EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1194

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1194 на Комисията от 11 юли 2022 година за определяне на мерките за ликвидиране и предотвратяване на разпространението на Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

C/2022/4750

OJ L 185, 12.7.2022, p. 47–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1194/oj

12.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 185/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1194 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2022 година

за определяне на мерките за ликвидиране и предотвратяване на разпространението на Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 28, параграф 1, букви а)—з) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/2031 е в основата на законодателството на Съюза относно защитните мерки срещу вредители по растенията. Тъй като с посочения регламент се въвежда нов набор от правила, той отменя, считано от 1 януари 2022 г., няколко акта, които се основаваха на предишните правила в сектора.

(2)

Един от тези отменени актове е Директива 93/85/ЕИО на Съвета (2), в която се определят мерки за борба с вредителя Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914), по-късно преименуван на Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, (наричан по-долу „посоченият вредител“), който е патоген на пръстеновидното гниене по картофите.

(3)

Освен това, в периода след приемането на посочената директива бяха реализирани нови научни достижения в областта на биологията и разпространението на посочения вредител, като успоредно с това бяха разработени нови методи за изследване с оглед неговото откриване и идентифициране, а също методи за ликвидирането му и за предотвратяване на неговото разпространение.

(4)

Поради това е целесъобразно да се приемат нови мерки по отношение на растенията от Solanum tuberosum L., различни от семена, („посочените растения“), за да се ликвидира посоченият вредител, в случай че бъде установено наличието му на територията на Съюза, и да се предотврати разпространението му. Някои мерки, уредени в Директива 93/85/ЕИО, по-специално онези от тях, които са свързани с ликвидирането и предотвратяването на разпространението на посочения вредител, обаче все още са подходящи и поради това следва да се предвиди прилагането им.

(5)

Компетентните органи на държавите членки следва да извършват годишни наблюдения за наличие на посочения вредител по посочените растения на тяхна територия, за да се гарантира най-ефективното и ранно откриване на този вредител. Правилата за годишните наблюдения следва да бъдат адаптирани към предвидената употреба на посочените растения, за да се гарантира, че визуалните проверки, пробовземането и изпитването се извършват в най-подходящото време и при най-подходящите условия за всяко растение и неговата употреба.

(6)

При съмнение за наличие на посочения вредител компетентният орган на съответната държава членка следва да проведе изпитване в съответствие с международните стандарти, за да потвърди или отхвърли това наличие.

(7)

Когато бъде потвърдено наличието на посочения вредител, компетентният орган на съответната държава членка следва незабавно да предприеме подходящи мерки за неговото ликвидиране и за предотвратяване на по-нататъшното му разпространение. Първата от тези мерки следва да бъде определянето на демаркационна област.

(8)

Следва да се предвидят и допълнителни мерки за ликвидиране. Посочените растения, обявени за заразени с посочения вредител, не следва да се засаждат на територията на Съюза, а компетентният орган на съответната държава членка следва да гарантира, че заразените посочени растения се унищожават или обезвреждат по друг начин при условия, които предотвратяват разпространението на посочения вредител. Следва да се предвидят специфични мерки по отношение на изпитването, пробовземането и действията на място, за да се гарантира, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител.

(9)

За да се гарантира най-ефективната защита на територията на Съюза от посочения вредител, е целесъобразно определени зони в Съюза да се обявят за „силно заразени зони“. Те следва да бъдат определени като зони, в които броят на огнищата, установени по време на годишните наблюдения през непрекъснат период от повече от десет години, е показал, че посоченият вредител е наличен на няколко места, и в които не може да се изключи, че този вредител е наличен и в производствени обекти, които не са под официален надзор. Поради тази причина движението на посочените растения извън тези зони и към и в рамките на останалата част от територията на Съюза следва да бъде подчинено на определени условия и да бъде придружено от растителен паспорт.

(10)

На всеки пет години държавите членки следва да представят на Комисията и на другите държави членки доклади относно развитието на съответните техни силно заразени зони, за да се осигури преглед на изпълнението на тези мерки в Съюза и при необходимост същите да се преразгледат и адаптират.

(11)

Целесъобразно е да се предвиди дерогация от задължението за уведомяване за наличието на посочения вредител в EUROPHYT в съответствие с член 32 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 (3), когато посоченият вредител се намира в силно заразена зона, тъй като ефектът от уведомяването би бил твърде малък поради продължаващите огнища на няколко места.

