални водачи, които търсят работа в предприятия за автомобилни превози, установени в Съюза, все още трябва да получат подходяща квалификация и обучение в държава членка. Поради това следва да бъде възможно държавите членки да издадат карта за квалификация на водач на превозно средство по Директива 2003/59/ЕО на съответните лица или да отбележат специалния временен код на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“ върху съответното свидетелство за управление на МПС на лица, ползващи се с временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право и притежаващи карта за квалификация на водач на превозно средство, издадена от Украйна в съответствие с украинското национално законодателство, с цел на съответните лица да се предоставят временно права, подобни на правата на лицата, квалифицирани да извършват дейността управление на превозно средство, обхваната от член 1 от Директива 2003/59/ЕО. За тази цел държавите членки могат да приемат национални правила, определящи обхвата и продължителността на допълнителното задължително обучение и на последващия изпит, за да се гарантира, че съответните лица отговарят на стандартите на Директива 2003/59/ЕО. В случай на декларация за загуба или кражба на карта за квалификация на водач на превозно средство, издадена от Украйна, държавите членки следва да могат да проверяват, включително с помощта на компетентните органи на Украйна, дали съответното лице притежава валидно удостоверение за професионална компетентност, издадено от Украйна. Като допълнителна мярка, върху атестацията за водач на превозно средство, издадена за водача, следва да е възможно да се отбележи специалният временен код на Съюза.

(9)

Тъй като свидетелствата за управление на МПС и картите за квалификация на водач на превозно средство обикновено имат ограничен срок на валидност, те трябва да бъдат редовно подновявани. Настоящият контекст не позволява на Украйна да изпълнява задачите си по обичайния начин, поради което може да не е възможно да поднови съществуващите административни документи. Поради това държавите членки следва да вземат предвид информацията, която Украйна може да предостави на тях и на Комисията по официални канали.

(10)

Обстоятелствата, свързани с бягството от война, често водят до загуба или кражба на свидетелствата за управление на МПС или тяхното изоставяне в зоната на военни действия без непосредствена възможност за връщането им. В такива случаи държавите членки следва да имат право да издават временни свидетелства за управление на МПС, които заменят оригиналните за срока на временната закрила, при условие че компетентните органи на държавите членки са в състояние да проверят информацията, предоставена от разселените лица, например чрез достъп до националните регистри на Украйна. Тези временни свидетелства за управление на МПС следва да се признават взаимно в Съюза, като срокът на тяхната административна валидност следва да не надвишава продължителността на временната закрила.

(11)

Издаването на временни свидетелства за управление на МПС в случай на загубени или откраднати украински свидетелствата за управление на МПС и установяването на допълнителни задължителни занятия за обучение за притежателите на карта за квалификация на водач на превозно средство са незадължителни мерки, които биха могли да изискват пропорционални национални мерки за изпълнение. Такива национални мерки следва да се приемат в съответствие с приложимите процедури, предвидени във всяка държава членка.

(12)

Борбата с измамите и подправянето е от основно значение за поддържането на пътната безопасност и правоприлагането. Във връзка с това прилагането на настоящия регламент следва да бъде придружено от административно сътрудничество между Украйна и Съюза с цел подпомагане на проверките на валидността и истинността на документите на водач, издадени от Украйна.

(13)

Доколкото целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхвата и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(14)

За да се сведе до минимум административната тежест за държавите членки и да се избегне многократно подновяване, датата на изтичане на срока на валидност, записана в документите на водач, издадени в съответствие с настоящия регламент, следва да съответства на текущата максимална възможна продължителност на временната закрила по отношение на разселените лица от Украйна, като се отчита евентуалното удължаване на срока ѝ съгласно член 4 от Директива 2001/55/ЕО. Въпреки това, независимо от датата на изтичане на срока, записана в документите, тяхната валидност следва да съответства на продължителността на временната закрила.

(15)

Поради руското нашествие в Украйна и спешната необходимост от определяне на специални и временни мерки по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство, е уместно да се прибегне до изключението от срока от осем седмици, предвидено в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(16)

Поради необходимостта от незабавно определяне на специални и временни мерки по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност на петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(17)

С оглед на изключителните обстоятелства, които обосновават приемането на настоящия регламент, и преследваните конкретни цели, е целесъобразно неговото прилагане да бъде ограничено във времето,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят специални и временни мерки, приложими към документите на водач, издадени от Украйна в съответствие с нейното законодателство и притежавани от лица, ползващи се от временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право в съответствие с Директива 2001/55/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382.

