EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0877

Регламент (ЕС) 2022/877 на Съвета от 3 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

ST/8661/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/877/oj

3.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/877 НА СЪВЕТА

от 3 юни 2022 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2006 се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС.

(3)

С Решение (ОВППС) 2022/882 на Съвета (3) се разширява обхватът на санкциите, с цел да продължат да се прилагат заключенията на Европейския съвет от 24 март 2022 г. вследствие на участието на Беларус в неприемливата и незаконна руска военна агресия срещу Украйна, която съгласно международното право се определя като акт на агресия.

(4)

С оглед на сериозността на положението е необходимо да се предприемат допълнителни мерки. Следователно, с Решение (ОВППС) 2022/882 се разширява списъкът на образуванията, подлежащи на ограничения по отношение на разрешенията за продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии с двойна употреба и стоки и технологии, които биха могли да допринесат за военния и технологичен напредък на Беларус или за развитието на сектора на отбраната и сигурността на Беларус. С Решение (ОВППС) 2022/882 също така се разширява списъкът на беларуските кредитни институции и техните беларуски дъщерни дружества, които подлежат на ограничителни мерки по отношение на предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 1щб се заменя със следното:

„Член 1щб

1.   Забранява се предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, които се използват за обмен на финансови данни, на юридическите лица, образуванията и органите, изброени в приложение ХV, или на всяко юридическо лице, образувание и орган, установени в Беларус, в които над 50 % от правото на собственост се притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение ХV.

2.   За всяко юридическо лице, образувание и орган, посочени в приложение ХV, забраната, посочена в параграф 1, се прилага от посочената за нея дата в същото приложение. Забраната се прилага от посочената дата за всяко юридическо лице, образувание и орган, установени в Беларус, в които над 50 % от правото на собственост се притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение ХV.“

2)

В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки установяват система от санкции, включително по целесъобразност наказателно-правни санкции, приложими при нарушение на разпоредби на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки също предвиждат подходящи мерки за конфискация на облагите от тези нарушения.“

3)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 765/2006 се заменя с текста, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент

4)

Приложение XV към Регламент (ЕО) № 765/2006 се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2022 година.

За Съвета

Председател

C. COLONNA


(1)  ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2022/882 на Съвета от 3 юни 2022 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 153, 3.6.2022 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1д, ПАРАГРАФ 7, ЧЛЕН 1е, ПАРАГРАФ 7 И ЧЛЕН 1еа, ПАРАГРАФ 1

Министерство на отбраната на Беларус

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област

Вътрешни войски към Министерството на вътрешните работи на Република Беларус

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Държавен орган за военната промишленост на Република Беларус

Комитет за държавна сигурност на Република Беларус

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ XV

СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1щб

Наименование на юридическото лице, образувание или орган

Дата на прилагане

Belagroprombank

20 март 2022 г.

Bank Dabrabyt

20 март 2022 г.

Development Bank of the Republic of Belarus (Банка за развитие на Република Беларус)

20 март 2022 г.

Belinvestbank (Беларуска банка за развитие и възстановяване)

14 юни 2022 г.


Top