(12)

Настоящият регламент следва да влезе в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, за да се гарантира, че той ще започне да се прилага възможно най-скоро след отмяната на Директива 93/85/ЕИО.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се уреждат мерките за ликвидиране на вредителя Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, който е причинител на пръстеновидното гниене по картофите, и за предотвратяване на разпространението му на територията на Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„посоченият вредител“ означава Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018;

(2)

„посочените растения“ означава растения от Solanum tuberosum L., различни от семена;

(3)

„самосевки от посочените растения“ означава посочените растения, които се появяват на местата на производство, без да са засадени;

(4)

„клубени, предназначени за засаждане на мястото им на производство“ означава клубени, произведени на определено място на производство, които са предназначени да останат постоянно на това място и не са предназначени да бъдат сертифицирани;

(5)

„силно заразена зона“ означава зона в Съюза, в която броят на огнищата, установени по време на годишните наблюдения през непрекъснат период от повече от десет години, е показал, че посоченият вредител е наличен на няколко места, и в която не може да се изключи, че този вредител е наличен и в производствени обекти, които не са под официален надзор.

Член 3

Годишни наблюдения

1.   Компетентните органи извършват годишни наблюдения за наличие на посочения вредител по посочените растения на тяхна територия в съответствие със следните изисквания:

а)

по отношение на клубените, различни от тези за засаждане, наблюденията включват:

i)

вземане на проби от партидите от клубени на склад или от отглежданата култура, възможно най-късно между изсъхването на надземната листна маса и прибирането на реколтата;

ii)

визуална проверка на отглежданта култура, когато е възможно да се установят визуално симптомите на посочения вредител, и визуална проверка на разрязани клубени, когато тази проверка е подходяща за откриване на симптоми на посочения вредител;

б)

по отношение на клубените за засаждане, различни от предназначените за засаждане на мястото им на производство, наблюденията систематично включват визуална проверка на отглежданите култури и на партидите на склад, вземане на проби от складовете или вземане на проби от отглежданите култури, възможно най-късно между изсъхването на надземната листна маса и прибирането на реколтата;

в)

по отношение на клубените, предназначени за засаждане на мястото им на производство, наблюденията се извършват въз основа на установения риск, свързан с наличието на посочения вредител, и включват:

i)

вземане на проби от партидите от клубени на склад или от отглежданата култура, възможно най-късно между изсъхването на надземната листна маса и прибирането на реколтата;

ii)

визуална проверка на отглежданата култура, когато е възможно да се установят визуално симптомите на посочения вредител, и визуална проверка на разрязани клубени, когато такава проверка е подходяща за откриване на симптоми на посочения вредител;

г)

по отношение на посочените растения, различни от клубени, наблюденията и вземането на проби от растенията се извършват в съответствие с подходящи методи за идентифициране на посочения вредител по тези растения.

2.   Броят, произходът и времето за вземане на пробите се основават на научно обосновани и статистически принципи и на биологията на посочения вредител, като се вземат предвид специфичните системи за производство на картофи в съответните държави членки.

3.   До 30 април всяка година всяка държава членка съобщава на Комисията и на останалите държави членки резултатите от годишните наблюдения, извършени през предходната календарна година. Държавите членки докладват резултатите от тези наблюдения в съответствие с образеца в приложение II.

Член 4

Мерки при съмнение за наличие на посочения вредител

1.   Компетентният орган гарантира, че пробите, които се вземат за целите на годишните наблюдения, се подлагат на тестовете за откриване, посочени в приложение I, точка 2.1.

2.   До получаване на резултатите от тестовете за откриване компетентният орган:

а)

забранява движението на посочените растения от всички култури, партиди или пратки, от които са взети пробите, с изключение на посочените растения под негов надзор, за които е било определено, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител;

б)

проследява произхода на предполагаемото наличие;

в)

извършва официален контрол на движението на всички посочени растения, различни от посочените в буква а), произведени на мястото на производство, от което са взети пробите, посочени в буква а).

3.   До получаване на резултатите от тестовете за откриване компетентният орган гарантира, че всички изброени по-долу елементи се задържат и съхраняват по подходящ начин:

а)

всички останали клубени, от които са взети проби, а при възможност и всички останали растения, от които са взети проби;

б)

останалите екстракти от посочените растения, ДНК екстракти и допълнително изготвения материал за теста;

в)

чистата култура, когато е целесъобразно;

г)

цялата съответстваща документация,

4.   Когато съмнението за наличие на посочения вредител е потвърдено в съответствие с приложение I, точка 1.1, компетентният орган гарантира, че пробите, взети за целите на наблюденията, се подлагат на тестовете, посочени в приложение I, за да се потвърди или отхвърли наличието на посочения вредител.

