EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1203

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1203 на Комисията от 12 юли 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 с цел актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза

C/2022/4773

OJ L 186, 13.7.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1203/oj

13.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 186/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1203 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 с цел актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (1), и по-специално член 4, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията (2) се създава списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза („списък на Съюза“), като при необходимост той се актуализира в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

(2)

Въз основа на наличните научни доказателства и на оценките на риска, изготвени съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, Комисията стигна до заключението, че всички критерии, определени в член 4, параграф 3 от посочения регламент, са изпълнени за следните инвазивни чужди видове: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) и Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Заключението на Комисията е, че по отношение на всеки от посочените инвазивни чужди видове надлежно са взети под внимание всички елементи, изброени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

(4)

Видовете Xenopus laevis (Daudin, 1802) и Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) се използват за научни изследвания, които следва да не бъдат прекъсвани. Включването на тези видове в списъка на Съюза следва да бъде отложено, за да се даде време на държавите членки да се подготвят за издаването на разрешителните, посочени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, преди включването на тези видове в списъка да породи действие.

(5)

Като се вземат предвид дългосрочните инвестиции, направени от производителите на Pistia stratiotes L. и Celastrus orbiculatus Thunb. в някои държави членки, при включването на тези видове в списъка на Съюза следва да се приложи преходен период.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за инвазивни чужди видове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 2 от приложението се прилага от 2 август 2024 г.

Точка 3 от приложението се прилага от 2 август 2027 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 г. за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 189, 14.7.2016 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 се изменя, както следва:

(1)

В таблицата се вмъкват по азбучен ред следните вписвания:

Вид

Кодове по КН за живи екземпляри

Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

Категории на свързаните с тях стоки

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

еx05119190 (оплодени яйца от риби за люпене)“

 

„Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

—“

 

„Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

—“

 

„Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

еx05119190 (оплодени яйца от риби за люпене)“

 

„Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

—“

 

„Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

еx05119190 (оплодени яйца от риби за люпене)

(4)“

„Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

еx05119190 (оплодени яйца от риби за люпене)

(4)“

„Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)“.

 

„Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(7)“

„Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

(5)“

„Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

—“

 

„Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

еx05119190 (оплодени яйца от риби за люпене)

(4)“

„Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

еx04071990 (оплодени яйца за инкубиране)“

 

„Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

ex 1212 29 00

(14), (15)“

„Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

(5), (7)“

„Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

(5), (7)“

„Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

(5), (7)“

„Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

(5), (7)“

(2)

В таблицата се вмъкват по азбучен ред следните вписвания:

Вид

Кодове по КН за живи екземпляри

Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

Категории на свързаните с тях стоки

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

еx05119190 (оплодени яйца от риби за люпене)

(4)“

„Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

—“

 

„Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

—“

 

(3)

В таблицата се вмъкват следните вписвания:

Вид

Кодове по КН за живи екземпляри

Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

Категории на свързаните с тях стоки

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

„Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)“

 

(4)

Към бележките към таблицата във връзка с колона (iv) се добавят следните точки:

„(14)

ex 0307 11 Живи стриди

(15)

ex 0307 31Живи миди“.


Top