EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1181

Регламент (ЕС) 2022/1181 на Комисията от 8 юли 2022 година за изменение на преамбюла на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (текст от значение за ЕИП)

C/2022/4684

OJ L 184, 11.7.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1181/oj

11.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 184/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1181 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2022 година

за изменение на преамбюла на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Веществото формалдехид (CAS номер 50-00-0, ЕО номер 200-001-8) е класифицирано като канцероген (категория 1B) и като кожен сенсибилизатор (категория 1) в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (2). Съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 веществата, класифицирани като канцерогенни от категория 1B в посоченото приложение, са забранени за употреба в козметични продукти. Поради това сама по себе си употребата на формалдехид е забранена в козметични продукти и понастоящем той е включен във вписване 1577 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(2)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 съдържа списък на веществата, разрешени за употреба като консерванти в козметични продукти. Някои от тези консерванти постепенно освобождават формалдехид с цел да се постигне консервираща функция в крайния козметичен продукт (т.нар. освобождаващи формалдехид вещества). Освобождаващи формалдехид вещества се използват както в козметични продукти без отмиване, така и в козметични продукти с отмиване.

(3)

За да се информират потребителите, чувствителни към формалдехид, за наличието му, което може да предизвика алергична реакция, в точка 2 от преамбюла на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 е посочено, че всички крайни продукти, съдържащи вещества, изброени в посоченото приложение и освобождаващи формалдехид, трябва да имат етикет със специфичното предупреждение „съдържа формалдехид“, когато концентрацията на формалдехид в крайния продукт надвишава 0,05 %.

(4)

В научното си становище от 7 май 2021 г. (3) Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) заключи, че настоящият праг от 0,05 % (500 ppm) не осигурява достатъчна защита на потребителите, чувствителни към формалдехид. НКБП също така стигна до заключението, че за да се защити по-голямата част от тези потребители, настоящият праг за изискването за етикетиране следва да бъде намален на 0,001 % (10 ppm), което следва да се отнася за общото количество освободен формалдехид, независимо дали продуктът съдържа едно или повече освобождаващи формалдехид вещества.

(5)

С оглед на становището на НКБП може да се заключи, че потенциалният риск за здравето на човека, произтичащ от употребата на някои вещества, които освобождават формалдехид, в крайните козметични продукти, оправдава по-нисък праг от настоящия по отношение на изискването за етикетиране на такива продукти със специфичното предупреждение „съдържа формалдехид“. Този праг следва да бъде намален, както е предложено от НКБП. Поради това Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменен.

(6)

На промишлеността следва да се предостави разумен период от време, за да се приспособи към новите изисквания, като внесе необходимите корекции в етикетирането, както и във формулациите на продуктите, за да гарантира, че на пазара се пускат единствено козметични продукти, които отговарят на новите изисквания. На икономическите оператори също следва да се предостави разумен период от време, за да изтеглят от пазара козметичните продукти, които не отговарят на новите изисквания и които са пуснати на пазара преди новата разпоредба за етикетиране да започне да се прилага. Поради това, като се има предвид относително ниският риск, свързан с освобождаващите формалдехид вещества, и големият брой засегнати козметични продукти, преходният период следва да бъде съответно 24 и 48 месеца.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 2 от преамбюла на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се заменя със следното:

„2.

Всички крайни продукти, съдържащи вещества, изброени в настоящото приложение и освобождаващи формалдехид, се етикетират с предупреждението „освобождава формалдехид“, когато общата концентрация на формалдехид, освободен в крайния продукт, надвишава 0,001 % (10 ppm), независимо дали крайният продукт съдържа едно или повече освобождаващи формалдехид вещества.

Всички крайни продукти, които съдържат веществата, посочени в първа алинея, и отговарят на Регламент (ЕО) № 1223/2009, както е приложим към 30 юли 2022 г., могат обаче да бъдат пускани на пазара на Съюза до 31 юли 2024 г. и да бъдат предоставяни на пазара на Съюза до 31 юли 2026 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  НКБП (Научен комитет по безопасност на потребителите), Научно становище относно прага за предупреждението „съдържа формалдехид“ в приложение V, преамбюл, точка 2 за освобождаващите формалдехид вещества, окончателна версия от 7 май 2021 г., SCCS/1632/21.


Top