Член 5

Мерки в случай на потвърждаване на наличието на посочения вредител

1.   Когато наличието на посочения вредител е потвърдено в съответствие с приложение I, точки 1.2 или 1.3, се прилагат параграфи 2—9.

2.   Компетентният орган незабавно определя демаркационна област, като взема предвид елементите, изброени в приложение III, точка 1, за целите на определянето на възможното разпространение на посочения вредител.

3.   Демаркационната област се състои от нападната от вредителя зона, а когато е необходимо с оглед на фитосанитарния риск — и от буферна зона около нападнатата от вредителя зона.

4.   Нападнатата от вредителя зона включва всички изброени по-долу елементи:

а)

посочените растения, пратки и/или партиди, превозни средства, съдове, складове или части от тях, от които е взета заразена проба от посоченото растение, всички други предмети, включително опаковъчен материал, и техниката, използвана за производството, транспортирането и съхранението на въпросните посочени растения, а когато е целесъобразно — и мястото (местата) на производство или производствения(ите) обект(и), където са отгледани или събрани въпросните посочени растения;

б)

всички видове обекти, изброени в буква а), за които е установено, че вероятно са заразени с посочения вредител, като се вземат предвид елементите, изброени в приложение III, точка 2, чрез контакти преди или след прибиране на реколтата, или в рамките на едновременно протичащи производствени етапи, със заразените посочени растения.

5.   Компетентният орган обявява:

а)

обектите, изброени в параграф 4, буква а), за заразени;

б)

обектите, изброени в параграф 4, буква б), за вероятно заразени.

6.   Клубени с произход от демаркационна област не могат да бъдат придвижвани извън тази демаркационна област, освен ако не бъде доказано, че са свободни от посочения вредител въз основа на изпитванията, посочени в приложение I.

7.   Чрез дерогация от член 32 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 от държавите членки не се изисква да подават в EUROPHYT уведомление за огнище, когато посоченият вредител се намира в силно заразена зона, включена в списъка в приложение IV.

8.   Когато държава членка е подала уведомление за огнище в EUROPHYT, съседните държави членки, посочени в уведомлението, определят степента на вероятна зараза и определят демаркационна област в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

9.   Компетентният орган гарантира, че всички изброени по-долу елементи се задържат и съхраняват по подходящ начин:

а)

посочения в член 4, параграф 3 материал поне до приключването на всички изпитвания;

б)

материала, свързан с втория тест за откриване и с тестовете за идентификация, когато е целесъобразно, до приключването на всички тестове;

в)

ако е приложимо, чистата култура на посочения вредител, за период от поне един месец след процедурата за уведомяване съгласно параграф 7.

Член 6

Мерки за ликвидиране на посочения вредител

1.   Посочените растения, обявени за заразени с посочения вредител съгласно член 5, параграф 5, буква а), не се засаждат. Компетентният орган гарантира, че заразените посочени растения се унищожават или обезвреждат по друг начин в съответствие с приложение V, точка 1, при условие че е определено, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител.

Когато посочените растения са засадени преди да бъдат обявени за заразени, засаденият материал незабавно се унищожава или обезврежда в съответствие с приложение V, точка 1. Производственият(ите) обект(и), където са засадени заразените посочени растения, се обявява(т) за заразен(и).

2.   Посочените растения, обявени за вероятно заразени съгласно член 5, параграф 5, буква б), не се засаждат и, без да се засяга резултатът от посочените в член 7 изпитвания за клоново свързани запаси, под официален надзор се пускат за подходяща употреба или обезвреждат в съответствие с посоченото в приложение V, точка 2, по такъв начин, че да се гарантира, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител.

Когато посочените растения са засадени преди да бъдат обявени за вероятно заразени, засаденият материал незабавно се унищожава, пуска за подходяща употреба или обезврежда в съответствие с приложение V, точка 2. Производственият(ите) обект(и), където са засадени вероятно заразените посочени растения, се обявява(т) за вероятно заразен(и).

3.   Всякаква техника, превозни средства, съдове, складове или части от тях, както и всякакви други предмети, включително опаковъчен материал, обявени за заразени или вероятно заразени съгласно член 5, параграф 5, се унищожават или почистват и дезинфекцират, като се използват методите, посочени в приложение V, точка 3.