Член 2

Определение

За целите на настоящия регламент „документи на водач, издадени от Украйна“ означава:

а)

свидетелства за управление на моторно превозно средство (МПС), издадени от Украйна, доказващи, че и при какви условия водачът има право да управлява превозно средство съгласно правото на Украйна; или

б)

карти за квалификация на водач на превозно средство, издадени от Украйна в съответствие с националното ѝ законодателство, прието за прилагане на Директива 2003/59/ЕО съгласно член 368, параграф 1 от, и приложение XXXII към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, на водачи на пътни превозни средства, извършващи международни автомобилни превози на товари или пътници, попадащи в обхвата на посочената директива.

Член 3

Признаване на свидетелствата за управление на МПС, издадени от Украйна

1.   Валидните свидетелства за управление на МПС, издадени от Украйна, се признават на територията на Съюза, когато притежателите им се ползват с временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право в съответствие с Директива 2001/55/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382, до момента, в който тази временна закрила престане да се прилага. Това признаване не засяга прилагането на националните разпоредби относно ограничаването, спирането, отнемането или прекратяването на правото на управление на територията на съответната държава членка в съответствие с принципа на териториалното действие на наказателното законодателство и законодателството за полицията.

2.   Когато лице, което се ползва от временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право в съответствие с Директива 2001/55/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382, притежава валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от Украйна, държавите членки не изискват представянето на заверения му превод или международно свидетелство за управление, посочено в член 41, параграф 2 от Виенската конвенция за пътното движение. Държавите членки могат да изискват представянето на паспорт, документ за временно пребиваване или друг подходящ документ, за да проверят самоличността на притежателя на свидетелството за управление на МПС.

Член 4

Карти за квалификация на водач на превозно средство и атестации за водач на превозно средство

1.   По искане на лице, което притежава карта за квалификация на водач на превозно средство, издадена от Украйна, посочена в член 2, буква б) от настоящия регламент, което се ползва от временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право в съответствие с Директива 2001/55/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382, държавата членка, в която това лице е получило разрешение за временно пребиваване, или държавата членка, в която лицето се ползва от адекватна закрила съгласно националното право, може:

а)

чрез дерогация от точка 12 от приложение I към Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) да отбележи специален временен код на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“, което означава „водач, който притежава УПК, отговарящо на задължението за професионална пригодност – специално издаване само за срока на временната закрила“ в поле 12 на страна 2 на свидетелството за управление на МПС на съответното лице, при условие че това лице притежава също така свидетелство за управление на превозно средство по образеца на Европейския съюз, издадено от тази държава членка; или

б)

да издаде на това лице карта за квалификация на водач на превозно средство със специален временен код на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“ в поле 10 на страна 2 на тази карта за квалификация на водач на превозно средство, както е посочено в член 10, параграф 1 от Директива 2003/59/ЕО.

Чрез дерогация от член 10, параграф 2 от Директива 2003/59/ЕО на водач на превозно средство, който се ползва от временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право и който притежава карта за квалификация на водач на превозно средство, издадена от Украйна за автомобилен превоз на товари, се разрешава също така да докаже, че има квалификацията и обучението, посочени в параграф 4 от настоящия член, чрез атестацията за водач на превозно средство, предвидена в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7), при условие че на нея е нанесен кодът на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“.

За целите на настоящия регламент издаващата държава членка посочва кода на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“ в частта за забележки на атестацията за водач на превозно средство, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1072/2009, ако съответният притежател е изпълнил изискванията за обучение и изпити и минималните стандарти за физическа и психическа годност, предвидени в настоящия член.

2.   Картите за квалификация на водач на превозно средство и отбелязването на кода върху свидетелствата за управление на МПС по параграф 1, букви а) и б) от настоящия член, както и атестациите за водач на превозно средство по параграф 1, втора алинея от настоящия член, се признават взаимно на територията на Съюза. Счита се, че притежателите на такива карти за квалификация на водач на превозно средство, на такива свидетелства за управление на МПС, отбелязани със специалния временен код на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“, или такива атестации за водач на превозно средство, отбелязани със специалния временен код на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“, изпълняват изискването за задължителна начална квалификация, необходима за извършване на дейността управление на превозно средство, съгласно член 3 от Директива 2003/59/ЕО.

3.   Без да се засягат бъдещи актове на Съюза относно продължителността на временната закрила, чрез дерогация от точка 4, буква б) и точка 11 от приложение I към Директива 2006/126/ЕО, както и от точка 4, буква б) от приложение II към Директива 2003/59/ЕО, датата на изтичане на срока на валидност на такива карти за квалификация на водач на превозно средство или на специалния временен код на Съюза, отбелязан върху свидетелствата за управление на МПС, е 6 март 2025 г.

