EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1009

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1009 на Съвета от 27 юни 2022 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1183/2005 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

ST/9841/2022/INIT

OB L 170, 28.6.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1009/oj

28.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1009 НА СЪВЕТА

от 27 юни 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1183/2005 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета от 18 юли 2005 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юли 2005 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1183/2005.

(2)

Вследствие на решението на Общия съд по дело T-108/21 (2) едно вписване следва да бъде заличено от списъка на лицата, образуванията и органите, съдържащ се в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005.

(3)

Поради това приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2022 година.

За Съвета

Председател

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 1.

(2)  Решение на Общия съд от 27 април 2022 г., Ferdinand Ilunga Luyoyo срещу Съвет на Европейския съюз, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В списъка, съдържащ се в раздел А („Лица“) от приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета, се заличава следното вписване:

„3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO“.

Top