4.   В допълнение към мерките, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, в демаркационните области се прилагат и мерките, посочени в приложение V, точка 4.

Член 7

Специфични мерки за изпитване на клубени за засаждане

1.   Когато е потвърдено наличието на посочения вредител в производствен обект за клубени за засаждане, компетентният орган гарантира, че клоново свързаните линии на заразените партиди от клубени или, при установена липса на клоново свързани линии, клубените или партидите от клубени, които са били в пряк или непряк контакт със заразените партиди от клубени, се подлагат на изпитванията, посочени в приложение I.

2.   Когато е потвърдено наличието на посочения вредител в производствени обекти за клубени за засаждане в рамките на схема за сертифициране, всяко растение от първоначалната клонова селекция или представителни проби от базовия посадъчен материал от картофи се подлагат на изпитванията, посочени в приложение I.

Член 8

Временни мерки по отношение на движението на клубени от посочените растения с произход от силно заразена зона

1.   Клубени от посочените растения, различни от тези за засаждане, с произход от силно заразена зона, включена в списъка в приложение IV, могат да бъдат придвижвани от тази зона към други зони на територията на Съюза само ако са изпълнени следните две условия:

а)

придружени са от растителен паспорт;

б)

произхождат от място на производство, регистрирано и под надзора на компетентните органи и официално признато за свободно от посочения вредител; или за тях е установено, че са свободни от посочения вредител въз основа на вземане на проби и изпитване, извършени в съответствие с приложение I.

2.   На всеки пет години държавите членки представят на Комисията и на другите държави членки доклади относно измененията в съответните техни силно заразени зони.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Директива 93/85/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1993 г. относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите (ОВ L 259, 18.10.1993 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“) (ОВ L 261, 14.10.2019 г., стр. 37).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Схема за изпитванията, които следва да се извършват съгласно членове 3, 4, 5, 7 и 8

1.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ПОСОЧЕНИЯ ВРЕДИТЕЛ

1.1.

Има съмнение за наличие на посочения вредител, когато е получен положителен резултат от първия тест за откриване, извършено върху посоченото растение.

Първият тест за откриване на симптоматичен растителен материал може да бъде селективна изолация.

1.2.

Наличието на посочения вредител се потвърждава върху симптоматични проби от посочените растения в следните случаи:

а)

когато първият тест за откриване е селективна изолация, водеща до колонии с типична морфология: се получават положителни резултати при два теста за идентификация;

б)

когато първият тест за откриване е тест, различен от селективна изолация:

i)

се получават положителни резултати при два теста за идентификация, след като пробата е била подложена на селективна изолация;

ii)

се получават положителни резултати при втори тест за откриване, различен от селективна изолация.

1.3.

Наличието на посочения вредител се потвърждава върху асимптоматични проби от посочените растения в следните случаи:

а)

когато е получен положителен резултат от втория тест за откриване, при условие че първият или вторият тест за откриване е молекулярен (на базата на ДНК) тест (TaqMan® PCR тест в реално време или конвенционален PCR тест);

б)

за проби, взети в държава членка или в зона от държава членка, в която не е известно да се среща посоченият вредител, и за проби с произход от друга държава членка: когато е получен положителен резултат при втория тест за откриване в съответствие с буква а) и са получени положителни резултати при два тестове за идентификация, извършени след като пробата е била подложена на селективна изолация.

2.   ТЕСТОВЕ

2.1.   Тестове за откриване

Тестовете за откриване трябва да позволяват системното откриване на най-малко 104 клетки/ml повторно суспендирана утайка.

Вторият тест за откриване следва да се основава на биологични принципи или нуклеотидни участъци, различни от тези при първия тест за откриване.

Тестовете за откриване са, както следва:

а)

имунофлуоресцентни тестове съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

б)

FISH тест (van Beuningen et al. (1995) (1), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

в)

изолация съгласно описанието в международните диагностични стандарти; Прилага се един от следните два подхода:

i)

пряка изолация върху полуселективна (или неселективна) растежна среда, съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

ii)

след обогатяване чрез биоанализ, изолиране съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

г)

конвенционален PCR тест с използване на праймерите на Pastrik (2000) (2), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

д)

TaqMan® PCR тестове в реално време с използване на праймери и сонди на:

i)

Schaad et al. (1999) (3), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

ii)

Vreeburg et al. (2018) (4) (т.нар. NYtor тест), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

iii)

Gudmestad et al. (2009), адаптирани от Vreeburg et al. (2018)4, съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

iv)