Независимо от датата обаче, отбелязана на тези документи, тяхната административна валидност съответства на срока на временната закрила по отношение на разселените лица от Украйна, предвиден в член 4 от Директива 2001/55/ЕО, на адекватната закрила на притежателя съгласно националното право, или на срока на валидност на свидетелството за управление на МПС, в зависимост от това кой срок изтича по-рано. Притежателят се информира по подходящ начин за такова ограничение.

4.   Преди да издадат картата за квалификация на водач на превозно средство или да отбележат специалния временен код на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“ върху свидетелството за управление на МПС или върху атестацията за водач на превозно средство, посочени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки изискват от притежателя на картата за квалификация на водач на превозно средство, издадена от Украйна, посочена в член 2, буква б),да премине допълнително задължително обучение, завършващо с изпит, с цел да се провери дали водачът на превозно средство притежава равнището на знания, изисквано по силата на раздел 1 от приложение I към Директива 2003/59/ЕО.

Продължителността на допълнителното задължително обучение е най-малко 35 часа и не надвишава 60 часа, включително най-малко 2,5 часа индивидуално управление на превозно средство, както е посочено в раздел 2, точка 2.1 от приложение I към Директива 2003/59/ЕО. Това обучение може да се проведе под формата на задължително продължаващо обучение, както е посочено в раздел 4 от приложение I към Директива 2003/59/ЕО. По отношение на специфичните потребности от обучение в този контекст, следва да се постави акцент върху придобиването от страна на водача на знания относно правилата в Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8).

В края на това обучение компетентните органи на държавите членки или институцията, определена от тях, подлагат водача на превозно средство на писмен или устен изпит, или на компютърен изпит в определени съоръжения за изпитване.

Държавите членки уведомяват Комисията за националните разпоредби, приети в съответствие с настоящия параграф, преди да издадат картата за квалификация на водач на превозно средство или да отбележат кода върху свидетелството за управление на МПС по параграф 1.

5.   В случай на загуба или кражба на карта за квалификация на водач на превозно средство, посочена в член 2, буква б), притежавана от лице, ползващо се от временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право в съответствие с Директива 2001/55/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382, държавата членка, в която това лице е получило разрешение за временно пребиваване или в която лицето се ползва от адекватна закрила съгласно националното право, може да провери по искане на това лице, включително с помощта на компетентните органи на Украйна, дали това лице притежава валидно удостоверение за професионална компетентност, издадено от Украйна в съответствие с националното ѝ законодателство, и дали това лице не притежава документ, отбелязан с код или издаден в съответствие с параграф 1 от настоящия член от друга държава членка.

След извършване на тази проверка съответната държава членка може да издаде картата за квалификация на водач на превозно средство или да отбележи специалния временен код на Съюза „95.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“ върху свидетелството за управление на МПС, или върху атестацията за водач на превозно средство в съответствие с процедурите, определени в параграфи 1 – 4.

6.   Когато лице, посочено в параграф 1 от настоящия член, не притежава свидетелство за управление на превозно средство по образец на Съюза, издадено от държава членка, държавите членки изискват преглед, при който се прилагат минималните стандарти за физическа и психическа годност за управление на превозно средство в съответствие с националното право, прието за транспониране на приложение III към Директива 2006/126/ЕО, преди издаването на карта за квалификация на водач на превозно средство или отбелязването на специалния временен код на Съюза върху атестацията за водач на превозно средство в съответствие с настоящия член.

7.   Когато изтече посоченият в член 4 от Директива 2001/55/ЕО срок на прилагане по отношение на разселени лица от Украйна, картите за квалификация на водач на превозно средство, атестациите за водач на превозно средство, издадени от държавите членки, и специалният временен код на Съюза, отбелязан върху свидетелството за управление на МПС в съответствие с настоящия член, се считат за недействителни.

Член 5

Удължаване на срока на валидност на издадените от Украйна документи на водач с изтекъл срок

Без да се засягат членове 3, 4 и 6, когато Украйна приеме решения за удължаване на срока на валидност на издадените от Украйна документи на водач, чийто срок е изтекъл след 31 декември 2021 г., държавите членки, за целите на членове 3, 4 и 6, считат притежателите на съответните издадени от Украйна документи на водач за притежаващи валиден документ, при условие че Украйна информира Комисията и държавите членки за своето решение да удължи срока на валидност на тези документи на водач. Тази информация се съобщава чрез подходящи официални канали.

Член 6

Изгубени или откраднати свидетелства за управление на МПС, издадени от Украйна

1.   Когато лице, което се ползва от временна закрила или адекватна закрила съгласно националното право в съответствие с Директива 2001/55/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382, обяви загубата или кражбата на своето свидетелство за управление на МПС, държавата членка, в която това лице е получило разрешение за временно пребиваване или се ползва от адекватна закрила съгласно националното право, може да провери по искане на това лице, включително с помощта на компетентните органи на Украйна, правата за управление на превозно средство, придобити от това лице в съответствие с приложимото в Украйна законодателство, и дали друга държава членка вече не е издала свидетелство за управление на МПС на това лице в съответствие с настоящия член, по-специално за да се гарантира, че свидетелството за управление на МПС не е било ограничено, спряно или отнето.

