EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1215

Регламент (ЕС) 2022/1215 на Комисията от 7 юли 2022 година за забрана на риболова на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

C/2022/4892

OB L 188, 15.7.2022, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1215/oj

15.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1215 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2022 година

за забрана на риболова на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета (2) се определят квотите за 2022 г.

(2)

Според информацията, получена от Комисията, с улова от запаса на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз, или регистрирани в такава държава, отпуснатата за 2022 г. квота е била изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят определени риболовни дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението квота за риболов на черна писия в норвежките води от зони 1 и 2, отпусната за 2022 г. на държавите — членки на Европейския съюз, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Считано от указаната в приложението дата се забранява риболовът на посочения в член 1 рибен запас от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз, или регистрирани в такава държава. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането и разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2022 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета от 27 януари 2022 г. за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 21, 31.1.2022 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

03/TQ109

Държава членка

Европейски съюз (всички държави членки)

Запас

GHL/1N2AB.

Вид

Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

Зона

Норвежки води от 1 и 2

Дата на въвеждане на забраната

20 юни 2022 г.


Top