Massart et al. (2014) (5), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

2.2.   Тестове за идентификация

Тестовете за идентификация са, както следва:

а)

имунофлуоресцентен тест съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

б)

конвенционален PCR тест (Pastrik (2000), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

в)

TaqMan® PCR тестове в реално време с използване на праймери и сонди на:

i)

Schaad et al. (1999), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

ii)

Vreeburg et al. (2018) (т.нар. NYtor тест), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

iii)

Gudmestad et al. (2009), адаптирани от Vreeburg et al. (2018), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

iv)

Massart et al. (2014), съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

г)

баркодиране на ДНК, съгласно описанието в международните диагностични стандарти;

д)

MALDI-TOF MS (Zaluga et al. (2011) (6), съгласно описанието в международните диагностични стандарти.

3.   СХЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Схема № 1: Диагностична процедура за установяване на наличието на посочения вредител в симптоматични проби от посоченото растение

Image 1

a

Изолирането може да се използва като първи или втори тест за откриване. Ако има съмнение за наличие на посочения вредител в растежната среда, колониите се пречистват, за да се получат чисти култури, върху които се извършват два теста за идентификация. За да се потвърди наличието на вредителя, са необходими положителни резултати и от двата теста за идентификация.

б

Третият тест за откриване следва да се основава на различни биологични принципи или различни нуклеотидни участъци.

Схема № 2: Диагностична процедура за установяване на наличието на посочения вредител в асимптоматични проби от посоченото растение

Image 2

a

Не се използва изолация.

б

Третият тест за откриване следва да се основава на различни биологични принципи или различни нуклеотидни участъци. Не се използва изолация.

в

За пробите, посочени в точка 1.3, буква б), потвърждаването на наличието на посочения вредител след втория тест за откриване с положителен резултат изисква изолиране на посочения вредител от пробата, последвано от два положителни теста за идентификация.

4.   ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА

4.1.   Проби от асимптоматични клубени

Стандартната проба за едно изпитване съдържа 200 клубена. Подходяща лабораторна процедура за обработка на сърцевините и надебеления край с цел получаване на екстракта за откриване на посочения вредител е описаната в международните диагностични стандарти.

4.2.   Проби от асимптоматичен растителен материал, различен от клубени

Откриването на латентни инфекции се извършва върху съставни проби от стъблени сегменти. Процедурата може да се прилага за не повече от 200 стъблени части от различни растения в една проба. Подходяща лабораторна процедура за дезинфекция и обработка на стъблените сегменти с цел получаване на екстракта за откриване на посочения вредител е описаната в международните диагностични стандарти.

4.3.   Проби от симптоматични посочени растения

Тъканните фрагменти се отстраняват асептично от проводящия пръстен на клубена или от проводящите снопчета на стъблата от посочените растения, проявяващи симптоми на увяхване. Подходяща лабораторна процедура за обработка на тези тъкани с цел получаване на екстракта за откриване на посочения вредител е изчерпателно описаната в международните диагностични стандарти.


(1)  van Beuningen, A.R., Derks, H., Janse, J.D. (1995). Detection and identification of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus with special attention to fluorescent in situ hybridization (FISH) using a 16S rRNA targeted oligonucleotide probe. Züchtungs Forschung 1, 266–269.

(2)  Pastrik, K.H. (2000). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by multiplex PCR with coamplification of host DNA. European Journal of Plant Pathology, 106, 155-165.

(3)  Schaad, W., Berthier-Schaad, Y., Sechler, A., Knorr, D (1999). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by BIOPCR and an automated real-time fluorescence detection system. Plant Disease 83, 1095–1100.

(4)  Vreeburg, R., Zendman, A., Pol A., Verheij, E., Nas, M., Kooman-Gersmann, M. (2018). Validation of four real-time TaqMan PCRs for the detection of Ralstonia solanacearum and/or Ralstonia pseudosolanacearum and/or Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers using a statistical regression approach. EPPO Bulletin 48, 86–96.

(5)  Massart, S., Nagy, C., Jijakli, M.H. (2014). Development of the simultaneous detection of Ralstonia solanacearum race 3 and Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by a multiplex real-time PCR assay. European Journal of Plant Pathology 138, 29–37.