(2)   Като изключение от член 11, параграф 6 от Директива 2006/126/ЕО след извършване на проверката по параграф 1 от настоящия член държава членка може да издаде свидетелство за управление на МПС от същата категория или категории на съответното лице въз основа на образеца на Съюза, установен в приложение I към Директива 2006/126/ЕО. В този случай и като изключение от точка 12 от приложение I към Директива 2006/126/ЕО държавите членки въвеждат в свидетелството за управление на МПС специален временен код на Съюза „99.01 (най-късно до 6.3.2025 г.)“ в поле 12, който означава „Специално издаване, валидно само за срока на временната закрила (изгубено или откраднато свидетелство от Украйна)“.

При извършване на проверката, посочена в параграф 1 от настоящия член, и преди издаването на свидетелство за управление на превозно средство, посочено в настоящия параграф, за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ, държавите членки могат да изискат преглед, при който се прилагат минималните стандарти за физическа и психическа годност за управление на превозно средство в съответствие с националното право, прието с цел транспониране на приложение III към Директива 2006/126/ЕО.

При извършване на проверката, посочена в параграф 1 от настоящия член, и преди издаването на свидетелство за управление на превозно средство, посочено в настоящия параграф, за категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 и D1E, държавите членки изискват преглед, при който се прилагат минималните стандарти за физическа и психическа годност за управление на превозно средство в съответствие с националното право, прието за транспониране на приложение III към Директива 2006/126/ЕО.

3.   Свидетелството за управление на МПС, посочено в параграф 2 от настоящия член, се признава взаимно в Съюза. Без да се засягат бъдещи актове на Съюза относно продължителността на временната закрила, чрез дерогация от точка 4, буква б) и точка 11 от приложение I към Директива 2006/126/ЕО датата на изтичане на срока на валидност на това свидетелство за управление е 6 март 2025 г. Независимо от датата обаче, отбелязана на такова свидетелство за управление, неговата административна валидност съответства на срока на временната закрила по отношение на разселените лица от Украйна, предвиден в член 4 от Директива 2001/55/ЕО, или на срока на временната закрила или на адекватната закрила на притежателя съгласно националното право, в зависимост от това кой срок изтича по-рано. Притежателят се информира по подходящ начин за такова ограничение.

4.   Когато проверката по параграф 1 не е възможна, въпросната държава членка не издава свидетелството за управление на МПС, посочено в параграф 2. В този случай съгласно своето национално право държавата членка може да издаде на съответното лице свидетелство за управление на МПС, което е валидно изключително на нейна територия. Това свидетелство е различно от образеца, установен в приложение I към Директива 2006/126/ЕО.

5.   Когато е изтекъл посоченият в член 4 от Директива 2001/55/ЕО срок на прилагане на временна закрила на разселени лица от Украйна, свидетелствата за управление на МПС, издадени от държавите членки в съответствие с настоящия член, се считат за недействителни.

Член 7

Предотвратяване на измами и подправяне

При прилагането на настоящия регламент държавите членки използват всички подходящи средства за предотвратяване и борба с измамите във връзка с документи на водач, издадени от Украйна, и тяхното подправяне.

Държавите членки могат във всеки момент да проверяват валидността на документите на водач, издадени от Украйна. В случай на отрицателен отговор или липса на отговор от украинските органи, до които е отправено запитване относно правата, за които претендира притежателят на документ на водач, издаден от Украйна, и когато съществуват сериозни съмнения относно истинността на документа на водача, които подсказват, че пътната безопасност може да бъде застрашена, държавите членки могат да откажат да признаят такъв документ на водач.

Държавите членки не прилагат разпоредбите на настоящия регламент по отношение на документите на водач, издадени от Украйна в електронен формат, ако не са в състояние да проверят тяхната истинност, цялостност и валидност.

Член 8

Наблюдение

Комисията информира Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент веднъж на всеки шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент, главно въз основа на информацията, предоставена на Комисията от държавите членки.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент престава да се прилага в деня след изтичането на срока на прилагане на временната закрила по отношение на разселените лица от Украйна, предвиден в член 4 от Директива 2001/55/ЕО, в съответствие с член 6 от същата директива.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2022 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

Z. NEKULA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 7 юли 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 юли 2022 г.

(2)  Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила (ОВ L 71, 4.3.2022 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

(5)  Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4).

(6)  Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18).

(7)  Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

(8)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).


Top