EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1037

Регламент (ЕС) 2022/1037 на Комисията от 29 юни 2022 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на гликолипиди като консервант в напитки (текст от значение за ЕИП)

C/2022/4337

OB L 173, 30.6.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1037/oj

30.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1037 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2022 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на гликолипиди като консервант в напитки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(3)

Списъкът на Съюза на добавките в храните и техните спецификации могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 по инициатива на Комисията или по искане на държава членка или на заинтересована страна.

(4)

През декември 2019 г. бе подадено заявление до Комисията за разрешаване на употребата на гликолипиди като консервант в ароматизирани напитки, в някои други продукти, попадащи в категория 14.1 — „безалкохолни напитки“, и в пиво без съдържание на алкохол и малцови напитки.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) направи оценка на безопасността на предложената употреба на гликолипидите като добавка в храните. В становището на Органа (4), прието на 4 май 2021 г., беше установен допустим дневен прием (ДДП) от 10 mg/kg телесно тегло на ден. Органът отбеляза, че най-високата изчислена стойност на експозиция от 3,1 mg/kg телесно тегло на ден при малки деца е в рамките на установената ДДП и заключи, че експозицията на гликолипиди не поражда опасения във връзка с безопасността при видовете употреба и нивата на употреба, предложени от заявителя.

(6)

Гликолипидите се произвеждат от гъбички Dacryopinax spathularia в процес на ферментация. Използвани като консервант, гликолипидите удължават срока на съхранение на напитките, като ги предпазват от причинено от микроорганизми разваляне и възпрепятстват растежа на патогенни микроорганизми. Гликолипидите са активни срещу дрожди, плесени и грам-положителни бактерии и могат да служат като алтернатива на други консерванти, понастоящем разрешени за употреба в напитки.

(7)

Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на гликолипидите като консервант в напитките, попадащи в обхвата на заявлението, и като Е-номер на тази добавка да се определи Е 246.

(8)

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат включени спецификациите на гликолипидите (Е 246), тъй като тази добавка се включва за пръв път в списъка на Съюза на добавките в храните, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(9)

Поради това регламенти (ЕО) № 1333/2008 и (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021 г.; 19(6):6609.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

а)

В част Б, точка 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ след вписването за добавката в храните Е 243 се добавя следното ново вписване:

„E 246

Гликолипиди“

б)

Част Д се изменя, както следва:

1)

В категория 14.1.4 („Ароматизирани напитки“) след вписването за E 242 се вмъква следното вписване за E 246 („Гликолипиди“):

 

„E 246

Гликолипиди

50

 

с изключение на напитки на млечна основа“

2)

В категория 14.1.5.2 („Други“) след вписването за E 242 се вмъква следното вписване за E 246 („Гликолипиди“):

 

„E 246

Гликолипиди

20

93)

само течни чаени концентрати и течни концентрати на плодови и билкови настойки“

3)

В категория 14.2.1 („Пиво и малцови напитки“) след вписването за E 220 — 228 се вмъква следното вписване за E 246 („Гликолипиди“):

 

„E 246

Гликолипиди

50

 

само пиво без съдържание на алкохол и малцови напитки“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 след вписването за добавката в храните E 243 се добавя следното ново вписване:

E 246 ГЛИКОЛИПИДИ

Синоними

 

Определение

Естествено срещащите се гликолипиди се получават чрез ферментация, като се използва дивият щам MUCL 53181 на гъбичката Dacryopinax spathularia. Глюкозата се използва като източник на въглерод. Процесът без използване на разтворители включва филтрация и микрофилтрация за отстраняване на микробните клетки, утаяване и измиване с буферирана вода с цел пречистване. Продуктът се подлага на пастьоризация и на изсушаване чрез пулверизация. Производственият процес не променя химически гликолипидите, нито присъщия им състав.

CAS номер

2205009-17-0

Химично наименование

Гликолипиди от Dacryopinax spathularia

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 93 % общо съдържание гликолипид на суха маса.

Описание

Бежов до светлокафяв прах, слаб характерен мирис

Идентификация

 

Разтворимост

Отговаря на изискванията (10 g/l във вода)

pH

Между 5,0 и 7,0 (10 g/l във вода)

Мътност

Не повече от 28 NTU (10 g/l във вода)

Чистота

 

Съдържание на вода

Не повече от 5 % (по метода на Карл Фишер)

Белтъчини

Не повече от 3 % (коефициент N х 6,25)

Мазнини

Не повече от 2 % (гравиметрично)

Натрий

Не повече от 3,3 %

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 0,7 mg/kg

Кадмий

Не повече от 0,1 mg/kg

Живак

Не повече от 0,1 mg/kg

Никел

Не повече от 2 mg/kg

Микробиологични критерии

 

Общ брой аеробни микроорганизми

Не повече от 100 колонии на грам

Дрожди и плесени

Не повече от 10 колонии на грам

Колиформи

Не повече от 3 MPN на грам

Salmonella spp.

Да не се открива в 25 g“


Top