(6)  Zaluga, J., Heylen, K., Van Hoorde, K., Hoste, B., Vaerenbergh, J., Maes, M., De Vos, P. (2011). GyrB sequence analysis and MALDI-TOF MS as identification tools for plant pathogenic Clavibacter. Systematic and applied microbiology 34, 400-7.10.1016/j.syapm.2011.05.001.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за наблюдение съгласно член 3, параграф 3

Образец за представяне на резултатите от наблюдение на пръстеновидното гниене при реколтите от картофи за предходната календарна година.

Тази таблица следва да се използва само за резултатите от наблюдението на картофите, чиято реколта е събрана във вашата страна.

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Категория

Добивна площ (ha)

Лабораторни изпитвания

Визуална проверка на клубените  (1)

Визуални проверки на отглежданата култура  (1)

Друга информация

Брой проби

Брой партиди

Размер на партидите (в t или ha)

Период на вземане на проби

Брой на положителните

Брой проверени проби

Размер на пробата

Брой положителни проби  (2)

Брой визуални проверки

Брой хектари

Брой положителни резултати  (2)

Проби

Партиди

 

Сертифицирани клубени за засаждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други клубени за засаждане (уточнете)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картофи за консумация и за преработка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други клубени (уточнете)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  1 Под този термин се разбира макроскопски преглед на клубени или култури.

(2)  2 Установени са симптоми, взета е проба и лабораторните изпитвания потвърждават наличието на посочения вредител.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Елементи за целите на определянето на възможното разпространение на посочения вредител и за целите на обявяването на обекти за вероятно заразени с посочения вредител съгласно член 5, параграф 2 и член 5, параграф 4, буква б)

1.

Елементите, които следва да се вземат предвид при определяне на възможното разпространение на посочения вредител съгласно член 5, параграф 2, са, както следва:

а)

близостта на други места за производство, на които се отглеждат посочените растения или други растения гостоприемници;

б)

общата продукция и използването на запаси от картофи за семе.

2.

Елементите, които следва да се вземат предвид за целите на обявяването на даден обект за вероятно заразен с посочения вредител съгласно член 5, параграф 4, буква б), са, както следва:

а)

посочените растения, отглеждани на място на производство, обявено за заразено съгласно член 5, параграф 5, буква а);

б)

място или места на производство с някаква производствена връзка с посочените растения, обявени за заразени съгласно член 5, параграф 5, буква а), включително такива, които използват общо производствено оборудване и съоръжения пряко или чрез общ изпълнител;

в)

посочените растения, произведени на мястото или местата на производство, упоменати в буква б), или налични на такива места на производство по времето, когато посочените растения, обявени за заразени съгласно член 5, параграф 5, буква а), са били налични на упоменатото в буква а) място на производство;

г)

помещенията, в които се борави с посочените растения от местата на производство, упоменати в букви а), б) и в);

д)

всякаква техника, превозно средство, съд, склад или части от тях и всички други предмети, включително опаковъчен материал, за които има вероятност да са били в контакт с посочените растения, обявени за заразени съгласно член 5, параграф 5, буква а);

е)

всички посочени растения, съхранявани във или в контакт със структурите или предметите, изброени в буква д), преди изчистването или дезинфекцирането на тези структури и предмети;

ж)

като резултат от изпитването съгласно член 7, посочените растения, клоново свързани с посочените растения, обявени за заразени съгласно член 5, параграф 5, буква а), и за които, независимо че може да са получени отрицателни резултати от изпитването за наличие на посочения вредител, заразяването изглежда възможно чрез клонова връзка. Може да се предприеме сортоизпитване, за да се провери идентичността на заразените и клоново свързаните клубени или растения;

з)

мястото или местата на производство на посочените растения, упоменати в буква ж);


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на силно заразените зони, посочени в член 8

1.

Територията на Полша.

2.

Територията на Румъния.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Мерки за ликвидиране, посочени в член 6

1.

Мерките за ликвидиране, посочени в член 6, параграф 1, следва да включват една или повече измежду посочените по-долу:

а)

употреба като храна за животни след топлинна обработка, при която няма риск от оцеляване на посочения вредител;

б)

депониране на официално одобрено за целта място за депониране на отпадъци, където не съществува установим риск от изпускане на посочения вредител в околната среда, примерно чрез просмукване в земеделска земя;

в)

изгаряне;

г)

промишлено преработване чрез директно и незабавно доставяне в преработвателно предприятие с официално одобрени съоръжения за обезвреждане на отпадъците, за които е определено, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител, и със система за почистване и дезинфекция поне на превозните средства, напускащи обекта;

д)

други мерки, при условие че е определено, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител; Комисията и другите държави членки следва да се уведомяват за такива мерки и основанията за прилагането им.

