EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0880

Регламент (ЕС) 2022/880 на Съвета от 3 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

ST/8836/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/880/oj

3.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/75


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/880 НА СЪВЕТА

от 3 юни 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

На 3 юни 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/885 (3) за изменение на Решение 2014/145/ОВППС, с което се въведоха допълнителни възможности за дерогация от замразяването на активи и забраната за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси на посочените лица и образувания. Целесъобразно е също така да се пояснят и засилят разпоредбите относно националните санкции за нарушения на мерките по посочения регламент.

(3)

Тези изменения попадат в обхвата на Договора и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 6в

Член 2 не се прилага за финансови средства или икономически ресурси, които са строго необходими за предоставянето в Русия, в Украйна, в Съюза, между Русия и Съюза и между Украйна и Съюза, на електронни съобщителни услуги от телекомуникационни оператори от Съюза, за предоставянето на прилежащи съоръжения и услуги, необходими за експлоатацията, поддръжката и сигурността на тези електронни съобщителни услуги, и за услугите на центрове за данни в Съюза.“;

2)

В член 15 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки установяват система от санкции, включително, когато е уместно, от наказателноправен характер, приложими при нарушение на разпоредби на настоящия регламент, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки предвиждат и подходящи мерки за конфискация на облагите от такива нарушения.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета

Председател

C. COLONNA


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6).

(3)  Решение (ОВППС) 2022/885 на Съвета от 3 юни 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 153, 3.6.2022 г.).


Top