Всички останали отпадъци, свързани със и възникнали от възможностите, посочени по-горе, се обезвреждат съгласно официално одобрени методи в съответствие с приложение VI.

2.

Подходящата употреба или обезвреждане на посочените растения, обявени за вероятно заразени съгласно член 5, параграф 5, буква б), се извършва под контрола на компетентния орган на съответната държава членка. Същият компетентен орган одобрява следните употреби и свързаното с тях обезвреждане на отпадъците от гореупоменатите посочени растения:

а)

употреба като клубени, предназначени за консумация, опаковани за директна доставка, без да е необходимо повторно опаковане, в обект с подходящи съоръжения за обезвреждане на отпадъците. С клубените, предназначени за засаждане, може да се борави в същия обект, само ако това става отделно или след почистване и дезинфекция, или

б)

употреба като клубени за промишлено преработване, предназначени за директно и незабавно доставяне в преработвателно предприятие с подходящи съоръжения за обезвреждане на отпадъците и със система за почистване и дезинфекция поне на превозните средства, напускащи обекта, или

в)

друга употреба или обезвреждане, при условие че е определено, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител, и след одобрение от страна на гореспоменатия компетентен орган.

3.

Подходящите методи за почистване и дезинфекция на предметите, посочени в член 6, параграф 3, са тези, за които е било определено, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител, и които ще бъдат използвани под надзора на компетентните органи на държавите членки.

4.

Наборът от мерки, които държавите членки трябва да приложат в демаркационната област, определена съгласно член 5, параграфи 2 и 3, и посочена в член 6, параграф 4, включва мерките, посочени в точки 4.1 и 4.2:

4.1.

Мерки, които следва да се предприемат на местата на производство, обявени за заразени съгласно член 5, параграф 5, буква а):

4.1.1.

В производствен обект, обявен за заразен съгласно член 5, параграф 5, буква а), се предприемат всички мерки, предвидени в точки (1), (2) и (3), или всички мерки, предвидени в точки (4) и (5):

1)

през първите три години на отглеждане след годината на обявяване на заразата — премахване на самосевките от посочените растения и забрана за засаждане на посочените растения, включително семена, или на култури, за които има установен риск от разпространение на посочения вредител;

2)

от четвъртата година след годината на обявяване на заразата, след като са изпълнени условията по точка (1) и при условие че е установено, че производственият обект е свободен от самосевки от посочените растения по време на официални проверки през поне два последователни вегетационни сезона преди засаждане, се разрешава производството само на клубени, различни от предназначените за засаждане, а прибраните клубени се изпитват в съответствие с приложение I;

3)

след първото производство на клубените по точка (2), и след подходящ цикъл на ротация от най-малко две години, когато ще се отглеждат клубени за засаждане, посочените растения могат да се засаждат за производство на клубени за засаждане или за производство на други клубени, и се извършва наблюдение в съответствие с предвиденото в член 3; или

4)

през първите четири години на отглеждане след годината на обявяване на заразата — премахване на самосевките от посочените растения и поддръжка на производствения обект като гола угар или като постоянно пасище с честа ниска коситба или интензивна паша;

5)

от петата година след годината на обявяване на заразата и при условие че е изпълнено условието по точка (1) и че е установено, че производственият обект е свободен от самосевки от посочените растения по време на официални проверки през поне две последователни години на отглеждане преди засаждане, се разрешава производството на клубени за засаждане и на други клубени, а прибраните клубени се изпитват в съответствие с приложение I;

4.1.2.

Във всички останали производствени обекти на заразеното място на производство и при условие че за всяка година на отглеждане компетентният орган е установил, че рискът от самосевки от посочените растения е бил елиминиран и че във всеки обект за производство на посочените растения е било проведено изпитване на прибраните посочени растения в съответствие с приложение I, се прилагат следните мерки:

1)

през годината на отглеждане, следваща тази на обявяване на заразата, не се засаждат посочените растения, включително семена, или могат да се засаждат сертифицирани клубени за засаждане за производство на клубени, различни от предназначените само за засаждане;

2)

през втората година на отглеждане, следваща тази на обявяване на заразата, само сертифицирани клубени за засаждане или клубени за засаждане, официално изпитани за отсъствие на посочения вредител и отгледани под официален контрол на места на производство, различни от посочените в точка 4, се засаждат за производство на клубени за засаждане или на други клубени;

3)

най-малко през третата година на отглеждане, следваща тази на обявяване на заразата, само сертифицирани клубени за засаждане или клубени за засаждане, отгледани под официален контрол от сертифицирани клубени за засаждане, се засаждат за производството на клубени за засаждане или на други клубени;

4)

през всяка от годините на отглеждане, посочени в точки (1), (2) и (3), се предприемат мерки за премахване на самосевките от посочените растения, ако има такива, и във всеки обект за производство на посочените растения се провежда изпитване на прибраните посочени растения в съответствие с приложение I.

4.1.3.

Незабавно след обявяване на заразата съгласно 5, параграф 5 и след първата последваща година на отглеждане, всичката техника и складови съоръжения на мястото на производство, заети в производството на посочените растения, се почистват и дезинфекцират, според случая, с помощта на подходящи методи, определени в точка 3.

4.1.4.

В производствена единица за защитени култури, обявена за заразена съгласно член 5, параграф 5, буква а), където е възможна цялостна подмяна на растежната среда:

1)

не се засаждат посочените растения, включително семена, освен ако не са изпълнени следните условия:

а)

ликвидиране на посочения вредител,

б)

отстраняване на целия растителен материал на растението гостоприемник,

в)

цялостна подмяна на растежната среда и почистване и дезинфекция на производствената единица и на цялото оборудване,

г)

одобряване на производството на посочените растения от компетентните органи;

2)

посочените растения се произвеждат от сертифицирани клубени за засаждане, или от миниклубени или микрорастения, получени от изследвани източници.

4.2.

В рамките на демаркационната област, в допълнение към мерките, описани подробно в точка 4.1, държавите членки предприемат следните мерки:

1)

незабавно след обявяване на заразата те гарантират, че всичката техника и складови помещения, заети в производството на посочените растения, се почистват и дезинфекцират, в зависимост от случая, с помощта на подходящи методи, определени в точка 3;

2)

незабавно и най-малко за три години на отглеждане след обявяване на заразата:

а)

гарантират, че техните компетентни органи осъществяват надзор върху помещенията, в които се отглеждат, съхраняват или се борави с клубените, както и върху местата на производство, където се намира техниката за посочените растения по договор;

б)

изискват засаждането само на сертифицирани клубени за засаждане или клубени за засаждане, отгледани под официален контрол за всички култури от посочените растения в рамките на тази зона, както и изпитване след прибиране на реколтата от клубени за засаждане, отгледани на места на производство, обявени за вероятно заразени съгласно член 5, параграф 5, буква б);

в)

изискват отделно боравене със запаси от прибраната реколта от клубени за засаждане и със запаси от други клубени на всички места на производство в рамките на демаркационната област или прилагането на система за почистване и дезинфекция между боравенето със запаси от клубени за засаждане и със запаси от други клубени;

г)

извършват годишното наблюдение, предвидено в член 3, параграф 1;

3)

по целесъобразност изготвят програма за подмяната на всички запаси от клубени за засаждане за определен период от време.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Изисквания за официално одобрено обезвреждане на отпадъците в съответствие с приложение V, точка 1

Официално одобрените методи за обезвреждане на отпадъци, посочени в приложение V, точка 1, трябва да съответстват на следните изисквания:

1.

Отпадъците от посочените растения (включително бракувани клубени и обелки от клубени) и всякакви други твърди отпадъци, свързани с посочените растения (включително почва, камъни и други остатъци), се обезвреждат по един от следните методи:

а)

депониране на официално одобрено за целта място за депониране на отпадъци, където не съществува установим риск от изпускане на посочения вредител в околната среда, включително чрез просмукване в земеделска земя;

б)

изгаряне;

в)

други мерки, при условие че е определено, че не съществува установим риск от разпространение на посочения вредител; Комисията и другите държави членки се уведомяват за мерките.

За целите на буква а), отпадъците се извозват директно до местата на депониране при контролирани условия, които не създават риск от разпиляване на отпадъците.

2.

Преди депониране течните отпадъци, които съдържат неразтворени твърди субстанции, се подлагат на филтриране или утаяване, за да се отстранят тези твърди субстанции, с последващо депониране на филтрата/утайката в съответствие с точка 1.

След това течните отпадъци трябва да бъдат:

а)

загрети до минимум 60 °С през целия обем в продължение на поне 30 минути преди депонирането, или

б)

обезвредени по друг, подлежащ на официално одобрение, начин и под официален контрол, така че да не съществува установим риск от влизане на отпадъците в контакт със земеделска земя.


Top